Lekcja historii i patriotyzmu

21 września 2016

W dniu 19.09.2016 r. o godz. 19.00 w Klu­bie WAT odby­ła się pro­jek­cja fabu­la­ry­zo­wa­ne­go doku­men­tu pt. „Gene­rał pol­skich nadziei…Władysław Anders 1892 – 1970″. Był to już dru­gi pokaz … Czy­taj wię­cej…

Spotkanie i konferencja akcji COST Action MP1302 Nanospectroscopy

19 września 2016

W dniach 13 – 16.09.2016 r. w Klu­bie WAT odby­ły się spo­tka­nia grup robo­czych oraz gru­py zarzą­dza­ją­cej Akcji COST MP1302 Nano­spec­tro­sco­py. Wyda­rze­niem towa­rzy­szą­cym tym spo­tka­niom była kon­fe­ren­cja … Czy­taj wię­cej…

77. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

19 września 2016

W dniu 17 wrze­śnia br. z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz pań­stwo­wych, człon­ków Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich, Ogól­no­pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzi­na Poli­cyj­na 1939 r. i Związ­ku Sybi­ra­ków, odby­ły się obcho­dy … Czy­taj wię­cej…

Hołd pomordowanym w Palmirach

15 września 2016

14 wrze­śnia br. o godz. 16.00, na Cme­n­ta­­rzu-Mau­­zo­­leum w Pal­mi­rach odby­ła się uro­czy­stość upa­mięt­nia­ją­ca wybuch II woj­ny świa­to­wej oraz ofia­ry nie­miec­kich egze­ku­cji w Pusz­czy Kam­pi­no­skiej. Wraz z przed­sta­wi­cie­la­mi … Czy­taj wię­cej…

Z wizytą na Ukrainie

12 września 2016

W ramach pro­gra­mu NATO DEEP oraz na pod­sta­wie pod­pi­sa­ne­go poro­zu­mie­nia, w dniach 4 – 8 wrze­śnia br., koor­dy­na­tor współ­pra­cy z Żyto­mier­skim Insty­tu­tem Woj­sko­wym, kie­row­nik Dzia­łu Roz­wo­ju  Piotr Cięż­ki … Czy­taj wię­cej…

Kielecki sukces

9 września 2016

W dniu 9 wrze­śnia br., koń­czą­cym tego­rocz­ny Mię­dzy­na­ro­do­wy Salon Prze­my­słu Obron­ne­go, pod­czas uro­czy­stej gali fina­ło­wej, Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki WAT razem z MESKO S.A. i Cen­trum Roz­­wo­­jo­­wo-Wdro­­że­­nio­­wym Tele­­sy­s­tem-Mesko S.A, … Czy­taj wię­cej…

COST po raz ósmy

8 września 2016

W dniu dzi­siej­szym, czy­li 8 wrze­śnia 2016 roku,  w Klu­bie WAT roz­po­czę­ło się  dwu­dnio­we spo­tka­nie w ramach Euro­pej­skie­go Pro­gra­mu Współ­pra­cy Nauko­­wo-Tech­ni­cz­nej – COST IC1208  pt.:„Integrating devi­ces and … Czy­taj wię­cej…

Jesteśmy na MSPO w Kielcach

7 września 2016

Od 6 do 9 wrze­śnia br. na tere­nie Cen­trum Wysta­wien­ni­cze­go Tar­gi Kiel­ce, pod hono­ro­wym patro­na­tem pre­zy­den­ta RP,  odby­wa się po raz XXIV Mię­dzy­na­ro­do­wy Salon Prze­my­słu Obron­ne­go. … Czy­taj wię­cej…

Mistrzostwa Wojska Polskiego w tenisie ziemnym

6 września 2016

W dniach 22 – 26.08.2016 r. na kor­tach Woj­sko­we­go Zespo­łu Spor­to­we­go w Pozna­niu prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły Mistrzo­stwa Woj­ska Pol­skie­go w teni­sie ziem­nym. W skła­dzie Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go zna­la­zły się dwie … Czy­taj wię­cej…

Uroczysty początek kadencji 2016 – 2020

1 września 2016

1 wrze­śnia br. cz.p.o. rek­tor-kome­n­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, pod­czas uro­czy­ste­go spo­tka­nia w Sali Sena­tu, wrę­czył akty mia­no­wań na funk­cje pro­rek­to­rów WAT … Czy­taj wię­cej…

Rektor wizytował szkolenie podchorążych

1 września 2016

W ostat­nim dniu sierp­nia br.  cz.p.o. rek­tor-kome­n­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek wizy­to­wał zaję­cia z tak­ty­ki ogól­nej pod­cho­rą­żych odby­wa­ją­cych kurs Pod­sta­wo­we­go Szko­le­nia Woj­sko­we­go. … Czy­taj wię­cej…

Mistrzowie szachów

29 sierpnia 2016

W dniach 22 – 26 sierp­nia 2016 r. w bry­tyj­skiej Aka­de­mii Obro­ny w Shri­ven­ham, odby­ły się XXVII Mistrzo­stwa NATO w sza­chach. Do repre­zen­ta­cji Woj­ska Pol­skie­go na te zawo­dy powo­ła­ny … Czy­taj wię­cej…

Koncert patriotyczny dla podchorążych WAT

29 sierpnia 2016

W dniu 27.08.2016 r. o godz. 19.00 w Klu­bie WAT odbył się dla pod­cho­rą­żych i żoł­nie­rzy zawo­do­wych kon­cert patrio­tycz­ny Lesz­ka Czaj­kow­skie­go i Paw­ła Pie­kar­czy­ka pt. „Pod­ziem­na Armia Powra­ca”. … Czy­taj wię­cej…

Wizyta ministra Szatkowskiego

26 sierpnia 2016

W dniu 25 sierp­nia br. w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zło­żył wizy­tę  pod­se­kre­tarz sta­nu w MON Tomasz Szat­kow­ski. W pro­gach uczel­ni gościa powi­tał cz.p.o. rek­to­ra – komen­dan­ta WAT … Czy­taj wię­cej…

Uroczyste wręczenie broni

22 sierpnia 2016

22 sierp­nia br., pod­czas uro­czy­ste­go poran­ne­go ape­lu na pla­cu musz­try, w obec­no­ści Kom­pa­nii Hono­ro­wej (pod dowódz­twem porucz­ni­ka Łuka­sza Młyń­ca) ze Sztan­da­rem Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej mło­dzi … Czy­taj wię­cej…

Pierwszy dzień w mundurze

18 sierpnia 2016

Po tru­dach rekru­ta­cji i zacię­tej wal­ce o miej­sca (4,37 oso­by na jed­no miej­sce) dziś wresz­cie zało­ży­li upra­gnio­ny mun­dur, by roz­po­cząć Pod­sta­wo­we Szko­le­nie Woj­sko­we. Zanim to jed­nak … Czy­taj wię­cej…

1 48 49 50 51 52 53 54 62