Porozumienie z Inspektoratem Uzbrojenia

17 października 2016

Wymia­na doświad­czeń, współ­or­ga­ni­zo­wa­nie kur­sów, szko­leń, semi­na­riów, kon­fe­ren­cji i kon­gre­sów, udział w przed­się­wzię­ciach wyni­ka­ją­cych z mię­dzy­na­ro­do­wej współ­pra­cy, uczest­ni­cze­nie w audy­tach AQAP (Allied Quali­ty Assu­ran­ce Publi­ca­tion).  pro­wa­dzo­nych przez Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji … Czy­taj wię­cej…

V Puchar Rektorów Uczelni Mundurowych

17 października 2016

Komi­sja Uczel­ni Mun­du­ro­wych Par­la­men­tu Stu­denc­kie­go Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z Aka­de­mią Mary­nar­ki Wojen­nej, zor­ga­ni­zo­wa­ła w dniach 14 – 16 paź­dzier­ni­ka br., V edy­cję naj­więk­szych zawo­dów spor­to­wych uczel­ni mun­du­ro­wych. Po raz pierw­szy … Czy­taj wię­cej…

W Dniu Edukacji Narodowej

14 października 2016

„Jest to świę­to wszyst­kich pra­cow­ni­ków oświa­ty i szkol­nic­twa, obcho­dzo­ne dla uczcze­nia powsta­nia Komi­sji Edu­ka­cji Narodowej../…/- powie­dział roz­po­czy­na­jąc uro­czy­stość obcho­dów Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej, w pięk­nych wnę­trzach  Biblio­te­ki … Czy­taj wię­cej…

Przywitaliśmy studentów Erasmusa+

12 października 2016

W dniu   11 paź­dzier­ni­ka  br. w Klu­bie WAT mia­ła miej­sce uro­czy­stość powi­ta­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej 20 stu­den­tów zagra­nicz­nych, któ­rzy  roz­po­czę­li  stu­dia i sta­że w ramach wymia­ny mię­dzy­na­ro­do­wej … Czy­taj wię­cej…

Trójboiści na medal

11 października 2016

W dniach 8 – 9.10.2016 w War­sza­wie odby­ły się Mistrzo­stwa Pol­ski Senio­rek i Senio­rów, Junio­rek i Junio­rów w Trój­bo­ju Siło­wym Kla­sycz­nym. Repre­zen­ta­cja WAT zdo­by­ła 1 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej junio­rów do lat … Czy­taj wię­cej…

Sportowe sukcesy

11 października 2016

W dniu 10 paź­dzier­ni­ka br., repre­zen­tan­ci kadry i pod­cho­rą­żych Aka­de­mii wzię­li udział w Bie­gu Prze­ła­jo­wym o Nóż Koman­do­sa im. gen. bro­ni Wło­dzi­mie­rza Pota­siń­skie­go. Rywa­li­za­cję ukoń­czy­ło 705 zawod­ni­ków, … Czy­taj wię­cej…

Rok akademicki  2016/2017  rozpoczęty

4 października 2016

4 paź­dzier­ni­ka br. 10 tyś. stu­den­tów, w tym  1306 pod­cho­rą­żych roz­po­czę­ło uro­czy­ście rok aka­de­mic­ki 2016/2017 w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.  Kolej­ny, 66. rok funk­cjo­no­wa­nia WAT jest pierw­szym … Czy­taj wię­cej…

Złote pasmo dla naszych chórzystów

4 października 2016

Chór Aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod dyrek­cją Joan­ny Kor­cza­go już na począt­ku nowe­go roku aka­de­mic­kie­go osią­gnął kolej­ny suk­ces na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. W  minio­ną sobo­tę, … Czy­taj wię­cej…

Płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT- rektorem uczelni

3 października 2016

Decy­zją Nr 2663 z dnia 19 wrze­śnia 2016 roku  Mini­ster Obro­ny Naro­do­wej Anto­nii Macie­re­wicz wyzna­czył płk. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka na sta­no­wi­sko służ­bo­we  rek­to­ra … Czy­taj wię­cej…

Festiwalowe lekcje w WAT

3 października 2016

W dru­giej poło­wie wrze­śnia br., już po raz dwu­dzie­sty, odbył się w War­sza­wie Festi­wal Nauki. Podob­nie jak w ubie­głym roku Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na wzię­ła udział w tym … Czy­taj wię­cej…

Podchorążowie celują w Igrzyska

28 września 2016

W minio­ny week­end w Gdań­sku st. szer. pchor. Igor Der­wich wraz ze st. szer. pchor. Ada­mem Łożyń­skim zali­czy­li swój debiut na jach­cie kla­sy 470. Nowa … Czy­taj wię­cej…

Puchar Ministra Obrony Narodowej w badmintonie 2016

27 września 2016

Dnia 17.09.2016 został roze­gra­ny tur­niej bad­min­to­na o I Puchar Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej. Zawo­dy odby­ły się na obiek­tach spor­to­wych Aka­de­mii Obro­ny Naro­do­wej. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ły repre­zen­ta­cje Depar­ta­men­tów … Czy­taj wię­cej…

Konferencja „Uzbrojenie 2016”

26 września 2016

W dniach 19 – 22.09.2016 r. w Zam­ku Ryn na Mazu­rach odby­ła się XI Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­cja Uzbro­je­nio­wa UZBROJENIE 2016 nt. „Nauko­we Aspek­ty Tech­ni­ki Uzbro­je­nia i Bez­pie­czeń­stwa”, będą­ca jed­ną … Czy­taj wię­cej…

Rekordowa edycja kursu „Standaryzacja w NATO”

26 września 2016

23 wrze­śnia w Sali Kolum­no­wej Budyn­ku Głów­ne­go WAT zakoń­czy­ła się 26 edy­cja Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kur­su „Stan­dar­di­za­tion within NATO”. Kurs został otwar­ty 19 sierp­nia przez pro­rek­to­ra ds. … Czy­taj wię­cej…

Przysięgali wierność Ojczyźnie

22 września 2016

Sło­wa Roty-przy­­się­­gi woj­sko­wej „Ja, żoł­nierz Woj­ska Pol­skie­go, przy­się­gam słu­żyć wier­nie Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej…” wypo­wie­dzia­ło 22 wrze­śnia br. 395 pod­cho­rą­żych I roku Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, a wśród nich 67 … Czy­taj wię­cej…

XXX Ekomilitaris

21 września 2016

W dniach 13 – 16 wrze­śnia 2016 r.  w Koście­li­sku odby­ła się XXX Kon­fe­ren­cja Nauko­­wo-Tech­ni­cz­na z cyklu EKOMILITARIS pt. „Inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa – ochro­na przed skut­ka­mi nad­zwy­czaj­nych … Czy­taj wię­cej…

1 47 48 49 50 51 52 53 62