Ruszyła rekrutacja na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej

1 marca 2020

  1 mar­ca roz­po­czął się pierw­szy etap rekru­ta­cji na stu­dia woj­sko­we w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w War­sza­wie. Uczel­nia peł­ni wio­dą­cą rolę w kształ­ce­niu wyso­kiej kla­sy spe­cja­li­stów dla … Czy­taj wię­cej…

Nowi oficerowie korpusu logistyki

29 lutego 2020

Kor­pus oso­bo­wy logi­sty­ki zyskał nowych ofi­ce­rów spe­cja­li­stów. Na sto­pień pod­po­rucz­ni­ka Woj­ska Pol­skie­go zosta­li mia­no­wa­ni absol­wen­ci pół­rocz­ne­go kur­su ofi­cer­skie­go. Aktu pro­mo­cji 20 pod­ofi­ce­rów, w tym dwóch … Czy­taj wię­cej…

Kadra WAT ze złotymi medalami mistrzostw warszawskiego garnizonu w piłce siatkowej

26 lutego 2020

Obiekt spor­to­wy Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej, jak co roku, był miej­scem rywa­li­za­cji dru­żyn zło­żo­nych z żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków repre­zen­tu­ją­cych jed­nost­ki oraz insty­tu­cje woj­sko­we Gar­ni­zo­nu War­sza­wa. Dwu­dnio­we zawo­dy … Czy­taj wię­cej…

Mobilna aplikacja WAT Rekrut wspiera kandydatów na studia wojskowe

25 lutego 2020

Co zro­bić by dostać się na stu­dia woj­sko­we w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej? Jak wyglą­da pro­ces rekru­ta­cji? Jakie doku­men­ty i w jakim ter­mi­nie nale­ży zło­żyć? Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje … Czy­taj wię­cej…

Studenci WAT na podium NATO TIDE Hackathon 2020

23 lutego 2020

Zespół stu­den­tów z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zajął trze­cie miej­sce w NATO TIDE Hac­ka­thon 2020 – jed­nym z naj­waż­niej­szych na świe­cie kon­kur­sów pro­­je­k­to­­wo-pro­­gra­­mi­­sty­cz­nych. Rywa­li­za­cja, w któ­rej łącz­nie … Czy­taj wię­cej…

Ochotnicy służby przygotowawczej złożyli przysięgę wojskową

21 lutego 2020

  Po mie­sią­cu szko­le­nia, ochot­ni­cy służ­by przy­go­to­waw­czej do kor­pu­su ofi­cer­skie­go Naro­do­wych Sił Rezer­wo­wych zło­ży­li dzi­siaj uro­czy­stą przy­się­gę woj­sko­wą. Sło­wa „Roty” na pla­cu ape­lo­wym Woj­sko­wej … Czy­taj wię­cej…

Mjr dr hab. inż. Małgorzata Kopytko laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów

19 lutego 2020

Mjr dr hab. inż. Mał­go­rza­ta Kopyt­ko z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­ła wyróż­nio­na przez pre­mie­ra Mate­usza Mora­wiec­kie­go za wyso­ko oce­nio­ne osią­gnię­cia będą­ce … Czy­taj wię­cej…

Podchorążowie WAT będą szkoleni na oprogramowaniu treningowym systemu Patriot

14 lutego 2020

Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej prze­ka­za­ło Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej inte­rak­tyw­ne opro­gra­mo­wa­nie tre­nin­go­we sys­te­mu Patriot (Patriot Mul­tie­che­lon Tra­iner – PMET). Poro­zu­mie­nie w tej spra­wie pod­pi­sa­li dzi­siaj gen. bryg. … Czy­taj wię­cej…

Rozszerzenie współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Warnie

11 lutego 2020

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na pod­pi­sa­ła poro­zu­mie­nie ramo­we z buł­gar­ską Aka­de­mią Mary­nar­ki Wojen­nej im. Niko­li Vapt­sa­ro­va w War­nie. (Niko­la Vapt­sa­rov Naval Aca­de­my). Dotych­cza­so­wa współ­pra­ca obu uczel­ni opie­ra­ła się … Czy­taj wię­cej…

XI Półmaraton Komandosa

8 lutego 2020

  8 lute­go w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odbył się XI Pół­ma­ra­ton Koman­do­sa o Puchar Rek­to­­ra-Kome­n­da­n­ta WAT. W zawo­dach wystar­to­wa­ło 338 zawod­ni­ków. Naj­szyb­ciej tra­sę wśród męż­czyzn poko­nał 42-let­ni … Czy­taj wię­cej…

Liceum z Suwałk objęte patronatem naukowym WAT

7 lutego 2020

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na roz­po­czę­ła współ­pra­cę z I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym z Oddzia­ła­mi Dwu­ję­zycz­ny­mi im. Marii Konop­nic­kiej w Suwał­kach. Poro­zu­mie­nie okre­śla­ją­ce obsza­ry wspól­nych dzia­łań pod­pi­sa­ły dzi­siaj pro­rek­tor ds. stu­denc­kich … Czy­taj wię­cej…

Gdzie studenci WAT mogą rozwijać swoje zainteresowania?

6 lutego 2020

Jeśli jesteś pod­cho­rą­żym WAT i chcesz roz­wi­jać swo­je spraw­no­ści woj­sko­we lub inte­re­su­jesz się spa­do­chro­niar­stwem to mamy dla Cie­bie miej­sce w sze­re­gach dwóch sek­cji Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej: … Czy­taj wię­cej…

Naukowcy z Greckiej Akademii Lotniczej z wizytą w WAT

4 lutego 2020

Od ofi­cjal­ne­go spo­tka­nia z pro­rek­to­rem ds. woj­sko­wych płk. dr. inż. Artu­rem Kró­lem roz­po­czę­ła się 4 lute­go robo­cza wizy­ta w WAT pro­fe­so­rów z Grec­kiej Aka­de­mii Lot­ni­czej (Hel­le­nic Air For­ce … Czy­taj wię­cej…

Znamy Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa

4 lutego 2020

Inż. Prze­my­sław Boja­ro­nus, stu­dent V roku kie­run­ku Elek­tro­ni­ka i Tele­ko­mu­ni­ka­cja został zwy­cięz­cą kon­kur­su o mia­no Mistrza Elek­tro­nicz­nych Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa, zor­ga­ni­zo­wa­ne­go już po raz pią­ty przez Insty­tut Sys­te­mów … Czy­taj wię­cej…

Legia Akademicka po raz trzeci

1 lutego 2020

70 stu­den­tów cywil­nych roz­po­czę­ło w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zaję­cia w ramach trze­ciej edy­cji pro­gra­mu ochot­ni­cze­go prze­szko­le­nia woj­sko­we­go stu­den­tów cywil­nych – Legia Aka­de­mic­ka. Do czę­ści teo­re­tycz­nej przy­stą­pi­li … Czy­taj wię­cej…

Płk Mariusz Chmielewski laureatem Buzdyganów 2019

30 stycznia 2020

Kapi­tu­ła nagro­dy Buz­dy­ga­ny wybra­ła sześć osób, któ­rym przy­zna­ła te szcze­gól­ne wyróż­nie­nia, zwa­ne woj­sko­wy­mi Oska­ra­mi. Wśród lau­re­atów jest płk dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski, zastęp­ca dzie­ka­na … Czy­taj wię­cej…

1 2 3 4 5 6 7 8 62