Oferta dydaktyczna WAT na Warszawskim Salonie Maturzystów

12 września 2019

Ponad 20 kie­run­ków stu­diów poli­tech­nicz­nych, zarów­no woj­sko­wych jak i cywil­nych pre­zen­tu­je Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na na czter­na­stym War­szaw­skim Salo­nie Matu­rzy­stów. Tego­rocz­na edy­cja odby­wa się w dniach 12 … Czy­taj wię­cej…

Wizyta delegacji Narodowego Instytutu Obrony z Kijowa

12 września 2019

Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną odwie­dzi­li przed­sta­wi­cie­le Naro­do­we­go Uni­wer­sy­te­tu Obro­ny im. Iwa­na Czer­nia­chow­skie­go z Kijo­wa, ukra­iń­skie­go part­ne­ra pro­gra­mu NATO DEEP (Defen­ce Edu­ca­tion Enhan­ce Pro­gram). Celem pro­gra­mu jest … Czy­taj wię­cej…

Kieleckie wyróżnienia dla karabinu wyborowego MSBS-GROT 7,62N i pływającego bojowego wozu piechoty „Borsuk”

9 września 2019

W ostat­nim dniu XXVII Mię­dzy­na­ro­do­we­go Salo­nu Prze­my­słu Obron­ne­go, komi­sja kon­kur­so­wa przy­zna­ła pre­sti­żo­we nagro­dy Defen­de­ry i wyróż­nie­nia spe­cjal­ne dla przed­się­bior­ców prze­my­słu zbro­je­nio­we­go. Spo­śród 84 zgło­szo­nych pro­duk­tów … Czy­taj wię­cej…

III miejsce dla WAT w Mistrzostwach Polski w Półmaratonie

8 września 2019

Bie­ga­cze z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­li 3 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji zespo­ło­wej Uczel­ni Wyż­szych Pół­ma­ra­to­nu Signi­fy PHILIPS Piła 2019. Na star­cie zawo­dów, któ­re odby­ły się w nie­dzie­lę 8 wrze­śnia w Pile … Czy­taj wię­cej…

Przysięga wojskowa w Olszynce Grochowskiej

8 września 2019

W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w przy­się­dze żoł­nie­rzy 5. Mazo­wiec­kiej Bry­ga­dy Obro­ny Tery­to­rial­nej. Uro­czy­stość odby­ła się w Olszyn­ce Gro­chow­skiej – miej­scu, szcze­gól­nie … Czy­taj wię­cej…

Trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

4 września 2019

Tego­rocz­ne tar­gi, któ­rych inau­gu­ra­cji doko­nał wczo­raj Pre­zy­dent RP Andrzej Duda to już 27. spo­tka­nie bran­ży obron­nej. Jed­ne z naj­więk­szych w Euro­pie tar­gów prze­my­słu zbro­je­nio­we­go (trze­cie co … Czy­taj wię­cej…

Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne rozpoczęło swój pierwszy rok szkolny

2 września 2019

Nowy rok szkol­ny roz­po­czę­ło dzi­siaj 50 uczniów pierw­sze­go w Pol­sce liceum dla przy­szłych cyber żoł­nie­rzy. Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne zosta­ło utwo­rzo­ne w tym roku pod nad­zo­rem … Czy­taj wię­cej…

Efekty projektów naukowych WAT na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego

29 sierpnia 2019

„Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest lide­rem inno­wa­cji w dzie­dzi­nie bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści. Współ­pra­cu­je­my z kil­ku­set part­ne­ra­mi prze­my­sło­wy­mi, w ramach ponad 100 kon­sor­cjów reali­zu­je­my pro­jek­ty z zakre­su moni­to­ro­wa­nia zagro­żeń, zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go, … Czy­taj wię­cej…

Konkurs MON na najlepszą pracę poświęconą kryptologii, cyberobronie, cyberbezpieczeństwu lub zwalczaniu cyberprzestępczości

29 sierpnia 2019

Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej ogło­si­ło kon­kurs o nagro­dę im. Maria­na Rejew­skie­go. Adre­sa­ta­mi kon­kur­su są absol­wen­ci uczel­ni pol­skich, któ­rzy inte­re­su­ją się kryp­to­lo­gią, cybe­ro­bro­ną, cyber­bez­pie­czeń­stwem lub zwal­cza­niem cyber­prze­stęp­czo­ści … Czy­taj wię­cej…

Drugie miejsce dla studentów WAT w amerykańskim konkursie „Engine Design Competition”

27 sierpnia 2019

W fina­le kon­kur­su „Engi­ne Design Com­pe­ti­tion”, któ­re­go tema­tem był pro­jekt sil­ni­ka dla bez­za­ło­go­we­go poszu­­ki­­wa­w­czo-rato­w­ni­­cze­­go samo­lo­tu z napę­dem hybry­do­wym („Can­di­da­te Engi­nes for a Hybrid Elec­tric Medium Alti­tu­de … Czy­taj wię­cej…

Wręczenie broni podchorążym

23 sierpnia 2019

Pierw­szą służ­bo­wą broń otrzy­ma­ło dzi­siaj 889 nowo przy­ję­tych do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod­cho­rą­żych. Uro­czy­sta zbiór­ka z tej oka­zji odby­ła się na pla­cu ape­lo­wym w obec­no­ści komen­dy … Czy­taj wię­cej…

Kolejne marzenie zostało spełnione

22 sierpnia 2019

Żoł­nie­rze i pra­cow­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej po raz kolej­ny pomo­gli speł­nić marze­nie pod­opiecz­ne­go Fun­da­cji „Mam Marze­nie”. W czwar­tek 22 sierp­nia pasjo­nu­ją­cy się mili­ta­ria­mi i histo­rią trzy­na­sto­let­ni Miłosz … Czy­taj wię­cej…

Przyszli studenci rozpoczęli podstawowe szkolenie wojskowe

19 sierpnia 2019

Po nie­ła­twym pro­ce­sie rekru­ta­cji i egza­mi­nach wstęp­nych, 889 kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych roz­po­czę­ło dzi­siaj w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we. Jest to etap obo­wiąz­ko­wy dla … Czy­taj wię­cej…

Żołnierz z WAT członkiem Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego

14 sierpnia 2019

Pre­zy­dent RP Andrzej Duda powo­łał człon­ków Kapi­tu­ły Orde­ru Krzy­ża Woj­sko­we­go, naj­wyż­sze­go woj­sko­we­go odzna­cze­nia nada­wa­ne­go w cza­sie poko­ju. Wśród pię­ciu powo­ła­nych żoł­nie­rzy, któ­rzy wyka­za­li się wybit­nym … Czy­taj wię­cej…

Zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego

13 sierpnia 2019

„Spo­ty­ka­my się dziś w 99. rocz­ni­cę wybu­chu Bitwy War­szaw­skiej, walk o przed­po­le sto­li­cy. Osta­tecz­nie pol­scy żoł­nie­rze, za cenę wiel­kich strat, utrzy­ma­li Radzy­min i inne miej­sco­wo­ści, odsu­wa­jąc nie­przy­ja­cie­la … Czy­taj wię­cej…

Najlepsi z najlepszych – prymusi promocji oficerskiej 2019

13 sierpnia 2019

Naj­lep­si stu­den­ci na roku, wzo­ro­wi pod­cho­rą­żo­wie, już dzi­siaj pod­po­rucz­ni­cy Woj­ska Pol­skie­go. Dro­ga do ofi­cer­skich gwiaz­dek nie była łatwa. Godze­nie stu­diów tech­nicz­nych ze szko­le­niem woj­sko­wym … Czy­taj wię­cej…

1 2 3 4 5 6 7 8 56