Wizyta ministra Szatkowskiego

26 sierpnia 2016

W dniu 25 sierp­nia br. w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zło­żył wizy­tę  pod­se­kre­tarz sta­nu w MON Tomasz Szat­kow­ski. W pro­gach uczel­ni gościa powi­tał cz.p.o. rek­to­ra – komen­dan­ta WAT … Czy­taj wię­cej…

Uroczyste wręczenie broni

22 sierpnia 2016

22 sierp­nia br., pod­czas uro­czy­ste­go poran­ne­go ape­lu na pla­cu musz­try, w obec­no­ści Kom­pa­nii Hono­ro­wej (pod dowódz­twem porucz­ni­ka Łuka­sza Młyń­ca) ze Sztan­da­rem Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej mło­dzi … Czy­taj wię­cej…

Pierwszy dzień w mundurze

18 sierpnia 2016

Po tru­dach rekru­ta­cji i zacię­tej wal­ce o miej­sca (4,37 oso­by na jed­no miej­sce) dziś wresz­cie zało­ży­li upra­gnio­ny mun­dur, by roz­po­cząć Pod­sta­wo­we Szko­le­nie Woj­sko­we. Zanim to jed­nak … Czy­taj wię­cej…

Święto Wojska Polskiego w WAT

12 sierpnia 2016

12 sierp­nia br., w obec­no­ści naj­wyż­szych władz Aka­de­mii i z peł­nym cere­mo­nia­łem woj­sko­wym, obcho­dzi­li­śmy w naszej uczel­ni Świę­to Woj­ska Pol­skie­go. Głów­nym punk­tem uro­czy­sto­ści było wrę­cze­nie aktów mia­no­wa­nia … Czy­taj wię­cej…

Pomocna dłoń podchorążych WAT

8 sierpnia 2016

W dniach 14 – 17 lip­ca br. w War­sza­wie odby­wał się XVI Puchar Świa­ta w szer­mier­ce na wóz­kach „Sza­bla Kiliń­skie­go”, orga­ni­zo­wa­ny  przez Inte­gra­cyj­ny Klub Spor­to­wy  AWF. Uczest­ni­czy­ło w nim … Czy­taj wię­cej…

Podziękowania od Biskupa Polowego WP

8 sierpnia 2016

Biskup Polo­wy Woj­ska Pol­skie­go gen. bryg. dr Józef Guz­dek w dowód uzna­nia dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej za pomoc i wspar­cie przy orga­ni­za­cji woj­sko­wej czę­ści XXXI Świa­to­wych … Czy­taj wię­cej…

Czas podporuczników

5 sierpnia 2016

Mury Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej opu­ści­li kolej­ni absol­wen­ci w mun­du­rach. W pią­tek, 5 sierp­nia br.  na pla­cu Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go w War­sza­wie I zastęp­ca sze­fa Szta­bu Gene­ral­ne­go  gen. dyw. Michał … Czy­taj wię­cej…

Przed promocją

4 sierpnia 2016

4 sierp­nia 2016 r. odby­ła się uro­czy­sta zbiór­ka z oka­zji wrę­cze­nia paten­tów ofi­cer­skich i dyplo­mów ukoń­cze­nia stu­diów absol­wen­tom Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. 192 pod­cho­rą­żych, na pod­sta­wie roz­po­rzą­dze­nia … Czy­taj wię­cej…

Podchorążowie z certyfikatem żeglarza

1 sierpnia 2016

W sobo­tę 30 lip­ca 2016 w Ośrod­ku Szko­le­nio­wym WAT Zegrze zakoń­czy­ły się pro­gra­mo­we obo­zy żeglar­skie dla stu­den­tów WAT, któ­rzy ukoń­czy­li IV rok stu­diów, odby­wa­ją­ce się … Czy­taj wię­cej…

Wizyta senator Anny Marii Anders w WAT

30 lipca 2016

W dniu 29.07.2016 r. o godz. 19.00 w Klu­bie WAT dla tego­rocz­nych absol­wen­tów odby­ła się pro­jek­cja fabu­la­ry­zo­wa­ne­go doku­men­tu pt. „Gene­rał pol­skich nadziei…Władysław Anders 1892 – 1970”. Z tej oka­zji … Czy­taj wię­cej…

Wojskowi pielgrzymi ŚDM przybyli do WAT

25 lipca 2016

23 lip­ca br. na część woj­sko­wą Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży przy­je­cha­ły do War­sza­wy gru­py piel­grzy­mów w mun­du­rach. W sumie ponad 140 osób z Austrii, Fran­cji, Litwy, Łotwy, USA i Nowej … Czy­taj wię­cej…

Powstał Klaster PTA

21 lipca 2016

21 lip­ca br. w sie­dzi­bie Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej trzy pod­mio­ty : Insty­tut Lot­nic­twa, Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska i Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, pod­pi­sa­ły umo­wę o dłu­go­fa­lo­wej współ­pra­cy na rzecz utwo­rze­nia plat­for­my … Czy­taj wię­cej…

Finał rekrutacji

20 lipca 2016

Wydzia­ło­we komi­sje rekru­ta­cyj­ne pod­ję­ły decy­zje o kwa­li­fi­ka­cji na stu­dia I stop­nia – woj­sko­we i cywil­ne. Na stu­dia woj­sko­we zakwa­li­fi­ko­wa­no 392 oso­by. W przy­pad­ku rezy­gna­cji osób zakwa­li­fi­ko­wa­nych, będą przyj­mo­wa­ne … Czy­taj wię­cej…

Podium dla Trójboistów

18 lipca 2016

150 zawod­ni­ków i zawod­ni­czek z 29 uczel­ni zmie­rzy­ło się w Trój­bo­ju Siło­wym Kla­sycz­nym pod­czas I Aka­de­mic­kie­go Pucha­ru Świa­ta, któ­ry odbył się w dniach 11 – 16 lip­ca br.  w Miń­sku na Bia­ło­ru­si. … Czy­taj wię­cej…

Nasz udział w Szczycie NATO

14 lipca 2016

Ośmiu ofi­ce­rów i  sześć­dzie­się­ciu pię­ciu pod­cho­rą­żych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczest­ni­czy­ło w dniach 8 – 9 lip­ca br. w  orga­ni­za­cji i zabez­pie­cze­niu Szczy­tu NATO w War­sza­wie. Ich pra­ca zosta­ła wyso­ko … Czy­taj wię­cej…

Start po wojskowy indeks

11 lipca 2016

W dniu dzi­siej­szym roz­po­czę­ły się testy spraw­no­ścio­we dla kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych. W Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go, dosko­na­le przy­go­to­wa­ne­go logi­stycz­nie, na przy­szłych stu­den­tów cze­ka­ła wykwa­li­fi­ko­wa­na kadra. … Czy­taj wię­cej…

1 45 46 47 48 49 50 51 58