Idea współpracy

22 lutego 2017

21 lute­go br.  w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod­pi­sa­ne zosta­ło poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy  w obsza­rze ogól­no­bu­dow­la­nym mię­dzy Wydzia­łem Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji i  przed­się­bior­stwem  Agat S.A. z sie­dzi­bą w  Kolusz­kach. … Czy­taj wię­cej…

Test bramki biometrycznej

17 lutego 2017

Przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, Stra­ży Gra­nicz­nej, Por­tu Lot­ni­cze­go War­sza­­wa-Modlin, 16 lute­go 2017 roku roz­po­czę­li testy pierw­szej w Pol­sce bio­me­trycz­nej bram­ki do Auto­ma­tycz­nej Odpra­wy Osób (bram­ki … Czy­taj wię­cej…

Inauguracja projektu EPOS

17 lutego 2017

14 lute­go w War­sza­wie odby­ła się uro­czy­sta inau­gu­ra­cja unij­ne­go pro­jek­tu EPOS – Sys­tem Obser­wa­cji Pły­ty Euro­pej­skiej, reali­zo­wa­ne­go w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Inte­li­gent­ny Roz­wój. Pod­czas spo­tka­nia zor­ga­ni­zo­wa­ne­go … Czy­taj wię­cej…

Sprawni, silni, wspaniali

7 lutego 2017

4 lute­go br. 278 zawod­ni­ków sta­nę­ło na star­cie VIII Pół­ma­ra­to­nu Koman­do­sa zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Woj­sko­wą Aka­de­mie Tech­nicz­ną, KU AZS WAT, WKB Meta Lubli­niec i Samo­rząd Stu­denc­ki … Czy­taj wię­cej…

Lekcja historii

1 lutego 2017

W dniu 31.01.2017 r. odby­ło się zor­ga­ni­zo­wa­ne przez MON dla stu­den­tów szkół woj­sko­wych i uczniów klas mun­du­ro­wych przed­się­wzię­cie pt. „Lek­cja Histo­rii – Powsta­nie Stycz­nio­we”. W spo­tka­niu … Czy­taj wię­cej…

Płk dr inż. Mirosław Zahor z insygniami dziekana uzbrojeniowców

31 stycznia 2017

W dniu 24.01.2017 r. w Byd­gosz­czy kie­row­nik Zakła­du Kon­struk­cji Spe­cjal­nych Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej płk dr inż. Miro­sław Zahor dostą­pił … Czy­taj wię­cej…

Spotkanie robocze w ramach akcji COST ES1206 GNSS4WEC

26 stycznia 2017

W dniach 23 – 25.01.2017 r. w Biblio­te­ce WAT odby­ło się spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne w ramach Akcji COST ES1206 “Advan­ced Glo­bal Navi­ga­tion Satel­li­te Sys­tems tro­po­sphe­ric pro­ducts for moni­to­ring seve­re … Czy­taj wię­cej…

Podsumowanie rywalizacji sportowej w Garnizonie Warszawa w 2016 r.

20 stycznia 2017

W dniu 17.01.2016 r. w Dowódz­twie Gar­ni­zo­nu War­sza­wa odby­ło się pod­su­mo­wa­nie zawo­dów spor­to­wych w ramach współ­za­wod­nic­twa spor­to­we­go insty­tu­cji i jed­no­stek woj­sko­wych dys­lo­ko­wa­nych w Gar­ni­zo­nie War­sza­wa w 2016 roku. Repre­zen­tan­ci … Czy­taj wię­cej…

Współpraca z Politechniką Warszawską

19 stycznia 2017

18 stycz­nia 2017 r. w Gma­chu Głów­nym PW rek­tor-kome­n­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek i rek­tor Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, … Czy­taj wię­cej…

Patronujemy licealistom

18 stycznia 2017

Rodzi­na szkół śred­nich, obję­ta patro­na­tem nauko­wym WAT, powięk­szy­ła się 18 stycz­nia 2017 roku o Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Cze­sła­wa Tań­skie­go z sie­dzi­bą w Pusz­czy Mariań­skiej. Dele­ga­cję przed­sta­wi­cie­li zarzą­du … Czy­taj wię­cej…

Benemerenti 2017

16 stycznia 2017

Nagro­da Bene­me­ren­ti (pol. dobrze zasłu­żo­nym) Ordy­na­ria­tu Polo­we­go zosta­ła usta­no­wio­na w 1995 roku przez ówcze­sne­go bisku­pa polo­we­go WP gen. dyw. Sła­wo­ja Lesz­ka Głó­dzia. Przy­zna­wa­na jest „dla … Czy­taj wię­cej…

Spotkanie autorskie z Witoldem Repetowiczem

29 grudnia 2016

Dnia 20 grud­nia 2016 roku w auli Wydzia­łu Logi­sty­ki odby­ło się spo­tka­nie autor­skie: wykład połą­czo­ny z pro­mo­cją książ­ki ze zna­nym dzien­ni­ka­rzem Pol­ska The Times oraz por­ta­lu … Czy­taj wię­cej…

Spotkanie wigilijne ze służbami WAT

27 grudnia 2016

W imie­niu Rek­to­­ra-Kome­n­da­n­ta WAT płk. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka i Komen­dy Aka­de­mii – w sobo­tę, 24 grud­nia 2016 roku, w Wigi­lię Świąt Boże­go Naro­dze­nia – szef … Czy­taj wię­cej…

Wigilijny czas

22 grudnia 2016

22 grud­nia br. rek­tor-kome­n­dant WAT płk. dr. hab. inż. Tade­usz Szczu­rek zło­żył życze­nia świą­tecz­ne i  nowo­rocz­ne Sena­to­wi uczel­ni oraz całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej. Spo­tka­nie oko­licz­no­ścio­we … Czy­taj wię­cej…

Życzenia od Rektora

22 grudnia 2016

Najnowsza historia Polski – wykład Krzysztofa Wyszkowskiego

16 grudnia 2016

Krzysz­tof Wyszkow­ski jest człon­kiem Kole­gium IPN, wie­lo­let­nim publi­cy­stą, był obser­wa­to­rem obrad Okrą­głe­go Sto­łu oraz dorad­cą pre­mie­rów: Jana Krzysz­to­fa Bie­lec­kie­go i Jana Olszew­skie­go. W latach 70. dzia­łał … Czy­taj wię­cej…

1 43 44 45 46 47 48 49 61