Systemy do wykrywania i zwalczania improwizowanych ładunków wybuchowych na poligonie w Austrii

15 października 2019

Przed­sta­wi­cie­le WAT wzię­li udział we wspól­nych testach pro­jek­tów reali­zo­wa­nych w ramach pro­gra­mu IED Detec­tion (IEDDET) Euro­pej­skiej Agen­cji Obro­ny. W ramach pro­gra­mu reali­zo­wa­ne są trzy pro­jek­ty, … Czy­taj wię­cej…

Dzień wyróżnień dla nauczycieli i pracowników oświaty

14 października 2019

W Biblio­te­ce Głów­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ła się dzi­siaj uro­czy­stość z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej. W spo­tka­niu wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le komen­dy, wykła­dow­cy, naukow­cy oraz pra­cow­ni­cy Uczel­ni. „Dzień … Czy­taj wię­cej…

Wydział Nowych Technologii i Chemii ma już 60 lat

11 października 2019

Wyjąt­ko­wy cha­rak­ter inau­gu­ra­cji nowe­go roku aka­de­mic­kie­go 2019/2020 Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii (WTC) Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej nadał jubi­le­usz 60-lecia Wydzia­łu. Uro­czy­stość, uświet­nio­ną obec­no­ścią władz Uczel­ni, … Czy­taj wię­cej…

Pamięć o profesorze Puzewiczu na trwałe wpisana w historię WAT

9 października 2019

„Wybit­ny uczo­ny i wyna­laz­ca, ojciec pol­skiej i pio­nier świa­to­wej  tech­ni­ki lase­ro­wej. Twór­ca pierw­sze­go pol­skie­go lase­ra. Zasłu­żo­ny dla pol­skie­go prze­my­słu obron­ne­go. Autor wie­lu wdro­żeń sys­te­mów opto­elek­tro­nicz­nych w tech­ni­ce … Czy­taj wię­cej…

Otwarcie Laboratorium FMN na Wydziale Elektroniki

8 października 2019

Dzię­ki współ­pra­cy Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej z pol­skim prze­my­słem, baza labo­ra­to­ryj­na Wydzia­łu powięk­szy­ła się o kolej­ne nowo­cze­sne roz­wią­za­nia. Dostar­czo­ne do WAT przez fir­mę Trans­bit sp. … Czy­taj wię­cej…

IV Puchar Ministra Obrony Narodowej w Badmintonie z sukcesami zawodników WAT

5 października 2019

Stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w roz­gryw­kach IV Pucha­ru Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej w Bad­min­to­nie, któ­re odby­ły się 5 paź­dzier­ni­ka w hali spor­to­wej Aka­de­mic­kie­go Ośrod­ka Spor­to­we­go Aka­de­mii Sztu­ki … Czy­taj wię­cej…

Wojskowa Akademia Techniczna jest dzisiaj nowoczesną uczelnią badawczą

1 października 2019

„Wier­ność ide­ałom, pra­ca i zaan­ga­żo­wa­nie całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej spra­wia­ją, że Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest dzi­siaj nowo­cze­sną uczel­nią badaw­czą o ugrun­to­wa­nej pozy­cji w kra­ju i na świe­cie” – powie­dział … Czy­taj wię­cej…

Płk prof. Michał Kędzierski nowym dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji

30 września 2019

Rek­tor-kome­n­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek powie­rzył od 1 paź­dzier­ni­ka br. peł­nie­nie obo­wiąz­ków dzie­ka­na Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji płk. prof. dr. hab. … Czy­taj wię­cej…

Przysięga wojskowa podchorążych WAT

27 września 2019

Kan­dy­da­ci na żoł­nie­rzy zawo­do­wych przy­ję­ci do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zło­ży­li dzi­siaj uro­czy­stą przy­się­gę woj­sko­wą. Sło­wa „Roty” na pla­cu ape­lo­wym uczel­ni wypo­wie­dzia­ło 752 pod­cho­rą­żych, w tym … Czy­taj wię­cej…

Nowo przyjęci podchorążowie na poligonie

26 września 2019

Nie­mal 900 kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych koń­czy dzi­siaj w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej sze­ścio­ty­go­dnio­we pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we. Jest to etap obo­wiąz­ko­wy dla osób przy­ję­tych na stu­dia … Czy­taj wię­cej…

XXX Mistrzostwa NATO w Szachach – Berlin 2019

20 września 2019

W dniach 16 – 20 wrze­śnia w Ber­li­nie odby­ły się XXX Mistrzo­stwach NATO w Sza­chach. Repre­zen­ta­cja Woj­ska Pol­skie­go, w skła­dzie któ­rej zna­lazł się por. Alek­san­der Stań­kow­ski z WAT, wywal­czy­ła tytuł … Czy­taj wię­cej…

Spotkania Katyńskie w WAT

18 września 2019

„Roz­po­czy­na­my dziś kolej­ną edy­cję cyklu Spo­tkań Katyń­skich, któ­re orga­ni­zu­je­my w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej  już od kil­ku lat. Mają one przy­po­mi­nać nam tę tra­gicz­ną histo­rię nasze­go … Czy­taj wię­cej…

Korytarz biometryczny do odprawy granicznej i paszport w smartfonie coraz bliżej

18 września 2019

Dobiegł koń­ca pro­jekt PROTECT (pro­gra­mu Hory­zont 2020), w ramach któ­re­go prze­ba­da­no wie­le nowych tech­nik bio­me­trycz­nych i zbu­do­wa­no zaawan­so­wa­ny, nie­za­wod­ny bio­me­trycz­ny sys­tem iden­ty­fi­ka­cji osób. Tak zwa­ny kory­tarz … Czy­taj wię­cej…

Srebrna Wojskowa Odznaka Górska dla żołnierzy WAT

16 września 2019

W minio­nym tygo­dniu odby­ły się kwa­li­fi­ka­cje do Woj­sko­wej Odzna­ki Gór­skiej II stop­nia (srebr­nej) zor­ga­ni­zo­wa­ne przez 1 Bata­lion Strzel­ców Pod­ha­lań­skich w Rze­szo­wie. W eli­mi­na­cjach, któ­re trwa­ły od 9 do13 … Czy­taj wię­cej…

Pamięć o ofiarach egzekucji w Palmirach

14 września 2019

„Naszym obo­wiąz­kiem jest pamięć o ofia­rach zbrod­ni, ale tak­że o bestial­stwie spraw­ców, świa­do­mość jest prze­stro­gą” – napi­sał pre­zy­dent Andrzej Duda w liście do uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­cej ofia­ry … Czy­taj wię­cej…

Druga edycja kampanii honorowego krwiodawstwa „Niepodległą mamy we krwi”

13 września 2019

Trwa dru­ga edy­cja kam­pa­nii „Nie­pod­le­głą mamy we krwi” pod patro­na­tem hono­ro­wym mini­stra obro­ny naro­do­wej Mariu­sza Błasz­cza­ka i mini­stra zdro­wia Łuka­sza Szu­mow­skie­go. W ramach kam­pa­nii od 1 wrze­śnia … Czy­taj wię­cej…

1 2 3 4 5 6 7 56