Podchorążowie kolejny raz włączyli się w akcję „Żołnierska Pamięć”

29 kwietnia 2020

Przed Dniem Fla­gi oraz Świę­tem Naro­do­wym Trze­cie­go Maja, pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej upo­rząd­ko­wa­li pomni­ki i mogi­ły oraz zapa­li­li zni­cze na Cmen­ta­rzu Woj­sko­wym na Powąz­kach. W … Czy­taj wię­cej…

Nowości wydawnicze

24 kwietnia 2020

Przed­sta­wia­my Pań­stwu naj­now­sze publi­ka­cje Redak­cji Wydaw­nictw Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Zapra­sza­my stu­den­tów, pra­cow­ni­ków nauko­wych oraz spe­cja­li­stów z róż­nych dzie­dzin prze­my­słu do zapo­zna­nia się z aktu­al­ną ofer­tą wydaw­ni­czą … Czy­taj wię­cej…

Podchorążowie WAT oddają krew

24 kwietnia 2020

Tyl­ko w cią­gu ostat­nich dwóch dni krew odda­ło 46 pod­cho­rą­żych WAT. Pod­czas akcji zor­ga­ni­zo­wa­nych w uczel­ni i w Regio­nal­nym Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa zebra­no w sumie 20 800 ml … Czy­taj wię­cej…

Przyłbice produkowane w Wojskowej Akademii Technicznej trafiają do szpitali

16 kwietnia 2020

Od bli­sko dwóch tygo­dni zespo­ły pra­cow­ni­ków i stu­den­tów Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej i Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa WAT pro­du­ku­ją kom­plet­ne przy­łbi­ce ochron­ne dla służb medycz­nych dzia­ła­ją­cych w zakre­sie zapo­bie­ga­nia … Czy­taj wię­cej…

Women in Tech Days oraz Dziewczyny na politechniki – online już w kwietniu

16 kwietnia 2020

23 kwiet­nia 2020 roku (czwar­tek) w godzi­nach 14.00 – 17.30 zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­nie wyjąt­ko­we wyda­rze­nie on-line: Dziew­czy­ny na poli­tech­ni­ki – „kie­run­ki wiru­so­od­por­ne”. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, współ­or­ga­ni­za­tor wyda­rze­nia, zapra­sza … Czy­taj wię­cej…

Słowo Rektora-Komendanta WAT do żołnierzy

10 kwietnia 2020

Sło­wo Rek­to­­ra-Kome­n­da­n­ta WAT do żoł­nie­rzy pozo­sta­ją­cych na świę­ta w Aka­de­mii oraz  wyko­nu­ją­cych zada­nia służ­bo­we poza uczel­nią

Nowe zarządzenie Rektora-Komendanta WAT w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

10 kwietnia 2020

Rek­tor-kome­n­dant WAT wydał 10 kwiet­nia 2020 r. nowe zarzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni oraz przed­się­wzięć mają­cych na celu zapo­bie­ga­nie i moni­to­ro­wa­nie  roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa … Czy­taj wię­cej…

Życzenia od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Świąt Wielkanocnych

9 kwietnia 2020

Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrzej Duda przy­słał na ręce rek­to­­ra-kome­n­da­n­ta WAT gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka życze­nia wiel­ka­noc­ne dla całej spo­łecz­no­ści Woj­sko­wej … Czy­taj wię­cej…

Życzenia Wielkanocne od Biskupa Polowego WP

9 kwietnia 2020

Z oka­zji Świąt Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go życze­nia dla całej spo­łecz­no­ści Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy­słał Biskup Polo­wy Woj­ska Pol­skie­go Józef Guz­dek W związ­ku z epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa Ordy­na­riat … Czy­taj wię­cej…

Życzenia Wielkanocne Sekretarza Stanu w MON Wojciecha Skurkiewicza

9 kwietnia 2020

Z oka­zji Świąt Wiel­ka­noc­nych życze­nia dla całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy­słał Sekre­tarz Sta­nu w Mini­ster­stwie Obro­ny Naro­do­wej Woj­ciech Skur­kie­wicz.

Programiści z WAT i NCBC nagrodzeni za aplikację wykrywającą ogniska COVID-19

7 kwietnia 2020

Pro­gra­mi­ści z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i Naro­do­we­go Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni zdo­by­li dru­gie miej­sce w kon­kur­sie Hac­kY­eah za stwo­rze­nie apli­ka­cji, któ­ra poma­ga wykry­wać ogni­ska COVID-19. Pod­czas hac­ka­tho­nu gru­pa … Czy­taj wię­cej…

WAT włączył się w akcję produkcji elementów przyłbic ochronnych

7 kwietnia 2020

Naukow­cy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dru­ku­ją w tech­no­lo­gii 3D ele­men­ty przy­łbic ochron­nych prze­zna­czo­nych dla per­so­ne­lu medycz­ne­go. W akcję zaan­ga­żo­wał się zespół z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa WAT kie­ro­wa­ny przez … Czy­taj wię­cej…

Realny studencki sukces w wirtualnej konferencji

3 kwietnia 2020

  Pchor. Prze­my­sław Kobiał­ka z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT zdo­był pierw­sze miej­sce za arty­kuł nauko­wy doty­czą­cy wir­tu­al­ne­go mode­lu 3D dla obsza­ru miej­skie­go. Pra­ca zosta­ła … Czy­taj wię­cej…

Praktyki on-line dla studentów WAT

2 kwietnia 2020

  Stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­li zaan­ga­żo­wa­ni w pra­ce Naro­do­we­go Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni. Pod­czas trwa­ją­ce­go w kra­ju sta­nu epi­de­mii i zawie­sze­nia zajęć, pod­cho­rą­żo­wie z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki w for­mie zdal­nych prak­tyk … Czy­taj wię­cej…

Aplikacja podchorążych WAT pomoże potrzebującym

26 marca 2020

Pod­cho­rą­żo­wie z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT odde­le­go­wa­ni do służ­by w Dowódz­twie Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej opra­co­wa­li mobil­ną apli­ka­cję uła­twia­ją­cą dotar­cie z pomo­cą do osób pozo­sta­ją­cych w izo­la­cji w związ­ku z roz­prze­strze­nia­niem się … Czy­taj wię­cej…

1 2 3 4 5 6 62