Wierni tradycji patrzymy w przyszłość

29 listopada 2019

„29 listo­pa­da to wyjąt­ko­wy dzień dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Dzień, w któ­rym teraź­niej­szość spla­ta się moc­no z histo­rią. Cele­bru­jąc usta­no­wio­ne przez Senat Świę­to naszej Uczel­ni i uświę­co­ny … Czy­taj wię­cej…

Podziękowania dla podchorążych Oddziału Historycznego WAT

28 listopada 2019

Rek­tor-kome­n­dant gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek odzna­czył pod­cho­rą­żych Oddzia­łu Histo­rycz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dzię­ku­jąc im za zaan­ga­żo­wa­nie i god­ne repre­zen­to­wa­nie naszej uczel­ni w uro­czy­sto­ściach … Czy­taj wię­cej…

Akademia Wynalazców w WAT

26 listopada 2019

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na po raz kolej­ny wzię­ła udział w Aka­de­mii Wyna­laz­ców im. Rober­ta Boscha. Jest to pro­gram edu­ka­cyj­ny skie­ro­wa­ny do uczniów w wie­ku od 13 do … Czy­taj wię­cej…

Najnowocześniejsze rozwiązania teleinformatyczne na Wydziale Elektroniki WAT

26 listopada 2019

We wto­rek 26 listo­pa­da w Insty­tu­cie Tele­ko­mu­ni­ka­cji Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ła się uro­czy­stość otwar­cia dwóch nowych labo­ra­to­riów szko­l­no-tre­­ni­n­go­­wych: Zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go Sys­te­mu Zarzą­dza­nia Wal­ką HMS … Czy­taj wię­cej…

WAT i Nokia rozpoczęły współpracę

26 listopada 2019

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na będzie współ­pra­co­wać z Nokia Solu­tions and Networks sp. z o. o. We wto­rek 26 listo­pa­da pomię­dzy uczel­nią i fir­mą zosta­ło pod­pi­sa­ne poro­zu­mie­nie ramo­we okre­śla­ją­ce obsza­ry … Czy­taj wię­cej…

Mecenat WAT nad uczniami z Sochaczewa

26 listopada 2019

To już trze­cia szko­ła śred­nia z Socha­cze­wa, któ­rą Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na obję­ła patro­na­tem nauko­wym. 26 listo­pa­da poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy pomię­dzy WAT i Zespo­łem Szkół Cen­trum Kształ­ce­nia Prak­tycz­ne­go … Czy­taj wię­cej…

Wystawa w Bibliotece Głównej WAT z okazji Dnia Podchorążego

26 listopada 2019

Histo­ria Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej to przede wszyst­kim histo­ria pod­cho­rą­żych, któ­rzy two­rzą ją od 68 lat, obec­nie wraz ze stu­den­ta­mi cywil­ny­mi. Z oka­zji Dnia Pod­cho­rą­że­go, któ­ry … Czy­taj wię­cej…

189. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

24 listopada 2019

24 listo­pa­da dele­ga­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na cze­le z JM Rek­to­­rem-Kome­n­da­n­tem WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­uszem Szczur­kiem wzię­ła udział w obcho­dach 189. rocz­ni­cy wybu­chu … Czy­taj wię­cej…

Licealiści z Opola pod patronatem naukowym WAT

19 listopada 2019

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na obję­ła patro­na­tem nauko­wym Publicz­ne Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce nr I im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Opo­lu. 19 listo­pa­da poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy pomię­dzy WAT i szko­łą pod­pi­sa­li: pro­rek­tor ds. … Czy­taj wię­cej…

Studentka Wydziału Cybernetyki WAT laureatką programu „Nowe technologie dla dziewczyn”

17 listopada 2019

Do V edy­cji pro­gra­mu sty­pen­dial­ne­go „Nowe tech­no­lo­gie dla dziew­czyn” fir­my Intel i fun­da­cji Per­spek­ty­wy zakwa­li­fi­ko­wa­ła się Moni­ka Olcho­wik, stu­dent­ka wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Moni­ka Olcho­wik … Czy­taj wię­cej…

Konferencja poświęcona ochronie prawnej dóbr intelektualnych wytworzonych na uczelniach

16 listopada 2019

W dniach 13 – 15 listo­pa­da w War­sza­wie odby­ła się VIII Kon­fe­ren­cja Poro­zu­mie­nia Aka­de­mic­kich Cen­trów Trans­fe­ru Tech­no­lo­gii i Poro­zu­mie­nia Spół­ek Celo­wych. Współ­or­ga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia było Cen­trum Trans­fe­ru Tech­no­lo­gii Woj­sko­wej … Czy­taj wię­cej…

WAT na konferencji „Perspektywy – Women in Tech Summit”

14 listopada 2019

Ponad 50 stu­den­tek Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczest­ni­czy w naj­więk­szej w Euro­pie kon­fe­ren­cji dla kobiet w tech­no­lo­giach i nauce „Per­spek­ty­wy – Women in Tech Sum­mit”. Prze­wod­nim tema­tem tego­rocz­nej edy­cji … Czy­taj wię­cej…

Podchorąży Kinga Reda mistrzynią Warszawskiej Triady Biegowej

14 listopada 2019

Stu­dent­ka Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej sierż. pchor. Kin­ga Reda zwy­cię­ży­ła w War­szaw­skiej Tria­dzie Bie­go­wej. Repre­zen­tant­ka WAT zdo­by­ła pierw­sze miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji kobiet w for­mu­le 5 km – 5 km – … Czy­taj wię­cej…

Biegacze WAT uczcili Święto Niepodległości

12 listopada 2019

Pod­cho­rą­żo­wie, żoł­nie­rze zawo­do­wi i pra­cow­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w war­szaw­skim Bie­gu Nie­pod­le­gło­ści, któ­ry roz­po­czął się w ponie­dzia­łek 11 listo­pa­da o godzi­nie 11:11. Dodat­ko­wo 150 pod­cho­rą­żych WAT … Czy­taj wię­cej…

56. Varsoviada z medalami dla studentów WAT

12 listopada 2019

Repre­zen­tan­ci WAT zdo­by­li łącz­nie 4 meda­le na 56. Var­so­via­dzie, któ­ra odby­ła się w dniach 9 – 11 listo­pa­da w Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go w War­sza­wie. Igrzy­ska stu­den­tów pierw­sze­go roku roze­gra­no w nastę­pu­ją­cych … Czy­taj wię­cej…

Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Iłowie

10 listopada 2019

Pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na cze­le z rek­to­­rem-kome­n­da­n­tem WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­uszem Szczur­kiem wzię­li udział w obcho­dach 101. rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę … Czy­taj wię­cej…

1 2 3 4 5 56