Konkurs MON na najlepszą pracę poświęconą kryptologii, cyberobronie, cyberbezpieczeństwu lub zwalczaniu cyberprzestępczości

29 sierpnia 2019

Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej ogło­si­ło kon­kurs o nagro­dę im. Maria­na Rejew­skie­go. Adre­sa­ta­mi kon­kur­su są absol­wen­ci uczel­ni pol­skich, któ­rzy inte­re­su­ją się kryp­to­lo­gią, cybe­ro­bro­ną, cyber­bez­pie­czeń­stwem lub zwal­cza­niem cyber­prze­stęp­czo­ści … Czy­taj wię­cej…

Drugie miejsce dla studentów WAT w amerykańskim konkursie „Engine Design Competition”

27 sierpnia 2019

W fina­le kon­kur­su „Engi­ne Design Com­pe­ti­tion”, któ­re­go tema­tem był pro­jekt sil­ni­ka dla bez­za­ło­go­we­go poszu­­ki­­wa­w­czo-rato­w­ni­­cze­­go samo­lo­tu z napę­dem hybry­do­wym („Can­di­da­te Engi­nes for a Hybrid Elec­tric Medium Alti­tu­de … Czy­taj wię­cej…

Wręczenie broni podchorążym

23 sierpnia 2019

Pierw­szą służ­bo­wą broń otrzy­ma­ło dzi­siaj 889 nowo przy­ję­tych do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod­cho­rą­żych. Uro­czy­sta zbiór­ka z tej oka­zji odby­ła się na pla­cu ape­lo­wym w obec­no­ści komen­dy … Czy­taj wię­cej…

Kolejne marzenie zostało spełnione

22 sierpnia 2019

Żoł­nie­rze i pra­cow­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej po raz kolej­ny pomo­gli speł­nić marze­nie pod­opiecz­ne­go Fun­da­cji „Mam Marze­nie”. W czwar­tek 22 sierp­nia pasjo­nu­ją­cy się mili­ta­ria­mi i histo­rią trzy­na­sto­let­ni Miłosz … Czy­taj wię­cej…

Przyszli studenci rozpoczęli podstawowe szkolenie wojskowe

19 sierpnia 2019

Po nie­ła­twym pro­ce­sie rekru­ta­cji i egza­mi­nach wstęp­nych, 889 kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych roz­po­czę­ło dzi­siaj w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we. Jest to etap obo­wiąz­ko­wy dla … Czy­taj wię­cej…

Żołnierz z WAT członkiem Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego

14 sierpnia 2019

Pre­zy­dent RP Andrzej Duda powo­łał człon­ków Kapi­tu­ły Orde­ru Krzy­ża Woj­sko­we­go, naj­wyż­sze­go woj­sko­we­go odzna­cze­nia nada­wa­ne­go w cza­sie poko­ju. Wśród pię­ciu powo­ła­nych żoł­nie­rzy, któ­rzy wyka­za­li się wybit­nym … Czy­taj wię­cej…

Zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego

13 sierpnia 2019

„Spo­ty­ka­my się dziś w 99. rocz­ni­cę wybu­chu Bitwy War­szaw­skiej, walk o przed­po­le sto­li­cy. Osta­tecz­nie pol­scy żoł­nie­rze, za cenę wiel­kich strat, utrzy­ma­li Radzy­min i inne miej­sco­wo­ści, odsu­wa­jąc nie­przy­ja­cie­la … Czy­taj wię­cej…

Najlepsi z najlepszych – prymusi promocji oficerskiej 2019

13 sierpnia 2019

Naj­lep­si stu­den­ci na roku, wzo­ro­wi pod­cho­rą­żo­wie, już dzi­siaj pod­po­rucz­ni­cy Woj­ska Pol­skie­go. Dro­ga do ofi­cer­skich gwiaz­dek nie była łatwa. Godze­nie stu­diów tech­nicz­nych ze szko­le­niem woj­sko­wym … Czy­taj wię­cej…

Nowo promowani oficerowie Wojska Polskiego

9 sierpnia 2019

Armia zyska­ła nowych ofi­ce­rów. W pią­tek 9 sierp­nia na Pla­cu Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go ofi­cer­skie szli­fy otrzy­ma­ło 233 absol­wen­tów pię­cio­let­nich stu­diów magi­ster­skich Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Na pierw­szy … Czy­taj wię­cej…

Absolwenci otrzymali patenty oficerskie i dyplomy ukończenia studiów

8 sierpnia 2019

W przed­dzień pro­mo­cji na pierw­szy sto­pień ofi­cer­ski, rek­tor-kome­n­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek wrę­czył 233 pod­cho­rą­żym paten­ty ofi­cer­skie nada­ne przez pre­zy­den­ta … Czy­taj wię­cej…

Przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego

7 sierpnia 2019

W czwar­tek 15 sierp­nia uli­ca­mi Kato­wic przej­dzie defi­la­da woj­sko­wa z oka­zji Świę­ta Woj­ska Pol­skie­go. Będzie to tak­że oka­zja do upa­mięt­nie­nia set­nej rocz­ni­cy wybu­chu I Powsta­nia Ślą­skie­go … Czy­taj wię­cej…

155. rocznica stracenia Romualda Traugutta

5 sierpnia 2019

Przed Muzeum X Pawi­lo­nu Cyta­de­li War­szaw­skiej odby­ły się uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce 155. rocz­ni­cę stra­ce­nia ostat­nie­go dyk­ta­to­ra powsta­nia stycz­nio­we­go Romu­al­da Trau­gut­ta i człon­ków Rzą­du Naro­do­we­go ‒ naczel­ne­go orga­nu … Czy­taj wię­cej…

XXVIII Międzynarodowa Pielgrzymka Żołnierzy

5 sierpnia 2019

Pra­wie 500 żoł­nie­rzy, w tym 61 pod­cho­rą­żych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wyru­szy­ło 5 sierp­nia na Jasną Górę w ramach XXVIII Mię­dzy­na­ro­do­wej Piel­grzym­ki Żoł­nie­rzy. Do Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej … Czy­taj wię­cej…

Biblioteka Główna zaprasza na wystawy z okazji 75. rocznicy Powstania Warszawskiego i Święta Wojska Polskiego

5 sierpnia 2019

W holu Biblio­te­ki Głów­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pre­zen­to­wa­ne są dwie wysta­wy oko­licz­no­ścio­we. Dla upa­mięt­nie­nia 75. rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go w for­mie kalen­da­rium zosta­ło przed­sta­wio­nych dzie­więć … Czy­taj wię­cej…

ETIUDA NCN dla doktorantek WAT

2 sierpnia 2019

Dok­to­rant­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej mgr Mar­ta Pytlar­czyk z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii i mgr inż. Mal­wi­na Liszew­ska z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki otrzy­ma­ły sty­pen­dia dok­tor­skie w ramach kon­kur­su ETIUDA Naro­do­we­go … Czy­taj wię­cej…

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2019

1 sierp­nia 1944 roku roz­ka­zem dowód­cy Armii Kra­jo­wej gen. Tade­usza Komo­row­skie­go „Bora” roz­po­czę­ło się Powsta­nie  War­szaw­skie. Jego celem była wal­ka o wyzwo­le­nie sto­li­cy i całe­go kra­ju. … Czy­taj wię­cej…

1 9 10 11 12 13 14 15 62