Bezpieczeństwo militarne na pierwszym miejscu

13 kwietnia 2019

W Biblio­te­ce Głów­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ła się X Ogól­no­pol­ska Dok­to­­ran­c­ko-Stu­­den­c­ka Kon­fe­ren­cja Nauko­wa pt. „Bez­pie­czeń­stwo mili­tar­ne w uję­ciu naro­do­wym i mię­dzy­na­ro­do­wym” zor­ga­ni­zo­wa­na przez Zakład Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go Wydzia­łu … Czy­taj wię­cej…

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia 2019

13 kwiet­nia w całej Pol­sce obcho­dzo­no Dzień Pamię­ci Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej. Cen­tral­ne uro­czy­sto­ści roz­po­czę­ły się przed połu­dniem na pla­cu ape­lo­wym Muzeum Katyń­skie­go – Oddzia­łu Mar­ty­ro­lo­gicz­ne­go … Czy­taj wię­cej…

Projektowanie i budowa systemów satelitarnych – zakończenie kursu w WAT

12 kwietnia 2019

Uro­czy­ste wrę­cze­nie cer­ty­fi­ka­tów zakoń­czy­ło 12 kwiet­nia kurs Intro­duc­tion to Spa­ce for Engi­ne­ers „Satel­li­te sys­tems deve­lop­ment with focus on pro­ject pha­ses C/D”, reali­zo­wa­ny na zle­ce­nie … Czy­taj wię­cej…

IX rocznica katastrofy smoleńskiej

10 kwietnia 2019

W dzie­wią­tą rocz­ni­cę kata­stro­fy rzą­do­we­go samo­lo­tu pod Smo­leń­skiem, przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczci­li pamięć ofiar tego tra­gicz­ne­go dla wszyst­kich Pola­ków wyda­rze­nia. Zło­żo­no wią­zan­ki kwia­tów … Czy­taj wię­cej…

Dobry start w przyszłość

9 kwietnia 2019

Jak zna­leźć wyma­rzo­ne prak­ty­ki, staż, pra­cę? We wto­rek 9 kwiet­nia to pra­co­daw­cy szu­ka­li pra­cow­ni­ków! W holu budyn­ku głów­ne­go, na Tar­gach Pra­cy WAT 2019 zja­wi­ło się ponad … Czy­taj wię­cej…

Międzynarodowy tydzień w The Royal Military Academy w Belgii

9 kwietnia 2019

Przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej por. Ceza­ry Czar­nec­ki, sierż. pchor. Dawid Borycz­ko i sierż. pchor. Alek­san­dra Figat w dniach 2 – 7 kwiet­nia wzię­li udział w mię­dzy­na­ro­do­wym tygo­dniu zor­ga­ni­zo­wa­nym przez … Czy­taj wię­cej…

Wizyta delegacji Narodowej Akademii Obrony Kenii

9 kwietnia 2019

Kil­ku­na­sto­oso­bo­wa dele­ga­cja przed­sta­wi­cie­li Naro­do­wej Aka­de­mii Obro­ny Kenii odwie­dzi­ła 9 kwiet­nia Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną. Celem wizy­ty było zapo­zna­nie się z poten­cja­łem nauko­­wo-bada­w­czym, osią­gnię­cia­mi, funk­cjo­no­wa­niem naszej uczel­ni oraz … Czy­taj wię­cej…

Nominacja profesorska dla dr. hab. inż. Jerzego Małachowskiego

9 kwietnia 2019

Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrzej Duda wrę­czył 2 kwiet­nia nomi­na­cje pro­fe­sor­skie 65 nauczy­cie­lom aka­de­mic­kim oraz pra­cow­ni­kom nauki i sztu­ki. Tytuł nauko­wy pro­fe­so­ra nauk tech­nicz­nych otrzy­mał dr hab. … Czy­taj wię­cej…

Szachiści WAT znów na podium

8 kwietnia 2019

Bli­sko osiem­dzie­się­ciu zawod­ni­ków rywa­li­zo­wa­ło ze sobą w Mistrzo­stwach Pol­ski Służb Mun­du­ro­wych w sza­chach w dniach 3 – 7 kwiet­nia w miej­sco­wo­ści Pokrzyw­na. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski, kpr. … Czy­taj wię­cej…

Sukces podchorążych z Wydziału Cybernetyki w hackathonie „Koduj dla Warszawy”

8 kwietnia 2019

W dniach 6 – 7 kwiet­nia w War­sza­wie odbył się hac­ka­ton WAWCODE – „Koduj dla War­sza­wy”, któ­re­go celem było stwo­rze­nie apli­ka­cji mobil­nych oraz ser­wi­sów inter­ne­to­wych uła­twia­ją­cych życie … Czy­taj wię­cej…

Uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy pod Smoleńskiem

8 kwietnia 2019

W ramach obcho­dów zbli­ża­ją­cej się dzie­wią­tej rocz­ni­cy kata­stro­fy rzą­do­we­go samo­lo­tu pod Smo­leń­skiem, w Osso­wie i w Grzy­bo­wie k. Iło­wa odby­ły się uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce ofia­ry tego tra­gicz­ne­go … Czy­taj wię­cej…

Rekord Wojska Polskiego w pływaniu pobity

6 kwietnia 2019

Na base­nie AQUA Lubin, w dniach 5 – 6 kwiet­nia stu­den­ci z 74 uczel­ni rywa­li­zo­wa­li w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski w pły­wa­niu. Repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej tre­nu­ją­ca pod okiem dr. Satur­ni­na … Czy­taj wię­cej…

Spotkanie projektu PYTHIA Europejskiej Agencji Obrony

3 kwietnia 2019

W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ło się czwar­te spo­tka­nie warsz­ta­to­we z zewnętrz­ny­mi eks­per­ta­mi w ramach pro­jek­tu PYTHIA Euro­pej­skiej Agen­cji Obro­ny, któ­re­go WAT jest człon­kiem kon­sor­cjum. Tema­tem warsz­ta­tów … Czy­taj wię­cej…

Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w piłce nożnej halowej

30 marca 2019

W dniach 29 – 30 mar­ca na tere­nie obiek­tów  spor­to­wych Aka­de­mic­kie­go Cen­trum Spor­to­we­go Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej w Gdy­ni odby­ły się Mistrzo­stwa Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w pił­ce noż­nej halo­wej. … Czy­taj wię­cej…

WAT laureatem Gali Sportu Wojskowego

26 marca 2019

We wto­rek 26 mar­ca w 1 Bazie Lot­nic­twa Trans­por­to­we­go w War­sza­wie odby­ła się X Gala Spor­tu Woj­sko­we­go. Pod­czas impre­zy wrę­czo­no nagro­dy dla naj­lep­szych spor­tow­ców woj­sko­wych, tre­ne­rów i dzia­ła­czy … Czy­taj wię­cej…

Social Media w środowisku akademickim

26 marca 2019

Ogól­no­pol­skie semi­na­rium PolBiT na temat: „Social media jako ele­ment komu­ni­ka­cji i mar­ke­tin­gu w biblio­te­kach aka­de­mic­kich” odby­ło się 26 mar­ca w Biblio­te­ce Głów­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Semi­na­rium otwo­rzy­li … Czy­taj wię­cej…

1 9 10 11 12 13 14 15 57