Gen. dyw. Jarosław Gromadziński o przywództwie w nowoczesnej armii

7 maja 2019

Co kry­je się pod sło­wem „dowód­ca”? Jakie cechy i umie­jęt­no­ści powi­nien posia­dać ofi­cer, aby być dobrym dowód­cą? We wto­rek 7 maja na zapro­sze­nie pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych … Czy­taj wię­cej…

Trójboiści WAT Akademickim Mistrzem Polski

5 maja 2019

Trwa dobra pas­sa naszych trój­bo­istów. Po raz czwar­ty z rzę­du repre­zen­ta­cja Klu­bu Uczel­nia­ne­go AZS WAT zdo­by­ła tytuł Aka­de­mic­kie­go Mistrza Pol­ski w Trój­bo­ju Siło­wym w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej. Mistrzo­stwa … Czy­taj wię­cej…

Defilada „Silni w sojuszach” z udziałem podchorążych WAT

3 maja 2019

„Świę­to Naro­do­we 3 Maja w tym roku jest rów­nież oka­zją do uczcze­nia 20-lecia obec­no­ści Pol­ski w Soju­szu Pół­noc­no­atlan­tyc­kim i 15-lecia obec­no­ści w Unii Euro­pej­skiej. To waż­ne daty w histo­rii Pol­ski. … Czy­taj wię­cej…

Biegacze z WAT uczcili Konstytucję 3 Maja

3 maja 2019

Pra­cow­ni­cy i pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w bie­gu zor­ga­ni­zo­wa­nym w War­sza­wie z oka­zji 228 rocz­ni­cy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Na star­cie 29 Bie­gu Kon­sty­tu­cji poja­wi­ło się bli­sko … Czy­taj wię­cej…

100 lat Święta Narodowego 3 Maja

2 maja 2019

Pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczci­li 100 rocz­ni­cę pierw­szych obcho­dów Świę­ta Naro­do­we­go 3 Maja po odzy­ska­niu przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. W przeded­niu Świę­ta Kon­sty­tu­cji przed­sta­wi­cie­le WAT wzię­li udział … Czy­taj wię­cej…

Defilada „Silni w sojuszach” to dowód współpracy i przyjaźni

2 maja 2019

– Wspól­nie prze­ła­mu­je­my barie­ry, wspól­nie odpo­wia­da­my na zagro­że­nia, wspól­nie tak­że two­rzy­my przy­szłość naszych państw – powie­dział Mariusz Błasz­czak, mini­ster obro­ny naro­do­wej w czwar­tek pod­czas spo­tka­nia … Czy­taj wię­cej…

Liceum dla przyszłych cyberżołnierzy rozpoczęło rekrutację

30 kwietnia 2019

„Zale­ży nam na tym, aby absol­wen­ci Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go tra­fi­li do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, a następ­nie zasi­li­li sze­re­gi wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni. Chcie­li­by­śmy stwo­rzyć sys­tem … Czy­taj wię­cej…

Żołnierska pamięć

30 kwietnia 2019

Przed zbli­ża­ją­cy­mi się Dniem Fla­gi Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej oraz Świę­tem Naro­do­wym Trze­cie­go Maja, w ramach pro­gra­mu Żoł­nier­ska Pamięć, pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej upo­rząd­ko­wa­li pomni­ki i mogi­ły na Cmen­ta­rzu … Czy­taj wię­cej…

II miejsce dla WAT w Memoriale gen. broni Włodzimierza Potasińskiego

27 kwietnia 2019

W dniach 26 – 27 kwiet­nia w Kra­ko­wie odbył się VII Memo­riał im. gen. bro­ni Wło­dzi­mie­rza Pota­siń­skie­go. W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zaję­ła dru­gie miej­sce. W skład naszej … Czy­taj wię­cej…

Wizyta delegacji z Ukrainy

26 kwietnia 2019

W dniach 25 – 26 kwiet­nia Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na gości­ła dele­ga­cję Żyto­mier­skie­go Insty­tu­tu Woj­sko­we­go z Ukra­iny. Była to kolej­na wizy­ta ukra­iń­skie­go part­ne­ra, w ramach reali­za­cji NATO … Czy­taj wię­cej…

Polsko-włoska współpraca

26 kwietnia 2019

W dniach 25 – 26 kwiet­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej gości­li pro­fe­so­ro­wie Pasqu­ale Dapon­te, Ser­gio Rapu­ano i Luca De Vito z Uni­san­nio – Uni­ver­si­tà degli Stu­di del San­nio we … Czy­taj wię­cej…

Podchorążowie WAT docenieni na konferencji w Military Technical Academy w Rumunii

25 kwietnia 2019

Pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­li czo­ło­we miej­sca oraz wyróż­nie­nia za refe­ra­ty pre­zen­to­wa­ne pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wej stu­denc­kiej kon­fe­ren­cji CERC w Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my w Buka­resz­cie w dniach 23 ‒ … Czy­taj wię­cej…

Podsumowanie semestru zimowego

17 kwietnia 2019

Uro­czy­sta zbiór­ka w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod­su­mo­wu­ją­ca semestr zimo­wy roku aka­de­mic­kie­go 2018/2019,  z udzia­łem rek­to­­ra-kome­n­da­n­ta gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka, dzie­ka­nów i kadry była oka­zją … Czy­taj wię­cej…

Spotkanie wielkanocne

16 kwietnia 2019

„Spo­ty­ka­my się w naszej watow­skiej rodzi­nie już tra­dy­cyj­nie, żeby zło­żyć sobie życze­nia przed nad­cho­dzą­cy­mi Świę­ta­mi Wiel­kiej Nocy. Są to wyjąt­ko­we świę­ta, któ­re przede wszyst­kim koja­rzą … Czy­taj wię­cej…

Wojskowa Akademia Techniczna żegna Profesora Jacka Namieśnika

16 kwietnia 2019

Pro­fe­sor Jacek Namie­śnik, rek­tor Poli­tech­ni­ki Gdań­skiej, dok­tor hono­ris cau­sa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zmarł 14 kwiet­nia 2019 r. w wie­ku 69 lat. Pra­cow­ni­cy i stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii … Czy­taj wię­cej…

Informatycy z Wydziału Cybernetyki w gronie najlepszych na Locked Shields 2019

13 kwietnia 2019

W dniach 9 – 12 kwiet­nia po raz kolej­ny odby­ły się naj­więk­sze i naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ne tech­nicz­nie ćwi­cze­nia w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa na świe­cie – Loc­ked Shields. W rywa­li­za­cji zor­ga­ni­zo­wa­nej przez … Czy­taj wię­cej…

1 8 9 10 11 12 13 14 57