Przysięga wojskowa podchorążych WAT

27 września 2019

Kan­dy­da­ci na żoł­nie­rzy zawo­do­wych przy­ję­ci do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zło­ży­li dzi­siaj uro­czy­stą przy­się­gę woj­sko­wą. Sło­wa „Roty” na pla­cu ape­lo­wym uczel­ni wypo­wie­dzia­ło 752 pod­cho­rą­żych, w tym … Czy­taj wię­cej…

Nowo przyjęci podchorążowie na poligonie

26 września 2019

Nie­mal 900 kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych koń­czy dzi­siaj w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej sze­ścio­ty­go­dnio­we pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we. Jest to etap obo­wiąz­ko­wy dla osób przy­ję­tych na stu­dia … Czy­taj wię­cej…

XXX Mistrzostwa NATO w Szachach – Berlin 2019

20 września 2019

W dniach 16 – 20 wrze­śnia w Ber­li­nie odby­ły się XXX Mistrzo­stwach NATO w Sza­chach. Repre­zen­ta­cja Woj­ska Pol­skie­go, w skła­dzie któ­rej zna­lazł się por. Alek­san­der Stań­kow­ski z WAT, wywal­czy­ła tytuł … Czy­taj wię­cej…

Spotkania Katyńskie w WAT

18 września 2019

„Roz­po­czy­na­my dziś kolej­ną edy­cję cyklu Spo­tkań Katyń­skich, któ­re orga­ni­zu­je­my w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej  już od kil­ku lat. Mają one przy­po­mi­nać nam tę tra­gicz­ną histo­rię nasze­go … Czy­taj wię­cej…

Korytarz biometryczny do odprawy granicznej i paszport w smartfonie coraz bliżej

18 września 2019

Dobiegł koń­ca pro­jekt PROTECT (pro­gra­mu Hory­zont 2020), w ramach któ­re­go prze­ba­da­no wie­le nowych tech­nik bio­me­trycz­nych i zbu­do­wa­no zaawan­so­wa­ny, nie­za­wod­ny bio­me­trycz­ny sys­tem iden­ty­fi­ka­cji osób. Tak zwa­ny kory­tarz … Czy­taj wię­cej…

Srebrna Wojskowa Odznaka Górska dla żołnierzy WAT

16 września 2019

W minio­nym tygo­dniu odby­ły się kwa­li­fi­ka­cje do Woj­sko­wej Odzna­ki Gór­skiej II stop­nia (srebr­nej) zor­ga­ni­zo­wa­ne przez 1 Bata­lion Strzel­ców Pod­ha­lań­skich w Rze­szo­wie. W eli­mi­na­cjach, któ­re trwa­ły od 9 do13 … Czy­taj wię­cej…

Pamięć o ofiarach egzekucji w Palmirach

14 września 2019

„Naszym obo­wiąz­kiem jest pamięć o ofia­rach zbrod­ni, ale tak­że o bestial­stwie spraw­ców, świa­do­mość jest prze­stro­gą” – napi­sał pre­zy­dent Andrzej Duda w liście do uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­cej ofia­ry … Czy­taj wię­cej…

Druga edycja kampanii honorowego krwiodawstwa „Niepodległą mamy we krwi”

13 września 2019

Trwa dru­ga edy­cja kam­pa­nii „Nie­pod­le­głą mamy we krwi” pod patro­na­tem hono­ro­wym mini­stra obro­ny naro­do­wej Mariu­sza Błasz­cza­ka i mini­stra zdro­wia Łuka­sza Szu­mow­skie­go. W ramach kam­pa­nii od 1 wrze­śnia … Czy­taj wię­cej…

Oferta dydaktyczna WAT na Warszawskim Salonie Maturzystów

12 września 2019

Ponad 20 kie­run­ków stu­diów poli­tech­nicz­nych, zarów­no woj­sko­wych jak i cywil­nych pre­zen­tu­je Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na na czter­na­stym War­szaw­skim Salo­nie Matu­rzy­stów. Tego­rocz­na edy­cja odby­wa się w dniach 12 … Czy­taj wię­cej…

Wizyta delegacji Narodowego Instytutu Obrony z Kijowa

12 września 2019

Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną odwie­dzi­li przed­sta­wi­cie­le Naro­do­we­go Uni­wer­sy­te­tu Obro­ny im. Iwa­na Czer­nia­chow­skie­go z Kijo­wa, ukra­iń­skie­go part­ne­ra pro­gra­mu NATO DEEP (Defen­ce Edu­ca­tion Enhan­ce Pro­gram). Celem pro­gra­mu jest … Czy­taj wię­cej…

Kieleckie wyróżnienia dla karabinu wyborowego MSBS-GROT 7,62N i pływającego bojowego wozu piechoty „Borsuk”

9 września 2019

W ostat­nim dniu XXVII Mię­dzy­na­ro­do­we­go Salo­nu Prze­my­słu Obron­ne­go, komi­sja kon­kur­so­wa przy­zna­ła pre­sti­żo­we nagro­dy Defen­de­ry i wyróż­nie­nia spe­cjal­ne dla przed­się­bior­ców prze­my­słu zbro­je­nio­we­go. Spo­śród 84 zgło­szo­nych pro­duk­tów … Czy­taj wię­cej…

III miejsce dla WAT w Mistrzostwach Polski w Półmaratonie

8 września 2019

Bie­ga­cze z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­li 3 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji zespo­ło­wej Uczel­ni Wyż­szych Pół­ma­ra­to­nu Signi­fy PHILIPS Piła 2019. Na star­cie zawo­dów, któ­re odby­ły się w nie­dzie­lę 8 wrze­śnia w Pile … Czy­taj wię­cej…

Przysięga wojskowa w Olszynce Grochowskiej

8 września 2019

W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w przy­się­dze żoł­nie­rzy 5. Mazo­wiec­kiej Bry­ga­dy Obro­ny Tery­to­rial­nej. Uro­czy­stość odby­ła się w Olszyn­ce Gro­chow­skiej – miej­scu, szcze­gól­nie … Czy­taj wię­cej…

Trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

4 września 2019

Tego­rocz­ne tar­gi, któ­rych inau­gu­ra­cji doko­nał wczo­raj Pre­zy­dent RP Andrzej Duda to już 27. spo­tka­nie bran­ży obron­nej. Jed­ne z naj­więk­szych w Euro­pie tar­gów prze­my­słu zbro­je­nio­we­go (trze­cie co … Czy­taj wię­cej…

Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne rozpoczęło swój pierwszy rok szkolny

2 września 2019

Nowy rok szkol­ny roz­po­czę­ło dzi­siaj 50 uczniów pierw­sze­go w Pol­sce liceum dla przy­szłych cyber żoł­nie­rzy. Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne zosta­ło utwo­rzo­ne w tym roku pod nad­zo­rem … Czy­taj wię­cej…

Efekty projektów naukowych WAT na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego

29 sierpnia 2019

„Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest lide­rem inno­wa­cji w dzie­dzi­nie bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści. Współ­pra­cu­je­my z kil­ku­set part­ne­ra­mi prze­my­sło­wy­mi, w ramach ponad 100 kon­sor­cjów reali­zu­je­my pro­jek­ty z zakre­su moni­to­ro­wa­nia zagro­żeń, zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go, … Czy­taj wię­cej…

1 8 9 10 11 12 13 14 62