Otwarcie sezonu żeglarskiego

18 maja 2019

Klub Żeglar­ski Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej ofi­cjal­nie roz­po­czął 49 sezon. Uro­czy­ste otwar­cie z udzia­łem władz uczel­ni mia­ło miej­sce w sobo­tę 18 maja w Ośrod­ku Szko­le­nio­wym w Zegrzu. Po mel­dun­ku … Czy­taj wię­cej…

Podchorążowie na kursie rozpoznania powietrznego

17 maja 2019

Pod­cho­rą­żo­wie III roku kie­run­ku Geo­de­zja i Kar­to­gra­fia, na spe­cjal­no­ści Roz­po­zna­nie obra­zo­we, wzię­li udział w szko­le­niu poli­go­no­wym doty­czą­cym roz­po­zna­nia powietrz­ne­go ze śmi­głow­ca. Kurs odbył się w dniach 13 … Czy­taj wię­cej…

Benefis Profesora Jana Figurskiego

16 maja 2019

Prof. dr hab. inż. Jan Fugur­ski, były kie­row­nik Kate­dry Logi­sty­ki i pierw­szy dyrek­tor Insty­tu­tu Logi­sty­ki Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej obcho­dził jubi­le­usz 80 uro­dzin. Z tej … Czy­taj wię­cej…

Wspólnie uczcijmy 75. rocznicę Bitwy o Monte Cassino

16 maja 2019

Wspól­nie z żoł­nie­rza­mi Woj­ska Pol­skie­go uczcij­my 75. rocz­ni­cę Bitwy o Mon­te Cas­si­no. 17 maja o godz. 17.00 na tere­nie 11 jed­no­stek woj­sko­wych dzie­dzi­czą­cych tra­dy­cje 2. Kor­pu­su Pol­skie­go … Czy­taj wię­cej…

Programiści z WAT zwycięzcami Best Hacking League

13 maja 2019

Zespół Code Hus­sar z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, w skła­dzie: Patryk Ostrow­ski, Seba­stian Szcze­pań­ski oraz Piotr Filo­chow­ski zajął pierw­sze miej­sce w hac­ka­tho­nie Best Hac­king League zor­ga­ni­zo­wa­nym … Czy­taj wię­cej…

Juwenalia MegaWAT

13 maja 2019

Zor­ga­ni­zo­wa­ne przez samo­rząd stu­denc­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej Juwe­na­lia Mega­WAT roz­po­czę­ły cykl war­szaw­skich kon­cer­tów w ramach naj­więk­sze­go stu­denc­kie­go świę­ta muzy­ki. W minio­ny week­end 10 i 11 maja na … Czy­taj wię­cej…

Mistrzowski sezon badmintonistów

12 maja 2019

Bad­min­to­ni­ści z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zaję­li czo­ło­we miej­sca w tur­nie­ju fina­ło­wym XXI Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza w bad­min­to­nie. W roz­gryw­kach, któ­re odby­ły się 12 maja na tere­nie obiek­tów … Czy­taj wię­cej…

Towarzyski mecz szachowy pomiędzy WAT i ASzWoj

12 maja 2019

W ramach Świę­ta Spor­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej został roze­gra­ny towa­rzy­ski mecz sza­cho­wy pomię­dzy naszą uczel­nią i Aka­de­mią Sztu­ki Wojen­nej. Celem meczu zor­ga­ni­zo­wa­ne­go 12 maja w Klu­bie … Czy­taj wię­cej…

Żeglarze WAT Akademickimi Mistrzami Warszawy i Mazowsza

11 maja 2019

Żegla­rze z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wywal­czy­li tytuł Aka­de­mic­kich Mistrzów War­sza­wy i Mazow­sza. Rega­ty odby­ły się w sobo­tę 11 maja na Zale­wie Zegrzyń­skim pod War­sza­wą. WAT repre­zen­to­wa­ły łącz­nie … Czy­taj wię­cej…

Żołnierze uczcili pamięć Cichociemnych

11 maja 2019

W sobo­tę 11 maja przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, 1 Bry­ga­dy Pan­cer­nej, Jed­nost­ki Woj­sko­wej GROM, Mazo­wiec­kiej Bry­ga­dy Obro­ny Tery­to­rial­nej i śro­do­wisk kom­ba­tanc­kich wzię­li udział w uro­czy­sto­ściach zwią­za­nych z obcho­da­mi 75. … Czy­taj wię­cej…

Święto Sportu

10 maja 2019

Świę­to Spor­tu jest wyda­rze­niem już na sta­łe wpi­sa­nym w WAT-owski kalen­darz. W pią­tek 10 maja w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go stu­den­ci, nauczy­cie­le aka­de­mic­cy, pra­cow­ni­cy oraz kadra ofi­cer­ska rywa­li­zo­wa­li … Czy­taj wię­cej…

Brązowa odznaka za sprawności górskie

9 maja 2019

W dniach 6 – 8 maja odby­ły się dwu­eta­po­we kwa­li­fi­ka­cje na Woj­sko­wą Odzna­kę Gór­ską 21 Bry­ga­dy Strzel­ców Pod­ha­lań­skich III stop­nia. W wyni­ku kwa­li­fi­ka­cji czte­rech żoł­nie­rzy zawo­do­wych … Czy­taj wię­cej…

My i maszyny – WAT zaprasza na 23. Piknik Naukowy

9 maja 2019

W dzi­siej­szych cza­sach nie wyobra­ża­my sobie funk­cjo­no­wa­nia bez maszyn. Od tych naj­prost­szych – dźwi­gni, kli­nów czy koło­wro­tów aż po kom­pu­te­ry, auta, tele­fo­ny, nie wspo­mi­na­jąc … Czy­taj wię­cej…

Wizyta delegacji Ministerstwa Obrony Republiki Indonezji

9 maja 2019

W czwar­tek 9 maja w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej gości­li­śmy dele­ga­cję Mini­ster­stwa Obro­ny Repu­bli­ki Indo­ne­zji. Celem wizy­ty było zapo­zna­nie gości z poten­cja­łem nauko­­wo-bada­w­czym, osią­gnię­cia­mi, funk­cjo­no­wa­niem naszej uczel­ni oraz … Czy­taj wię­cej…

Międzynarodowe zawody sportowe rozpoczęte

8 maja 2019

W śro­dę 8 maja pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król ofi­cjal­nie powi­tał dele­ga­cje kade­tów z euro­pej­skich uczel­ni woj­sko­wych, któ­re wezmą udział w Mię­dzy­na­ro­do­wych Woj­sko­wych Zawo­dach … Czy­taj wię­cej…

Nowa stołówka dla podchorążych

8 maja 2019

Wzrost licz­by pod­cho­rą­żych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w ostat­nich latach powo­du­je roz­wój zaple­cza logi­stycz­ne­go uczel­ni. Powsta­ją nowe aka­de­mi­ki, sale wykła­do­we czy obiek­ty spor­to­we. Pra­ce budow­la­ne i remon­to­we … Czy­taj wię­cej…

1 7 8 9 10 11 12 13 57