Języki obce w systemie bezpieczeństwa NATO

26 października 2019

W dniach 24 – 25 paź­dzier­ni­ka w Biblio­te­ce Głów­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ła się I Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­cja Nauko­wa JĘZYK-BEZPIECZEŃSTWO-TECHNOLOGIA „Języ­ki obce w sys­te­mie bez­pie­czeń­stwa NATO”. Celem tej inter­dy­scy­pli­nar­nej kon­fe­ren­cji … Czy­taj wię­cej…

Medale dla projektów Wydziału Cybernetyki na 13 Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków

18 października 2019

Ponad 200 inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w 12 kate­go­riach, poczy­na­jąc od eko­lo­gii i ochro­ny śro­do­wi­ska poprzez mecha­ni­kę, budow­nic­two, elek­tro­ni­kę oraz prze­mysł włó­kien­ni­czy i che­micz­ny aż do pro­jek­tów medycz­nych zosta­ło … Czy­taj wię­cej…

Wystawa zagranicznej literatury naukowej w Bibliotece Głównej WAT

29 października 2019

Biblio­te­ka Głów­na Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oraz Kra­ina Ksią­żek zapra­sza­ją na wysta­wę zagra­nicz­nej lite­ra­tu­ry nauko­wej w zakre­sie nauk tech­nicz­nych. Eks­po­zy­cję moż­na zoba­czyć w dniach od 29 do … Czy­taj wię­cej…

Współpraca z Instytutem Wojsk Pancernych Armii Ukraińskiej w Charkowie

25 października 2019

W dniach 21 – 24 paź­dzier­ni­ka dele­ga­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w skła­dzie:  dr hab. inż. Mie­czy­sław Paw­li­siak, dr inż. Marek Kal­wa­siń­ski oraz Piotr Cięż­ki odwie­dzi­ła Insty­tut Wojsk … Czy­taj wię­cej…

WAT i NAWA – współpraca w umiędzynarodowieniu nauki

23 października 2019

Wie­dza nie ma gra­nic ani ojczy­zny. Dla­te­go mię­dzy­na­ro­do­wy cha­rak­ter nauki upra­wia­nej na uczel­ni oraz kon­tak­ty jej pra­cow­ni­ków i stu­den­tów na świe­cie są waż­nym aspek­tem jej … Czy­taj wię­cej…

Doktorant Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji laureatem stypendium Fulbrighta

21 października 2019

W gro­nie tego­rocz­nych sty­pen­dy­stów Ful­bri­ght Junior Rese­arch Award zna­lazł się Jakub Wabiń­ski, dok­to­rant Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT. W ramach sty­pen­dium, w 2020 roku przez okres … Czy­taj wię­cej…

Instytut Systemów Informatycznych – 25 lat w służbie bezpieczeństwa państwa

18 października 2019

Insty­tut Sys­te­mów Infor­ma­tycz­nych (ISI) Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT obcho­dzi jubi­le­usz 25-lecia ist­nie­nia. Z tej oka­zji 18 paź­dzier­ni­ka w Biblio­te­ce Głów­nej uczel­ni odby­ła się kon­fe­ren­cja nauko­wa pt. „Sys­te­my … Czy­taj wię­cej…

Inauguracja pierwszego roku akademickiego Szkoły Doktorskiej WAT

15 października 2019

We wto­rek 15 paź­dzier­ni­ka w Sali Sena­tu WAT odby­ła się uro­czy­stość inau­gu­ru­ją­ca pierw­szy rok aka­de­mic­ki Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Stu­dia w nowej for­mu­le wpro­wa­dzo­nej przez … Czy­taj wię­cej…

Systemy do wykrywania i zwalczania improwizowanych ładunków wybuchowych na poligonie w Austrii

15 października 2019

Przed­sta­wi­cie­le WAT wzię­li udział we wspól­nych testach pro­jek­tów reali­zo­wa­nych w ramach pro­gra­mu IED Detec­tion (IEDDET) Euro­pej­skiej Agen­cji Obro­ny. W ramach pro­gra­mu reali­zo­wa­ne są trzy pro­jek­ty, … Czy­taj wię­cej…

Dzień wyróżnień dla nauczycieli i pracowników oświaty

14 października 2019

W Biblio­te­ce Głów­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ła się dzi­siaj uro­czy­stość z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej. W spo­tka­niu wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le komen­dy, wykła­dow­cy, naukow­cy oraz pra­cow­ni­cy Uczel­ni. „Dzień … Czy­taj wię­cej…

Wydział Nowych Technologii i Chemii ma już 60 lat

11 października 2019

Wyjąt­ko­wy cha­rak­ter inau­gu­ra­cji nowe­go roku aka­de­mic­kie­go 2019/2020 Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii (WTC) Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej nadał jubi­le­usz 60-lecia Wydzia­łu. Uro­czy­stość, uświet­nio­ną obec­no­ścią władz Uczel­ni, … Czy­taj wię­cej…

Pamięć o profesorze Puzewiczu na trwałe wpisana w historię WAT

9 października 2019

„Wybit­ny uczo­ny i wyna­laz­ca, ojciec pol­skiej i pio­nier świa­to­wej  tech­ni­ki lase­ro­wej. Twór­ca pierw­sze­go pol­skie­go lase­ra. Zasłu­żo­ny dla pol­skie­go prze­my­słu obron­ne­go. Autor wie­lu wdro­żeń sys­te­mów opto­elek­tro­nicz­nych w tech­ni­ce … Czy­taj wię­cej…

Otwarcie Laboratorium FMN na Wydziale Elektroniki

8 października 2019

Dzię­ki współ­pra­cy Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej z pol­skim prze­my­słem, baza labo­ra­to­ryj­na Wydzia­łu powięk­szy­ła się o kolej­ne nowo­cze­sne roz­wią­za­nia. Dostar­czo­ne do WAT przez fir­mę Trans­bit sp. … Czy­taj wię­cej…

IV Puchar Ministra Obrony Narodowej w Badmintonie z sukcesami zawodników WAT

5 października 2019

Stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w roz­gryw­kach IV Pucha­ru Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej w Bad­min­to­nie, któ­re odby­ły się 5 paź­dzier­ni­ka w hali spor­to­wej Aka­de­mic­kie­go Ośrod­ka Spor­to­we­go Aka­de­mii Sztu­ki … Czy­taj wię­cej…

Wojskowa Akademia Techniczna jest dzisiaj nowoczesną uczelnią badawczą

1 października 2019

„Wier­ność ide­ałom, pra­ca i zaan­ga­żo­wa­nie całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej spra­wia­ją, że Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest dzi­siaj nowo­cze­sną uczel­nią badaw­czą o ugrun­to­wa­nej pozy­cji w kra­ju i na świe­cie” – powie­dział … Czy­taj wię­cej…

Płk prof. Michał Kędzierski nowym dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji

30 września 2019

Rek­tor-kome­n­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek powie­rzył od 1 paź­dzier­ni­ka br. peł­nie­nie obo­wiąz­ków dzie­ka­na Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji płk. prof. dr. hab. … Czy­taj wię­cej…

1 7 8 9 10 11 12 13 62