Profesor Leszek R. Jaroszewicz nowym członkiem Polskiej Akademii Nauk

13 grudnia 2019

Prof. dr hab. inż. Leszek R. Jaro­sze­wicz, dyrek­tor Insty­tu­tu Fizy­ki Tech­nicz­nej Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT, został człon­kiem kore­spon­den­tem Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. Prof. dr … Czy­taj wię­cej…

Młodzi naukowcy WAT laureatami Konkursu im. Rejewskiego

12 grudnia 2019

W czwar­tek 12 grud­nia pozna­li­śmy lau­re­atów kon­kur­su Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej o nagro­dę im. Maria­na Rejew­skie­go za naj­lep­szą pra­cę inży­nier­ską, licen­cjac­ką, magi­ster­ską i roz­pra­wę dok­tor­ską poświę­co­ną kryp­to­lo­gii, … Czy­taj wię­cej…

Posiedzenie Grupy Implementacyjnej Wymiany Studentów Wojskowych w Bukareszcie

12 grudnia 2019

Przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczest­ni­czy­li w 44. posie­dze­niu Gru­py Imple­men­ta­cyj­nej Wymia­ny Stu­den­tów Woj­sko­wych w Buka­resz­cie. Posie­dze­nie Gru­py mia­ło miej­sce w dniach 9 – 11 grud­nia. Orga­ni­za­to­rem spo­tka­nia była Mili­ta­ry … Czy­taj wię­cej…

Projekty WAT nagrodzone w konkursie OPUS 17

11 grudnia 2019

Dwa pro­jek­ty z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne do  finan­so­wa­nia w ramach 17. edy­cji kon­kur­su Opus Naro­do­we­go Cen­trum Nauki. Finan­so­wa­nie w wyso­ko­ści 1 237 … Czy­taj wię­cej…

Nagroda Naukowa Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej dla studenta WAT

11 grudnia 2019

Dawid Adam­ski, stu­dent Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa WAT został lau­re­atem kon­kur­su o Nagro­dę Nauko­wą Pre­ze­sa Pol­skiej Agen­cji Kosmicz­nej za naj­lep­szą stu­denc­ką pra­cę dyplo­mo­wą z zakre­su inży­nie­rii kosmicz­nej. … Czy­taj wię­cej…

Miniatura 3 dla naukowców WAT

10 grudnia 2019

Czwo­ro naukow­ców z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej otrzy­ma dofi­nan­so­wa­nie na reali­za­cję pro­jek­tów badaw­czych w ramach trze­ciej edy­cji kon­kur­su MINIATURA Naro­do­we­go Cen­trum Nauki. Lau­re­aci WAT są pra­cow­ni­ka­mi Wydzia­łu … Czy­taj wię­cej…

Kolędowanie w Bibliotece Głównej WAT

9 grudnia 2019

W minio­ną sobo­tę, 7 grud­nia w holu Biblio­te­ki Głów­nej naszej uczel­ni odbył się kon­cert miko­łaj­ko­wy, na któ­ry licz­nie przy­by­li mali miesz­kań­cy war­szaw­skie­go Bemo­wa. Wspól­nie śpie­wa­no świą­tecz­ne … Czy­taj wię­cej…

Kompania honorowa WAT przed Grobem Nieznanego Żołnierza

9 grudnia 2019

8 grud­nia w samo połu­dnie kom­pa­nia hono­ro­wa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej  doko­na­ła zmia­ny poste­run­ku hono­ro­we­go przed Gro­bem Nie­zna­ne­go Żoł­nie­rza w War­sza­wie. Przed uro­czy­sto­ścią, w obec­no­ści miesz­kań­ców sto­li­cy i tury­stów, … Czy­taj wię­cej…

Zawodnik WAT mistrzem Europy w Trójboju Siłowym

8 grudnia 2019

Zawod­nik KU AZS WAT Piotr Sadow­ski, absol­went Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki, zdo­był tytuł Mistrza Euro­py Senio­rów w kate­go­rii 120 kg pod­czas Mistrzostw Euro­py Senio­rów w Trój­bo­ju Siło­wym. Zawo­dy … Czy­taj wię­cej…

Turniej szachowy

7 grudnia 2019

7 grud­nia naj­lep­si sza­chi­ści WAT rywa­li­zo­wa­li w uczel­nia­nym tur­nie­ju w sza­chach. Celem tur­nie­ju było wyło­nie­nie repre­zen­ta­cji WAT na Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski 2020 oraz popu­la­ry­za­cja gry kró­lew­skiej … Czy­taj wię­cej…

Żegnamy podchorążego Adama Kaźmierczaka

6 grudnia 2019

Z wiel­kim smut­kiem pra­cow­ni­cy i stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy­ję­li wia­do­mość o śmier­ci pchor. Ada­ma Kaź­mier­cza­ka, stu­den­ta II roku Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. … Czy­taj wię­cej…

Wojskowe bibliotekarstwo naukowe obchodzi swoje stulecie

5 grudnia 2019

W czwar­tek 5 grud­nia w Biblio­te­ce Głów­nej Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej (BGASW) odby­ła się kon­fe­ren­cja nauko­wa pt. „100 lat woj­sko­we­go biblio­te­kar­stwa nauko­we­go. Od zbio­rów tra­dy­cyj­nych do cyfro­wych”. … Czy­taj wię­cej…

Nowy rekord WAT w Maratonie Komandosa

30 listopada 2019

Sierż. pchor. Mate­usz Pieś­kie­wicz z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zajął pierw­sze miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji „Szkol­nic­two Woj­sko­we i Cen­tra Szko­le­nia” XVI edy­cji Mara­to­nu Koman­do­sa, któ­ry odbył się 30 listo­pa­da … Czy­taj wię­cej…

Pamięci profesora Stanisława Toreckiego

29 listopada 2019

Zgod­nie z uchwa­łą Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, auli wykła­do­wej Zakła­du Kon­struk­cji Spe­cjal­nych Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa nada­no imię pro­fe­so­ra Sta­ni­sła­wa Torec­kie­go – zasłu­żo­ne­go … Czy­taj wię­cej…

Wojskowa Akademia Techniczna uhonorowana odznaką „Za zasługi dla wynalazczości”

29 listopada 2019

Pre­zes Rady Mini­strów Mate­usz Mora­wiec­ki przy­znał Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odzna­kę hono­ro­wą „Za zasłu­gi dla wyna­laz­czo­ści”. Wyróż­nie­nie z rąk pre­ze­sa Urzę­du Paten­to­we­go RP Edy­ty Dem­by-Siwek ode­brał … Czy­taj wię­cej…

Podchorążowie na dziedzińcu Belwederu

29 listopada 2019

Z oka­zji Dnia Pod­cho­rą­że­go i 189. rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia Listo­pa­do­we­go, wie­czo­rem 29 listo­pa­da na dzie­dziń­cu Bel­we­de­ru odbył się uro­czy­sty apel, w któ­rym uczest­ni­czy­li pod­cho­rą­żo­wie wszyst­kich uczel­ni … Czy­taj wię­cej…

1 2 3 4 56