Studencki zespół „Wszystko Analizujemy Team” z Wydziału Elektroniki WAT w czołówce Hackathonu „Ustawka 2020”

7 lipca 2020

Zespół „Wszyst­ko Ana­li­zu­je­my Team” z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT, w skła­dzie: sierż. pchor. mgr inż. Paweł Gocal, inż. Prze­my­sław Sar­nac­ki oraz sierż. pchor. mgr inż. Rafał Szcze­pa­nik … Czy­taj wię­cej…

300/500/1000 – krwiodawcy WAT nie odpuszczają!

1 lipca 2020

W cią­gu czte­rech mie­się­cy trwa­nia pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa, 1001 hono­ro­wych krwio­daw­ców z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odda­ło w sumie aż 454 750 ml krwi i jej skład­ni­ków. To odpo­wiedź naszej … Czy­taj wię­cej…

Współpraca WAT z Uniwersytetem Turyńskim

30 czerwca 2020

  Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na pod­pi­sa­ła umo­wę z Uni­wer­sy­te­tem Turyń­skim z Włoch. W ramach umo­wy, jesz­cze w bie­żą­cym seme­strze, nasi stu­den­ci mają oka­zję uczest­ni­czyć w prze­pro­wa­dza­nych zdal­nie wykła­dach i zaję­ciach w for­mie … Czy­taj wię­cej…

Nowoczesne metody pola walki z WAT w „Tygodniu polskiej nauki w WP”

26 czerwca 2020

W „Tygo­dniu pol­skiej nauki w WP” dr Rafał Typiak z Insty­tu­tu Robo­tów i Kon­struk­cji Maszyn, Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pre­zen­tu­je inno­wa­cyj­ne meto­dy pola wal­ki. Pro­jekt … Czy­taj wię­cej…

Nabór do organizacji studenckiej „Woda Ląd Powietrze”

24 czerwca 2020

W śro­dę 1 lip­ca 2020 r. w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go odbę­dzie się nabór do orga­ni­za­cji stu­denc­kiej „Woda Ląd Powie­trze”. Zgło­sze­nia nale­ży wysy­łać na adres e‑mail wlpwat.​zarzad@​gmail.​com. … Czy­taj wię­cej…

Dr inż. Marcin Kowalski z WAT o przeciwdziałaniu kradzieży tożsamości w „Tygodniu polskiej nauki w WP”

23 czerwca 2020

W ramach cyklu „Tydzień pol­skiej nauki w WP” dr inż. Mar­cin Kowal­ski z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przed­sta­wia opra­co­wa­ne przez Zespół Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nie, … Czy­taj wię­cej…

Kolejne zwycięstwo żagli WAT

22 czerwca 2020

Repre­zen­ta­cja żeglar­ska Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wygra­ła Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy i Mazow­sza roze­gra­ne w minio­ną sobo­tę na Jezio­rze Zegrzyń­skim. WAT trium­fo­wał zarów­no dru­ży­no­wo, jak i indy­wi­du­al­nie. W roz­gryw­kach wzię­ło … Czy­taj wię­cej…

U‑Multirank 2020

22 czerwca 2020

U‑Multirank publi­ku­je kolej­ny glo­bal­ny ran­king uni­wer­sy­te­tów. Pod­kre­śla on zróż­ni­co­wa­nie wyni­ków osią­ga­nych przez uni­wer­sy­te­ty w ramach naj­więk­sze­go tego typu zesta­wie­nia. W tym roku zapre­zen­to­wa­ne dane doty­czą 1759 … Czy­taj wię­cej…

WAT w kampanii STUDIA2020 Kierunkowskaz Kariery

22 czerwca 2020

Tyl­ko nie­któ­re uczel­nie w kra­ju, w tym Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zosta­ły wyty­po­wa­ne do udzia­łu w kam­pa­nii STUDIA 2020 Kie­run­kow­skaz Karie­ry. Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go oraz Per­spek­ty­wy przy­go­to­wa­ły … Czy­taj wię­cej…

Wirtualny Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej

20 czerwca 2020

W sobo­tę 20 czerw­ca w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odbył się Dzień Otwar­ty. Wyjąt­ko­wo w tym roku mogli­śmy się spo­tkać tyl­ko za pośred­nic­twem mediów spo­łecz­no­ścio­wych, ale fre­kwen­cja … Czy­taj wię­cej…

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla naukowców WAT

19 czerwca 2020

Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go ogło­si­ło wyni­ki kon­kur­su dla wybit­nych mło­dych naukow­ców. Na liście zwy­cięz­ców zna­la­zło się tro­je pra­cow­ni­ków Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej – dr hab. … Czy­taj wię­cej…

Komunikat MON: Po maturze w mundurze – trwa rekrutacja na uczelnie wojskowe

12 czerwca 2020

Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej zachę­ca matu­rzy­stów do stu­dio­wa­nia na uczel­niach woj­sko­wych. Uczel­nie woj­sko­we to atrak­cyj­ne stu­dia i per­spek­ty­wy, cie­ka­we wyzwa­nia i pew­na pra­ca w woj­sku. Ter­min reje­stra­cji i skła­da­nia … Czy­taj wię­cej…

Nowości wydawnicze

8 czerwca 2020

Przed­sta­wia­my Pań­stwu naj­now­sze publi­ka­cje Redak­cji Wydaw­nictw WAT. Zapra­sza­my stu­den­tów, pra­cow­ni­ków nauko­wych oraz spe­cja­li­stów z róż­nych dzie­dzin prze­my­słu do zapo­zna­nia się z aktu­al­ną ofer­tą wydaw­ni­czą dostęp­ną na … Czy­taj wię­cej…

Informacja o Mszy Świętej w intencji śp. sierż. pchor. Huberta Bobrzyckiego

4 czerwca 2020

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cą się pierw­szą rocz­ni­cą tra­gicz­nej śmier­ci śp. sierż. pchor. Huber­ta Bobrzyc­kie­go, stu­den­ta III roku Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, na … Czy­taj wię­cej…

Doktorant WAT opracował najczulszy i najszybszy miernik laserowy

4 czerwca 2020

  Mgr inż. Paweł Grześ, dok­to­rant i pra­cow­nik Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej opra­co­wał pro­to­typ ultra­czu­łe­go i ultra­szyb­kie­go mier­ni­ka ener­gii impul­sów lase­ro­wych – narzę­dzie mie­rzy krót­kie … Czy­taj wię­cej…

Maj miesiącem krwiodawców z WAT

2 czerwca 2020

W sumie 276 osób, stu­den­tów i pra­cow­ni­ków Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, odda­ło w maju 125 200 ml krwi. Aktyw­ność naszych stu­den­tów i kadry jest odze­wem na potrze­by służ­by … Czy­taj wię­cej…

1 2 3 4 62