Wzrok żołnierzy, pilotów i maszynistów chroniony przed laserami

21 stycznia 2021

Gogle i oku­la­ry, chro­nią­ce oczy żoł­nie­rzy, pilo­tów i maszy­ni­stów przed ośle­pie­niem przez lase­ry, opra­co­wa­li naukow­cy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej – z  Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii oraz Insty­tu­tu … Czy­taj wię­cej…

To nie tylko honor, ale i zaszczytny obowiązek wspierać tych, którzy stoją na straży polskiego nieba

19 stycznia 2021

  Pod­cho­rą­żo­wie oraz ofi­ce­ro­wie i pod­ofi­ce­ro­wie, szko­le­ni w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na potrze­by pro­gra­mu Wisła, będą wpie­rać dzia­ła­nia 3. War­szaw­skiej Bry­ga­dy Rakie­to­wej Obro­ny Powietrz­nej. List inten­cyj­ny … Czy­taj wię­cej…

Aplikacja do tworzenia multidyscyplinarnych zespołów najlepsza w konkursie EduHack 2021

19 stycznia 2021

Stu­den­ci Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­li pierw­sze miej­sca w kon­kur­sie „Edu­Hack 2021. Inter­na­tio­nal hac­ka­thon for the futu­re of edu­ca­tion”. Inno­wa­cyj­na apli­ka­cja Uni­Ne­twork ich autor­stwa … Czy­taj wię­cej…

Artykuł współautorstwa dr hab. inż. Anny Kłos opublikowany w „Scientific Reports”

18 stycznia 2021

Czy i w jakim stop­niu zmie­ni­ły się meto­dy bada­nia zmian pola gra­wi­ta­cyj­ne­go Zie­mi? Na to pyta­nie odpo­wia­da­ją auto­rzy naj­now­sze­go arty­ku­łu, któ­ry uka­zał się na łamach … Czy­taj wię­cej…

Konkurs o przyznanie grantu na prace przedwdrożeniowe

14 stycznia 2021

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na wspól­nie z Uni­wer­sy­te­tem SWPS, w ramach kon­kur­su Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go „Inku­ba­tor Inno­wa­cyj­no­ści 4.0”, pozy­ska­ła dofi­nan­so­wa­nie na komer­cja­li­za­cję tech­no­lo­gii, któ­re powsta­ły w obu uczel­niach. … Czy­taj wię­cej…

Podchorążowie po świątecznych urlopach zostali zbadani w kierunku COVID-19

13 stycznia 2021

W ramach dzia­łań pro­fi­lak­tycz­nych, zwią­za­nych z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa, pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­rzy wró­ci­li na uczel­nię po świą­tecz­nej prze­rwie, prze­szli testy na obec­ność SARS-CoV‑2. W akcję … Czy­taj wię­cej…

Badaczka WAT laureatką Programu im. Mieczysława Bekkera

13 stycznia 2021

Dr Mar­ta Micha­l­ska-Doma­ń­ska z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­ła sty­pen­dyst­ką Pro­gra­mu im. Mie­czy­sła­wa Bek­ke­ra. Swój pro­jekt nauko­wy reali­zo­wać będzie na Uni­wer­sy­te­cie Com­plu­ten­se w Madry­cie. Dr … Czy­taj wię­cej…

Bąbelkowe wykresy studentów WAT najciekawsze w konkursie Liczbowy zawrót głowy

13 stycznia 2021

Czy za pomo­cą wykre­su bąbel­ko­we­go (bub­ble chart) moż­na porów­nać sta­tyst­ki zaka­żeń i zgo­nów spo­wo­do­wa­nych pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa, albo zwi­zu­ali­zo­wać dane naj­po­pu­lar­niej­szych języ­ków pro­gra­mo­wa­nia? Jak naj­bar­dziej. Udo­wod­ni­li … Czy­taj wię­cej…

Certyfikacja Wewnętrznego Systemu Kontroli przez Centrum Certyfikacji Jakości

7 stycznia 2021

Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji Jako­ści Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej (CCJ WAT) jest upo­waż­nio­ne do pro­wa­dze­nia cer­ty­fi­ka­cji zgod­no­ści i kon­tro­li funk­cjo­no­wa­nia Wewnętrz­ne­go Sys­te­mu Kon­tro­li (WSK). W ramach swo­jej dzia­łal­no­ści  CCJ … Czy­taj wię­cej…

Komunikat MON: Wojskowi studenci stworzą nowe drony

31 grudnia 2020

Ogło­szo­ny dziś kon­kurs ma na celu przede wszyst­kim opra­co­wa­nie i reali­za­cję pro­jek­tów bez­za­ło­go­wych sys­te­mów, a tak­że wspie­ra­nie, i roz­wój poten­cja­łu badaw­cze­go. Jed­nym z pozo­sta­łych celów jest zwięk­sze­nie zain­te­re­so­wa­nia … Czy­taj wię­cej…

Najlepsi żołnierze sportowcy mobilizują do ćwiczeń

29 grudnia 2020

4 stycz­nia rusza­ją Woj­sko­we Ferie onli­ne – Ćwicz z nami! Naj­lep­si żoł­nie­rze spor­tow­cy razem z rodzi­na­mi i przy­ja­ciół­mi zachę­ca­ją do wspól­nych ćwi­czeń. W cza­sie ferii, któ­re według zale­ceń … Czy­taj wię­cej…

Prace absolwentów WAT wśród najlepszych w konkursie MON – Kosmos i Autonomia

28 grudnia 2020

Absol­wen­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­li lau­re­ata­mi kon­kur­su Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej na naj­lep­szą pra­cę inży­nier­ską, magi­ster­ską i roz­pra­wę dok­tor­ską z zakre­su tech­no­lo­gii, tech­nik i inży­nie­rii kosmicz­nej i sate­li­tar­nej oraz … Czy­taj wię­cej…

Nowy numer „Głosu Akademickiego”

24 grudnia 2020

Wszyst­kim Czy­tel­ni­kom „Gło­su Aka­de­mic­kie­go”, spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej oraz sym­pa­ty­kom WAT‑u życzy­my bez­piecz­nych i zdro­wych świąt oraz szczę­śli­we­go Nowe­go 2021 Roku! A tak­że wol­ne­go cza­su i miłe­go wypo­czyn­ku – … Czy­taj wię­cej…

Wigilijna służba

24 grudnia 2020

  24 grud­nia w wigi­lię Świąt Boże­go Naro­dze­nia, szef Pio­nu Ogól­ne­go cz. p.o. płk Piotr Bawoł i kape­lan WAT ks. por. Krzysz­tof Wło­so­wicz spo­tka­li się z żoł­nie­rza­mi, któ­rzy peł­ni­li … Czy­taj wię­cej…

Wspólnie zrobiliśmy coś pięknego

23 grudnia 2020

Bli­sko 200 kar­to­nów zebra­nych arty­ku­łów szkol­nych, zaba­wek oraz sło­dy­czy przed­sta­wi­cie­le Samo­rzą­du Stu­denc­kie­go WAT prze­ka­za­li do Ośrod­ka Wspar­cia Dzie­ci i Rodzi­ny „Koło”. Zbiór­ka odby­ła się w ramach … Czy­taj wię­cej…

Światłowody potrzebują nowych zabezpieczeń w erze komputerów kwantowych

22 grudnia 2020

Gene­ra­tor sta­nów splą­ta­nych, któ­ry powsta­je w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, to pol­ski wkład w pra­ce nad nową, bez­piecz­ną komu­ni­ka­cją kwan­to­wą, opar­tą na zja­wi­sku splą­ta­nia foto­nów. Dzię­ki tej … Czy­taj wię­cej…

1 2 3 4 69