Mjr dr inż. Piotr Kędzierski laureatem programu LIDER

25 września 2020

To już XI edy­cja kon­kur­su Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju w ramach pro­gra­mu LIDER i kolej­ny lau­re­at z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Mjr dr inż. Piotr Kędzier­ski z Insty­tu­tu Mecha­ni­ki … Czy­taj wię­cej…

Oferta dydaktyczna WAT na Salonie Maturzystów Perspektywy 2020

21 września 2020

Atrak­cyj­ne i przy­szło­ścio­we kie­run­ki stu­diów woj­sko­wych i cywil­nych, cie­ka­we spe­cja­li­za­cje do wybo­ru pod­czas stu­diów, wyma­ga­nia rekru­ta­cyj­ne, nowo­cze­sna baza labo­­ra­­to­­ry­j­no-dyda­k­ty­cz­na, moż­li­wo­ści dodat­ko­we­go roz­wo­ju, a nawet życie codzien­ne i obo­wiąz­ki … Czy­taj wię­cej…

Zaproszenie na 24. Festiwal Nauki

21 września 2020

W ramach 24. Festi­wa­lu Nauki, naukow­cy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej opo­wie­dzą o for­ty­fi­ka­cjach Kamień­ca Podol­skie­go, zasto­so­wa­niach tech­nik 3 D w tech­ni­ce i cie­kłych krysz­ta­łach. Zapra­sza­my na wykła­dy naszych pra­cow­ni­ków … Czy­taj wię­cej…

Naukowcy WAT opracują system FACE-COV™ do wykrywania i monitorowania symptomów zakażenia koronawirusem

18 września 2020

  Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wspól­nie z fir­mą Mil­ton Essex S.A. opra­cu­je sys­tem wykry­wa­ją­cy koro­na­wi­ru­sa. Dodat­ko­wą zale­tą, wyróż­nia­ją­cą sys­tem spo­śród ist­nie­ją­cych na ryn­ku tego … Czy­taj wię­cej…

Perun – uzbrojony pojazd do zadań bojowych powstał we współpracy z WAT

18 września 2020

Posia­da zdal­nie ste­ro­wa­ny moduł uzbro­je­nia wraz z kara­bi­nem maszy­no­wym oraz sys­te­my odstra­sza­nia i śle­dze­nia. Tak wypo­sa­żo­ny jest Perun – auto­no­micz­ny pojazd koło­wy do zadań roz­po­znaw­czych i bojo­wych. … Czy­taj wię­cej…

Gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek odebrał nominację profesorską

16 września 2020

Gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, rek­tor-kome­n­dant WAT w latach 2016 – 2020, ode­brał z rąk Pre­zy­den­ta RP Andrze­ja Dudy nomi­na­cję pro­fe­sor­ską. Uro­czy­stość odby­ła się 16 … Czy­taj wię­cej…

Pamiętamy o pomordowanych w Palmirach

14 września 2020

14 wrze­śnia br. dele­ga­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na cze­le z rek­to­­rem-kome­n­da­n­tem płk. prof. dr. hab. inż. Prze­my­sła­wem Wachu­la­kiem uczest­ni­czy­ła w uro­czy­sto­ściach upa­mięt­nia­ją­cych ofia­ry maso­wych nie­miec­kich egze­ku­cji … Czy­taj wię­cej…

Nowo powołani podchorążowie otrzymali broń opracowaną przez WAT i Fabrykę Broni „Łucznik”

14 września 2020

850 nowo przy­ję­tych do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod­cho­rą­żych otrzy­ma­ło dziś swo­ją pierw­szą służ­bo­wą broń. To nowo­cze­sny 5,56 mm kara­bi­nek stan­dar­do­wy w ukła­dzie kla­sycz­nym Modu­ło­we­go Sys­te­mu … Czy­taj wię­cej…

Wcielenie 850 kandydatów na żołnierzy zawodowych

10 września 2020

  W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­wa się wcie­le­nie 850 kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych. Na stu­dia woj­sko­we w WAT zosta­li przy­ję­ci po nie­ła­twym pro­ce­sie rekru­ta­cji i egza­mi­nach … Czy­taj wię­cej…

WAT zakwalifikowany do programu „Doktorat wdrożeniowy”

10 września 2020

Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go przy­zna­ło Szko­le Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej środ­ki finan­so­we na kształ­ce­nie pię­ciu dok­to­ran­tów w ramach IV edy­cji pro­gra­mu  „Dok­to­rat wdro­że­nio­wy”. Do udzia­łu … Czy­taj wię­cej…

Liderzy Bezpieczeństwa Państwa z WAT

10 września 2020

W dru­gim dniu XXVIII Mię­dzy­na­ro­do­we­go Salo­nu Prze­my­słu Obron­ne­go w Kiel­cach pod­su­mo­wa­no VIII edy­cję Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su „Lider Bez­pie­czeń­stwa Pań­stwa – 2020”. W kate­go­rii inno­wa­cyj­nych pro­duk­tów, komi­sja kon­kur­so­wa … Czy­taj wię­cej…

Trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

9 września 2020

Na jed­nych z naj­więk­szych tar­gów zbro­je­nio­wych w Euro­pie, któ­re roz­po­czę­ły się wczo­raj w Kiel­cach, moż­na zoba­czyć naj­no­wo­cze­śniej­sze śmi­głow­ce, sprzęt rakie­to­wy, pan­cer­ny i woj­sko­wy, a nawet mate­ria­ły wybu­cho­we. Sta­łym wystaw­cą … Czy­taj wię­cej…

Przywitanie nowego prorektora ds. wojskowych

7 września 2020

Decy­zją Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej Mariu­sza Błasz­cza­ka, płk Grze­gorz Kali­ciak, dowód­ca 14 Zachod­nio­po­mor­skiej Bry­ga­dy Obro­ny Tery­to­rial­nej, został wyzna­czo­ny na sta­no­wi­sko pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii … Czy­taj wię­cej…

Oferta WAT na targach MSPO – zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska

7 września 2020

WAT jest lide­rem inno­wa­cji w dzie­dzi­nie bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści. Współ­pra­cu­je z kil­ku­set part­ne­ra­mi prze­my­sło­wy­mi. W ramach kon­sor­cjów reali­zu­je pro­jek­ty z zakre­su moni­to­ro­wa­nia zagro­żeń, zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go, kryp­to­lo­gii i cyber­bez­pie­czeń­stwa, wykry­wa­nia bro­ni … Czy­taj wię­cej…

Kolejne medale dla siłaczy WAT

6 września 2020

Repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odnio­sła suk­ces w X Mistrzo­stwach Pol­ski w Trój­bo­ju Siło­wym Kla­sycz­nym. Zawo­dy odby­ły się w dniach 5 – 6 wrze­śnia 2020 r. w Skier­nie­wi­cach. Ppor. Daniel Ilczy­szyn … Czy­taj wię­cej…

Konkurs MON na najlepszą pracę z zakresu technologii i inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz systemów autonomicznych

4 września 2020

Inte­re­su­jesz się inży­nie­rią kosmicz­ną i sate­li­tar­ną lub sys­te­ma­mi auto­no­micz­ny­mi oraz obro­ni­łeś pra­cę zwią­za­ną z tą tema­ty­ką? Weź udział w kon­kur­sie Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej na naj­lep­szą pra­cę z zakre­su … Czy­taj wię­cej…

1 2 3 4 64