Realny studencki sukces w wirtualnej konferencji

3 kwietnia 2020

  Pchor. Prze­my­sław Kobiał­ka z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT zdo­był pierw­sze miej­sce za arty­kuł nauko­wy doty­czą­cy wir­tu­al­ne­go mode­lu 3D dla obsza­ru miej­skie­go. Pra­ca zosta­ła … Czy­taj wię­cej…

Praktyki on-line dla studentów WAT

2 kwietnia 2020

  Stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­li zaan­ga­żo­wa­ni w pra­ce Naro­do­we­go Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni. Pod­czas trwa­ją­ce­go w kra­ju sta­nu epi­de­mii i zawie­sze­nia zajęć, pod­cho­rą­żo­wie z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki w for­mie zdal­nych prak­tyk … Czy­taj wię­cej…

Aplikacja podchorążych WAT pomoże potrzebującym

26 marca 2020

Pod­cho­rą­żo­wie z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT odde­le­go­wa­ni do służ­by w Dowódz­twie Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej opra­co­wa­li mobil­ną apli­ka­cję uła­twia­ją­cą dotar­cie z pomo­cą do osób pozo­sta­ją­cych w izo­la­cji w związ­ku z roz­prze­strze­nia­niem się … Czy­taj wię­cej…

Zarządzenie Rektora-Komendanta WAT w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

25 marca 2020

W śro­dę 25 mar­ca rek­tor-kome­n­dant WAT wydał Zarzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni oraz przed­się­wzięć mają­cych na celu zapo­bie­ga­nie i moni­to­ro­wa­nie  roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa SARS-CoV‑2. … Czy­taj wię­cej…

Komunikat WAT w sprawie potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem

25 marca 2020

W związ­ku z potwier­dze­niem zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem stu­dent­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, wszy­scy pod­cho­rą­żo­wie zamiesz­ku­ją­cy Aka­de­mik Woj­sko­wy nr 3 pozo­sta­ją obję­ci kwa­ran­tan­ną do 5 kwiet­nia br. Pacjent­ka jest hospi­ta­li­zo­wa­na … Czy­taj wię­cej…

1000 WAT – doładowanie życia!

19 marca 2020

W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej ruszy­ła dzi­siaj akcja 1000 WAT – doła­do­wa­nie życia. Cykl sta­cjo­nar­nych i mobil­nych akcji krwio­daw­stwa orga­ni­zo­wa­ny jest w uczel­ni w ramach wspar­cia przez Siły … Czy­taj wię­cej…

Komunikat w sprawie funkcjonowania WAT od 16 marca

16 marca 2020

W związ­ku z ogło­szo­nym 13 mar­ca 2020 r. sta­nem zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go w Pol­sce, wła­dze Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wpro­wa­dzi­ły nastę­pu­ją­ce zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia Aka­de­mii: w celu ogra­ni­cze­nia bez­po­śred­nich … Czy­taj wię­cej…

Dzień Otwarty WAT odwołany

13 marca 2020

W związ­ku z roz­prze­strze­nia­niem się koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV‑2 i mini­ma­li­zo­wa­niem ryzy­ka zaka­że­nia, Dzień Otwar­ty Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zapla­no­wa­ny na 28 mar­ca został odwo­ła­ny. Kan­dy­da­tów na stu­dia woj­sko­we … Czy­taj wię­cej…

Zarządzenie w sprawie zapobiegania i monitorowania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV‑2

12 marca 2020

Zarzą­dze­nie Rek­to­­ra-Kome­n­da­n­ta WAT z dnia 12 mar­ca 2020 r. okre­śla kolej­ne dzia­ła­nia uczel­ni, któ­re mają na celu zapo­bie­ga­nie i moni­to­ro­wa­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa SARS-CoV‑2. Pro­si­my pra­cow­ni­ków, … Czy­taj wię­cej…

Komunikat w sprawie odwołania wykładów i zajęć

11 marca 2020

W związ­ku z roz­prze­strze­nia­niem się koro­na­wi­ru­sa i decy­zją Pre­ze­sa Rady Mini­strów RP Mate­usza Mora­wiec­kie­go o zamknię­ciu wszyst­kich pla­có­wek oświa­to­wych i szkół wyż­szych, infor­mu­je­my, że od 12 do 25 … Czy­taj wię­cej…

W WAT spotkali się Rektorzy Polskich Uczelni Technicznych

6 marca 2020

W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej roz­po­czę­ła się wczo­raj Kon­fe­ren­cja Rek­to­rów Pol­skich Uczel­ni Tech­nicz­nych. Dys­ku­tu­ją na temat bie­żą­cych pro­ble­mów szkol­nic­twa wyż­sze­go w naszym kra­ju, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem … Czy­taj wię­cej…

S3 WAT na Europejskim Sympozjum Spadochronowym

6 marca 2020

Człon­ko­wie Sek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych S3 WAT uczest­ni­czy­li w Euro­pej­skim Sym­po­zjum Spa­do­chro­no­wym, któ­re odby­ło się w dniach 5 – 7 mar­ca w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim. Orga­ni­za­to­rem spo­tka­nia był głów­ny szko­le­nio­wiec … Czy­taj wię­cej…

Rekomendacje związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV‑2

5 marca 2020

W związ­ku z sytu­acją epi­de­mio­lo­gicz­ną w Euro­pie i poja­wie­niem się na tere­nie Pol­ski koro­na­wi­ru­sa (SARS-CoV‑2), wła­dze Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zale­ca­ją stu­den­tom, dok­to­ran­tom i wszyst­kim gru­pom pra­cow­ni­ków uczel­ni podej­mo­wa­nie … Czy­taj wię­cej…

Nowe możliwości współpracy Polskiej Grupy Lotniczej z instytucjami naukowo-badawczymi

4 marca 2020

O nowych moż­li­wo­ściach i for­mach współ­pra­cy Pol­skiej Gru­py Lot­ni­czej z kra­jo­wy­mi ośrod­ka­mi nauko­­wo-bada­w­czy­­mi dys­ku­to­wa­no pod­czas warsz­ta­tów, któ­re odby­ły się 4 mar­ca w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Spo­tka­nie zosta­ło zor­ga­ni­zo­wa­ne … Czy­taj wię­cej…

WAT w projekcie ELI – Extreme Light Infrastructure. Warsztaty z noblistą

3 marca 2020

Naukow­cy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w mię­dzy­na­ro­do­wych warsz­ta­tach doty­czą­cych reali­za­cji pro­jek­tu ELI – Extre­me Light Infra­struc­tu­re. Gościem spe­cjal­nym spo­tka­nia był lau­re­at Nagro­dy Nobla z 2018 … Czy­taj wię­cej…

Sukcesy reprezentacji AZS WAT w futsalu

2 marca 2020

Począ­tek 2020 roku obfi­to­wał w licz­ne suk­ce­sy fut­sa­li­stów z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. W Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach War­sza­wy i Mazow­sza repre­zen­ta­cja AZS WAT zdo­by­ła dru­gie miej­sce i zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do Pół­fi­na­łu … Czy­taj wię­cej…

1 2 3 4 59