Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, powo­ła­na usta­wą z 1951 roku, jest publicz­ną uczel­nią aka­de­mic­ką nad­zo­ro­wa­ną przez Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej. Jako otwar­ty uni­wer­sy­tet tech­nicz­ny, słu­ży Siłom Zbroj­nym, nauce, gospo­dar­ce i spo­łe­czeń­stwu poprzez kształ­ce­nie pod­cho­rą­żych i stu­den­tów, roz­wój kadry nauko­wo-dydak­tycz­nej oraz pro­wa­dze­nie badań nauko­wych i prac roz­wo­jo­wych w obsza­rach nauk ści­słych, tech­nicz­nych i spo­łecz­nych, a w szcze­gól­no­ści w zakre­sie tech­ni­ki woj­sko­wej i tech­no­lo­gii bez­pie­czeń­stwa. Współ­pra­cu­je z uczel­nia­mi aka­de­mic­ki­mi w kra­ju i za gra­ni­cą.

W myśl nad­rzęd­nej dewi­zy „Omnia pro patria” Aka­de­mia kon­ty­nu­uje chlub­ne tra­dy­cje tech­nicz­nych szkół woj­sko­wych: Szko­ły Rycer­skiej, Szko­ły Głów­nej Arty­le­rii i Inży­nie­rii oraz Wyż­szej Szko­ły Inży­nie­rii Woj­sko­wej. Przy­go­to­wu­je przy­szłe kadry inży­nier­skie, prze­ka­zu­je wie­dzę, kształ­tu­je umie­jęt­no­ści i dosko­na­li kom­pe­ten­cje na naj­wyż­szym pozio­mie, ucząc jed­no­cze­śnie patrio­ty­zmu i odpo­wie­dzial­no­ści za Ojczy­znę.

1951

ROK POWOŁANIA WAT

9 437

STUDENTÓW

8

WYDZIAŁÓW

20

KIERUNKÓW STUDIÓW