NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ WAT

Biblio­te­ka jest czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8.00 – 15.00:

 • Wypo­ży­czal­nia Aka­de­mic­ka,
 • Czy­tel­nia Tech­nicz­na wraz ze sta­no­wi­skiem z dostę­pem do norm elek­tro­nicz­nych,
 • Czy­tel­nia Cza­so­pism,
 • Ośro­dek Infor­ma­cji Nauko­wej i Pro­mo­cji,
 • Wypo­ży­czal­nia Bele­try­sty­ki – bez wol­ne­go dostę­pu do półek, książ­ki poda­je biblio­te­karz. Pro­si­my o wybór ksią­żek bele­try­stycz­nych przez kata­log on-line,
 • Wypo­ży­czal­nia Mię­dzy­bi­blio­tecz­na dzia­ła na cza­so­wo zmie­nio­nych zasa­dach. Szcze­gó­ły na stro­nie Biblio­te­ki w zakład­ce Wypo­ży­czal­nia Mię­dzy­bi­blio­tecz­na.

Nie­czyn­ne pozo­sta­ną prze­strze­nie nauki gru­po­wej – sale nauki i sta­no­wi­ska kom­pu­te­ro­we. Wyłą­czo­ne są auto­ma­ty z kawą, napo­ja­mi i prze­ką­ska­mi.

Zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia, z zacho­wa­niem rygo­ru sani­tar­ne­go:

 • wej­ście do budyn­ku wyłącz­nie drzwia­mi fron­to­wy­mi;
 • obo­wiąz­ko­wa osło­na nosa i ust – masecz­ka, przy­łbi­ca, sza­lik, chu­s­ta;
 • obo­wiąz­ko­wy pomiar tem­pe­ra­tu­ry cia­ła;
 • obo­wiąz­ko­wa dezyn­fek­cja rąk przy wej­ściu do Biblio­te­ki;
 • prze­miesz­cza­nie po budyn­ku wyłącz­nie wyzna­czo­ny­mi kory­ta­rza­mi;
 • w Wypo­ży­czal­ni Aka­de­mic­kiej: jed­no­ra­zo­wo mak­sy­mal­nie 2 oso­by;
 • w Czy­tel­ni Tech­nicz­nej i w Czy­tel­ni Cza­so­pism: jed­no­ra­zo­wo w sali mak­sy­mal­nie 5 osób, z zacho­wa­niem zale­ca­ne­go dystan­su;
 • książ­ki i cza­so­pi­sma w czy­tel­niach poda­je biblio­te­karz. Wyko­rzy­sta­ne mate­ria­ły biblio­tecz­ne czy­tel­nik odkła­da na wózek biblio­tecz­ny;
 • rezer­wa­cja mate­ria­łów biblio­tecz­nych wyłącz­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną;
 • zwrot mate­ria­łów biblio­tecz­nych: wyłącz­nie przez elek­tro­nicz­ną wrzut­nię ksią­żek, czyn­ną 24 godzi­ny na dobę przez 7 dni w tygo­dniu;
 • zawie­sze­nie nali­cza­nia opłat za nie­ter­mi­no­wy zwrot mate­ria­łów biblio­tecz­nych za okres marzec – wrze­sień 2020 r.

Ofe­ru­je­my Pań­stwu okre­so­we bez­płat­ne ska­no­wa­nie frag­men­tów mate­ria­łów znaj­du­ją­cych się fizycz­nie w Biblio­te­ce Głów­nej WAT. Szcze­gó­ły na stro­nie Biblio­te­ki w zakład­ce Aktu­al­no­ści.

Zachę­ca­my do korzy­sta­nia z zaso­bów on-line oraz kon­tak­tu z Ośrod­kiem Infor­ma­cji Nauko­wej i Pro­mo­cji Biblio­te­ki Głów­nej WAT: tel. 261 839 396; e‑mail oin@​wat.​edu.​pl lub poprzez usłu­gę Zapy­taj biblio­te­ka­rza asklib​.wat​.edu​.pl.