NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ WAT

Od 18 maja w Biblio­te­ce Głów­nej WAT nastą­pi stop­nio­we przy­wra­ca­nie bez­po­śred­niej obsłu­gi czy­tel­ni­ków.

Biblio­te­ka będzie czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8.00 – 15.00, w zakre­sie agend:

 • Wypo­ży­czal­nia Aka­de­mic­ka i Czy­tel­nia Tech­nicz­na wraz ze sta­no­wi­skiem z dostę­pem do norm.
 • Wypo­ży­czal­nia Międzybi­blio­tecz­na dzia­ła na cza­so­wo zmie­nio­nych zasa­dach. Szcze­gó­ły na stro­nie Biblio­te­ki w zakład­ce Wypo­ży­czal­nia Mię­dzy­bi­blio­tecz­na.

Nie­czyn­ne pozo­sta­ją: Czy­tel­nia Cza­so­pism i Wypo­ży­czal­nia Bele­try­sty­ki oraz prze­strze­nie nauki gru­po­wej – sale nauki i sta­no­wi­ska kom­pu­te­ro­we. Wyłą­czo­ne są auto­ma­ty z kawą, napo­ja­mi i prze­ką­ska­mi.

Zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia:

 • wstęp do Biblio­te­ki wyłącz­nie dla stu­den­tów, dok­to­ran­tów i pra­cow­ni­ków Aka­de­mii (po oka­za­niu prze­pust­ki pra­cow­ni­czej WAT lub ELS, ELD), do odwo­ła­nia,
 • wej­ście do budyn­ku wyłącz­nie drzwia­mi fron­to­wy­mi,
 • obo­wiąz­ko­wa osło­na nosa i ust, oraz reko­men­do­wa­ne uży­wa­nie wła­snych ręka­wic ochron­nych pod­czas całej wizy­ty w Biblio­te­ce.
 • obo­wiąz­ko­wa dezyn­fek­cja rąk przy wej­ściu do Biblio­te­ki,
 • prze­miesz­cza­nie po budyn­ku wyłącz­nie wyzna­czo­ny­mi kory­ta­rza­mi,
 • w Wypo­ży­czal­ni Aka­de­mic­kiej: jed­no­ra­zo­wo mak­sy­mal­nie 2 oso­by,
 • w Czy­tel­ni Tech­nicz­nej: jed­no­ra­zo­wo w sali mak­sy­mal­nie 5 osób, z zacho­wa­niem zale­ca­ne­go dystan­su,
 • książ­ki i cza­so­pi­sma w Czy­tel­ni Tech­nicz­nej poda­je biblio­te­karz. Wyko­rzy­sta­ne mate­ria­ły biblio­tecz­ne czy­tel­nik odkła­da na wózek biblio­tecz­ny,
 • rezer­wa­cja mate­ria­łów biblio­tecz­nych: wyłącz­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną,
 • zwrot mate­ria­łów biblio­tecz­nych: wyłącz­nie przez elek­tro­nicz­ną wrzut­nię ksią­żek, czyn­ną 24/7,
 • zawie­sze­nie nali­cza­nia kosz­tów nie­ter­mi­no­wych zwro­tów: za okres marzec-czer­wiec 2020 r.

Ponad­to ofe­ru­je­my Pań­stwu okre­so­we, bez­płat­ne ska­no­wa­nie frag­men­tów mate­ria­łów znaj­du­ją­cych się fizycz­nie w Biblio­te­ce Głów­nej WAT. Szcze­gó­ły na stro­nie Biblio­te­ki w zakład­ce Aktu­al­no­ści.  

Zachę­ca­my do korzy­sta­nia z zaso­bów on-line oraz kon­tak­tu z Ośrod­kiem Infor­ma­cji Nauko­wej Biblio­te­ki Głów­nej WAT: tel. 261 839 396; e‑mail oin@​wat.​edu.​pl lub poprzez usłu­gę Zapy­taj biblio­te­ka­rza asklib​.wat​.edu​.pl.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce funk­cjo­no­wa­nia Biblio­te­ki dostęp­ne są na stro­nie www​.bg​.wat​.edu​.pl