4 kwiet­nia br. p. Karol Wilk oraz p. Agniesz­ka Róż­no­wicz uczest­ni­czy­li w spo­tka­niu z przed­sta­wi­cie­la­mi Naro­do­wej Agen­cji Wymia­ny Aka­de­mic­kiej w sie­dzi­bie SGH. Celem spo­tka­nia była pre­zen­ta­cja pro­gra­mów ofe­ro­wa­nych przez NAWĘ oraz moż­li­wo­ściach pro­mo­cji pol­skie­go szkol­nic­twa wyż­sze­go za gra­ni­cą. Omó­wio­ne zosta­ły pro­gra­my insty­tu­cjo­nal­ne: PROM, Pro­mo­cja Zagra­nicz­na, Aka­de­mic­kie Part­ner­stwa Mię­dzy­na­ro­do­we, Welco­me to Poland, pro­gra­my dla naukow­ców i dok­to­ran­tów m.in. Pol­skie Powro­ty, Pro­gram im. Bek­ke­ra, Pro­gram im. Ula­ma oraz dzia­ła­nia NAWY mają­ce na celu wspie­ra­nie pro­mo­cji i komu­ni­ka­cji (misje edu­ka­cyj­ne pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wych tar­gów i kon­fe­ren­cji, stro­na Go! Poland, kam­pa­nia Ready, Stu­dy, Go! Ofer­ta NAWY jest sze­ro­ka i ela­stycz­na z moż­li­wo­ścią dopa­so­wa­nia pro­gra­mu do kon­kret­nych potrzeb apli­ku­ją­cej uczel­ni.

Umię­dzy­na­ro­do­wie­nie sta­je się coraz bar­dziej zna­czą­cym aspek­tem w dzia­łal­no­ści pol­skich uczel­ni. Na szcze­blu cen­tral­nym podej­mo­wa­nych jest też wie­le dzia­łań mają­cych na celu zwięk­sze­nie stop­nia inter­na­cjo­na­li­za­cji pol­skich uczel­ni. Jed­nym z nich jest powo­ła­nie (w 2017 r.) pań­stwo­wej insty­tu­cji Naro­do­wej Agen­cji Wymia­ny Aka­de­mic­kiej (NAWA), któ­rej misją jest wspie­ra­nie wymia­ny aka­de­mic­kiej i współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej w celu wzmoc­nie­nia poten­cja­łu pol­skiej nauki i szkol­nic­twa wyż­sze­go oraz wspie­ra­nie umię­dzy­na­ro­do­wie­nia ofer­ty pol­skich uczel­ni m.in. przez reali­za­cję pro­gra­mów adre­so­wa­nych do stu­den­tów i kadry nauko­wej z Pol­ski i z zagra­ni­cy. W Stra­te­gii NAWY zosta­ły okre­ślo­ne czte­ry cele:

 • wzmoc­nie­nie dosko­na­ło­ści nauko­wej,
 • umię­dzy­na­ro­do­wie­nie pol­skich uczel­ni i insty­tu­cji nauko­wych,
 • pro­mo­cja Pol­ski jako kra­ju atrak­cyj­nych moż­li­wo­ści edu­ka­cyj­nych i nauko­wych,
 • pro­mo­cja języ­ka pol­skie­go i kul­tu­ry pol­skiej.

NAWA reali­zu­je ww. cele poprzez zróż­ni­co­wa­ną ofer­tę adre­so­wa­ną zarów­no do poje­dyn­czych bene­fi­cjen­tów, jak i insty­tu­cji (np. Nowo­cze­sna Pro­mo­cja Zagra­nicz­na, Pro­gram PROM, Aka­de­mic­kie Part­ner­stwa Mię­dzy­na­ro­do­we, Welco­me to Poland), pro­gra­my dla naukow­ców i dok­to­ran­tów (np. pro­gram wymia­ny oso­bo­wej stu­den­tów i naukow­ców w ramach współ­pra­cy bila­te­ral­nej, Pro­gram im. Bek­ke­ra), pro­gra­my dla stu­den­tów pol­skich i zagra­nicz­nych (np. pro­gram sty­pen­dial­ny dla Polo­nii, let­nie kur­sy języ­ka pol­skie­go).

NAWA ofe­ru­je:

 • pro­gra­my mię­dzy­na­ro­do­wej mobil­no­ści kadry nauko­wej i dydak­tycz­nej (krót­ko­okre­so­wa wymia­na dok­to­ran­tów i pra­cow­ni­ków, któ­re pod­nio­są ich kom­pe­ten­cje zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią dydak­tycz­ną lub badaw­czą, umoż­li­wią nawią­za­nie mię­dzy­na­ro­do­wych kon­tak­tów nauko­wych – udział w kon­fe­ren­cjach, sta­żach, wizy­tach stu­dyj­nych, szko­le­niach, szko­łach let­nich lub zimo­wych, pro­wa­dze­nie zajęć dydak­tycz­nych),
 • pro­gra­my mię­dzy­na­ro­do­wej mobil­no­ści stu­denc­kiej (sty­pen­dia dla naj­zdol­niej­szej mło­dzie­ży chcą­cej stu­dio­wać w Pol­sce),
 • pro­gra­my wspie­ra­ją­ce umię­dzy­na­ro­do­wie­nie kształ­ce­nia (two­rze­nie i reali­za­cja stu­diów w part­ner­stwie z zagra­nicz­ny­mi ośrod­ka­mi, sty­pen­dia dla zagra­nicz­nych dok­to­ran­tów),
 • pro­gra­my wspie­ra­ją­ce poten­cjał orga­ni­za­cyj­ny oraz pro­mo­cję (obsłu­ga zagra­nicz­nych stu­den­tów oraz pra­cow­ni­ków, dzia­ła­nia słu­żą­ce two­rze­niu wyso­kiej jako­ści sys­te­mu pro­mo­cji upo­wszech­nia­nie wyni­ków badań w mię­dzy­na­ro­do­wym obie­gu).

NAWA orga­ni­zu­je rów­nież cyklicz­ne warsz­ta­ty i szko­le­nia „Direct to Inter­na­tio­na­li­za­tion” i „Direct to Reco­gni­tion” oraz pro­wa­dzi stro­nę inter­ne­to­wą Ready, Stu­dy, Go! Poland: www​.go​-poland​.pl, doty­czą­cą kształ­ce­nia w Pol­sce w kil­ku wer­sjach języ­ko­wych m.in. pol­skiej i angiel­skiej.

Cele wyty­czo­ne przez NAWA kore­spon­du­ją z cela­mi sfor­mu­ło­wa­ny­mi w Stra­te­gii Roz­wo­ju WAT w latach 2011 – 2020, taki­mi jak:

 • umoc­nie­nie pozy­cji WAT w sys­te­mie pol­skie­go i euro­pej­skie­go szkol­nic­twa wyż­sze­go,
 • posze­rza­nie mię­dzy­na­ro­do­wej współ­pra­cy nauko­wej i dydak­tycz­nej WAT poprzez wspól­ne pro­wa­dze­nie pro­jek­tów nauko­wych oraz wymia­nę kadry nauko­wej i stu­den­tów,
 • dosto­so­wa­nie ofer­ty edu­ka­cyj­nej i kwa­li­fi­ka­cji absol­wen­tów do potrzeb ryn­ku pra­cy,
 • roz­wi­ja­nie róż­nych form indy­wi­du­ali­za­cji pro­ce­su kształ­ce­nia i akty­wi­za­cji stu­den­tów,
 • nawią­zy­wa­nie współ­pra­cy i reali­za­cja umów o wymia­nie oso­bo­wej,
 • pod­wyż­sza­nie kwa­li­fi­ka­cji kadry badaw­czej poprzez reali­za­cję sta­ży zagra­nicz­nych dla mło­dej kadry nauko­wej

oraz cela­mi, jakie sta­wia sobie Zespół ds. Wymia­ny Stu­den­tów i Nauczy­cie­li:

 • roz­wój i pod­no­sze­nie jako­ści mobil­no­ści zagra­nicz­nej,
 • upo­wszech­nia­nie idei wymia­ny zagra­nicz­nej w śro­do­wi­sku aka­de­mic­kim WAT i na forum mię­dzy­na­ro­do­wym,
 • budo­wa­nie kon­tak­tów z uczel­nia­mi i insty­tu­cja­mi kra­jo­wy­mi i zagra­nicz­ny­mi.

Pro­jek­ty te kore­spon­du­ją rów­nież z pro­gra­mem Era­smus+ – wspie­ra­ją­cym wymia­nę mię­dzy­na­ro­do­wą stu­den­tów i pra­cow­ni­ków, współ­pra­cę mię­dzy­na­ro­do­wą uczel­ni. Pro­jek­ty NAWA umoż­li­wia­ją stu­den­tom i pra­cow­ni­kom zdo­by­cie doświad­cze­nia, wie­dzy i umie­jęt­no­ści zwią­za­nych z ich kie­run­kiem stu­diów lub wyko­ny­wa­ny­mi zada­nia­mi, roz­wi­ja­nie kom­pe­ten­cji (języ­ko­wych, komu­ni­ka­cyj­nych, spo­łecz­nych, współ­pra­cy w gru­pie, orga­ni­za­cyj­nych, mię­dzy­kul­tu­ro­wych) w oto­cze­niu mię­dzy­na­ro­do­wym. Ponad­to pro­jek­ty NAWA sprzy­ja­ją: wzro­sto­wi mobil­no­ści zagra­nicz­nej, roz­wo­jo­wi współ­pra­cy z uczel­nia­mi i insty­tu­cja­mi zagra­nicz­ny­mi, zwięk­sze­niu roz­po­zna­wal­no­ści uczel­ni i kształ­to­wa­nia pozy­tyw­ne­go wize­run­ku za gra­ni­cą, pro­mo­cji uczel­ni i jej ofer­ty edu­ka­cyj­nej za gra­ni­cą, upo­wszech­nia­niu idei wymia­ny zagra­nicz­nej, pro­mo­cji pol­skiej kul­tu­ry, wymia­nie doświad­czeń i dobrych prak­tyk z part­ne­ra­mi zagra­nicz­ny­mi, pod­nie­sie­niu poten­cja­łu edu­ka­cyj­ne­go i jako­ści kształ­ce­nia, posze­rze­niu moż­li­wo­ści finan­so­wa­nia dzia­łań uczel­ni. Aktu­al­nie więk­szość ran­kin­gów uwzględ­nia wskaź­nik inter­na­cjo­na­li­za­cji uczel­ni jako jeden z waż­nych czyn­ni­ków jako­ści kształ­ce­nia. WAT i NAWA mają pod­pi­sa­ną umo­wę w ramach pro­gra­mu sty­pen­dial­ne­go dla Polo­nii. Obec­nie z tego pro­gra­mu korzy­sta 3 stu­den­tów (z Węgier, Litwy, Bia­ło­ru­si) stu­diu­ją­cych na WAT bez­pie­czeń­stwo naro­do­we i infor­ma­ty­kę. Ofer­ta NAWY jest cie­ka­wą pro­po­zy­cją dla uczel­ni i poszcze­gól­nych osób. War­to się z nią szcze­gó­ło­wej zapo­znać na stro­nie inter­ne­to­wej insty­tu­cji: www​.nawa​.gov​.pl oraz sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści dofi­na­so­wa­nia pro­jek­tów insty­tu­cjo­nal­nych, jak i indy­wi­du­al­nych wyjaz­dów.