PROGRAMY MOBILNOŚCI KRAJOWEJ
MOST I MOSTECH

REKRUTACJA DO PROGRAMÓW
MOST i MOSTECH
SEMESTR LETNI 2019/2020
ZAPRASZAMY!
31 PAŹDZIERNIKA – 30 LISTOPADA

Rekru­ta­cja do kra­jo­wych pro­gra­mów mobil­no­ści MOST i MOSTECH na semestr let­ni 2019/2020 roz­po­czy­na się 31 paź­dzier­ni­ka i trwać będzie do 30 listo­pa­da.

Zapra­sza­my na stro­nę Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów pro­gra­mu MOST most​.uka​.uw​.edu​.pl, oraz na stro­nę z ofer­tą pro­gra­mu MOSTECH www​.kaut​.agh​.edu​.pl/​m​o​s​t​e​c​h​/​w​o​l​n​e​-​m​i​e​j​sca, a na pew­no każ­dy znaj­dzie tam coś dla sie­bie.

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ
STUDENTÓW I DOKTORANTÓW – MOST

MOST jest pro­gra­mem mobil­no­ści kra­jo­wej dla stu­den­tów i dok­to­ran­tów, któ­re­go celem jest odby­cie stu­diów przez semestr lub cały rok aka­de­mic­ki na jed­nej z 30 pol­skich uczel­ni. Pierw­szy raz stu­den­ci mogli z nie­go sko­rzy­stać w roku aka­de­mic­kim 2000/2001.  Od tej pory pro­gram MOST cie­szy się coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem. W swo­ich ogól­nych zało­że­niach nawią­zu­je on do euro­pej­skie­go sys­te­mu w ramach pro­gra­mu ERASMUS. Koor­dy­na­to­rem pro­gra­mu jest Uni­wer­sy­tec­ka Komi­sja Kształ­ce­nia (UKK).

Pro­gram MOST

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU MOST?
 • stu­den­ci po ukoń­cze­niu 2 seme­stru stu­diów I stop­nia;
 • stu­den­ci po ukoń­cze­niu 1 seme­stru stu­diów II stop­nia;
 • dok­to­ran­ci po pierw­szym roku stu­diów.
DOKĄD MOŻNA WYJECHAĆ W RAMACH PROGRAMU MOST?

UCZELNIE BIORĄCE UDZIAŁ W PROGRAMIE MOST

Peł­na lista uczel­ni bio­rą­cych udział w ramach wymia­ny pro­gra­mu MOST dostęp­na jest na stro­nie pro­gra­mu www​.most​.amu​.edu​.pl.

Bro­szu­ra Infor­ma­cyj­na Pro­gra­mu MOST

PROGRAM MOST – FORMULARZE DO POBRANIA

KRAJOWA WYMIANA UCZELNI TECHNICZNYCH
MOSTECH

MOSTECH to pro­gram umoż­li­wia­ją­cy odby­cie czę­ści stu­diów poza uczel­nią macie­rzy­stą przez stu­den­tów i dok­to­ran­tów pol­skich uczel­ni tech­nicz­nych, dzia­ła­ją­cy na pod­sta­wie poro­zu­mie­nia zawar­te­go we Wro­cła­wiu, 26 lute­go 2005 r., przez uczel­nie tech­nicz­ne. Zgła­sza­jąc się do pro­gra­mu MOSTECH mamy szan­sę stu­dio­wać na więk­szo­ści uczel­ni tech­nicz­nych w całym kra­ju. Koor­dy­na­to­rem pro­gra­mu jest Komi­sja Akre­dy­ta­cyj­na Uczel­ni Tech­nicz­nych (KAUT).

Pro­gram MOSTECH

REKRUTACJA DO PROGRAMU  MOSTECH
 • do 15 maja studen­ci prze­sy­ła­ją do Biu­ra KAUT wnio­ski na semestr zimo­wy;
 • do 30 listo­pa­da stu­den­ci prze­sy­ła­ją do Biu­ra KAUT wnio­ski na semestr let­ni.
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU MOSTECH?
 • stu­den­ci 5 i 6 seme­stru stu­diów I‑go stop­nia;
 • stu­den­ci 1, 2 i 3 seme­stru stu­diów II-go stop­nia (o ile nie jest to ostat­ni semestr stu­diów);
 • uczest­ni­cy stu­diów III stop­nia po pierw­szym roku stu­diów.
DOKĄD MOŻNA WYJECHAĆ W RAMACH PROGRAMU MOSTECH

UCZELNIE BIORĄCE UDZIAŁ W PROGRAMIE MOSTECH

Peł­na lista uczel­ni bio­rą­cych udział w ramach wymia­ny pro­gra­mu MOSTECH  dostęp­na jest na stro­nie pro­gra­mu www​.kaut​.agh​.edu​.pl/​m​o​s​t​e​c​h​/​w​o​l​n​e​-​m​i​e​j​sca

PROGRAM MOSTECH – FORMULARZE DO POBRANIA
PROGRAMY MOST/ MOSTECH OFERUJĄ
 • ponad 1200 ofert na stu­diach licen­cjac­kich;
 • 1000 na stu­diach uzu­peł­nia­ją­cych magi­ster­skich;
 • 100 na stu­diach jed­no­li­tych magi­ster­skich;
 • 50 na inży­nier­skich;
 • pakiet ponad 250 ofert skie­ro­wa­ny do dok­to­ran­tów.

Pro­gram MOSTECH ofe­ru­je uczel­nie, któ­re reali­zu­ją kie­run­ki kształ­ce­nia o pod­ło­żu tech­nicz­nym, podob­nie jak WAT, więc łatwo jest dopa­so­wać przed­mio­ty reali­zo­wa­ne na uczel­ni przyj­mu­ją­cej z tymi, któ­re reali­zu­je WAT.  Z kolei pro­gram MOST w swo­jej ofer­cie – oprócz kie­run­ków huma­ni­stycz­nych – ofe­ru­je rów­nież kie­run­ki tech­nicz­ne.

Sko­rzy­sta­nie z ofer­ty Pro­gra­mów MOST i MOSTECH jest moż­li­we nawet wte­dy, gdy było się już uczest­ni­kiem Pro­gra­mu Era­smus. Zasa­da oczy­wi­ście dzia­ła rów­nież w dru­gą stro­nę – udział w pro­gra­mach MOST i MOSTECH nie unie­moż­li­wi wyjaz­du „na Era­smu­sa”.

IDEA MOBILNOŚCI KRAJOWEJ

Mobil­ność kra­jo­wa przy­czy­nia się do indy­wi­du­al­ne­go roz­wo­ju stu­den­tów w sfe­rze spo­łecz­nej, uczel­nia­nej oraz sta­no­wi czyn­nik uła­twia­ją­cy póź­niej­sze zna­le­zie­nie pra­cy. Mobil­ność kra­jo­wa w pol­skich ośrod­kach aka­de­mic­kich, podob­nie jak zagra­nicz­na, umoż­li­wia zdo­by­cie cen­ne­go doświad­cze­nia oraz wypo­sa­ża w nowe umie­jęt­no­ści zarów­no teo­re­tycz­ne, jak i prak­tycz­ne.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROGRAMACH MOST/ MOSTECH
KOORDYNATOR UCZELNIANY PROGRAMÓW MOST I MOSTECH

mgr Nata­lia Pykacz

Dział Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia

Budy­nek 100, pokój 88
tel. 261 839 398
e‑mail: most.​mostech@​wat.​edu.​pl

 
KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI PROGRAMÓW MOST i MOSTECH