ERASMUS+

Erasmus_320

ECHE-2014-2020Era­smus Char­ter for Higher Edu­ca­tion 2014 – 2020

 

INFORMACJE OGÓLNE

Era­smus+ jest pro­gra­mem euro­pej­skiej współ­pra­cy mię­dzy­uczel­nia­nej opra­co­wa­nym dla potrzeb szkol­nic­twa wyż­sze­go na lata 2014 – 2020. Pro­gram Era­smus+ zastą­pił tym samym dotych­cza­so­wy pro­gram Lon­gli­fe Lear­ning Pro­gram­me Era­smus, funk­cjo­nu­ją­cy w latach 2007 – 2013. Pod­sta­wo­wym celem pro­gra­mu Era­smus+ jest pod­nie­sie­nie pozio­mu i wzmoc­nie­nie euro­pej­skie­go wymia­ru kształ­ce­nia w szko­łach wyż­szych poprzez wspie­ra­nie mię­dzy­na­ro­do­wej współ­pra­cy mię­dzy uczel­nia­mi oraz pro­mo­wa­nie wymia­ny stu­den­tów i nauczy­cie­li aka­de­mic­kich w Euro­pie. W ramach pro­gra­mu Era­smus+ przy­zna­wa­ne są sty­pen­dia na wyjaz­dy tysiąc­om stu­den­tów i nauczy­cie­li.

Kto może korzy­stać z pro­gra­mu Era­smus+?

Do wyjaz­dów za gra­ni­cę w ramach pro­gra­mu Era­smus+ upraw­nie­ni są zarów­no stu­den­ci, dok­to­ran­ci, absol­wen­ci jak i pra­cow­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Do wyjaz­du w ramach pro­gra­mu Era­smus+ mogą być kwa­li­fi­ko­wa­ni studenci/doktoranci, któ­rzy:

  • są zare­je­stro­wa­ni na kie­run­ku stu­diów pro­wa­dzą­cym do otrzy­ma­nia tytu­łu licencjata/inżyniera, magi­stra lub stop­nia dok­to­ra w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej,
  • w momen­cie wyjaz­du są stu­den­ta­mi co naj­mniej II roku stu­diów I stop­nia,
  • w trak­cie wyjaz­du nie prze­by­wa­ją na urlo­pie okre­ślo­nym w regu­la­mi­nach stu­diów w WAT.

Dokąd moż­na wyje­chać?

Odby­cie czę­ści stu­diów za gra­ni­cą (studenci/doktoranci) lub pro­wa­dze­nia zajęć (nauczy­cie­le) w ramach pro­gra­mu Era­smus+ moż­li­we jest wyłącz­nie w uczel­ni, z któ­rą Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na ma pod­pi­sa­ną umo­wę mię­dzy­uczel­nia­ną. Przed doko­na­niem wybo­ru uczel­ni doce­lo­wej, zarów­no stu­den­ci jak i nauczy­cie­le powin­ni zapo­znać się z tabe­lą kodów dzie­dzi­no­wych, co pozwo­li na usta­le­nie pro­gra­mu zajęć akcep­to­wal­ne­go przez wydział macie­rzy­sty. Obec­nie WAT ma pod­pi­sa­ne umo­wy z  uczel­nia­mi zagra­nicz­ny­mi w Bel­gii, Cze­chach, Danii, Fin­lan­dii, Fran­cji, Gre­cji, Hisz­pa­nii, na Litwie, na Łotwie, w Niem­czech, Por­tu­ga­lii, Tur­cji, Sło­wa­cji, Sło­we­nii, na Węgrzech i we Wło­szech.

Szcze­gó­ły doty­czą­ce wyjaz­dów na dany sto­pień stu­diów znaj­du­ją się w Prze­wod­ni­ku dla stu­den­tów wyjeż­dża­ją­cych w ramach pro­gra­mu Era­smus+.

 

UCZELNIE PARTNERSKIE

Wykaz umów dwu­stron­nych (do pobra­nia)

 

Na jak dłu­go moż­na wyje­chać?

Mini­mal­ny okres poby­tu na stu­diach w ramach pro­gra­mu Era­smus+ wyno­si 3 mie­sią­ce, a na prak­ty­ce 2 mie­sią­ce.  Na każ­dym z trzech stop­ni stu­diów moż­na wyje­chać na stu­dia i/lub prak­ty­kę trwa­ją­cych łącz­nie do 12 mie­się­cy w ramach jed­ne­go stop­nia stu­diów).

Mini­mal­ny okres poby­tu pra­cow­ni­ka na wyjeź­dzie wyno­si 2 dni (z wyłą­cze­niem cza­su podró­ży). Łącz­ny mak­sy­mal­ny okres okres poby­tu pra­cow­ni­ka na wyjeź­dzie wyno­si 2 mie­sią­ce w roku (z wyłą­cze­niem cza­su podró­ży).

Sty­pen­dium

Licz­ba sty­pen­diów przy­zna­wa­nych stu­den­tom i nauczy­cie­lom w ramach pro­gra­mu Era­smus+ jest uza­leż­nio­na od kwo­ty dofi­nan­so­wa­nia przy­zna­ne­go WAT przez Fun­da­cję Roz­wo­ju Sys­te­mu Edu­ka­cji (FRSE). Sty­pen­dium przy­zna­wa­ne w ramach pro­gra­mu Era­smus+ ma cha­rak­ter uzu­peł­nia­ją­cy, co ozna­cza, że nie pokry­wa wszyst­kich kosz­tów zwią­za­nych z wyjaz­dem.

Wyso­kość sta­wek sty­pen­dium jest usta­lo­na odgór­nie przez FRSE.

Tabe­la 1. Staw­ki sty­pen­dium w ramach pro­gra­mu Era­smus+ na wyjaz­dy stu­den­tów, dok­to­ran­tów i absol­wen­tów w roku aka­de­mic­kim 2019/2020

Kra­je I gru­pa II gru­pa III gru­pa
  Dania, Fin­lan­dia, Irlan­dia, Islan­dia, Liech­ten­ste­in, Luk­sem­burg Nor­we­gia, Szwe­cja, Wiel­ka Bry­ta­nia Austria, Bel­gia, Cypr, Fran­cja, Gre­cja, Hisz­pa­nia, Holan­dia, Mal­ta, Niem­cy, Por­tu­ga­lia, Wło­chy Buł­ga­ria, Chor­wa­cja Cze­chy, Esto­nia, Mace­do­nia, Litwa, Łotwa, Rumu­nia, Sło­wa­cja, Sło­we­nia Węgry, Tur­cja
stu­dia
(euro/miesiąc)
500 450 400
prak­ty­ki
(euro/miesiąc)
600 550 500

 

Tabe­la 2. Staw­ki sty­pen­dium w ramach pro­gra­mu Era­smus+ na wyjaz­dy pra­cow­ni­ków uczel­ni w celu pro­wa­dze­nia zajęć dydak­tycz­nych oraz w celu szko­le­nio­wym w roku aka­de­mic­kim 2019/2020

Kra­je I gru­pa II gru­pa III gru­pa
  Dania, Fin­lan­dia Irlan­dia, Islan­dia, Liech­ten­ste­in, Luk­sem­burg, Nor­we­gia, Szwe­cja, Wiel­ka Bry­ta­nia Austria, Bel­gia, Cypr, Fran­cja, Gre­cja, Hisz­pa­nia, Holan­dia, Mal­ta, Niem­cy, Por­tu­ga­lia, Wło­chy Buł­ga­ria, Chor­wa­cja, Cze­chy, Esto­nia, Mace­do­nia, Litwa, Łotwa, Rumu­nia, Sło­wa­cja, Sło­we­nia, Tur­cja, Węgry, Pol­ska
staw­ka
(euro/dzień)*
180 160 140

* Poda­ne w tabe­li war­to­ści odno­szą się do poby­tów trwa­ją­cych do 14 dni. W przy­pad­ku wyjaz­dów na dłuż­sze okre­sy od 15. dnia poby­tu wypła­ca­na staw­ka dzien­na wyno­si 70% staw­ki dzien­nej wypła­co­nej na pobyt trwa­ją­cy do 14 dni.

PO WER

erasmus-plus-baner-fe

Infor­mu­je­my, że w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój (PO WER) moż­na otrzy­mać dofi­nan­so­wa­nie na reali­za­cję wyjaz­dów:

  • stu­den­tów wyjeż­dża­ją­cych do kra­jów Unii Euro­pej­skiej na stu­dia i posia­da­ją­cych pra­wo do „dodat­ku socjal­ne­go”,
  • stu­den­tów nie­peł­no­spraw­nych wyjeż­dża­ją­cych na stu­dia i prak­ty­kę do kra­jów Unii Euro­pej­skiej.

Stu­dent znaj­du­ją­cy się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej będzie otrzy­my­wać dodat­ko­wo 200 euro na każ­dy mie­siąc pier­wot­nie zaak­cep­to­wa­ne­go poby­tu. Oso­by z orze­czo­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści mogą ubie­gać się o dodat­ko­we środ­ki. Wnio­sek o dodat­ko­we fun­du­sze (wzór poni­żej) nale­ży skła­dać do Uczel­nia­ne­go Koor­dy­na­to­ra pro­gra­mu Era­smus+.

Tabe­la 3. Staw­ki sty­pen­dium w ramach pro­gra­mu PO WER na wyjaz­dy dla stu­den­tów i dok­to­ran­tów z pra­wem do dodat­ku socjal­ne­go na stu­dia i prak­ty­kę w roku aka­de­mic­kim 2019/2020

Kra­je I gru­pa II gru­pa III gru­pa
  Dania, Fin­lan­dia, Irlan­dia, Islan­dia, Liech­ten­ste­in, Luk­sem­burg Nor­we­gia, Szwe­cja, Wiel­ka Bry­ta­nia Austria, Bel­gia, Cypr, Fran­cja, Gre­cja, Hisz­pa­nia, Holan­dia, Mal­ta, Niem­cy, Por­tu­ga­lia, Wło­chy Buł­ga­ria, Chor­wa­cja Cze­chy, Esto­nia, Mace­do­nia, Litwa, Łotwa, Rumu­nia, Sło­wa­cja, Sło­we­nia Węgry, Tur­cja
stu­dia
(zł/miesiąc)
2 995 2 781 2 567
prak­ty­ki
(zł/miesiąc)
2 995 2 781 2 567

 

Tabe­la 4. Staw­ki sty­pen­dium w ramach pro­gra­mu PO WER na wyjaz­dy dla stu­den­tów i dok­to­ran­tów nie­peł­no­spraw­nych na stu­dia i prak­ty­kę w roku aka­de­mic­kim 2019/2020

Kra­je I gru­pa II gru­pa III gru­pa
  Dania, Fin­lan­dia, Irlan­dia, Islan­dia, Lich­ten­ste­in, Luk­sem­burg Nor­we­gia, Szwe­cja, Wiel­ka Bry­ta­nia Austria, Bel­gia, Cypr, Fran­cja, Gre­cja, Hisz­pa­nia, Holan­dia, Mal­ta, Niem­cy, Por­tu­ga­lia, Wło­chy Buł­ga­ria, Chor­wa­cja Cze­chy, Esto­nia, Mace­do­nia, Litwa, Łotwa, Rumu­nia, Sło­wa­cja, Sło­we­nia Węgry, Tur­cja
stu­dia
(zł/miesiąc)
2 139 1 925 1 711
prak­ty­ki
(zł/miesiąc)
2 567 2 353 2 139
PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

W pro­ce­sie rekru­ta­cji bra­ne są pod uwa­gę nastę­pu­ją­ce ele­men­ty:

Stu­den­ci:

  • poziom zna­jo­mo­ści języ­ka obce­go,
  • śred­nia ocen ze wszyst­kich zali­czo­nych seme­strów,
  • sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych studentów/doktorantów,
  • dzia­łal­ność uczel­nia­na (np. w kole nauko­wym, samo­rzą­dzie studentów/doktorantów)/działalność poza­uczel­nia­na (np. w orga­ni­za­cji pozarządowej)/dodatkowe osią­gnię­cia
  • roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cyj­na.
FORMULARZE DO POBRANIA

Stu­den­ci

Pra­cow­ni­cy

Oso­bą zaj­mu­ją­cą się wyjaz­da­mi pra­cow­ni­ków WAT w ramach pro­gra­mu Era­smus+ jest
mgr Nata­lia Pykacz e‑mail natalia.​pykacz@​wat.​edu.​pl; tel. 261 839 398

PRZYDATNE LINKI

Prak­ty­ki

Kontakt

Sekcja ds. Wymiany Akademickiej

Budy­nek nr 100, pok. 88

 

Kierownik Sekcji ds. Wymiany Akademickiej
Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+

mgr Karol Wilk

e‑mail karol.​wilk@​wat.​edu.​pl
tel. 261 837 988

 

Pracownicy Sekcji ds. Wymiany Akademickiej

mgr Nata­lia Pykacz

e‑mail natalia.​pykacz@​wat.​edu.​pl
tel. 261 839 398

Wydział Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia (WLO),Wydział Cyber­ne­ty­ki (WCY), Wydział Elek­tro­ni­ki (WEL), Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji (WIG), Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej (WIM), Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa (WML), Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii (WTC), Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki (IOE)

 

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI