Wyni­ki Komi­sji Kwa­li­fi­ka­cyj­nej Era­smus+

Infor­mu­je­my, że stu­den­ci ze śred­nią 4,0 i powy­żej oraz uczest­ni­czą­cy w Komi­sji zosta­li zakwa­li­fi­ko­wa­ni do Pro­gra­mu Era­smus+.

Dwóch stu­den­tów otrzy­mu­je warun­ko­wą kwa­li­fi­ka­cję i zosta­ną oddziel­nie poin­for­mo­wa­ni o zasa­dach warun­ku.

Stu­den­ci, któ­rzy nie mogli przy­być na komi­sję, pro­sze­ni są o nie­zwłocz­ne skon­tak­to­wa­nie się z Koor­dy­na­to­ra­mi Wydzia­ło­wy­mi.

Pozy­tyw­na opi­na Koor­dy­na­to­ra Wydzia­ło­we­go jest warun­kiem wstęp­nym kwa­li­fi­ka­cji do pro­gra­mu.

Wstrzy­ma­ne wyjaz­dy do Wiel­kiej Bry­ta­nii

Zgod­nie z zale­ce­nia­mi Naro­do­wej Agen­cji Pro­gra­mu Era­smus+ (przy­go­to­wy­wa­ny Bre­xit) pro­si­my, aby pod­czas zbli­ża­ją­cej się rekru­ta­cji nie pla­no­wa­li Pań­stwo wyjaz­dów na stu­dia i prak­ty­ki w ramach pro­gra­mu Era­smus+ do Wiel­kiej Bry­ta­nii. 

Era­smus Poli­cy Sta­te­ment (Ove­rall Stra­te­gy)

Zasa­dy udzia­łu stu­den­tów, dok­to­ran­tów i absol­wen­tów WAT w pro­gra­mie Era­smus+ oraz zasa­dy udzia­łu pra­cow­ni­ków WAT w pro­gra­mie Era­smus+ (obo­wią­zu­je od 10 lute­go 2016 r.)