REKRUTACJA NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021
Termin składania dokumentów aplikacyjnych
od 3 lutego do 13 marca 2020 r.

W związ­ku z zaist­nia­łą sytu­acją pro­si­my o skła­da­nie for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go bez wyma­ga­nych pod­pi­sów dro­gą elek­tro­nicz­ną do 31 mar­ca 2020 w zależ­no­ści od wydzia­łu na adres natalia.​pykacz@​wat.​edu.​pl lub piotr.​cuprjak@​wat.​edu.​pl Pod­pi­sy będą do uzu­peł­nie­nia po powro­cie na WAT. Pozo­sta­łe doku­men­ty pro­si­my skła­dać oso­bi­ście po powro­cie na WAT.

Miejsce składania dokumentów aplikacyjnych
Biuro Programu Erasmus+ (budynek 100, pokój 88)

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne udzia­łem w pro­gra­mie Era­smus+ w seme­strze zimo­wym oraz let­nim 2020/2021 powin­ny zło­żyć nastę­pu­ją­ce doku­men­ty apli­ka­cyj­ne:

 1. For­mu­larz zgło­sze­nio­wy na wyjazd na stu­dia (do pobra­nia ze stro­ny WAT, zakład­ka Era­smus+);
 2. Zaświad­cze­nie o śred­niej ocen z całe­go dotych­cza­so­we­go okre­su stu­diów, na danym stop­niu stu­diów ( I, II lub III sto­pień) – (Zaświad­cze­nie z Dzie­ka­na­tu);
 3. Zaświad­cze­nie o przy­zna­niu przez Rek­to­ra sty­pen­dium dla naj­lep­szych stu­den­tów i dok­to­ran­tów (Zaświad­cze­nie z Dzie­ka­na­tu);
 4. List moty­wa­cyj­ny pod­pi­sa­ny wła­sno­ręcz­nie;
 5. Doku­men­ty potwier­dza­ją­ce:
  • Dzia­łal­ność uczel­nia­ną (np. uczest­nic­two w kole nauko­wym, samo­rzą­dzie studentów/doktorantów);
  • Dzia­łal­ność poza­uczel­nia­ną (np. wolon­ta­riat, uczest­nic­two w orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej);
  • Inne dodat­ko­we osią­gnię­cia.

Oso­by apli­ku­ją­ce na wyjazd na stu­dia w ramach pro­gra­mu Era­smus+ powin­ny posia­dać  poziom zna­jo­mo­ści języ­ka obce­go na pozio­mie mini­mum B1 oraz śred­nią ocen mini­mum 3.50.

UWAGA

Pro­si­my nie zgła­szać się do Stu­dium Języ­ków Obcych w celu poświad­cze­nia zna­jo­mo­ści j. obce­go.

Praktyki w ramach Programu Erasmus+

Stu­den­ci, Absol­wen­ci WAT!

Zachę­ca­my Was do wyjaz­du  na prak­ty­kę lub staż absol­wenc­ki w ramach pro­gra­mu Era­smus+

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje:

 • insty­tu­cja, w któ­rej będą odby­wać się praktyki/staż, musi znaj­do­wać się w kra­ju uczest­ni­czą­cym w pro­gra­mie Era­smus+ (poza Wiel­ką Bry­ta­nią);
 • miej­scem praktyki/ sta­żu może być fir­ma ale też insty­tu­cja (np. uni­wer­sy­tet, insty­tu­cja nauko­wo-badaw­cza);
 • czas trwa­nia praktyki/ sta­żu musi wyno­sić mini­mum 2 mie­sią­ce;
 • każ­dy otrzy­mu­je sty­pen­dium na wyjazd (stu­dent, absol­went).

Absol­wen­ci mają moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z wyjaz­du na praktykę/staż w ramach pro­gra­mu Era­smus+.
Absol­went aby móc wyje­chać na praktykę/staż musi być zre­kru­to­wa­ny na wyjazd przed obro­ną pra­cy dyplo­mo­wej.
Praktyka/staż musi się roz­po­cząć i zakoń­czyć w cią­gu 12 mie­się­cy od zakoń­cze­nia stu­diów (obro­ny). 

Rekru­ta­cja kan­dy­da­tów na prak­ty­ki ma cha­rak­ter cią­gły i trwa do momen­tu wyczer­pa­nia środ­ków.

Era­smus Poli­cy Sta­te­ment (Ove­rall Stra­te­gy)

Zasa­dy udzia­łu stu­den­tów, dok­to­ran­tów i absol­wen­tów WAT w pro­gra­mie Era­smus+ oraz zasa­dy udzia­łu pra­cow­ni­ków WAT w pro­gra­mie Era­smus+ (obo­wią­zu­je od 10 lute­go 2016 r.)