Anulowane mobilności lub przerwane

Sza­now­ni Pań­stwo,
W przy­pad­ku mobil­no­ści anu­lo­wa­nych bądź prze­rwa­nych z powo­du COVID-19 pro­si­my o dostar­cze­nie dowo­dów ponie­sie­nia kosz­tów zwią­za­nych z orga­ni­za­cją mobil­no­ści, oraz kosz­tów dodat­ko­wych zwią­za­nych z prze­ciw­dzia­ła­niem COVID-19, do dnia 6 lip­ca 2020 roku. Jeśli dowo­dy nie zosta­ną dostar­czo­ne w poda­nym ter­mi­nie, uzna­my że dodat­ko­wych kosz­tów nie było.

Mobilności pozostałe

W związ­ku z prze­wi­dzia­nym w Zarzą­dze­niu Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 2/RKR/2016 z dnia 10 lute­go 2016 roku art. 6 § 17 i umo­wy mię­dzy uczest­ni­kiem mobil­no­ści a uczel­nią art. 4, pkt 4.2, pro­si­my o dostar­cze­nie doku­men­tów wyma­ga­nych do roz­li­cze­nia dodat­ko­wych kosz­tów zwią­za­nych z orga­ni­za­cją mobil­no­ści (jeśli są) w ter­mi­nie do 30 dni od momen­tu zakoń­cze­nia tej­że mobil­no­ści, wraz z pozo­sta­ły­mi doku­men­ta­mi wyma­ga­ny­mi do roz­li­cze­nia. W przy­pad­ku bra­ku dostar­cze­nia dowo­dów ponie­sie­nia dodat­ko­wych kosz­tów w wyżej poda­nym ter­mi­nie, uzna­my, że dodat­ko­wych kosz­tów zwią­za­nych z COVID-19 nie było.

Komunikat Narodowej Agencji dotyczący zasad rozliczania mobilności studentów w ramach programu Erasmus+ w związku z COVID-19

Roz­li­cza­nie mobil­no­ści stu­den­tów, któ­re z powo­du pan­de­mii COVID-19 zosta­ły anu­lo­wa­ne, zawie­szo­ne lub zakoń­czo­ne przed cza­sem (ka103, ka107)

Roz­li­cza­nie mobil­no­ści pra­cow­ni­ków, któ­re z powo­du pan­de­mii COVID-19 zosta­ły anu­lo­wa­ne

 

Praktyki w ramach Programu Erasmus+

Stu­den­ci, Absol­wen­ci WAT!

Zachę­ca­my Was do wyjaz­du  na prak­ty­kę lub staż absol­wenc­ki w ramach pro­gra­mu Era­smus+

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje:

  • insty­tu­cja, w któ­rej będą odby­wać się praktyki/staż, musi znaj­do­wać się w kra­ju uczest­ni­czą­cym w pro­gra­mie Era­smus+ (poza Wiel­ką Bry­ta­nią);
  • miej­scem praktyki/ sta­żu może być fir­ma ale też insty­tu­cja (np. uni­wer­sy­tet, insty­tu­cja nauko­wo-badaw­cza);
  • czas trwa­nia praktyki/ sta­żu musi wyno­sić mini­mum 2 mie­sią­ce;
  • każ­dy otrzy­mu­je sty­pen­dium na wyjazd (stu­dent, absol­went).

Absol­wen­ci mają moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z wyjaz­du na praktykę/staż w ramach pro­gra­mu Era­smus+.
Absol­went aby móc wyje­chać na praktykę/staż musi być zre­kru­to­wa­ny na wyjazd przed obro­ną pra­cy dyplo­mo­wej.
Praktyka/staż musi się roz­po­cząć i zakoń­czyć w cią­gu 12 mie­się­cy od zakoń­cze­nia stu­diów (obro­ny). 

Rekru­ta­cja kan­dy­da­tów na prak­ty­ki ma cha­rak­ter cią­gły i trwa do momen­tu wyczer­pa­nia środ­ków.

Era­smus Poli­cy Sta­te­ment (Ove­rall Stra­te­gy)

Zasa­dy udzia­łu stu­den­tów, dok­to­ran­tów i absol­wen­tów WAT w pro­gra­mie Era­smus+ oraz zasa­dy udzia­łu pra­cow­ni­ków WAT w pro­gra­mie Era­smus+ (obo­wią­zu­je od 10 lute­go 2016 r.)