Era­smus Poli­cy Sta­te­ment (Ove­rall Stra­te­gy)

Zasa­dy udzia­łu stu­den­tów, dok­to­ran­tów i absol­wen­tów WAT w pro­gra­mie Era­smus+ oraz zasa­dy udzia­łu pra­cow­ni­ków WAT w pro­gra­mie Era­smus+ (obo­wią­zu­je od 10 lute­go 2016 r.)

UWAGA! Od 6 lute­go roz­po­czy­na­my nabór na wyjaz­dy na stu­dia i prak­ty­ki w ramach pro­gra­mu „Era­smus+” na rok aka­de­mic­ki 2019/2020. Nabór koń­czy­my 1 mar­ca. Budy­nek nr 100, pokój nr 88.

Doku­men­ty apli­ka­cyj­ne, któ­re nale­ży zło­żyć:

  • for­mu­larz zgło­sze­nio­wy pod­pi­sa­ny przez koor­dy­na­to­ra wydzia­ło­we­go (do pobra­nia na stro­nie WAT doty­czą­cej pro­gra­mu Era­smus+);
  • zaświad­cze­nie ze Stu­dium Języ­ków Obcych potwier­dza­ją­ce poziom zna­jo­mo­ści języ­ka obce­go lub inne zaświad­cze­nie potwier­dza­ją­ce poziom zna­jo­mo­ści języ­ka obce­go zaopi­nio­wa­ne przez Stu­dium Języ­ków Obcych;
  • list moty­wa­cyj­ny pod­pi­sa­ny odręcz­nie;
  • list akcep­ta­cyj­ny z uczel­ni lub insty­tu­cji zagra­nicz­nej (w przy­pad­ku zgło­sze­nia na prak­ty­kę);
  • opi­nia pro­mo­to­ra pra­cy dyplo­mo­wej (w przy­pad­ku stu­den­ta ostat­nie­go roku stu­diów);
  • doku­ment potwier­dza­ją­cy dzia­łal­ność uczel­nia­ną, poza­uczel­nia­ną lub dodat­ko­we osią­gnię­cia (fakul­ta­tyw­nie).

Absol­wen­ci każ­de­go stop­nia stu­diów mają moż­li­wość wyjaz­du na staż absol­wenc­ki pod warun­kiem zakwa­li­fi­ko­wa­nia się do udzia­łu w pro­gra­mie Era­smus+ na ostat­nim roku stu­diów.

STAŻ  W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Biu­ro Sto­sun­ków Mię­dzy­na­ro­do­wych na Uni­wer­sy­te­cie w Mari­bo­rze poszu­ku­je sta­ży­sty od 1 mar­ca 2019 do 31 sierp­nia 2019.

Ter­min skła­da­nia apli­ka­cji upły­wa 30 stycz­nia.

Wię­cej infor­ma­cji