Regulaminy studiów i kursów

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 29/WAT/2015 z dnia 30 kwiet­nia 2015 r. w spra­wie uchwa­le­nia „Regu­la­mi­nu stu­diów wyż­szych w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go”

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 30/WAT/2015 z dnia 30 kwiet­nia 2015 r. w spra­wie uchwa­le­nia „Regu­la­mi­nu stu­diów dok­to­ranc­kich w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go”

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 46/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w spra­wie uchwa­le­nia „Regu­la­mi­nu stu­diów pody­plo­mo­wych w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go”

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 46WAT/2019 z dnia 27 czerw­ca 2019 r. w spra­wie uchwa­le­nia „Regu­la­mi­nu stu­diów pody­plo­mo­wych w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go”

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 47/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w spra­wie uchwa­le­nia „Regu­la­mi­nu kur­sów dokształ­ca­ją­cych w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go”

Zasady rekrutacji

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 56/WAT/2018 z dnia 13 grud­nia 2018 r. w spra­wie usta­le­nia warun­ków, try­bu oraz ter­mi­nu roz­po­czę­cia i zakoń­cze­nia rekru­ta­cji na stu­dia kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych na rok aka­de­mic­ki 2019/2020

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 55/WAT/2018 z dnia 13 grud­nia 2018 r. w spra­wie usta­le­nia warun­ków, try­bu oraz ter­mi­nu roz­po­czę­cia i zakoń­cze­nia rekru­ta­cji na stu­dia na rok aka­de­mic­ki 2019/2020

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 25/WAT/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w spra­wie usta­le­nia warun­ków, try­bu oraz ter­mi­nu roz­po­czę­cia i zakoń­cze­nia rekru­ta­cji na stu­dia na rok aka­de­mic­ki 2020/2021

Wnio­sek do Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej w spra­wie usta­le­nia warun­ków i try­bu rekru­ta­cji kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych do WAT w roku aka­de­mic­kim 2020/2021

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 52/WAT/2018 z dnia 22 listo­pa­da 2018 r. w spra­wie zasad przyj­mo­wa­nia na stu­dia lau­re­atów i fina­li­stów olim­piad stop­nia cen­tral­ne­go oraz lau­re­atów kon­kur­sów mię­dzy­na­ro­do­wych i ogól­no­pol­skich w latach aka­de­mic­kich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 18/WAT/2019 z dnia 25 kwiet­nia 2019 r. w spra­wie zasad przyj­mo­wa­nia na stu­dia lau­re­atów i fina­li­stów olim­piad stop­nia cen­tral­ne­go oraz lau­re­atów kon­kur­sów mię­dzy­na­ro­do­wych i ogól­no­pol­skich w roku aka­de­mic­kim 2023/2024

Opłaty za studia

Decy­zja Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 28/RKR/2019 z dnia 27 lute­go 2019 r. w spra­wie usta­le­nia opłat pobie­ra­nych od stu­den­tów roz­po­czy­na­ją­cych stu­dia w roku aka­de­mic­kim 2019/2020

Decy­zja Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 79/RKR/2018 z dnia 16 mar­ca 2018 r. w spra­wie usta­le­nia wyso­ko­ści opłat za świad­czo­ne usłu­gi edu­ka­cyj­ne oraz wyda­wa­ne doku­men­ty zwią­za­ne z ich odby­wa­niem dla osób roz­po­czy­na­ją­cych w roku aka­de­mic­kim 2018/2019 stu­dia wyż­sze, dok­to­ranc­kie oraz pody­plo­mo­we

Decy­zja Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 35/RKR/2017 z dnia 2 mar­ca 2017 r. w spra­wie usta­le­nia wyso­ko­ści opłat za świad­czo­ne usłu­gi edu­ka­cyj­ne oraz wyda­wa­ne doku­men­ty zwią­za­ne z ich odby­wa­niem dla osób roz­po­czy­na­ją­cych w roku aka­de­mic­kim 2017/2018 stu­dia wyż­sze, dok­to­ranc­kie oraz pody­plo­mo­we

Decy­zja Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 17/RKR/2016 z dnia 3 mar­ca 2016 r. w spra­wie usta­le­nia wyso­ko­ści opłat za świad­czo­ne usłu­gi edu­ka­cyj­ne oraz wyda­wa­ne doku­men­ty zwią­za­ne z ich odby­wa­niem dla osób roz­po­czy­na­ją­cych w roku aka­de­mic­kim 2016/2017 stu­dia wyż­sze, dok­to­ranc­kie oraz pody­plo­mo­we

Wzory umów

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycz­nia 2015 r. w spra­wie okre­śle­nia wzo­ru umo­wy zawie­ra­nej przez WAT z uczest­ni­ka­mi usług edu­ka­cyj­nych

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 61/WAT/2016 z dnia 24 listo­pa­da 2016 r. zmie­nia­ją­ca uchwa­łę w spra­wie okre­śle­nia wzo­ru umo­wy zawie­ra­nej przez WAT z uczest­ni­ka­mi usług edu­ka­cyj­nych

Inne

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 47/WAT/2019 z dnia 27 czerw­ca 2019 r. w spra­wie okre­śle­nia spo­so­bu potwier­dza­nia efek­tów ucze­nia się