WYNIKI REKRUTACJI

W wyni­ku prze­pro­wa­dzo­ne­go postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go do Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go na rok aka­de­mic­ki 2019/2020 zakwa­li­fi­ko­wa­no do wpi­sa­nia na listę dok­to­ran­tów 46 osób, w tym w ramach dys­cy­plin nauko­wych:

  1. auto­ma­ty­ka, elek­tro­ni­ka i elek­tro­tech­ni­ka – 9 osób;
  2. infor­ma­ty­ka tech­nicz­na i tele­ko­mu­ni­ka­cja – 7 osób;
  3. inży­nie­ria lądo­wa i trans­port – 3 oso­by;
  4. inży­nie­ria mate­ria­ło­wa – 2 oso­by;
  5. inży­nie­ria mecha­nicz­na – 10 osób;
  6. nauki o bez­pie­czeń­stwie – 10 osób;
  7. nauki che­micz­ne – 5 osób;

Zgod­nie z art. 200 ust. 5 usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), w związ­ku z art. 1 pkt 3 usta­wy z dnia 3 lip­ca 2018 r. Prze­pi­sy wpro­wa­dza­ją­ce usta­wę – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) decy­zje o odmo­wie przy­ję­cia do Szko­ły Dok­tor­skiej WAT zosta­ną wysła­ne pocz­tą w dniu 1 paź­dzier­ni­ka 2019 r.

Kan­dy­da­ci zakwa­li­fi­ko­wa­ni do wpi­sa­nia na listę dok­to­ran­tów zobo­wią­za­ni są do zło­że­nia „Oświad­cze­nia” [DOC | PDF] do dnia 27.09.2019 r. w Dzie­ka­na­cie Szko­ły Dok­tor­skiej, budy­nek 135 pokój 5.10 (w wer­sji papie­ro­wej) lub jego prze­sła­nia w wer­sji elek­tro­nicz­nej (pdf, jpg) na adres e‑mail: szkola.​doktorska@​wat.​edu.​pl