STYPENDIA

Wszy­scy dok­to­ran­ci Szko­le Dok­tor­skiej WAT, któ­rzy nie posia­da­ją stop­nia nauko­we­go dok­to­ra otrzy­mu­ją sty­pen­dium dok­to­ranc­kie. Łącz­ny okres pobie­ra­nia sty­pen­diów dok­to­ranc­kich we wszyst­kich szko­łach, w któ­rych kształ­cił się dok­to­rant, to 4 lata. Dok­to­ran­tom z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi przy­słu­gu­je zwięk­sze­nie sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go (o 30%). Dok­to­ran­tów obej­mu­je się ubez­pie­cze­nia­mi spo­łecz­ny­mi (eme­ry­tal­no-ren­to­wym i wypad­ko­wym). Wyso­kość sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go może być uza­leż­nio­na od osią­gnięć dok­to­ran­ta. Zasa­dy wypła­ca­nia i zawie­sza­nia wypła­ca­nia sty­pen­dium oraz jego zwięk­sza­nia okre­śla Regu­la­min sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go

Wyso­kość mie­sięcz­ne­go sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go wyno­si, co naj­mniej:

  1. 37% wyna­gro­dze­nia zasad­ni­cze­go pro­fe­so­ra – do mie­sią­ca, w któ­rym zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na oce­na śród­o­kre­so­wa – min. 2104,65 net­to;
  2. 57% wyna­gro­dze­nia zasad­ni­cze­go pro­fe­so­ra – po mie­sią­cu, w któ­rym zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na oce­na śród­o­kre­so­wa – min. 3242,29 net­to

W przy­pad­ku zatrud­nie­nia dok­to­ran­ta w wymia­rze prze­kra­cza­ją­cym poło­wę peł­ne­go wymia­ru cza­su pra­cy jako nauczy­cie­la aka­de­mic­kie­go albo pra­cow­ni­ka nauko­we­go po oce­nie śród­o­kre­so­wej zakoń­czo­nej wyni­kiem pozy­tyw­nym, sty­pen­dium dok­to­ranc­kie wyno­si 40% wyso­ko­ści mie­sięcz­ne­go sty­pen­dium usta­lo­ne­go na rok aka­de­mic­ki,

Wyso­kość sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go na rok aka­de­mic­ki usta­la Rek­tor.

Zarzą­dze­nie Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 33/RKR/2019 z dnia  30 wrze­śnia 2019 r. w spra­wie wpro­wa­dze­nia „Regu­la­mi­nu sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go dla dok­to­ran­tów Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go”

Decy­zja Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 240/RKR/2019 z dnia 17 paź­dzier­ni­ka 2019 r. w spra­wie usta­le­nia wyso­ko­ści sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go dla dok­to­ran­tów  Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go na rok aka­de­mic­ki 2019/2020.