REKRUTACJA KANDYDATÓW
DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

KANDYDACI

Do Szko­ły Dok­tor­skiej WAT może być przy­ję­ta oso­ba, któ­ra posia­da tytuł zawo­do­wy magi­stra, magi­stra inży­nie­ra albo tytuł rów­no­rzęd­ny lub jest bene­fi­cjen­tem pro­gra­mu „Dia­men­to­wy Grant”. W wyjąt­ko­wych przy­pad­kach, uza­sad­nio­nych naj­wyż­szą jako­ścią osią­gnięć nauko­wych, może być przy­ję­ta oso­ba będą­ca absol­wen­tem stu­diów pierw­sze­go stop­nia lub stu­den­tem, któ­ry ukoń­czył trze­ci rok jed­no­li­tych stu­diów magi­ster­skich.

Uwa­ga! Z dniem roz­po­czę­cia kształ­ce­nia w Szko­le Dok­tor­skiej dok­to­rant nie może być zatrud­nio­ny jako nauczy­ciel aka­de­mic­ki ani pra­cow­nik nauko­wy. Zakaz nie doty­czy:

 • zatrud­nie­nia dok­to­ran­ta w celu reali­za­cji pro­jek­tu badaw­cze­go, o któ­rym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce
 • oso­by posia­da­ją­cej sto­pień dok­to­ra.
OFERTA KSZTAŁCENIA

Na rok aka­de­mic­ki 2020/2021 Szko­ła Dok­tor­ska WAT pro­wa­dzi rekru­ta­cję kan­dy­da­tów na I rok kształ­ce­nia w ramach nastę­pu­ją­cych dys­cy­plin nauko­wych:

 1. auto­ma­ty­ka, elek­tro­ni­ka i elek­tro­tech­ni­ka;
 2. infor­ma­ty­ka tech­nicz­na i tele­ko­mu­ni­ka­cja;
 3. inży­nie­ria lądo­wa i trans­port;
 4. inży­nie­ria mate­ria­ło­wa;
 5. inży­nie­ria mecha­nicz­na;
 6. nauki o bez­pie­czeń­stwie;
 7. nauki che­micz­ne.

Limit miejsc do Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go na rok aka­de­mic­ki 2020/2021 zosta­nie usta­lo­ny przez Rek­to­ra w ter­mi­nie póź­niej­szym.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Postę­po­wa­nie rekru­ta­cyj­ne, jed­na­ko­we dla wszyst­kich kan­dy­da­tów, skła­da się z nastę­pu­ją­cych eta­pów:

 1. reje­stra­cja kan­dy­da­ta w sys­te­mie Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów (IRK) - 17 – 30.08 2020 r. – zało­że­nie kon­ta w IRK, wypeł­nie­nie for­mu­la­rzy i prze­sła­nie kolo­ro­wej foto­gra­fii w for­mie cyfro­wej.
 2. wnie­sie­nie opła­ty rekru­ta­cyj­nej – do 30.08.2020 r.
 3. zło­że­nie przez kan­dy­da­tów, po zare­je­stro­wa­niu w sys­te­mie IRK, doku­men­tów w Dzie­ka­na­cie Szko­ły Dok­tor­skiej WAT (pok. 5.10 bud. 135) – 17.08 – 1.09.2020 r.
 4. wery­fi­ka­cja doku­men­tów przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną – 17.08 – 5.09.2020 r.
 5. prze­ka­za­nie kan­dy­da­tom przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną infor­ma­cji o indy­wi­du­al­nym ter­mi­nie i miej­scu roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej – do 5.09.2020 r.
 6. postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne – przy­zna­nie punk­tów ran­kin­go­wych przez Komi­sję rekru­ta­cyj­ną i prze­pro­wa­dze­nie roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej – 7 – 12.09.2020 r.
 7. ogło­sze­nie wyni­ków rekru­ta­cji – 16.09.2020 r.
 8. wpi­sa­nie na listę dok­to­ran­tów albo wyda­nie decy­zji admi­ni­stra­cyj­nej o odmo­wie przy­ję­cia do Szko­ły Dok­tor­skiej WAT – do 18.09.2020 r.
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opła­ta rekru­ta­cyj­na do Szko­ły Dok­tor­skiej wyno­si 100 zł. Kan­dy­dat, w ter­mi­nie do 30.08.2020 r., doko­nu­je wpła­ty, na indy­wi­du­al­ne kon­to ban­ko­we wyge­ne­ro­wa­ne dla każ­de­go kan­dy­da­ta przez sys­tem IRK.

DOKUMENTY

Kan­dy­dat skła­da w Dzie­ka­na­cie Szko­ły Dok­tor­skiej nastę­pu­ją­ce doku­men­ty:

 1. wyge­ne­ro­wa­ny z sys­te­mu IRK wnio­sek o przy­ję­cie do Szko­ły Dok­tor­skiej;
 2. kwe­stio­na­riusz zawo­do­wy (załącz­nik nr 3) wraz z ory­gi­na­ła­mi lub poświad­czo­ny­mi przez Dzie­ka­nat Szko­ły Dok­tor­skiej kopia­mi doku­men­tów potwier­dza­ją­cych doświad­cze­nie zawo­do­we, kwa­li­fi­ka­cje i kom­pe­ten­cje do kształ­ce­nia w Szko­le Dok­tor­skiej;
 3. kwe­stio­na­riusz nauko­wy (załącz­nik nr 4) wraz z ory­gi­na­ła­mi lub poświad­czo­ny­mi przez Dzie­ka­nat Szko­ły Dok­tor­skiej kopia­mi doku­men­tów potwier­dza­ją­cych osią­gnię­cia nauko­we;
 4. ory­gi­nał lub poświad­czo­ną przez Dzie­ka­nat Szko­ły Dok­tor­skiej kopię dyplo­mu potwier­dza­ją­ce­go uzy­ska­nie tytu­łu zawo­do­we­go magi­stra, magi­stra inży­nie­ra albo tytu­łu rów­no­rzęd­ne­go, z zastrze­że­niem pkt 9.
 5. ory­gi­nał lub poświad­czo­ną przez Dzie­ka­nat Szko­ły Dok­tor­skiej kopię suple­men­tu do dyplo­mu lub inne­go doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go prze­bieg stu­diów;
 6. życio­rys (CV);
 7. klau­zu­lę infor­ma­cyj­ną doty­czą­cą prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych (załącz­nik nr 5);
 8. ory­gi­nał lub poświad­czo­ną przez Dzie­ka­nat Szko­ły Dok­tor­skiej kopię doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go uzy­ska­nie „Dia­men­to­we­go Gran­tu” – tyl­ko przy­pad­ku bene­fi­cjen­tów pro­gra­mu „Dia­men­to­wy Grant”;
 9. ory­gi­nał lub poświad­czo­ną przez Dzie­ka­nat Szko­ły Dok­tor­skiej kopię dyplo­mu potwier­dza­ją­ce­go uzy­ska­nie tytu­łu zawo­do­we­go inży­nie­ra lub licen­cja­ta albo zaświad­cze­nie o ukoń­cze­niu trze­cie­go roku jed­no­li­tych stu­diów magi­ster­skich – tyl­ko w przy­pad­ku absol­wen­tów stu­diów I stop­nia lub stu­den­tów, któ­ry ukoń­czy­li III rok jed­no­li­tych stu­diów magi­ster­skich posia­da­ją­cych naj­wyż­szej jako­ści osią­gnię­cia nauko­we.
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dzie­ka­nat
Szko­ły Dok­tor­skiej WAT

pok. 5.10 (V pię­tro) Budy­nek 135 (Lipsk)

ADRES DO KORESPONDENCJI

Szko­ła Dok­tor­ska
Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go

ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2B
00 – 908 War­sza­wa 46

KRYTERIA OCENY

O przy­ję­cie do Szko­ły Dok­tor­skiej w wybra­nej dys­cy­pli­nie nauko­wej, mogą ubie­gać się absol­wen­ci kie­run­ków stu­diów magi­ster­skich wymie­nio­nych w załącz­nik nr 1 Zasad rekru­ta­cji. W przy­pad­ku oso­by legi­ty­mu­ją­cej się dyplo­mem ukoń­cze­nia kie­run­ku stu­diów magi­ster­skich inne­go niż wymie­nio­ne­go w Załącz­ni­ku nr 1 lub stu­diów ukoń­czo­nych poza gra­ni­ca­mi Pol­ski, Komi­sja Rekru­ta­cyj­na roz­strzy­ga czy kan­dy­dat posia­da kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do ubie­ga­nia się o przy­ję­cie do Szko­ły Dok­tor­skiej w okre­ślo­nej dys­cy­pli­nie nauko­wej.

W postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym komi­sja rekru­ta­cyj­na przy­zna­je kan­dy­da­tom punk­ty ran­kin­go­we za:

 • wynik ukoń­cze­nia przez kan­dy­da­ta stu­diów magi­ster­skich 0– 20 pkt;
 • kwa­li­fi­ka­cje i kom­pe­ten­cje kan­dy­da­ta do kształ­ce­nia w Szko­le Dok­tor­skiej w wybra­nej dys­cy­pli­nie nauko­wej 0– 10 pkt;
 • osią­gnię­cia nauko­we kan­dy­da­ta 0 – 30 pkt;
 • wynik roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej 0-40 pkt.

Mak­sy­mal­na licz­ba punk­tów moż­li­wych do przy­zna­nia przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną wyno­si 100. Kan­dy­dat może być roz­pa­try­wa­ny w ramach limi­tu miejsc dla dys­cy­pli­ny nauko­wej do wpi­sa­nia na listę dok­to­ran­tów tyl­ko w przy­pad­ku speł­nie­nia wyma­gań for­mal­nych i uzy­ska­nia ogó­łem mini­mum 50 punk­tów ran­kin­go­wych w tym, co naj­mniej 20 pkt z roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej.

O przy­ję­ciu kan­dy­da­ta do Szko­ły Dok­tor­skiej WAT na rok aka­de­mic­ki 2020/2021, w ramach limi­tu miejsc dla dys­cy­pli­ny nauko­wej, decy­du­je kolej­ność miejsc na liście ran­kin­go­wej usze­re­go­wa­na według male­ją­cej licz­by punk­tów.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce wyma­ga­nych w pro­ce­sie rekru­ta­cji doku­men­tów, spo­so­bu nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych zawie­ra uchwa­ła Sena­tu w spra­wie zasad rekru­ta­cji do Szko­ły Dok­tor­skiej WAT na rok aka­de­mic­ki 2020/2021.

KONTAKT

Szko­ła Dok­tor­ska
Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej
im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go

tel.: 261 837 132; 261 839 332; 261 837 561

e‑mail szkola.​doktorska@​wat.​edu.​pl

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 123/WAT/2020 z dnia 27 lute­go 2020 r. w spra­wie okre­śle­nia zasad rekru­ta­cji do Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go na rok aka­de­mic­ki 2020/2021.

 • Załącz­nik nr 1 – wykaz kie­run­ków [PDF]
 • Załącz­nik nr 2 – zasa­dy nali­cza­nia punk­tów [PDF]
 • Załącz­nik nr 3 – kwe­stio­na­riusz zawo­do­wy [PDF] [DOCX]
 • Załącz­nik nr 4 – kwe­stio­na­riusz nauko­wy [PDF] [DOCX]
 • Załącz­nik nr 5 – klau­zu­la infor­ma­cyj­na [PDF]

Listy poten­cjal­nych pro­mo­to­rów wraz z pro­po­no­wa­nym zakre­sem tema­tycz­nym badań w poszcze­gól­nych dys­cy­pli­nach nauko­wych pro­wa­dzo­nych w Szko­le Dok­tor­skiej WAT na rok aka­de­mic­ki 2020/2021: