REKRUTACJA KANDYDATÓW
DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

KANDYDACI

Do Szko­ły Dok­tor­skiej WAT może być przy­ję­ta oso­ba, któ­ra posia­da tytuł zawo­do­wy magi­stra, magi­stra inży­nie­ra albo tytuł rów­no­rzęd­ny lub jest bene­fi­cjen­tem pro­gra­mu „Dia­men­to­wy Grant”. W wyjąt­ko­wych przy­pad­kach, uza­sad­nio­nych naj­wyż­szą jako­ścią osią­gnięć nauko­wych, może być przy­ję­ta oso­ba będą­ca absol­wen­tem stu­diów pierw­sze­go stop­nia lub stu­den­tem, któ­ry ukoń­czył trze­ci rok jed­no­li­tych stu­diów magi­ster­skich.

Uwa­ga! Z dniem roz­po­czę­cia kształ­ce­nia w Szko­le Dok­tor­skiej dok­to­rant nie może być zatrud­nio­ny jako nauczy­ciel aka­de­mic­ki ani pra­cow­nik nauko­wy. Zakaz nie doty­czy zatrud­nie­nia dok­to­ran­ta w celu reali­za­cji pro­jek­tu badaw­cze­go, o któ­rym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce lub oso­by posia­da­ją­cej sto­pień dok­to­ra.

OFERTA KSZTAŁCENIA

Na rok aka­de­mic­ki 2019/2020 Szko­ła Dok­tor­ska WAT pro­wa­dzi rekru­ta­cję kan­dy­da­tów na I rok kształ­ce­nia w ramach nastę­pu­ją­cych dys­cy­plin nauko­wych:

 1. auto­ma­ty­ka, elek­tro­ni­ka i elek­tro­tech­ni­ka;
 2. infor­ma­ty­ka tech­nicz­na i tele­ko­mu­ni­ka­cja;
 3. inży­nie­ria lądo­wa i trans­port;
 4. inży­nie­ria mate­ria­ło­wa;
 5. inży­nie­ria mecha­nicz­na;
 6. nauki o bez­pie­czeń­stwie;
 7. nauki che­micz­ne.
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Postę­po­wa­nie rekru­ta­cyj­ne, jed­na­ko­we dla wszyst­kich kan­dy­da­tów, skła­da się z nastę­pu­ją­cych eta­pów:

 1. Zło­że­nie doku­men­tów przez kan­dy­da­tów w Dzie­ka­na­cie Szko­ły Dok­tor­skiej WAT (pok. 5.10 bud. 135) – od 1 lip­ca do 19 sierp­nia 2019 r.
 2. Wery­fi­ka­cja doku­men­tów – od 1 lip­ca do 19 sierp­nia 2019 r.
 3. Postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne – przy­zna­nie punk­tów ran­kin­go­wych przez Komi­sję rekru­ta­cyj­ną – od 20 sierp­nia 2019 r.
 4. Ogło­sze­nie wyni­ków rekru­ta­cji – do 6 wrze­śnia 2019 r.
 5. Wpi­sa­nie na listę dok­to­ran­tów albo wyda­nie decy­zji admi­ni­stra­cyj­nej o odmo­wie przy­ję­cia do Szko­ły Dok­tor­skiej WAT.
DOKUMENTY

Kan­dy­dat skła­da w Dzie­ka­na­cie Szko­ły Dok­tor­skiej nastę­pu­ją­ce doku­men­ty:

 1. wnio­sek o przy­ję­cie wraz z kwe­stio­na­riu­szem oso­bo­wym – załącz­nik nr 3załącz­nik 3a;
 2. ory­gi­nał lub poświad­czo­ną przez Dzie­ka­nat Szko­ły Dok­tor­skiej kopię dyplo­mu potwier­dza­ją­ce­go uzy­ska­nie tytu­łu zawo­do­we­go magi­stra, magi­stra inży­nie­ra albo tytu­łu rów­no­rzęd­ne­go,
 3. ory­gi­nał lub poświad­czo­ną przez Dzie­ka­nat Szko­ły Dok­tor­skiej kopię suple­men­tu do dyplo­mu lub inne­go doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go prze­bieg stu­diów;
 4. dwie aktu­al­ne i pod­pi­sa­ne foto­gra­fie w for­ma­cie prze­wi­dzia­nym dla doku­men­tu toż­sa­mo­ści;
 5. ory­gi­nał lub poświad­czo­ną przez Dzie­ka­nat Szko­ły Dok­tor­skiej kopię doku­men­tów potwier­dza­ją­cych osią­gnię­cia nauko­we, doświad­cze­nie zawo­do­we zbież­ne z wybra­ną dys­cy­pli­ną nauko­wą oraz pre­dys­po­zy­cje do pra­cy badaw­czej, w tym publi­ka­cje oraz dzia­łal­ność w ruchu nauko­wym, jeśli zosta­ły wymie­nio­ne w kwe­stio­na­riu­szu;
 6. ory­gi­nał lub poświad­czo­ną przez Dzie­ka­nat Szko­ły Dok­tor­skiej kopię cer­ty­fi­ka­tów języ­ko­wych;
 7. życio­rys (CV);
 8. klau­zu­lę infor­ma­cyj­ną wyni­ka­ją­cą Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (RODO) – załącz­nik nr 4;
 9. w przy­pad­ku posia­da­nia orze­cze­nia o nie­peł­no­spraw­no­ści lub orze­cze­nia o stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści albo orze­cze­nia, o któ­rym mowa w art. 5 oraz art. 62 usta­wy z dnia 27 sierp­nia 1997 r. o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511) – kopię tego orze­cze­nia.

Ponad­to, w przy­pad­ku bene­fi­cjen­tów pro­gra­mu „Dia­men­to­wy Grant” oraz absol­wen­tów stu­diów I stop­nia posia­da­ją­cych naj­wyż­szej jako­ści osią­gnię­cia nauko­we kan­dy­dat skła­da tak­że:

 • ory­gi­nał lub poświad­czo­ną przez Dzie­ka­nat Szko­ły Dok­tor­skiej kopię doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go uzy­ska­nie „Dia­men­to­we­go Gran­tu”;
 • ory­gi­nał lub poświad­czo­ną przez Dzie­ka­nat Szko­ły Dok­tor­skiej kopię dyplo­mu potwier­dza­ją­ce­go uzy­ska­nie tytu­łu zawo­do­we­go inży­nie­ra lub licen­cja­ta albo zaświad­cze­nie o ukoń­cze­niu trze­cie­go roku jed­no­li­tych stu­diów magi­ster­skich.
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DZIEKANAT
SZKOŁY DOKTORSKIEJ WAT

pok. 5.10 (V pię­tro)

Budy­nek 135 (Lipsk)

 

ADRES DO KORESPONDENCJI

Szko­ła Dok­tor­ska
Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej
im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go

ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2B

00 – 908 War­sza­wa 46

KRYTERIA OCENY

O przy­ję­cie do Szko­ły Dok­tor­skiej w wybra­nej dys­cy­pli­nie nauko­wej, mogą ubie­gać się absol­wen­ci kie­run­ków stu­diów wymie­nio­nych w załącz­nik nr 1 dają­cych kwa­li­fi­ka­cje dru­gie­go stop­nia. W przy­pad­ku oso­by legi­ty­mu­ją­cej się dyplo­mem ukoń­cze­nia kie­run­ku stu­diów magi­ster­skich inne­go niż wymie­nio­ne­go w Załącz­ni­ku nr 1 lub stu­diów ukoń­czo­nych poza gra­ni­ca­mi Pol­ski, Komi­sja Rekru­ta­cyj­na roz­strzy­ga czy kan­dy­dat posia­da kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do ubie­ga­nia się o przy­ję­cie do Szko­ły Dok­tor­skiej w okre­ślo­nej dys­cy­pli­nie nauko­wej.

W postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym komi­sja rekru­ta­cyj­na przy­zna­je kan­dy­da­tom punk­ty ran­kin­go­we, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia przez kan­dy­da­ta stu­diów magi­ster­skich– 0 – 50 pkt.;
 • kwa­li­fi­ka­cje i kom­pe­ten­cje kan­dy­da­ta do kształ­ce­nia w Szko­le Dok­tor­skiej w wybra­nej dys­cy­pli­nie nauko­wej – 0 – 20 pkt;
 • osią­gnię­cia nauko­we kan­dy­da­ta – 0 – 30 pkt.

Mak­sy­mal­na licz­ba punk­tów moż­li­wych do przy­zna­nia przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną wyno­si 100.

O przy­ję­ciu kan­dy­da­ta do Szko­ły Dok­tor­skiej WAT na rok aka­de­mic­ki 2019/2020, w ramach limi­tu miejsc dla dys­cy­pli­ny nauko­wej, decy­du­je kolej­ność miejsc na liście ran­kin­go­wej usze­re­go­wa­na według male­ją­cej licz­by punk­tów.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce wyma­ga­nych w pro­ce­sie rekru­ta­cji doku­men­tów, spo­so­bu nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych zawie­ra uchwa­ła Sena­tu w spra­wie zasad rekru­ta­cji do Szko­ły dok­tor­skiej WAT.

KONTAKT

Szko­ła Dok­tor­ska
Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej
im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go

tel.: 261 837 132; 261 839 332; 261 837 561

e‑mail szkola.​doktorska@​wat.​edu.​pl

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 35/WAT/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w spra­wie okre­śle­nia zasad rekru­ta­cji do Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go na rok aka­de­mic­ki 2019/2020.

Załącz­nik nr 1 – wykaz kie­run­ków [PDF]

Załącz­nik nr 2 – zasa­dy nali­cza­nia punk­tów [PDF]

Załącz­nik nr 3 – wnio­sek [PDF] [DOCX]

Załącz­nik nr 3a – kwe­stio­na­riusz oso­bo­wy [PDF] [DOCX]

Załącz­nik nr 4 – klau­zu­la infor­ma­cyj­na [PDF]

Zarzą­dze­nie Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 17/RKR/2019 z dnia 18 czerw­ca 2019 r. w spra­wie usta­le­nia limi­tu miejsc do Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go na rok aka­de­mic­ki 2019/2020.