POSTĘPOWANIE DOKTORSKIE

Spo­sób postę­po­wa­nia w spra­wie nada­nia stop­nia dok­to­ra okre­śla Senat WAT, w szcze­gól­no­ści:

 • spo­sób wyzna­cza­nia i zmia­ny pro­mo­to­ra, pro­mo­to­rów lub pro­mo­to­ra pomoc­ni­cze­go;
 • zasa­dy usta­la­nia wyso­ko­ści opła­ty za postę­po­wa­nie w spra­wie nada­nia stop­nia dok­to­ra w try­bie eks­ter­ni­stycz­nym oraz zwal­nia­nia z tej opła­ty;
 • tryb zło­że­nia roz­pra­wy dok­tor­skiej;
 • tryb powo­ły­wa­nia oraz zakres czyn­no­ści komi­sji, o któ­rej mowa w ust. 1;
 • spo­sób wyzna­cza­nia recen­zen­tów;
 • spo­sób wery­fi­ka­cji efek­tów ucze­nia się dla kwa­li­fi­ka­cji na pozio­mie 8 PRK w przy­pad­ku osób ubie­ga­ją­cych się o nada­nie stop­nia dok­to­ra w try­bie eks­ter­ni­stycz­nym;
 • spo­sób wery­fi­ka­cji speł­nie­nia wyma­ga­nia, o któ­rym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a  i b usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce, w przy­pad­ku publi­ka­cji wie­lo­au­tor­skich.

Dok­to­rant może doko­nać wstęp­ne­go wybo­ru pro­mo­to­ra lub pro­mo­to­rów na pod­sta­wie:

 • przy­go­to­wa­nej przez wydzia­ły ofer­ty pro­mo­to­rów i tema­tów badaw­czych;
 • wła­sne­go tema­tu badaw­cze­go w dys­cy­pli­nach pro­wa­dzo­nych przez Szko­łę Dok­tor­ską i prze­pro­wa­dze­niu kon­sul­ta­cji.

Opie­ka nauko­wa nad przy­go­to­wa­niem roz­pra­wy dok­tor­skiej jest spra­wo­wa­na przez:

 • pro­mo­to­ra lub pro­mo­to­rów;
 • pro­mo­to­ra i pro­mo­to­ra pomoc­ni­cze­go.

Pro­mo­to­rem może być nauczy­ciel aka­de­mic­ki posia­da­ją­cy tytuł nauko­wy lub sto­pień nauko­wy dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go, zatrud­nio­ny w Aka­de­mii jako pod­sta­wo­wym miej­scu pra­cy, dekla­ru­ją­cy dzia­łal­ność nauko­wą w dys­cy­pli­nach nauko­wych pro­wa­dzo­nych w Szko­le Dok­tor­skiej, aktyw­ny nauko­wo, posia­da­ją­cy doro­bek nauko­wy opu­bli­ko­wa­ny w okre­sie ostat­nich pię­ciu lat.

Pro­mo­to­rem może być tak­że oso­ba, któ­ra jest pra­cow­ni­kiem zagra­nicz­nej uczel­ni lub insty­tu­cji nauko­wej, jeże­li wła­ści­wa rada dys­cy­pli­ny nauko­wej, że oso­ba ta posia­da zna­czą­ce osią­gnię­cia w zakre­sie zagad­nień nauko­wych, któ­rych doty­czy roz­pra­wa dok­tor­ska.

Pro­mo­to­rem pomoc­ni­czym może być oso­ba posia­da­ją­ca sto­pień dok­to­ra i zna­czą­cy, bie­żą­cy doro­bek w dys­cy­pli­nie, w ramach, któ­rej przy­go­to­wy­wa­na jest roz­pra­wa dok­tor­ska.

Pro­mo­to­rem nie może zostać oso­ba, któ­ra w okre­sie ostat­nich 5 lat:

 • była pro­mo­to­rem 4 dok­to­ran­tów, któ­rzy zosta­li skre­śle­ni z listy dok­to­ran­tów z powo­du nega­tyw­ne­go wyni­ku oce­ny śród­o­kre­so­wej, lub
 • spra­wo­wa­ła opie­kę nad przy­go­to­wa­niem roz­pra­wy dok­tor­skiej, przez co naj­mniej 2 oso­by ubie­ga­ją­ce się o sto­pień dok­to­ra, któ­re nie uzy­ska­ły pozy­tyw­nych recen­zji.

Dok­to­rant, w ter­mi­nie do 30 dni kalen­da­rzo­wych od dnia pod­ję­cia kształ­ce­nia na I roku tj. roz­po­czę­cia roku aka­de­mic­kie­go, wystę­pu­je, poprzez dyrek­to­ra, do rady dys­cy­pli­ny z wnio­skiem o wyzna­cze­nie pro­mo­to­ra lub pro­mo­to­rów.

Kształ­ce­nie dok­to­ran­ta w Szko­le Dok­tor­skiej koń­czy się zło­że­niem roz­pra­wy dok­tor­skiej. Dok­to­rant skła­da roz­pra­wę w wer­sji koń­co­wej (papie­ro­wej i elek­tro­nicz­nej) do dyrek­to­ra Szko­ły Dok­tor­skiej  wraz z:

 • pozy­tyw­ną opi­nią pro­mo­to­ra lub pro­mo­to­rów na jej temat,
 • wnio­skiem o wsz­czę­cie postę­po­wa­nia w spra­wie nada­nia stop­nia dok­to­ra, kie­ro­wa­nym do prze­wod­ni­czą­ce­go wła­ści­wej rady dys­cy­pli­ny nauko­wej,

Dyrek­tor Szko­ły Dok­tor­skiej, po spraw­dze­niu roz­pra­wy przez sys­tem anty­pla­gia­to­wy prze­ka­zu­je nie­zwłocz­nie roz­pra­wę, wnio­sek dok­to­ran­ta, opi­nię pro­mo­to­ra oraz wynik oce­ny anty­pla­gia­to­wej do prze­wod­ni­czą­ce­go wła­ści­wej rady dys­cy­pli­ny nauko­wej.

Sto­pień dok­to­ra nada­je się oso­bie, któ­ra:

 1. posia­da tytuł zawo­do­wy magi­stra, magi­stra inży­nie­ra albo rów­no­rzęd­ny lub posia­da dyplom, o któ­rym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce, dają­cy pra­wo do ubie­ga­nia się o nada­nie stop­nia dok­to­ra w pań­stwie, w któ­re­go sys­te­mie szkol­nic­twa wyż­sze­go dzia­ła uczel­nia, któ­ra go wyda­ła;
 2. uzy­ska­ła efek­ty ucze­nia się dla kwa­li­fi­ka­cji na pozio­mie 8 PRK, przy czym efek­ty ucze­nia się w zakre­sie zna­jo­mo­ści nowo­żyt­ne­go języ­ka obce­go są potwier­dzo­ne cer­ty­fi­ka­tem lub dyplo­mem ukoń­cze­nia stu­diów, poświad­cza­ją­cy­mi zna­jo­mość tego języ­ka na pozio­mie bie­gło­ści języ­ko­wej co naj­mniej B2;
 3. posia­da w dorob­ku co naj­mniej:
  1. 1 arty­kuł nauko­wy opu­bli­ko­wa­ny w cza­so­pi­śmie nauko­wym lub w recen­zo­wa­nych mate­ria­łach z kon­fe­ren­cji mię­dzy­na­ro­do­wej, któ­re w roku opu­bli­ko­wa­nia arty­ku­łu w osta­tecz­nej for­mie były uję­te w wyka­zie spo­rzą­dzo­nym zgod­nie z prze­pi­sa­mi wyda­ny­mi na pod­sta­wie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce, lub
  2. 1 mono­gra­fię nauko­wą wyda­ną przez wydaw­nic­two, któ­re w roku opu­bli­ko­wa­nia mono­gra­fii w osta­tecz­nej for­mie było uję­te w wyka­zie spo­rzą­dzo­nym zgod­nie z prze­pi­sa­mi wyda­ny­mi na pod­sta­wie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce, albo roz­dział w takiej mono­gra­fii, lub
 4. przed­sta­wi­ła i obro­ni­ła roz­pra­wę dok­tor­ską;
 5. speł­ni­ła inne wyma­ga­nia lub dodat­ko­we warun­ki dopusz­cze­nia do obro­ny okre­ślo­ne przez Senat WAT.

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 61/WAT/2019 z dnia 26 wrze­śnia 2019 r. okre­śla­ją­ca „Spo­sób postę­po­wa­nia w spra­wie nada­nia stop­nia nauko­we­go w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go

Wzór wnio­sku o wyzna­cze­nie pro­mo­to­ra [ DOC | PDF ]

Wzór wnio­sku o wsz­czę­cie postę­po­wa­nia o nada­nie stop­nia dok­to­ra [ DOC | PDF ]