KSZTAŁCENIE

Pro­ces kształ­ce­nia w Szko­le Dok­tor­skiej trwa 8 seme­strów i jest pro­wa­dzo­ny na pod­sta­wie pro­gra­mu kształ­ce­nia oraz indy­wi­du­al­ne­go pla­nu badaw­cze­go. Kształ­ce­nie w Szko­le Dok­tor­skiej koń­czy się zło­że­niem roz­pra­wy dok­tor­skiej.

W Szko­le Dok­tor­skiej obo­wią­zu­je jeden pro­gram kształ­ce­nia dla dok­to­ran­tów wszyst­kich dys­cy­plin nauko­wych. Obej­mu­je on co naj­mniej 300 godzin zajęć dydak­tycz­nych – łącz­nie co naj­mniej 30 punk­tów ECTS. Może tak­że obej­mo­wać do 180 godzin prak­tyk zawo­do­wych

Pro­gram kształ­ce­nia skła­da się z:

  1. modu­łu pod­sta­wo­we­go dla wszyst­kich dys­cy­plin nauko­wych pro­wa­dzo­nych w Szko­le Dok­tor­skiej, w wymia­rze 100 godzin o łącz­nej licz­bie 10 punk­tów ECTS;
  2. modu­łów fakul­ta­tyw­nych zwią­za­nych z dys­cy­pli­na­mi nauko­wy­mi pro­wa­dzo­ny­mi w Szko­le Dok­tor­skiej, w wymia­rze co naj­mniej 200 godzin każ­dy, któ­rym przy­po­rząd­ko­wa­no co naj­mniej 20 punk­tów ECTS;
  3. prak­tyk zawo­do­wych w wymia­rze do 180 godzin – max. 60 godzin rocz­nie od trze­cie­go seme­stru (o ile prze­wi­du­je ją indy­wi­du­al­ny pro­gram kształ­ce­nia).

Dok­to­rant obo­wiąz­ko­wo reali­zu­je moduł pod­sta­wo­wy. Zaję­cia z przed­mio­tów modu­łu pod­sta­wo­we­go są pla­no­wa­ne cen­tral­nie dla wszyst­kich dok­to­ran­tów pierw­sze­go rocz­ni­ka. Dok­to­rant w poro­zu­mie­niu z pro­mo­to­rem two­rzy indy­wi­du­al­ny pro­gram kształ­ce­nia wybie­ra­jąc przed­mio­ty z modu­łu fakul­ta­tyw­ne­go dla dys­cy­pli­ny nauko­wej tak, aby łącz­na licz­ba punk­tów ECTS odpo­wia­da­ła co naj­mniej 20 punk­tom. Dopusz­cza się, aby przed­mio­ty pocho­dzi­ły z róż­nych dys­cy­plin nauko­wych.

Dok­to­rant, w uzgod­nie­niu z pro­mo­to­rem lub pro­mo­to­ra­mi, opra­co­wu­je indy­wi­du­al­ny plan badaw­czy, zawie­ra­ją­cy w szcze­gól­no­ści har­mo­no­gram przy­go­to­wa­nia roz­pra­wy dok­tor­skiej, i skła­da go do dyrek­to­ra naj­póź­niej w ter­mi­nie 12 mie­się­cy od dnia roz­po­czę­cia kształ­ce­nia. Indy­wi­du­al­ny plan badaw­czy dok­to­ran­ta okre­śla w szcze­gól­no­ści:

  1. temat, kon­cep­cję i zakres roz­pra­wy dok­tor­skiej;
  2. har­mo­no­gram przy­go­to­wa­nia roz­pra­wy dok­tor­skiej, w tym ter­min jej zło­że­nia;
  3. ter­min speł­nie­nia wyma­gań okre­ślo­nych w art.186 ust. 1 pkt 3 Usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce.

Może tak­że uwzględ­niać uczest­nic­two lub wygło­sze­nie refe­ra­tu na kra­jo­wej lub mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji nauko­wej, udział w orga­ni­zo­wa­niu kon­fe­ren­cji nauko­wej kra­jo­wej lub mię­dzy­na­ro­do­wej, reali­za­cję sta­żu nauko­we­go lub wyjaz­du stu­dyj­ne­go do kra­jo­wej lub zagra­nicz­nej uczel­ni lub insty­tu­cji nauko­wej, przy­go­to­wa­nie i zło­że­nie wnio­sku gran­to­we­go do kra­jo­wej lub zagra­nicz­nej agen­cji finan­su­ją­cej dzia­łal­ność nauko­wą w dro­dze kon­kur­so­wej oraz upo­wszech­nie­nie wyni­ków B+R na zasa­dach otwar­te­go dostę­pu.

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 36/WAT/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w spra­wie usta­le­nia „Pro­gra­mu kształ­ce­nia w Szko­le Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go”

Decy­zja Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 196/RKR/2019 z dnia 13 sierp­nia 2019 r. w spra­wie okre­śle­nia har­mo­no­gra­mu roku aka­de­mic­kie­go 2019/2020 w Szko­le Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­gO

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 49/WAT/2019 z dnia 27 czerw­ca 2019 r. w spra­wie uchwa­le­nia „Regu­la­mi­nu Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go”.

Plan zajęć