KSZTAŁCENIE

Pro­ces kształ­ce­nia w Szko­le Dok­tor­skiej trwa 8 seme­strów i jest ukie­run­ko­wa­ny na przy­go­to­wa­nie dok­to­ran­ta do opra­co­wa­nia roz­pra­wy dok­tor­skiej i uzy­ska­nia stop­nia nauko­we­go dok­to­ra. Jest pro­wa­dzo­ny na pod­sta­wie Pro­gra­mu kształ­ce­nia, w tym Indy­wi­du­al­ne­go Pro­gra­mu Kształ­ce­nia (IPK) oraz Indy­wi­du­al­ne­go Pla­nu Badaw­cze­go (IPB). Kształ­ce­nie w Szko­le Dok­tor­skiej koń­czy się zło­że­niem pozy­tyw­nie zaopi­nio­wa­nej przez pro­mo­to­ra roz­pra­wy dok­tor­skiej.

PROGRAM KSZTAŁCENIA

W Szko­le Dok­tor­skiej WAT obo­wią­zu­je jeden pro­gram kształ­ce­nia dla dok­to­ran­tów wszyst­kich dys­cy­plin nauko­wych. Pro­gram kształ­ce­nia okre­śla: zasa­dy jego reali­za­cji, wykaz przed­mio­tów w modu­le pod­sta­wo­wym i modu­łach fakul­ta­tyw­nych, opis zakła­da­nych efek­tów ucze­nia się i spo­sób ich wery­fi­ka­cji, spo­sób orga­ni­za­cji prak­tyk zawo­do­wych i innych form kształ­ce­nia oraz zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia wewnętrz­ne­go sys­tem zapew­nia­nia jako­ści kształ­ce­nia w Szko­le Dok­tor­skiej.

Pro­gram kształ­ce­nia Szko­ły Dok­tor­skiej WAT jest pod­sta­wą pro­gra­mu kształ­ce­nia dok­to­ran­ta, któ­ry obej­mu­je:

  • moduł pod­sta­wo­wy obo­wiąz­ko­wy dla wszyst­kich dok­to­ran­tów I roku kształ­ce­nia w Szko­le Dok­tor­skiej nie­za­leż­nie od dys­cy­pli­ny nauko­wej;
  • Indy­wi­du­al­ny Pro­gram Kształ­ce­nia zawie­ra­ją­cy wybra­ne przez dok­to­ran­ta przed­mio­ty z modu­łu fakul­ta­tyw­ne­go dla dys­cy­pli­ny nauko­wej pro­wa­dzo­nej w Szko­le Dok­tor­skiej, prak­ty­ki zawo­do­we w for­mie pro­wa­dze­nia zajęć dydak­tycz­nych lub uczest­ni­cze­nia w ich pro­wa­dze­niu oraz ewen­tu­al­nie inne for­my kształ­ce­nia wspie­ra­ją­ce dok­to­ran­ta w przy­go­to­wy­wa­niu roz­pra­wy dok­tor­skiej lub pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści badaw­czej.

Pro­gram kształ­ce­nia dok­to­ran­ta powi­nien obej­mo­wać ogó­łem co naj­mniej 300 godzin zajęć dydak­tycz­nych i min. 20 godzin prak­tyk zawo­do­wych – łącz­nie co naj­mniej 30 punk­tów ECTS. Dok­to­rant obo­wiąz­ko­wo reali­zu­je przed­mio­ty z modu­łu pod­sta­wo­we­go w wymia­rze ogó­łem 100 godzin zajęć (9 pkt ECTS) i 20 godzin prak­tyk zawo­do­wych (1 pkt ECTS) w for­mie pro­wa­dze­nia zajęć dydak­tycz­nych lub uczest­ni­cze­nia w ich pro­wa­dze­niu.

W ramach Indy­wi­du­al­ne­go Pro­gra­mu Kształ­ce­nia dok­to­rant reali­zu­je przed­mio­ty z modu­łu fakul­ta­tyw­ne­go w wymia­rze min. 200 godz. (min. 20 pkt ECTS), prak­ty­ki zawo­do­we w for­mie pro­wa­dze­nia zajęć dydak­tycz­nych lub uczest­ni­cze­nia w ich pro­wa­dze­niu w wymia­rze od 20 do 180 godzin – max. 60 godzin rocz­nie od trze­cie­go seme­stru, któ­rym przy­po­rząd­ko­wa­no 1 punkt ECTS oraz ewen­tu­al­nie inne for­my kształ­ce­nia, któ­rych wymiar godzi­no­wy może obni­żyć wymiar zajęć dydak­tycz­nych.

Suma punk­tów ECTS przy­po­rząd­ko­wa­na w IPK przed­mio­tom fakul­ta­tyw­nym, prak­ty­kom zawo­do­wym i innym for­mom kształ­ce­nia uję­tym w IPK powin­na wyno­sić min. 21 pkt.

INDYWIDUALNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Indy­wi­du­al­ny Pro­gram Kształ­ce­nia (IPK) jest opra­co­wy­wa­ny przez dok­to­ran­ta w poro­zu­mie­niu z pro­mo­to­rem w pierw­szym seme­strze kształ­ce­nia w Szko­le Dok­tor­skiej. Pod­sta­wą jego opra­co­wa­nia są przed­mio­ty z modu­łu fakul­ta­tyw­ne­go dla wła­ści­wej dla dok­to­ran­ta dys­cy­pli­ny nauko­wej. W ramach IPK, dok­to­rant może tak­że wybrać przed­mio­ty z modu­łu fakul­ta­tyw­ne­go dla innych dys­cy­plin nauko­wych pro­wa­dzo­nych w Szko­le Dok­tor­skiej, wska­zać przed­mio­ty reali­zo­wa­ne poza WAT, w uczel­ni lub insty­tu­cji nauko­wej kra­jo­wej lub zagra­nicz­nej, oraz zapro­po­no­wać reali­za­cję innych form kształ­ce­nia (prak­ty­ki, sta­że, szko­le­nia, apli­ka­cje itp.) reali­zo­wa­nych w i poza WAT. Przed­mio­ty pla­no­wa­ne do reali­za­cji poza WAT oraz inne for­my kształ­ce­nia powin­ny być sko­re­lo­wa­ne z pro­wa­dzo­ny­mi przez dok­to­ran­ta bada­nia­mi i pro­ce­sem przy­go­to­wy­wa­nia roz­pra­wy dok­tor­skiej.

INDYWIDUALNY PLAN BADAWCZY

Indy­wi­du­al­ny Plan Badaw­czy (IPB), czy­li plan pro­wa­dze­nia przez dok­to­ran­ta badań nauko­wych ukie­run­ko­wa­nych na przy­go­to­wa­nie roz­pra­wy dok­tor­skiej. Sta­no­wi on dla dok­to­ran­ta „nauko­wą mapę dro­go­wą” oraz rodzaj umo­wy dok­to­rant – szko­ła dok­tor­ska – pro­mo­tor.

Dok­to­rant, w uzgod­nie­niu z pro­mo­to­rem, opra­co­wu­je IPB do koń­ca pierw­sze­go roku kształ­ce­nia w Szko­le Dok­tor­skiej. Zawie­ra on w szcze­gól­no­ści:

  1. temat, kon­cep­cję i zakres roz­pra­wy dok­tor­skiej;
  2. har­mo­no­gram jej przy­go­to­wa­nia, w tym ter­min jej zło­że­nia;
  3. ter­min speł­nie­nia wyma­gań okre­ślo­nych w art.186 ust. 1 pkt 3 usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce.

IPB może okre­ślać rów­nież miej­sce i ter­min reali­za­cji sta­żu nauko­we­go lub wyjaz­du stu­dyj­ne­go do kra­jo­wej lub zagra­nicz­nej uczel­ni, uczest­nic­two lub wygło­sze­nie refe­ra­tu na kra­jo­wej lub mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji nauko­wej, przy­go­to­wa­nia i zło­że­nia wnio­sku gran­to­we­go oraz wyda­nia publi­ka­cji nauko­wych.

EWALUACJA

Po każ­dym seme­strze kształ­ce­nia doko­ny­wa­na jest ewa­lu­acja postę­pów dok­to­ran­ta w zakre­sie reali­za­cji pro­gra­mu kształ­ce­nia, w tym Indy­wi­du­al­ne­go Pro­gra­mu Kształ­ce­nia i  Indy­wi­du­al­ne­go Pla­nu Badaw­cze­go poprzez m.in. zali­cze­nia przed­mio­tów uję­tych w pro­gra­mie kształ­ce­nia, w tym IPK, prak­ty­ki zawo­do­wej, innych form kształ­ce­nia, jeśli wystę­pu­ją w IPK oraz semi­na­rium dok­to­ranc­kie­go sta­no­wią­ce­go oce­nę reali­za­cji eta­pów IPB.

For­mal­ną ewa­lu­acją postę­pów w przy­go­to­wa­niu roz­pra­wy dok­tor­skiej, reali­za­cji IPB, jest oce­na śród­o­kre­so­wa prze­pro­wa­dza­na w trak­cie czwar­te­go seme­stru kształ­ce­nia. Oce­nę prze­pro­wa­dza trzy­oso­bo­wa komi­sja, z udzia­łem co naj­mniej jed­ne­go recen­zen­ta spo­za uczel­ni. Pozy­tyw­na oce­na pozwa­la na dal­sze kształ­ce­nie w Szko­le Dok­tor­skiej WAT oraz upo­waż­nia do otrzy­my­wa­nia wyż­sze­go sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go. Nega­tyw­na, skut­ku­je skre­śle­niem z listy dok­to­ran­tów.

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 36/WAT/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w spra­wie usta­le­nia „Pro­gra­mu kształ­ce­nia w Szko­le Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go” – obo­wią­zu­ją­ca dok­to­ra­tów roz­po­czy­na­ją­cych kształ­ce­nie w roku aka­de­mic­kim 2019/2020

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 124/WAT/2020 z dnia 27 lute­go 2020 r. w spra­wie usta­le­nia „Pro­gra­mu kształ­ce­nia w Szko­le Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go” – obo­wią­zu­ją­ca dok­to­ra­tów roz­po­czy­na­ją­cych kształ­ce­nie w roku aka­de­mic­kim 2020/2021

Decy­zja Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 196/RKR/2019 z dnia 13 sierp­nia 2019 r. w spra­wie okre­śle­nia har­mo­no­gra­mu roku aka­de­mic­kie­go 2019/2020 w Szko­le Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go.

Decy­zja Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go w spra­wie okre­śle­nia har­mo­no­gra­mu roku aka­de­mic­kie­go 2020/2021 w Szko­le Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go – w przy­go­to­wa­niu.

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 49/WAT/2019 z dnia 27 czerw­ca 2019 r. w spra­wie uchwa­le­nia „Regu­la­mi­nu Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go”.

Plan zajęć na semestr zimo­wy roku aka­de­mic­kie­go 2020/2021 dla dok­to­ran­tów I roku kształ­ce­nia – w przy­go­to­wa­niu.