KIEROWNICTWO

Dyrek­tor Szko­ły Dok­tor­skiej WAT
dr inż. Piotr Zalew­ski, prof. WAT

tel. 261 837 085
e‑mail: piotr.​zalewski@​wat.​edu.​pl

pok. 5.11 bud 135

Zastęp­ca dyrek­to­ra
dr inż. Dariusz Pod­biel­ski

tel. 261 837 561
e‑mail dariusz.​podbielski@​wat.​edu.​pl

pok. 5.08 bud 135

 

Kie­row­nik Dzie­ka­na­tu
mgr Elż­bie­ta Rąpa­ła

tel. 261 839 332
e‑mail elzbieta.​rapala@​wat.​edu.​pl

pok. 5.09 bud 135