DOKUMENTY

Indy­wi­du­al­ny Plan Badaw­czy – wzór w opra­co­wa­niu

Indy­wi­du­al­ny pro­gram kształ­ce­nia – wzór w opra­co­wa­niu

Wnio­sek o wyzna­cze­nie pro­mo­to­ra – w opra­co­wa­niu

Wnio­sek o wsz­czę­cie postę­po­wa­nia o nada­nie stop­nia dok­to­ra – w opra­co­wa­niu