DOKUMENTY

Decy­zja Dyrek­to­ra SDR WAT nr 04/SDR/2019 z dnia 2 paź­dzier­ni­ka 2019 r. w spra­wie okre­śle­nia wzo­ru Indy­wi­du­al­ne­go Pro­gra­mu Kształ­ce­nia dla dok­to­ran­tów Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go

  • Wzór Indy­wi­du­al­ne­go Pro­gra­mu Kształ­ce­nia [ DOC | PDF ]

Decy­zja Dyrek­to­ra SDR WAT nr 05/SDR/2019 z dnia 2 paź­dzier­ni­ka 2019 r. w spra­wie okre­śle­nia wzo­ru Indy­wi­du­al­ne­go Pla­nu Badaw­cze­go dla dok­to­ran­tów Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go

  • Wzór Indy­wi­du­al­ne­go Pla­nu Badaw­cze­go [ DOC | PDF ]

Wnio­sek o prze­rwę wypo­czyn­ko­wą dok­to­ran­ta Szko­ły Dok­tor­skiej WAT [ DOC | PDF ]

Zarzą­dze­nie Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 30/RKR/2019 z dnia 25 wrze­śnia 2019 r. w spra­wie skła­da­nia oświad­czeń zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią nauko­wą w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej

  • Oświad­cze­nie o dys­cy­pli­nach [ DOC | PDF ]
  • Oświad­cze­nie o osią­gnię­ciach [ DOC | PDF ]
  • Oświad­cze­nie ORCID [ PDF ]

Decy­zja Dyrek­to­ra Szko­ły Dok­tor­skiej WAT nr 03/SDR/2019 z dnia 24 wrze­śnia 2019 r. w spra­wie wpro­wa­dze­nia wzo­ru Kar­ty Infor­ma­cyj­nej Przed­mio­tu w Szko­le Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go [ PDF | DOC ]

Decy­zja Dyrek­to­ra Szko­ły Dok­tor­skiej WAT nr 07/SDR/2019 z dnia 21 listo­pa­da 2019 r. w spra­wie wpro­wa­dze­nia wzo­ru spra­woz­da­nia z przed­mio­tów reali­zo­wa­nych w ramach pro­gra­mu kształ­ce­nia w Szko­le Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go [ PDF | DOC ]