DOKUMENTY

Decy­zja Dyrek­to­ra SDR WAT nr 04/SDR/2019 z dnia 2 paź­dzier­ni­ka 2019 r. w spra­wie okre­śle­nia wzo­ru Indy­wi­du­al­ne­go Pro­gra­mu Kształ­ce­nia dla dok­to­ran­tów Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go

Wzór Indy­wi­du­al­ne­go Pro­gra­mu Kształ­ce­nia [ DOC | PDF ]

Decy­zja Dyrek­to­ra SDR WAT nr 05/SDR/2019 z dnia 2 paź­dzier­ni­ka 2019 r. w spra­wie okre­śle­nia wzo­ru Indy­wi­du­al­ne­go Pla­nu Badaw­cze­go dla dok­to­ran­tów Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go

Wzór Indy­wi­du­al­ne­go Pla­nu Badaw­cze­go [ DOC | PDF ]

Wnio­sek o prze­rwę wypo­czyn­ko­wą dok­to­ran­ta Szko­ły Dok­tor­skiej WAT [ DOC | PDF ]