Szko­ła Dok­tor­ska Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go jest pierw­szą szko­łą dok­tor­ską w wyż­szym szkol­nic­twie woj­sko­wym w Pol­sce. Jest ogól­no­uczel­nia­ną jed­nost­ką orga­ni­za­cyj­ną Aka­de­mii, któ­rej pod­sta­wo­wym zada­niem jest orga­ni­za­cja pro­ce­su kształ­ce­nia oraz ewa­lu­acja postę­pów i admi­ni­stra­cyj­ne wspar­cie dok­to­ran­tów.

Szko­ła Dok­tor­ska pro­wa­dzi kształ­ce­nie dok­to­ran­tów w trzech dzie­dzi­nach nauki i sied­miu dys­cy­pli­nach nauko­wych:

 1. dzie­dzi­na nauk inży­nie­ryj­no-tech­nicz­nych
  • auto­ma­ty­ka, elek­tro­ni­ka i elek­tro­tech­ni­ka,
  • infor­ma­ty­ka tech­nicz­na i tele­ko­mu­ni­ka­cja,
  • inży­nie­ria lądo­wa i trans­port,
  • inży­nie­ria mate­ria­ło­wa,
  • inży­nie­ria mecha­nicz­na,
 2. dzie­dzi­na nauk spo­łecz­nych
  • nauki o bez­pie­czeń­stwie,
 3. dzie­dzi­na nauk ści­słych i przy­rod­ni­czych
  • nauki che­micz­ne.

Zarzą­dze­nie Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 11/RKR/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w spra­wie utwo­rze­nia Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go