SZKOŁA DOKTORSKA
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

Zgod­nie z zapi­sa­mi usta­wy Pra­wo o Szkol­nic­twie Wyż­szym i Nauce, w Aka­de­mii od nowe­go roku aka­de­mic­kie­go 2019/2020 roz­pocz­nie dzia­łal­ność Szko­ła Dok­tor­ska pro­wa­dzą­ca kształ­ce­nie dok­to­ran­tów w zakre­sie nastę­pu­ją­cych dys­cy­plin nauko­wych:

  1. auto­ma­ty­ka, elek­tro­ni­ka i elek­tro­tech­ni­ka;
  2. infor­ma­ty­ka tech­nicz­na i tele­ko­mu­ni­ka­cja;
  3. inży­nie­ria lądo­wa i trans­port;
  4. inży­nie­ria mate­ria­ło­wa;
  5. inży­nie­ria mecha­nicz­na;
  6. nauki o bez­pie­czeń­stwie;
  7. nauki che­micz­ne.

Bliż­sze infor­ma­cje o powsta­ją­cej Szko­le Dok­tor­skiej, w tym  pro­gra­mie kształ­ce­nia oraz zasa­dach rekru­ta­cji kan­dy­da­tów zosta­ną wkrót­ce opu­bli­ko­wa­ne.

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 35/WAT/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w spra­wie okre­śle­nia zasad rekru­ta­cji do Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go na rok aka­de­mic­ki 2019/2020

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 36/WAT/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w spra­wie usta­le­nia „Pro­gra­mu kształ­ce­nia w Szko­le Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go”