ROZKŁAD ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
WYCHOWANIE FIZYCZNE

SEMESTR ZIMOWY
(obo­wią­zu­je od 22 paź­dzier­ni­ka 2018 r.)

 
PLAN ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH DLA STUDENTÓW WAT
REALIZOWANY W STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY

 

PLAN ZAJĘĆ KADRY STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY
(obo­wią­zu­je od 22 paź­dzier­ni­ka 2018 r.)

 

Kar­ta reali­za­cji zajęć pro­gra­mo­wych reali­zo­wa­nych w try­bie fakul­ta­tyw­nym

Poda­nie do Dzie­ka­naKar­ta Reali­za­cji Zajęć dla Stu­den­tów ze zwol­nie­niem lekar­skim