FIZYKOTERAPIA
 • cura­puls;
 • IR + UV;
 • jono­fo­re­za (bez leku);
 • ultra­dź­wię­ki 5 minut;
 • fono­fo­re­za;
 • prą­dy inter­fe­ren­cyj­ne;
 • laser;
 • gal­wa­ni­za­cja;
 • krio­te­ra­pia;
 • masaż krę­go­słu­pa;
 • masaż czę­ścio­wy;
 • masaż koń­czy­ny gór­nej;
 • masaż koń­czy­ny dol­nej;
 • masaż obrę­czy bar­ko­wej;
 • masaż cało­ścio­wy.
HYDROTERAPIA
 • masaż pod­wod­ny;
 • masaż wiro­wy koń­czyn dol­nych i tuło­wia;
 • masaż wiro­wy koń­czyn gór­nych;
 • masaż wiro­wy koń­czyn dol­nych;

Infor­ma­cje: 261 839 229