HALA TARTANOWA

Hala tar­ta­no­wa (o wymia­rach 72 × 18 m; wyso­ko­ści 6 m; pod­ło­ga tar­ta­no­wa) jest obiek­tem wie­lo­funk­cyj­nym. W sali odby­wa­ją się zaję­cia ze spor­tów wal­ki, lek­kiej atle­ty­ki, gim­na­sty­ki. Sala posia­da sta­łe wypo­sa­że­nie w posta­ci: sys­te­mu drąż­ków gim­na­stycz­nych,  wor­ków bok­ser­skich, mate­ra­ców typu „tata­mi”. W obiek­cie znaj­du­je się skocz­nia w dal, wzwyż, bież­nia 3-toro­wa 60 m. Hala posia­da sys­tem nagło­śnie­nia i jest wypo­sa­żo­na w sys­tem wen­ty­la­cyj­ny (nawie­wo­wo-wycią­go­wy).

PŁYWALNIA

Zaję­cia na pły­wal­ni odby­wa­ją się na tere­nie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go przy ul. Kar­te­zju­sza 1 na Bemo­wie. Pły­wal­nia o wymia­rach 25 × 12,5 m posia­da 5 torów. Głę­bo­kość waha się w gra­ni­cach 1,20 – 1,60 m. Tem­pe­ra­tu­ra wody 27 – 28°C. 

Obiekt czyn­ny w godz. 8.00 – 20.00

 • w godz. 8.00 – 15.00 zaję­cia pro­gra­mo­we ze stu­den­ta­mi
 • w godz. 15.30 – 20.00 zaję­cia fakul­ta­tyw­ne i tre­nin­gi KU AZS WAT 

 

KORTY TENISOWE

Kor­ty teni­so­we poło­żo­ne są w kom­plek­sie obiek­tów spor­to­wych SWF WAT, w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie Pusz­czy Kam­pi­no­skiej. Obiekt skła­da się z czte­rech kor­tów o nawierzch­ni z mącz­ki cegla­nej – 2 kor­ty zakry­te cało­rocz­ne i 2 odkry­te czyn­ne od maja do paź­dzier­ni­ka. Oto­cze­nie kor­tów (sta­dion spor­to­wy, kom­pleks boisk, teren rekre­acyj­ny), zapew­nia­ją aktyw­ny wypo­czy­nek dla całej rodzi­ny z dala od miej­skie­go zgieł­ku.

Dojazd komu­ni­ka­cją miej­ską do ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go auto­bu­sa­mi  nr 122, 154 (przy­sta­nek WAT), 149, 320 (przy­sta­nek KARTEZJUSZA) oraz tram­wa­jem nr 20 (przy­sta­nek WAT).

Wszel­kie infor­ma­cje oraz rezer­wa­cja kor­tów pod nr tel. 663 265 766

HALA GIER – DUŻA HALA

Hala spor­to­wa SWF WAT o pod­ło­żu par­kie­tu drew­nia­ne­go jest obiek­tem wie­lo­funk­cyj­nym o wymia­rach:

 • dłu­gość 42,00 m
 • sze­ro­kość 22,00 m
 • wyso­kość 10,50 m

Na hali spor­to­wej moż­na roz­gry­wać i orga­ni­zo­wać róż­ne­go rodza­ju zawo­dy w:

 • pił­ce siat­ko­wej na boisku głów­nym (moż­na usta­wić rów­nież dwa boiska rów­no­cze­śnie),
 • halo­wej pił­ce noż­nej,
 • pił­ce ręcz­nej,
 • bad­min­to­nie  (6 boisk do gier poje­dyn­czych w tym 4 gier podwój­nych)

W hali znaj­du­je się tabli­ca świetl­na przy­sto­so­wa­na do roz­gry­wa­nia zawo­dów we wszyst­kich wymie­nio­nych wyżej dys­cy­pli­nach oraz try­bu­nę mogą­cą pomie­ścić 200 osób, dzię­ki cze­mu ist­nie­je moż­li­wość orga­ni­za­cji imprez spor­to­wych w takich dys­cy­pli­nach jak zapa­sy, judo, kara­te (maty roz­kła­da­ne).

Dodat­ko­wo moż­na w hali zor­ga­ni­zo­wać róż­ne­go rodza­ju poka­zy, wysta­wy i tar­gi.

Hala posia­da sys­tem nagło­śnie­nia i jest wypo­sa­żo­na sys­tem wen­ty­la­cyj­ny (nawie­wo­wo-wycią­go­wy).

Obiekt  czyn­ny w godz. 8.00 – 22.00

 • w godz. 8.00 – 15.00 zaję­cia pro­gra­mo­we ze stu­den­ta­mi
 • w godz. 15.30 – 22.00 zaję­cia fakul­ta­tyw­ne i tre­nin­gi KU AZS WAT 

Ist­nie­je moż­li­wość odpłat­ne­go udo­stęp­nie­nia obiek­tu po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu ter­mi­nu. Sekre­ta­riat SWF 261 839 457

MAŁA HALA

Hala spor­to­wa (o wymia­rach 30 × 18 m; wyso­ko­ści 6 m; pod­ło­ga pokry­ta parkietem,6 koszy) jest obiek­tem na któ­rym głów­nie odby­wa­ją się zaję­cia spor­to­we ze stu­den­ta­mi z zakre­su bad­min­to­na i koszy­ków­ki. Na hali moż­na roz­mie­ścić 4 boiska do bad­min­to­na lub peł­no­wy­mia­ro­we boisko do koszy­ków­ki. Sala może być wyko­rzy­sty­wa­na do orga­ni­za­cji zawo­dów w pił­ce koszy­ko­wej, bad­min­to­nie, teni­sie sto­ło­wym, spor­tach wal­ki oraz gier i zabaw rekre­acyj­nych.

Obiekt czyn­ny w  godz. 8.00 – 22.00:

 • w godz. 8.00 – 15.00 zaję­cia pro­gra­mo­we ze stu­den­ta­mi
 • w godz. 15.30 – 22.00 zaję­cia fakul­ta­tyw­ne i tre­nin­gi KU AZS WAT 

Ist­nie­je moż­li­wość odpłat­ne­go udo­stęp­nie­nia obiek­tu po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu ter­mi­nu  sekre­ta­riat SWF  tel. 261 839 457

SALA GIMNASTYCZNA

Sala (o wymia­rach 10 × 17 m, pod­ło­ga par­kiet) prze­zna­czo­na jest do pro­wa­dze­nia zajęć z gim­na­sty­ki.

Na sali zamon­to­wa­ne są dra­bin­ki, moż­na zain­sta­lo­wać dwa drąż­ki gim­na­stycz­ne. Oprócz zajęć pro­gra­mo­wych stu­den­tów z tema­ty­ki gim­na­sty­ka na obiek­cie odby­wa­ją się tre­nin­gi sek­cji kara­te, kick boxin­gu oraz wal­ki w bli­skim kon­tak­cie. 

Sala może być rów­nież z powo­dze­niem wyko­rzy­sty­wa­na do zajęć z korek­ty­wy, aero­bi­ku i innych form gim­na­stycz­nych.

Obiekt czyn­ny w godz. 8.00 – 22.00

 • w godz. 8.00 – 15.00 zaję­cia pro­gra­mo­we ze stu­den­ta­mi
 • w godz. 15.30 – 22.00 zaję­cia fakul­ta­tyw­ne i tre­nin­gi KU AZS WAT 

Ist­nie­je moż­li­wość odpłat­ne­go udo­stęp­nie­nia obiek­tu po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu ter­mi­nu sekre­ta­riat SWF  tel. 261 839 457

SIŁOWNIA

Siłow­nia wypo­sa­żo­na jest w spe­cja­li­stycz­ny sprzęt do upraw­nia­nia spor­tów siło­wych oraz do tre­nin­gów siły na uży­tek innych dys­cy­plin spor­to­wych. Na sali znaj­du­ją się dwa pomo­sty do pod­no­sze­nia cię­ża­rów oraz przy­rzą­dy do kształ­to­wa­nia siły poszcze­gól­nych par­tii mię­śnio­wych.

Obiekt czyn­ny w godz. 8.00 – 22.00

 • w godz. 8.00 – 15.00 zaję­cia pro­gra­mo­we ze stu­den­ta­mi
 • w godz. 15.30 – 22.00 zaję­cia fakul­ta­tyw­ne i tre­nin­gi KU AZS WAT 

SALA SPORTÓW WALKI

Sala (o wymia­rach 10 × 17 m) prze­zna­czo­na jest do upra­wia­nia spor­tów wal­ki oraz nauki samo­obro­ny. Pod­ło­ga – na lega­rach – wyło­żo­na jest mate­ra­ca­mi typu „tata­mi”. Ścia­ny dooko­ła Sali zabez­pie­czo­ne są mięk­ki­mi mate­ra­ca­mi. Mięk­kie pod­ło­że oraz zabez­pie­cze­nie ścian zapew­nia uczest­ni­kom zajęć bez­pie­czeń­stwo pod­czas ćwi­czeń.

Na sali moż­na zain­sta­lo­wać wor­ki i grusz­ki bok­ser­skie, maki wary oraz inne spe­cja­li­stycz­ne oprzy­rzą­do­wa­nie. Oprócz zajęć pro­gra­mo­wych stu­den­tów z tema­ty­ki wal­ki wręcz na obiek­cie odby­wa­ją się tre­nin­gi sek­cji judo, kara­te. 

Sala może być rów­nież z powo­dze­niem wyko­rzy­sty­wa­na do zajęć z korek­ty­wy, aero­bi­ku i innych form gim­na­stycz­nych.

Obiekt czyn­ny w godz. 8.00 – 22.00

 • w godz. 8.00 – 15.00 zaję­cia pro­gra­mo­we ze stu­den­ta­mi
 • w godz. 15.30 – 22.00 zaję­cia fakul­ta­tyw­ne i tre­nin­gi KU AZS WAT 

Ist­nie­je moż­li­wość odpłat­ne­go udo­stęp­nie­nia obiek­tu po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu ter­mi­nu sekre­ta­riat SWF tel. 261 839 457

STRZELNICA SPORTOWA

Strzel­ni­ca pneu­ma­tycz­na do strze­lań olim­pij­skich kon­ku­ren­cji na 10m z pisto­le­tu i kara­bi­nu. Wypo­sa­żo­na jest w 9 sta­no­wisk z tar­cza­mi mikro­pro­ce­so­wy­mi z oświe­tle­niem LED, 1 sta­no­wi­sko z tar­czą elek­tro­nicz­ną MEYTON oraz timer elek­tro­nicz­ny do odmie­rza­nia cza­su. Sta­no­wi­ska zgod­ne z wymo­ga­mi Mię­dzy­na­ro­do­wej Fede­ra­cji Spor­tów Strze­lec­kich ISF.

Obiekt czyn­ny w godz. 8.00 – 22.00

 • w godz. 8.00 – 15.00 zaję­cia pro­gra­mo­we ze stu­den­ta­mi
 • w godz. 15.30 – 22.00 zaję­cia fakul­ta­tyw­ne i tre­nin­gi KU AZS WAT 

SALA AEROBOWA

Nowo powsta­ła sala do ćwi­czeń aero­bo­wych. Wypo­sa­żo­na jest w ergo­me­try wio­ślar­skie, bież­nie, cyklo­er­go­me­try, rower­ki sta­cjo­nar­ne. Sala posia­da sta­łe wypo­sa­że­nie do ćwi­czeń gim­na­stycz­nych w posta­ci: mate­ra­cy oraz sys­tem nagła­śnia­ją­cy.

Obiekt czyn­ny w godz. 8.00 – 22.00

 • w godz. 8.00 – 15.00 zaję­cia pro­gra­mo­we ze stu­den­ta­mi
 • w godz. 15.30 – 22.00 zaję­cia fakul­ta­tyw­ne i tre­nin­gi KU AZS WAT 

SALA TENISA STOŁOWEGO

Sala do gry w teni­sa sto­ło­we­go z pro­fe­sjo­nal­ną wykła­dzi­ną pod­ło­go­wą i 6 sto­ła­mi do gry zapew­nia kom­for­to­we warun­ki do ćwi­czeń dla stu­den­tów WAT i zawod­ni­ków AZS WAT.

Obiekt czyn­ny w godz. 8.00 – 22.00

 • w godz. 8.00 – 15.00 zaję­cia pro­gra­mo­we ze stu­den­ta­mi
 • w godz. 15.30 – 22.00 zaję­cia fakul­ta­tyw­ne i tre­nin­gi KU AZS WAT 

OBIEKTY SPORTOWE — OTWARTE

OŚRODEK SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

LĄDOWY TOR PRZESZKÓD

Lądo­wy Tor Prze­szkód jest jed­ną z kon­ku­ren­cji 5-boju woj­sko­we­go. Sam tor skła­da się z 20 prze­szkód roz­miesz­czo­nych na dystan­sie 500 m. Kon­ku­ren­cja odby­wa się na jed­nym lub kil­ku torach, z tym, że wszyst­kie tory muszą być iden­tycz­ne. Lądo­wy Tor prze­szkód to seria trud­nych i wido­wi­sko­wych prze­szkód fizycz­nych, zawie­ra bie­ga­nie, ska­ka­nie, czoł­ga­nie się, i ele­men­ty rów­no­waż­ne. Testu­je się na nim szyb­kość, wytrzy­ma­łość i odwa­gę. W Pol­sce mamy zbu­do­wa­ne 2 takie tory, pierw­szy został wybu­do­wa­ny  w Cen­trum Szko­le­nia Łącz­no­ści i Infor­ma­ty­ki w Zegrzu a dru­gi w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w War­sza­wie.

PARKOUR PARK

BOISKA OTWARTE

Obiekt czyn­ny od  godz. 8.00 – 22.00

 • w godz. 8.30 – 15.30  zaję­cia pro­gra­mo­we ze stu­den­ta­mi,
 • w godz. 15.30 – 17.30. zaję­cia spor­to­we stu­den­tów,
 • w godz. 18.00 – 22.00 tre­nin­gi sek­cji KU AZS WAT,

Ist­nie­je moż­li­wość odpłat­ne­go udo­stęp­nie­nia obiek­tu po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu ter­mi­nu  sekre­ta­riat SWF  tel. 261 839 457

 
NASZ ADRES

Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go
Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej
ul. Kar­te­zju­sza 1
00 – 908 War­sza­wa
tel. 261 839 457