SZKOLENIA PROGRAMOWE
KADRY ZAWODOWEJ WAT

INFORMACJA DLA KADRY ZAWODOWEJ WAT
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Z WF
W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020

Mając na uwa­dze spe­cy­fi­kę służ­by i obcią­że­nie kadry zawo­do­wej zaję­cia­mi dydak­tycz­ny­mi a tak­że moż­li­wo­ści bazy szko­le­nio­wo-spor­to­wej, zaję­cia z wycho­wa­nia fizycz­ne­go w seme­strze zimo­wym 2017/2018 będą reali­zo­wa­ne w nastę­pu­ją­cy spo­sób

 • 2 godzi­ny w for­mie zajęć pro­gra­mo­wych pro­wa­dzo­nych przez kadrę SWF w ter­mi­nach okre­ślo­nych poni­żej,
 • 2 godzi­ny w for­mie zajęć indy­wi­du­al­nych z wyko­rzy­sta­niem:
  • kon­sul­ta­cji pro­wa­dzo­nych przez kadrę SWF,
  • zajęć na pły­wal­ni (zgod­nie z har­mo­no­gra­mem wyko­rzy­sta­nia obiek­tu),
  • zajęć z atle­ty­ki tere­no­wej, reali­zo­wa­nych na bazie zewnętrz­nej infra­struk­tu­ry spor­to­wo-rekre­acyj­nej Ośrod­ka Szko­le­nio­wo-Spor­to­we­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Ura­zy i kon­tu­zje powsta­łe pod­czas reali­za­cji zajęć indy­wi­du­al­nych z atle­ty­ki tere­no­wej, nale­ży zgła­szać kadrze SWF w try­bie natych­mia­sto­wym w dniu wystą­pie­nia zda­rze­nia loso­we­go.

Pozo­sta­łe kwe­stie doty­czą­ce reali­za­cji szko­le­nia pro­gra­mo­we­go kadry oraz inne zapy­ta­nia pro­szę kie­ro­wać tele­fo­nicz­nie (tel. 261 837 241) lub oso­bi­ście do kpt. Jaro­sła­wa KURKA (pom. 61 bud. SWF).

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KADRY WAT
w roku akademickim 2019/2020 (semestr zimowy)
 • Ponie­dzia­łek 5/6 – BSz (DzI, DN)
 • Wto­rek 5/6 – IOE (WLO, WIG)
 • Śro­da 5/6 – SSW (Komen­da, Kwe­stu­ra, OOS, WKW, WW, ZAiE, ZO, ZWzZ, WDZ, ZZM, DzWM)
 • Czwar­tek 5/6 – WEL (WCY,WM)
 • Pią­tek 5/6 – WML (PTW, WTC)

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE
SPRAWDZIANU Z WF

Na dzień opra­co­wa­nia niniej­szej infor­ma­cji pod­sta­wo­wym aktem praw­nym, nor­mu­ją­cym zagad­nie­nia spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej żoł­nie­rzy zawo­do­wych jest Usta­wa z dnia 11 wrze­śnia 2008 roku o służ­bie woj­sko­wej żoł­nie­rzy zawo­do­wych (Dz.U. z 2008 r., Nr 141, poz. 892 z późń.zm.)

Poni­żej przed­sta­wiam wybra­ne arty­ku­ły wyżej wymie­nio­nej usta­wy, bez­po­śred­nio doty­czą­ce spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej żoł­nie­rzy zawo­do­wych:

Art. 5.

4. Do woj­sko­wej komi­sji lekar­skiej moż­na skie­ro­wać z urzę­du żoł­nie­rza zawo­do­we­go rów­nież w innych niż wymie­nio­nych w ust. 3 przy­pad­kach uza­sad­nio­nych potrze­ba­mi Sił Zbroj­nych, w tym w szcze­gól­no­ści:

4) gdy nie przy­stą­pił w naka­za­nym ter­mi­nie do spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej lub gdy otrzy­mał ze spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej oce­nę nie­do­sta­tecz­ną.

6. Usta­la się nastę­pu­ją­ce kate­go­rie zdol­no­ści fizycz­nej i psy­chicz­nej do zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej:

1) kate­go­ria Z – zdol­ny do zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej, co ozna­cza zdol­ność do peł­nie­nia zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej oraz służ­by w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go:

1a) kate­go­ria Z/O – zdol­ny do zawo­do­wej z ogra­ni­cze­nia­mi, co ozna­cza ogra­ni­czo­ną zdol­ność do dal­sze­go peł­nie­nia zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej w poszcze­gól­nych rodza­jach Sił Zbroj­nych i rodza­jach wojsk oraz na okre­ślo­nych sta­no­wi­skach służ­bo­wych;

2) kate­go­ria N – trwa­le lub cza­so­wo nie­zdol­ny do zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej oraz nie­zdol­ny do służ­by w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go.

7. Orze­cze­nie o zali­cze­niu dane­go żoł­nie­rza lub innej oso­by do jed­nej z kate­go­rii, o któ­rych mowa w ust. 6, wła­ści­we woj­sko­we komi­sje lekar­skie wyda­ją na pod­sta­wie bada­nia lekar­skie­go fizycz­nej i psy­chicz­nej zdol­no­ści tej oso­by do służ­by w poszcze­gól­nych rodza­jach Sił Zbroj­nych i rodza­jach wojsk oraz na poszcze­gól­nych sta­no­wi­skach służ­bo­wych, z uwzględ­nie­niem wyni­ków badań spe­cja­li­stycz­nych, a w razie potrze­by rów­nież obser­wa­cji szpi­tal­nej.

7a. Kate­go­rię Z/O orze­ka się w sto­sun­ku do żoł­nie­rzy zawo­do­wych, któ­rzy wsku­tek wypad­ku pozo­sta­ją­ce­go w związ­ku z peł­nie­niem czyn­nej służ­by woj­sko­wej albo cho­ro­bą powsta­łą w związ­ku ze szcze­gól­ny­mi wła­ści­wo­ścia­mi lub warun­ka­mi służ­by woj­sko­wej, dozna­li sta­łe­go lub dłu­go­trwa­łe­go uszczerb­ku na zdro­wiu.

7b. Orze­ka­jąc o zali­cze­niu żoł­nie­rza zawo­do­we­go do kate­go­rii Z/O wła­ści­we woj­sko­we komi­sje lekar­skie uwzględ­nią zdol­ność do peł­nie­nia zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej na sta­no­wi­sku służ­bo­wym wska­za­nym przez organ wła­ści­wy do wyzna­cza­nia na to sta­no­wi­sko. Sta­no­wi­sko służ­bo­we wska­zu­je się w uzgod­nie­niu z żoł­nie­rzem zawo­do­wym.

Roz­po­rzą­dze­nie MON w spra­wie spraw­dzia­nu rocz­ne­go z WF żoł­nie­rzy zawo­do­wych.

SPRAWDZIAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej żoł­nie­rzy zawo­do­wych obo­wią­zu­ją­cy od 1 stycz­nia 2019 r.

 

PROPOZYCJA PUNKTU DO ROZKAZU REKTORA-KOMENDANTA

IX. INNE SPRAWY:

1. W dniach 21 – 23.05.2019 r. oraz 25 – 27.06.2019 r. w godz. 08.30 – 13.00 zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej żoł­nie­rzy zawo­do­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oraz żoł­nie­rzy prze­by­wa­ją­cych na okre­so­wym szko­le­niu w WAT trwa­ją­cym nie kró­cej niż trzy­dzie­ści dni, a w dniach 15.05.2019 r. oraz 05.06.2019 r. zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej dla żoł­nie­rzy Stu­dium Ofi­cer­skie­go WAT. Jed­no­cze­śnie usta­lam ter­min dodat­ko­we­go spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej na dni 24 – 25.09.2019 r. dla żoł­nie­rzy któ­rzy z przy­czyn zdro­wot­nych i służ­bo­wych nie przy­stą­pi­li do spraw­dzia­nu za 2019 rok w ter­mi­nie zasad­ni­czym, wobec któ­rych ustą­pi­ły przy­czy­ny nie­moż­no­ści jego odby­cia oraz dla żoł­nie­rzy, któ­rzy otrzy­ma­li oce­nę nie­do­sta­tecz­ną ze spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej prze­pro­wa­dzo­ne­go w maju lub czerw­cu.

Do prze­pro­wa­dze­nia spraw­dzia­nu powo­łu­ję Komi­sję Egza­mi­na­cyj­ną w skła­dzie:

 • prze­wod­ni­czą­cy: płk dr inż. Artur KRÓL
 • z‑ca prze­wod­ni­czą­ce­go: ppłk mgr Adam WOŁOS
 • sekre­tarz: kpt. mgr Paweł RYŚ
 • człon­ko­wie: kpt. mgr Jaro­sław KUREK, dr Andrzej CHODAŁA, mgr Janusz KRYSZCZUK, mgr Marek SZEWC

W celu spraw­nej orga­ni­za­cji spraw­dzia­nu i jego nale­ży­te­go prze­bie­gu pole­cam:

 1. Komi­sji Egza­mi­na­cyj­nej – zor­ga­ni­zo­wać i prze­pro­wa­dzić spraw­dzian w opar­ciu o zasa­dy i kry­te­ria okre­ślo­ne w roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 2 mar­ca 2018 r. w spra­wie prze­pro­wa­dze­nia spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej żoł­nie­rzy zawo­do­wych (Dz. U. 2018 poz. 625), w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT w wyzna­czo­nych ter­mi­nach.
 2. Sze­fo­wi Oddzia­łu Orga­ni­za­cyj­no-Szko­le­nio­we­go do dnia 17.05.2019 r. przy­go­to­wać i dostar­czyć Komi­sji Egza­mi­na­cyj­nej doku­men­ty:
  • listę żoł­nie­rzy zawo­do­wych WAT posia­da­ją­cych aktu­al­ne okre­so­we bada­nia lekar­skie;
  • listę żoł­nie­rzy zawo­do­wych będą­cych na okre­so­wym szko­le­niu w WAT;
  • wykaz osób uję­tych w roz­ka­zie, któ­re z przy­czyn służ­bo­wych i zdro­wot­nych nie mogą uczest­ni­czyć w spraw­dzia­nie.
 3. Zastęp­cy Kanc­le­rza – Sze­fo­wi Logi­sty­ki – zapew­nić opie­kę medycz­ną (lekarz, karet­ka) w ter­mi­nach reali­za­cji spraw­dzia­nu.
 4. Kie­row­ni­kom komó­rek orga­ni­za­cyj­nych i pio­nów funk­cjo­nal­nych:
  • uwzględ­nić w sys­te­mie orga­ni­za­cji pra­cy, przed­się­wzię­cia żoł­nie­rzy zawo­do­wych zwią­za­ne z przy­go­to­wa­niem i uczest­nic­twem w spraw­dzia­nie;
  • moni­to­ro­wać fre­kwen­cję pod­le­głych żoł­nie­rzy w spraw­dzia­nie;
  • doko­ny­wać bie­żą­cej ana­li­zy wyni­ków spraw­dzia­nu, uzy­ski­wa­nych przez pod­le­głych żoł­nie­rzy zawo­do­wych.

Pod­sta­wa: Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 2 mar­ca 2018 r. w spra­wie prze­pro­wa­dze­nia spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej żoł­nie­rzy zawo­do­wych (Dz. U. 2018 poz. 625) 

WOJSKOWA ODZNAKA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

REGULAMIN
WOJSKOWEJ ODZNAKI SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
 1. Woj­sko­wa Odzna­ka Spraw­no­ści Fizycz­nej, zwa­na dalej „WOSF”, ma na celu pro­pa­go­wa­nie spraw­no­ści fizycz­nej wśród żoł­nie­rzy, utrzy­ma­nie naj­wyż­sze­go w naj­dłuż­szym okre­sie pozio­mu spraw­no­ści fizycz­nej, pro­mo­wa­nie zdro­we­go sty­lu życia i uho­no­ro­wa­nie naj­spraw­niej­szych żoł­nie­rzy.
 2. Do egza­mi­nu upraw­nia­ją­ce­go do uzy­ska­nia WOSF może przy­stą­pić:
  1. żoł­nierz zawo­do­wy, któ­ry w danym roku kalen­da­rzo­wym uczest­ni­czył w spraw­dzia­nie spraw­no­ści fizycz­nej i otrzy­mał oce­nę pozy­tyw­ną;
  2. kan­dy­dat na żoł­nie­rza zawo­do­we­go;
  3. żoł­nierz peł­nią­cy tery­to­rial­ną służ­bę woj­sko­wą.
 3. Egza­mi­ny upraw­nia­ją­ce do uzy­ska­nia WOSF orga­ni­zo­wa­ne są w cią­gu jed­ne­go dnia w okre­sie od 1 paź­dzier­ni­ka do koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go.
 4. WOSF nada­je kie­row­nik jed­nost­ki (komór­ki) orga­ni­za­cyj­nej, w któ­rej żoł­nierz peł­ni służ­bę na wnio­sek prze­wod­ni­czą­ce­go komi­sji reali­zu­ją­cej egza­min na WOSF, zwa­nej dalej „komi­sją”.
 5. Komi­sję powo­łu­je rozkazem/decyzją kie­row­nik jed­nost­ki (komór­ki) orga­ni­za­cyj­nej w skła­dzie:
  1. prze­wod­ni­czą­cy – przed­sta­wi­ciel powo­łu­ją­ce­go komi­sję;
  2. zastęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go – żoł­nierz zawo­do­wy lub pra­cow­nik resor­tu obro­ny naro­do­wej zaj­mu­ją­cy eta­to­we sta­no­wi­sko służ­bo­we zwią­za­ne z wyko­ny­wa­niem zadań z zakre­su wycho­wa­nia fizycz­ne­go i spor­tu;
  3. człon­ko­wie – żoł­nie­rze zawo­do­wi lub pra­cow­ni­cy resor­tu obro­ny naro­do­wej posia­da­ją­cy:
   1. tytuł zawo­do­wy magi­stra lub rów­no­rzęd­ny w zakre­sie wycho­wa­nia fizycz­ne­go lub
   2. ukoń­czo­ne stu­dia pody­plo­mo­we z zakre­su wycho­wa­nia fizycz­ne­go i spor­tu lub
   3. ukoń­czo­ne szko­le­nie spe­cja­li­stycz­ne z zakre­su wycho­wa­nia fizycz­ne­go i spor­tu;
  4. sekre­tarz.
 6. Kie­row­nik jed­nost­ki (komór­ki) orga­ni­za­cyj­nej, w któ­rej żoł­nierz peł­ni służ­bę, w przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści powo­ła­nia komi­sji zgod­nie z ust. 5, zwra­ca się z wnio­skiem do swo­je­go prze­ło­żo­ne­go o wska­za­nie innej komi­sji, któ­ra prze­pro­wa­dzi egza­min na WOSF.
 7. W celu uzy­ska­nia WOSF żoł­nierz zali­cza czte­ry kon­ku­ren­cje:
  1. wytrzy­ma­łość – bieg na 3000 metrów;
  2. umie­jęt­ność – pły­wa­nie na 50 metrów;
  3. siła – pod­cią­ga­nie na drąż­ku wyso­kim albo ugi­na­nie i pro­sto­wa­nie ramion w pod­po­rze leżąc przo­dem na ławecz­ce;
  4. szyb­kość i zwin­ność – bieg waha­dło­wy 10x10 albo bieg zyg­za­kiem „koper­ta”.
 8. WOSF nada­je się za osią­gnię­cie wyso­kie­go pozio­mu spraw­no­ści fizycz­nej i zali­cze­nie wszyst­kich kon­ku­ren­cji pod­czas egza­mi­nu upraw­nia­ją­ce­go do uzy­ska­nia WOSF, według wymo­gów okre­ślo­nych w załącz­ni­ku nr 1 do niniej­sze­go regu­la­mi­nu.
 9. Usta­la się podział na nastę­pu­ją­ce gru­py wie­ko­we:
  1. gru­pa I – do 25 lat;
  2. gru­pa II – od 26 do 30 lat;
  3. gru­pa III – od 31 do 35 lat;
  4. gru­pa IV – od 36 do 40 lat;
  5. gru­pa V – od 41 do 45 lat;
  6. gru­pa VI – od 46 do 50 lat;
  7. gru­pa VII – od 51 do 55 lat;
  8. gru­pa VIII – powy­żej 55 lat.
 10. Przy­na­leż­ność żoł­nie­rza do danej gru­py wie­ko­wej usta­la się przez odję­cie od roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym jest prze­pro­wa­dza­ny spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej, roku uro­dze­nia żoł­nie­rza.
 11. Zabez­pie­cze­nie medycz­ne egza­mi­nu upraw­nia­ją­ce­go do uzy­ska­nia WOSF zapew­nia­ją oso­by wyko­nu­ją­ce zawód medycz­ny w rozu­mie­niu art. 2 ust. 1 pkt 2 usta­wy z dnia 15 kwiet­nia 2011 r. o dzia­łal­no­ści lecz­ni­czej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492 i 730) zgod­nie z posia­da­ny­mi upraw­nie­nia­mi.
 12. Wyni­ki prób spraw­no­ści fizycz­nej odno­to­wu­je się na „Kar­cie egza­mi­na­cyj­nej na Woj­sko­wą Odzna­kę Spraw­no­ści Fizycz­nej”, spo­rzą­dza­nej według wzo­ru okre­ślo­ne­go w załącz­ni­ku nr 2 do niniej­sze­go regu­la­mi­nu. Kar­ta egza­mi­na­cyj­na na Woj­sko­wą Odzna­kę Spraw­no­ści Fizycz­nej sta­no­wi pod­sta­wę do spo­rzą­dze­nia „Wnio­sku o nada­nie Woj­sko­wej Odzna­ki Spraw­no­ści Fizycz­nej”, według wzo­ru okre­ślo­ne­go w załącz­ni­ku nr 3 do niniej­sze­go regu­la­mi­nu.
 13. Nada­nie odzna­ki odno­to­wu­je się w rozkazie/decyzji kie­row­ni­ka jed­nost­ki (komór­ki) orga­ni­za­cyj­nej.
 14. Pra­wo do posia­da­nia i nosze­nia odzna­ki potwier­dza legi­ty­ma­cja WOSF, wyda­wa­na posia­da­czo­wi razem z odzna­ką. W legi­ty­ma­cji wpi­su­je się numer rozkazu/decyzji kie­row­ni­ka jed­nost­ki (komór­ki) orga­ni­za­cyj­nej i datę nada­nia odzna­ki.
 15. Odzna­kę wraz z legi­ty­ma­cją nada­je się w spo­sób uro­czy­sty.
 16. Odzna­kę nosi się na pra­wej kie­sze­ni mun­du­ru, zgod­nie z zasa­da­mi nosze­nia odznak okre­ślo­ny­mi w odręb­nych prze­pi­sach.
 17. Upraw­nie­nie do nosze­nia WOSF ule­ga zawie­sze­niu, jeże­li w następ­nym roku kalen­da­rzo­wym, pod­czas kolej­ne­go egza­mi­nu na WOSF żoł­nierz nie wyka­że się spraw­no­ścią fizycz­ną wyma­ga­ną do uzy­ska­nia WOSF w danej gru­pie wie­ko­wej. Upraw­nie­nie do nosze­nia WOSF przy­wra­ca­ne jest po speł­nie­niu wymo­gów pod­czas egza­mi­nu w kolej­nym roku.
 18. Po speł­nie­niu przez żoł­nie­rza kry­te­riów uzy­ska­nia WOSF, żoł­nierz może zostać uho­no­ro­wa­ny przez kie­row­ni­ka jed­nost­ki (komór­ki) orga­ni­za­cyj­nej.
 19. Ewi­den­cję żoł­nie­rzy upraw­nio­nych do posia­da­nia WOSF pro­wa­dzi komi­sja.
 20. Dane żoł­nie­rzy zawo­do­wych z reali­za­cji egza­mi­nu upraw­nia­ją­ce­go do uzy­ska­nia WOSF prze­cho­wy­wa­ne są w sys­te­mie infor­ma­tycz­nym „SI SPRAWDZIAN”.

Decy­zja nr 89/MON Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 14 czerw­ca 2019 r. w spra­wie wpro­wa­dze­nia Woj­sko­wej Odzna­ki Spraw­no­ści Fizycz­nej