Informacje ogólne

Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go znaj­du­je się  Kam­pu­sie  Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Zada­niem SWF jest orga­ni­za­cja i pro­wa­dze­nie wszyst­kich przed­się­wzięć naszej uczel­ni doty­czą­cych dzia­łal­no­ści dydak­tycz­nej, pro­gra­mo­wej, szko­le­nio­wej w zakre­sie wycho­wa­nia fizycz­ne­go i spor­tu stu­den­tów oraz kadry zawo­do­wej i pra­cow­ni­ków WAT.

  • Kie­row­nik SWF – ppłk mgr Adam Wołos; tel. 261 839 457
  • Zastęp­ca kie­row­ni­ka ds. woj­sko­wych – kpt. mgr inż. Jaro­sław Kurek; tel. 261 839 458
  • Zastęp­ca kie­row­ni­ka ds. dydak­tycz­nych – kpt. mgr inż. Jaro­sław Kurek; tel. 261 839 458
  • Spe­cja­li­sta – mgr Paweł Jawor­ski; tel. 261 839 458

Sekre­ta­riat SWF:

  • Kata­rzy­na Nowo­gór­ska tel. 261 839 457
  • Kata­rzy­na Siu­dziń­ska tel. 261 839 457

 

Imię i nazwi­sko Tele­fon służ­bo­wy Peł­nio­na funk­cja Pokój
mgr Marian Bobiń­ski 261 837 122 star­szy wykła­dow­ca 72
mgr Tomasz Chmie­lew­ski 261 839 437 instruk­tor 49
dr Andrzej Cho­da­ła 261 837 122 star­szy wykła­dow­ca 72
mgr Zdzi­sław Czaj­ko 261 837 460 star­szy wykła­dow­ca 71
mgr Karo­li­na Czar­kow­ska-Napier­ska 261 839 254 wykła­dow­ca 51
mgr Dariusz Dawi­dziuk 261 839 943 star­szy wykła­dow­ca 67
mgr Piotr Fie­do­ruk 261 837 350 star­szy wykła­dow­ca 73
mgr Michał Gąsiń­ski 261 837 519 instruk­tor 54B
mgr Artur Gru­ba 261 837 010 instruk­tor 46
mgr Sta­ni­sław Grze­siak 261 837 027 star­szy wykła­dow­ca 70
mgr Michał Gulan 261 839 437 wykła­dow­ca 50
mgr Mariusz Jad­czak 261 837 010 wykła­dow­ca 46
mgr Krzysz­tof Kęp­niak 261 837 460 star­szy wykła­dow­ca 71
mgr Ane­ta Kle­mar­czyk 261 839 254 wykła­dow­ca 51
mgr Leszek Kle­szow­ski 261 839 254 star­szy wykła­dow­ca 52
mgr Jacek Kowal 261 839 943 star­szy wykła­dow­ca 67
mgr Rafał Krauz 261 839 437 wykła­dow­ca 49
kpt. Jaro­sław Kurek 261 839 458 instruk­tor  61
mgr Janusz Krysz­czuk 261 837 944 star­szy wykła­dow­ca 69
mgr Wal­de­mar Lachow­ski 261 837 944 star­szy wykła­dow­ca 69
mgr Karol Lan­dow­ski 261 839 298 instruk­tor 108
mgr Domi­nik Łodej 261 839 437 wykła­dow­ca 49
mgr Rado­sław Olszew­ski 261 839 437 wykła­dow­ca 50
mgr Rafał Paw­łow­ski 261 837 010 instruk­tor 46
dr Satur­nin Przy­byl­ski 261 839 711 star­szy wykła­dow­ca 105
mgr Grze­gorz Psz­czo­ła 261 839 010 instruk­tor 54A
mgr Anna Rybak 261 839 254 wykła­dow­ca 51
kpt. Paweł Ryś 261 837 188  instruk­tor  107
mgr Dariusz Sokal­ski 261 839 010 instruk­tor 54A
mgr Wal­de­mar Stan­gret 261 837 122 star­szy wykła­dow­ca 72
mgr Piotr Sta­sie­wicz 261 839 298 instruk­tor 108
 mgr Marek Szewc 261 837 350 star­szy wykła­dow­ca 73
mgr Miro­sław Witek 261 837 519 wykła­dow­ca 54B
mgr Janusz Wło­dek 261 839 437 instruk­tor 49
ppłk mgr Adam Wołos 261 839 457 kie­row­nik SWF 67
dr Syl­we­ster Wój­cic­ki 261 837 027 star­szy wykła­dow­ca 70
mgr Dawid Zapła­ta 261 837 010 wykła­dow­ca 46
mgr Andrzej Wier­niuk 261 837 785 KU AZS WAT
Pre­zes
45
Wie­sła­wa Ście­chul­ska 261 839 466 KU AZS WAT
Sekre­ta­riat
44
mgr Bar­tosz Rusin 261 839 466 KU AZS WAT
kie­row­nik kor­tów
44
Jan Dwurz­nik 261 837 882 gospo­darz obiek­tu 106
Woj­ciech Nędzi 261 837 547 maga­zyn 40
mgr Mar­cin Osta­szew­ski
mgr Joan­na Dobro­wol­ska
261 839 229 cen­trum reha­bi­li­ta­cji 22
Cze­sław Ser­got 261 837 440 pły­wal­nia 13
por­tie­rzy 261 837 808 por­tier­nia 4