Informacje ogólne

Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go znaj­du­je się  Kam­pu­sie  Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Zada­niem SWF jest orga­ni­za­cja i pro­wa­dze­nie wszyst­kich przed­się­wzięć naszej uczel­ni doty­czą­cych dzia­łal­no­ści dydak­tycz­nej, pro­gra­mo­wej, szko­le­nio­wej w zakre­sie wycho­wa­nia fizycz­ne­go i spor­tu stu­den­tów oraz kadry zawo­do­wej i pra­cow­ni­ków WAT.

  • Kie­row­nik SWF – ppłk mgr Adam Wołos; tel. 261 839 457
  • Zastęp­ca kie­row­ni­ka ds. woj­sko­wych – kpt. mgr inż. Jaro­sław Kurek; tel. 261 839 458
  • Zastęp­ca kie­row­ni­ka ds. dydak­tycz­nych – ppłk dr Marek Kociu­ba; tel. 261 839 458
  • Spe­cja­li­sta – mgr Paweł Jawor­ski; tel. 261 839 458

Sekre­ta­riat SWF:

  • Kata­rzy­na Nowo­gór­ska tel. 261 839 457
  • Kata­rzy­na Siu­dziń­ska tel. 261 839 457

 

Imię i nazwi­skoTele­fon służ­bo­wyPeł­nio­na funk­cjaPokój
mgr Marian Bobiń­ski261 837 122star­szy wykła­dow­ca72
dr Andrzej Cho­da­ła261 837 122star­szy wykła­dow­ca72
mgr Zdzi­sław Czaj­ko261 837 460star­szy wykła­dow­ca71
mgr Karo­li­na Czar­kow­ska-Napier­ska261 839 254wykła­dow­ca51
mgr Dariusz Dawi­dziuk261 839 943star­szy wykła­dow­ca67
mgr Piotr Fie­do­ruk261 837 350star­szy wykła­dow­ca73
mgr Michał Gąsiń­ski261 837 519instruk­tor54B
kpt. Rafał Goław­ski261 837 188instruk­tor107
mgr Artur Gru­ba261 837 010wykła­dow­ca46
mgr Sta­ni­sław Grze­siak261 837 027star­szy wykła­dow­ca70
mgr Michał Gulan261 839 437wykła­dow­ca50
mgr Mariusz Jad­czak261 837 010wykła­dow­ca46
mgr Krzysz­tof Kęp­niak261 837 460star­szy wykła­dow­ca71
mgr Ane­ta Kle­mar­czyk261 839 254wykła­dow­ca51
mgr Leszek Kle­szow­ski261 839 254star­szy wykła­dow­ca52
ppłk dr Marek Kociu­ba261 839 458zastęp­ca kie­row­ni­ka SWF
ds. dydak­tycz­nych
61
mgr Jacek Kowal261 839 943star­szy wykła­dow­ca67
mgr Rafał Krauz261 839 437wykła­dow­ca49
kpt. Jaro­sław Kurek261 839 458zastęp­ca kie­row­ni­ka SWF
ds. woj­sko­wych
61
mgr Janusz Krysz­czuk261 837 944star­szy wykła­dow­ca69
mgr Wal­de­mar Lachow­ski261 837 944star­szy wykła­dow­ca69
mgr Karol Lan­dow­ski261 839 298instruk­tor108
mgr Domi­nik Łodej261 839 437wykła­dow­ca49
mgr Rado­sław Olszew­ski261 839 437wykła­dow­ca50
mgr Rafał Paw­łow­ski261 837 010instruk­tor46
dr Satur­nin Przy­byl­ski261 839 711star­szy wykła­dow­ca105
mgr Grze­gorz Psz­czo­ła261 839 010instruk­tor54A
mgr Anna Rybak261 839 254wykła­dow­ca51
kpt. Paweł Ryś261 837 188 instruk­tor 107
mgr Dariusz Sokal­ski261 839 010instruk­tor54A
mgr Wal­de­mar Stan­gret261 837 122star­szy wykła­dow­ca72
mgr Piotr Sta­sie­wicz261 839 298instruk­tor108
 mgr Marek Szewc261 837 350star­szy wykła­dow­ca73
mgr Miro­sław Witek261 837 519wykła­dow­ca54B
mgr Janusz Wło­dek261 839 437instruk­tor49
ppłk mgr Adam Wołos261 839 457kie­row­nik SWF67
dr Syl­we­ster Wój­cic­ki261 837 027star­szy wykła­dow­ca70
mgr Dawid Zapła­ta261 837 010wykła­dow­ca46
mgr Andrzej Wier­niuk261 837 785KU AZS WAT
Pre­zes
45
Wie­sła­wa Ście­chul­ska261 839 466KU AZS WAT
Sekre­ta­riat
44
mgr Bar­tosz Rusin261 839 466KU AZS WAT
kie­row­nik kor­tów
44
Jan Dwurz­nik261 837 882gospo­darz obiek­tu106
Woj­ciech Nędzi261 837 547maga­zyn40
mgr Mar­cin Osta­szew­ski
mgr Joan­na Dobro­wol­ska
261 839 229cen­trum reha­bi­li­ta­cji22
Ewa Ser­got261 837 440pły­wal­nia13
por­tie­rzy261 837 808por­tier­nia4