azs

Akademicki Związek Sportowy Wojskowej Akademii Technicznej
istnieje od 1979 roku

Adres sie­dzi­by klu­bu: 00 – 908 War­sza­wa ul. Kar­te­zju­sza 1

Pre­ze­sem klu­bu jest mgr Andrzej Wier­niuk

Sekre­ta­riat klu­bu: Wie­sła­wa Ście­chul­ska, SWF, pok. 44

 

PRZEKAŻ 1% PODATKU NA KU AZS WAT

1procent2016

 

TRENINGI SEKCJI KLUBU UCZELNIANEGO
AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
2018/2019

 

Plan tre­nin­gów sek­cji KU AZS WAT

 

 

Szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji mogą udzie­lić:

  • odno­wa bio­lo­gicz­na – tel. 261 839 229,
  • pan Cze­sław Ser­got – pły­wal­nia tel. 261 837 440,
  • pani Wie­sła­wa Ście­chul­ska – dzia­łal­ność klu­bu, SWF, pok. 44.

 

Mapka lokalizacji AZS WAT

mapkauwks