logo-swf-watZa cało­kształt dzia­łań z zakre­su kul­tu­ry fizycz­nej w śro­do­wi­sku stu­den­tów i pra­cow­ni­ków WAT odpo­wia­da Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT. W stu­dium zatrud­nie­ni są nauczy­cie­le aka­de­mic­cy, z któ­rych każ­dy jest wyso­kiej kla­sy spe­cja­li­stą okre­ślo­nej dzie­dzi­ny kul­tu­ry fizycz­nej.

Odda­je­my stu­den­tom i pra­cow­ni­kom do dys­po­zy­cji kom­pleks obiek­tów spor­to­wych (halę gier, pły­wal­nię, siłow­nię, salę spor­tów wal­ki, salę do gim­na­sty­ki, sta­dion lek­ko­atle­tycz­ny, kor­ty teni­so­we, salę do teni­sa sto­ło­we­go, boiska pił­kar­skie. Przed­sta­wia­my sze­ro­kie spek­trum roz­wi­ja­nia zain­te­re­so­wań spor­to­wych. Chęt­nym do upra­wia­nia spor­tu pro­po­nu­je­my moż­li­wość kon­fron­ta­cji swo­ich umie­jęt­no­ści w rywa­li­za­cji spor­to­wej ze stu­den­ta­mi innych uczel­ni (w ramach KU AZS WAT).

Zain­te­re­so­wa­nym upra­wia­niem rekre­acji pole­ca­my uczest­nic­two w kwa­li­fi­ko­wa­nej tury­sty­ce gór­skiej, kaja­ko­wej i rowe­ro­wej. Nasze dzia­ła­nia skie­ro­wa­ne są na kształ­to­wa­nie postaw proz­dro­wot­nych i zdro­we­go sty­lu życia. Raz w roku, tra­dy­cyj­nie wszy­scy stu­den­ci i kadra nauko­wo-dydak­tycz­na WAT spo­ty­ka­ją się na Świę­cie Spor­tu, aby zapre­zen­to­wać swój kunszt spor­to­wy i w atmos­fe­rze pik­ni­ku pod­su­mo­wać mija­ją­cy rok aka­de­mic­ki.

W związ­ku z zapo­bie­ga­niem roz­prze­strze­nia­niu się wiru­sa SARS-COV‑2 dostęp do obiek­tów wewnętrz­nych Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go w naj­bliż­szym cza­sie będzie moc­no ogra­ni­czo­ny.

Reko­men­du­je się zała­twia­nie wszyst­kich spraw i kon­takt z nauczy­cie­la­mi SWF w for­mie elek­tro­nicz­nej lub tele­fo­nicz­nie.

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w naj­bliż­szym cza­sie sek­cja reha­bi­li­ta­cji WAT będzie świad­czy­ła usłu­gi w for­mie kon­sul­ta­cji tele­fo­nicz­nych i dro­gą mailo­wą pod niżej poda­ny­mi dany­mi kon­tak­to­wy­mi:

p. Mar­cin Osta­szew­ski
tel. 535 355 045
e‑mail marcin.​ostaszewski@​wat.​edu.​pl