NABÓR NA SZEŚCIOMIESIĘCZNE SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2020 R.

 

INFORMACJA

dla pod­ofi­ce­rów zawo­do­wych ubie­ga­ją­cych się o przy­ję­cie na sze­ścio­mie­sięcz­ne
szko­le­nie woj­sko­we kan­dy­da­tów na ofi­ce­rów w 2020 roku

w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej
im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go w War­sza­wie

PODSTAWA

Decy­zja Nr 108/MON Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 16 lip­ca 2019 r. WAT w spra­wie nabo­ru na szko­le­nie woj­sko­we kan­dy­da­tów na ofi­ce­rów w 2020 r. (Dz. Urz. MON z 2019 r., poz. 134).

Zgod­nie z przed­mio­to­wą decy­zją nabór pro­wa­dzo­ny jest w poniż­szych kor­pu­sach i gru­pach oso­bo­wych:

 

Kor­pus oso­bo­wy Gru­pa oso­bo­wa Przy­dat­ne kie­run­ki stu­diów Limit miejsc
Łączności i informatyki (28) Eksploatacja systemów łączności (B)

- tele­ko­mu­ni­ka­cja

Akcep­to­wal­ne:

- infor­ma­ty­ka
– cyber­ne­ty­ka

82*
(w tym 3 na potrze­by WOT)

* Rekru­ta­cja na potrze­by WOT

Prio­ry­te­to­we:

- infor­ma­ty­ka
– tele­ko­mu­ni­ka­cja
– elek­tro­ni­ka
– elek­tro­tech­ni­ka
– auto­ma­ty­ka i robo­ty­ka
– cyber­bez­pie­czeń­stwo
– sys­te­my infor­ma­cyj­ne
w bez­pie­czeń­stwie

Akcep­to­wal­ne:

- budo­wa i eks­plo­ata­cja maszyn
– mecha­tro­ni­ka
– mecha­ni­ka
– fizy­ka
– nauki o zarzą­dza­niu
– nauki o bez­pie­czeń­stwie
– nauki o obron­no­ści

Logistyki (38) Ogólnologistyczna (A) - logi­sty­ka
– logi­sty­ka kra­jo­wa i mię­dzy­na­ro­do­wa
– trans­port
– zarzą­dza­nie tech­ni­ka
– zarzą­dza­nie i inży­nie­ria pro­duk­cji
– mecha­ni­ka i budo­wa maszyn
– budow­nic­two
– zarzą­dza­nie nie­ru­cho­mo­ścia­mi
– mecha­tro­ni­ka
– inży­nie­ria mate­ria­ło­wa
– tech­no­lo­gia żywie­nia
– elek­tro­tech­ni­ka
– eko­no­mia
30*
(w tym 3 na potrze­by WOT)

* Rekru­ta­cja na potrze­by WOT

Prio­ry­te­to­we:

- logi­sty­ka
– mecha­ni­ka
– mecha­tro­ni­ka
– mecha­ni­ka i budo­wa maszyn
– budo­wa i eks­plo­ata­cja maszyn
– trans­port
– elek­tro­tech­ni­ka
– inży­nie­ria mate­ria­ło­wa
– zarzą­dza­nie w przed­się­bior­stwie
– zarzą­dza­nie w logi­sty­ce
mię­dzy­na­ro­do­wej
– bez­pie­czeń­stwo żyw­no­ści
– tech­no­lo­gia żyw­no­ści i żywie­nia
czło­wie­ka
– gastro­no­mia i hote­lar­stwo
– włó­kien­nic­two
– gospo­dar­ka prze­strzen­na
– budow­nic­two

Akcep­to­wal­ne:

- auto­ma­ty­ka i robo­ty­ka
– che­mia
– elek­tro­ni­ka
– ochro­na i kształ­to­wa­nie śro­do­wi­ska
– eko­no­mia
– nauki o zarzą­dza­niu
– nauki o bez­pie­czeń­stwie
– nauki o obron­no­ści

Transportu i ruchu wojsk (C) - trans­port
– trans­port i logi­sty­ka
– logi­sty­ka
– logi­sty­ka kra­jo­wa i mię­dzy­na­ro­do­wa
– gospo­dar­ka i admi­ni­stra­cja publicz­na
– zarzą­dza­nie tech­ni­ka
20

 

 

Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Kadr MON okre­ślił wyma­ga­ne kwa­li­fi­ka­cje języ­ko­we dla absol­wen­tów szko­le­nia woj­sko­we­go kan­dy­da­tów na ofi­ce­rów na pozio­mie SPJ 2,2,2,2 wg. STANAG 6001 (dla kan­dy­da­tów szko­lo­nych na potrze­by WOT na pozio­mie SPJ 1,1,1,1).

Dopusz­cza się moż­li­wość ubie­ga­nia o przy­ję­cie na szko­le­nie woj­sko­we pod­ofi­ce­rów zawo­do­wych posia­da­ją­cych inne niż przy­dat­ne wykształ­ce­nie wyż­sze, jeże­li posia­da­ją doświad­cze­nie i kwa­li­fi­ka­cje w spe­cjal­no­ści przy­dat­nej w danym kor­pu­sie oso­bo­wym (gru­pie oso­bo­wej).

Pod­ofi­ce­ro­wie zawo­do­wi ubie­ga­ją­cy się o przy­ję­cie na szko­le­nie woj­sko­we kan­dy­da­tów na ofi­ce­rów do 30 wrze­śnia 2019 roku, reje­stru­ją się na stro­nie WAT oraz skła­da­ją (dro­gą służ­bo­wą) wnio­ski do Dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Kadr, wraz z doku­men­ta­mi wymie­nio­ny­mi poni­żej:

  • kwe­stio­na­riusz oso­bo­wy;
  • dyplom (odpis dyplo­mu) ukoń­cze­niu stu­diów dru­gie­go stop­nia (w przy­pad­ku bra­ku dyplo­mu uczel­nia hono­ru­je zaświad­cze­nie o ukoń­czo­nych stu­diach dru­gie­go stop­nia – zawie­ra­ją­ce oce­nę z egza­mi­nu koń­co­we­go oraz uzy­ska­ny tytuł – dyplom nale­ży dołą­czyć naj­póź­niej w dniu sta­wien­nic­twa na egza­min w WAT);
  • życio­rys;
  • odpis skró­co­ny aktu uro­dze­nia (ory­gi­nał);
  • poświad­czo­na za zgod­ność z ory­gi­na­łem kopia ostat­niej opi­nii służ­bo­wej (za 2019 rok);
  • poświad­czo­na za zgod­ność kopia świa­dec­twa zna­jo­mo­ści j. angiel­skie­go
  • zak­tu­ali­zo­wa­ne CV żoł­nie­rza zawo­do­we­go z sys­te­mu SEW on-line, potwier­dzo­ne za zgod­ność przez organ kadro­wy jed­nost­ki woj­sko­wej;
  • infor­ma­cja o oso­bie z Kra­jo­we­go Reje­stru Kar­ne­go (KRK) – wysta­wio­na bez­po­śred­nio przed zło­że­niem wnio­sku z kom­ple­tem doku­men­tów.

Ponad­to w dniu – sta­wien­nic­twa na egza­min wstęp­ny w WAT nale­ży przed­sta­wić ory­gi­na­ły innych doku­men­tów potwier­dza­ją­cych posia­da­ne kwa­li­fi­ka­cje, doświad­cze­nie lub umie­jęt­no­ści np. świa­dec­twa, dyplo­my ukoń­cze­nia kur­sów i szko­leń, zaświad­cze­nia dot. peł­nie­nia służ­by poza gra­ni­ca­mi pań­stwa, cer­ty­fi­ka­ty poświad­cza­ją­ce zdo­by­te upraw­nie­nia, odby­te szko­le­nia itp.

PLANOWANE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMIN
Kom­ple­to­wa­nie doku­men­tów do 30 wrze­śnia 2019 r.
Test z j. angiel­skie­go 2 grud­nia 2019 r.
Spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej 3 grud­nia 2019 r.
Roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cyj­na 4 – 6 grud­nia 2019 r.
Ogło­sze­nie wyni­ków 9 grud­nia 2019 r.
Roz­po­czę­cie szko­le­nia 4 lute­go 2020 r.

 

UCHWAŁA SENATU WAT nr 77/WAT/2019 z dnia 24 paź­dzier­ni­ka 2019 r. w spra­wie usta­le­nia warun­ków i try­bu nabo­ru na szko­le­nie woj­sko­we kan­dy­da­tów na ofi­ce­rów w 2020 roku pro­wa­dzo­ne w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go

 

 

Do kon­tak­tów robo­czych został wyzna­czo­ny

Wydział Kadr Woj­sko­wych WAT
kpt. Mariusz Kubisz – 261 837 251
kpt. Seba­stian Bro­nisz, p. Tomasz Wyry­kow­ski – 261 837 164