NABÓR NA DODATKOWE SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW

INFORMACJA

dla pod­ofi­ce­rów zawo­do­wych ubie­ga­ją­cych się o przy­ję­cie na sze­ścio­mie­sięcz­ne szko­le­nie woj­sko­we kan­dy­da­tów na ofi­ce­rów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go w War­sza­wie w 2019 roku w kor­pu­sie oso­bo­wym logi­sty­ki w gru­pie oso­bo­wej ogól­no­lo­gi­stycz­nej

UWAGA! ZMIANA TERMINU ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

PODSTAWA

Decy­zja Nr 101/MON Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 9 sierp­nia 2018 r. w spra­wie nabo­ru na szko­le­nie woj­sko­we kan­dy­da­tów na ofi­ce­rów w 2019 (Dz. Urz. MON z 2018 r., poz 109 z późn. zm.).

Decy­zja Nr 175/MON Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 21 grud­nia 2018 r. zmie­nia­ją­ca decy­zję w spra­wie nabo­ru na szko­le­nie woj­sko­we kan­dy­da­tów na ofi­ce­rów w 2019 (Dz. Urz. MON z 2018 r., poz 201)

 

Lp. Kor­pus oso­bo­wy Gru­pa oso­bo­wa Przy­dat­ne kie­run­ki stu­diów Limit miejsc
1. Logi­sty­ki Ogól­no­lo­gi­stycz­na – Logi­sty­ka
– Logi­sty­ka kra­jo­wa i mię­dzy­na­ro­do­wa
– Trans­port
– Zarzą­dza­nie
– Zarzą­dza­nie i inży­nie­ria pro­duk­cji
– Mecha­ni­ka i budo­wa maszyn
– Budow­nic­two
– Zarzą­dza­nie nie­ru­cho­mo­ścia­mi
– Bez­pie­czeń­stwo naro­do­we
– Mecha­tro­ni­ka
– Eko­no­mia
20

 

Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Kadr MON okre­ślił wyma­ga­ne kwa­li­fi­ka­cje języ­ko­we dla absol­wen­tów szko­le­nia woj­sko­we­go kan­dy­da­tów na ofi­ce­rów na pozio­mie SPJ 2,2,2,2 wg. STANAG 6001

Dopusz­cza się moż­li­wość ubie­ga­nia o przy­ję­cie na szko­le­nie woj­sko­we pod­ofi­ce­rów zawo­do­wych posia­da­ją­cych inne niż przy­dat­ne wykształ­ce­nie wyż­sze, jeże­li posia­da­ją doświad­cze­nie i kwa­li­fi­ka­cje w spe­cjal­no­ści przy­dat­nej w danym kor­pu­sie oso­bo­wym (gru­pie oso­bo­wej).

Pod­ofi­ce­ro­wie zawo­do­wi ubie­ga­ją­cy się o przy­ję­cie na szko­le­nie woj­sko­we kan­dy­da­tów na ofi­ce­rów do 31 maja 2019 roku, reje­stru­ją się na stro­nie WAT oraz skła­da­ją (dro­gą służ­bo­wą) wnio­ski do Dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Kadr, wraz z inny­mi doku­men­ta­mi wymie­nio­ny­mi poni­żej:

 • kwe­stio­na­riusz oso­bo­wy;
 • dyplom (odpis dyplo­mu) ukoń­cze­niu stu­diów dru­gie­go stop­nia (w przy­pad­ku bra­ku dyplo­mu uczel­nia hono­ru­je zaświad­cze­nie o ukoń­czo­nych stu­diach dru­gie­go stop­nia – zawie­ra­ją­ce oce­nę z egza­mi­nu koń­co­we­go oraz uzy­ska­ny tytuł – dyplom nale­ży dołą­czyć naj­póź­niej w dniu sta­wien­nic­twa na egza­min w WAT);
 • życio­rys;
 • odpis skró­co­ny aktu uro­dze­nia (ory­gi­nał);
 • poświad­czo­na za zgod­ność z ory­gi­na­łem kopia ostat­niej opi­nii służ­bo­wej;
 • zak­tu­ali­zo­wa­ne CV żoł­nie­rza zawo­do­we­go z sys­te­mu SEW on-line, potwier­dzo­ne za zgod­ność przez organ kadro­wy jed­nost­ki woj­sko­wej;
 • infor­ma­cja o oso­bie z Kra­jo­we­go Reje­stru Kar­ne­go (KRK) – wysta­wio­na bez­po­śred­nio przed zło­że­niem wnio­sku z kom­ple­tem doku­men­tów.

Ponad­to w dniu – sta­wien­nic­twa na egza­min wstęp­ny w WAT nale­ży przed­sta­wić ory­gi­na­ły innych doku­men­tów potwier­dza­ją­cych posia­da­ne kwa­li­fi­ka­cje, doświad­cze­nie lub umie­jęt­no­ści np. świa­dec­twa, dyplo­my ukoń­cze­nia kur­sów i szko­leń, zaświad­cze­nia dot. peł­nie­nia służ­by poza gra­ni­ca­mi pań­stwa, cer­ty­fi­ka­ty poświad­cza­ją­ce zdo­by­te upraw­nie­nia, odby­te szko­le­nia itp.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Przed­się­wzię­cie Ter­min
Skła­da­nie wnio­sków do 31 maja 2019 r.
Postę­po­wa­nie rekru­ta­cyj­ne 1 – 4 lip­ca 2019 r.
Test z j. angiel­skie­go 1 lip­ca 2019 r.
Spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej 2 lip­ca 2019 r.
Roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cyj­na 3 – 4 lip­ca 2019 r.
Ogło­sze­nie wyni­ków 5 lip­ca 2019 r.
Roz­po­czę­cie szko­le­nia 3 wrze­śnia 2019 r.

 

 • 1 lip­ca 2019 r. o godz. 07.45 – egza­min zna­jo­mo­ści języ­ka angiel­skie­go
  • dla osób nie posia­da­ją­cych udo­ku­men­to­wa­nej zna­jo­mo­ści języ­ka angiel­skie­go na wyma­ga­nym pozio­mie SPJ (według wymo­gów poro­zu­mie­nia stan­da­ry­za­cyj­ne­go NATO STANAG 6001);
 • 2 lip­ca 2019 r. o godz. 07.50 – spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej
  • dla wszyst­kich kan­dy­da­tów bio­rą­cych udział w postę­po­wa­niu:
 • 3 – 4 lip­ca 2019 r. od godz. 07.45 roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cyj­na z kan­dy­da­ta­mi
  • dla wszyst­kich kan­dy­da­tów bio­rą­cych udział w postę­po­wa­niu.

MIEJSCE STAWIENNICTWA

 • egza­min zna­jo­mo­ści języ­ka angiel­skie­go oraz roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cyj­na: Klub WAT – War­sza­wa ul. Kali­skie­go 25A;
 • roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cyj­na:  Wydział Logi­sty­ki bud. 135 – War­sza­wa ul. Kali­skie­go 2;;
 • spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej: Ośro­dek Szko­le­nio­wo – Spor­to­wy WAT War­sza­wa ul. Kar­te­zju­sza 1.

UBIÓR

 • egza­min zna­jo­mo­ści języ­ka angiel­skie­go oraz roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cyj­na – mun­dur wyj­ścio­wy;
 • spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej – strój spor­to­wy (na pły­wal­ni obo­wią­zu­je strój kąpie­lo­wy tj. cze­pek, kąpielówki/strój jed­no­czę­ścio­wy).

Zakwa­te­ro­wa­nie i wyży­wie­nie – we wła­snym zakre­sie na zasa­dach podró­ży służ­bo­wej.

W trak­cie roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej kan­dy­dat zobo­wią­za­ny jest przed­ło­żyć komi­sji ory­gi­na­ły wyma­ga­nych w pro­ce­sie rekru­ta­cji doku­men­tów oraz pozo­sta­łe doku­men­ty potwier­dza­ją­ce dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­cje.

Przed przy­stą­pie­niem do spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej kan­dy­dat zobo­wią­za­ny jest przed­ło­żyć komi­sji aktu­al­ne okre­so­we bada­nia lekar­skie.

 

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 44/WAT/2018 z dnia 25 paź­dzier­ni­ka 2018 r. w spra­wie usta­le­nia warun­ków i try­bu nabo­ru na szko­le­nie woj­sko­we kan­dy­da­tów na ofi­ce­rów w 2019 roku pro­wa­dzo­ne w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go

DO KONTAKTÓW ROBOCZYCH ZOSTAŁ WYZNACZONY

Wydział Kadr Woj­sko­wych WAT

 • kpt. Mariusz Kubisz – 261 837 251
 • kpt. Seba­stian Bro­nisz, p. Tomasz Wyry­kow­ski – 261 837 164