STUDIA MBA

Misją ofe­ro­wa­nych stu­diów MBA jest kształ­ce­nie wszech­stron­nych i twór­czych spe­cja­li­stów na potrze­by Sił Zbroj­nych RP, Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej oraz słuzb spe­cjal­nych, gospo­dar­ki opar­tej na wie­dzy oraz spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­ne­go z zakre­su zarzą­dza­nia cyber­bez­pie­czeń­stwem , przy­czy­nia­ją­cych się do roz­wo­ju tech­ni­ki i tech­no­lo­gii bez­pie­czeń­stwa cyber­prze­strze­ni oraz gospo­dar­ki naro­do­wej. tyczy się to w szcze­gól­no­ści prze­ciw­dzia­ła­nia zagro­że­niom w cyber­prze­strze­ni. Stu­dia przy­go­tu­ją przy­szłe kadry mene­dżer­skie prze­ka­zu­jąc wie­dzę z zakre­su zarzą­dza­nia insty­tu­cja­mi wcho­dzą­cy­mi w skład sys­te­mu cyber­bez­pie­czeń­stwa kra­ju, pro­jek­ta­mi i aspek­ty tech­no­lo­gicz­ne kształ­tu­jąc umie­jęt­no­ści i dosko­na­ląc kom­pe­ten­cje spo­łecz­ne na naj­wyż­szym pozio­mie.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA NADAWANEJ KWALIFIKACJI 

Stu­dia pody­plo­mo­we MBA w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa adre­so­wa­ne są do osób pra­gną­cych dosko­na­lić umie­jęt­no­ści zwią­za­ne z sze­ro­ko rozu­mia­nym cyber­bez­pie­czeń­stwem.  Stu­dia prze­zna­czo­ne dla osób posia­da­ją­cych wykształ­ce­nie wyż­sze oraz okre­ślo­ne doświad­cze­nie na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych, zaj­mu­ją­cych się zawo­do­wo aspek­ta­mi cyber­bez­pie­czeń­stwa. Stu­dia pro­wa­dzo­ne będą w języ­ku pol­skim (80% zajęć) i angiel­skim (20% zajęć), we współ­pra­cy Uni­wer­sy­te­tem w Genui (Wło­chy).

Stu­dia pody­plo­mo­we dostar­cza­ją wie­dzy, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji m.in. w zakre­sie:

  • sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa cyber­ne­tycz­ne­go,
  • współ­cze­snych zagro­żeń cyfro­wych,
  • stra­te­gii infor­ma­cyj­nych w zarzą­dza­niu,
  • aspek­tów praw­nych cyber­bez­pie­czeń­stwa,
  • kra­jo­we­go sys­te­mu cyber­bez­pie­czeń­stwa,
  • bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów infor­ma­cyj­nych,
  • sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa sie­cio­we­go,
  • teo­rii „woj­ny infor­ma­cyj­nej”
  • poli­ty­ki NATO w zakre­sie cybe­ro­bro­ny.

Pro­gram kształ­ce­nia na stu­diach pody­plo­mo­wych MBA obej­mu­je przed­mio­ty reali­zo­wa­ne w for­mie wykła­dów, ćwi­czeń, labo­ra­to­riów i semi­na­riów oraz egza­min koń­co­wy.

Na pod­sta­wie zało­żeń orga­ni­za­cyj­no-pro­gra­mo­wych absol­went stu­diów pody­plo­mo­wych MBA w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa w wyni­ku reali­za­cji pro­gra­mu stu­diów powi­nien osią­gnąć przed­sta­wio­ne poni­żej efek­ty ucze­nia się.

Roz­po­czę­cie kształ­ce­nia na Stu­diach pody­plo­mo­wych MBA w zakre­sie zarzą­dza­nia cyber­bez­pie­czeń­stwem

Pro­gram Stu­diów pody­plo­mo­wych MBA w zakre­sie zarzą­dza­nia cyber­bez­pie­czeń­stwem obej­mu­je 252 godzi­ny zajęć dydak­tycz­nych, w ramach 10 przed­mio­tów. Warun­kiem pomyśl­ne­go ukoń­cze­nia stu­diów jest zda­nie egza­mi­nów lub uzy­ska­nie wyma­ga­nych zali­czeń w ramach poszcze­gól­nych przed­mio­tów oraz zda­nie egza­mi­nu koń­co­we­go.

Stu­dia trwa­ją 2 seme­stry i mają cha­rak­ter nie­sta­cjo­nar­ny. Pro­wa­dzo­ne będą w for­mie 8 tzw. zjaz­dów sobot­nio-nie­dziel­nych w każ­dym seme­strze.

Stu­dia pro­wa­dzo­ne są z udzia­łem part­ne­ra zagra­nicz­ne­go, któ­rym jest Uni­wer­sy­tet w Genui oraz pra­cow­ni­ka jed­nej z agen­cji NATO. Wykła­dow­cy z tego uni­wer­sy­te­tu pro­wa­dzić będą po jed­nym przed­mio­cie w każ­dym seme­strze. Przed­mio­ty te reali­zo­wa­ne będą w języ­ku angiel­skim.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na  pla­nu­je uru­cho­mić stu­dia pody­plo­mo­we typu MBA w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa skie­ro­wa­ne są do osób pra­gną­cych dosko­na­lić umie­jęt­no­ści zwią­za­ne z sze­ro­ko rozu­mia­nym cyber­bez­pie­czeń­stwem.

Stu­dia prze­zna­czo­ne dla osób posia­da­ją­cych wykształ­ce­nie wyż­sze oraz okre­ślo­ne doświad­cze­nie na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych, zaj­mu­ją­cych się zawo­do­wo aspek­ta­mi cyber­bez­pie­czeń­stwa. Stu­dia pro­wa­dzo­ne będą w języ­ku pol­skim (80% zajęć) i angiel­skim (20% zajęć), we współ­pra­cy z part­ne­ra­mi zagra­nicz­ny­mi: Uni­wer­sy­tet w Genui (Wło­chy) oraz NATO CIA.

Stu­dia dostar­cza­ją wie­dzy, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji w zakre­sie: zarzą­dza­nia stra­te­gicz­ne­go, stra­te­gii infor­ma­cyj­nych wyko­rzy­sty­wa­nych w zarzą­dza­niu, zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem i sytu­acja­mi kry­zy­so­wy­mi, zarzą­dza­nia ryzy­kiem w sys­te­mach infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej, współ­cze­snych zagro­żeń cyfro­wych, zarzą­dza­nia ryzy­kiem w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa, bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów infor­ma­cyj­nych, sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa sie­cio­we­go, kryp­to­gra­ficz­nych aspek­tów ochro­ny danych, data mining w cyber­bez­pie­czeń­stwie, sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa cyber­ne­tycz­ne­go, poli­ty­ki NATO w zakre­sie cybe­ro­bro­ny.

Czas trwa­nia: czte­ry seme­stry.  Stu­dia zosta­ną uru­cho­mio­ne pod warun­kiem zgło­sze­nia się mini­mum 15 słu­cha­czy. Decy­du­je kolej­ność zgło­szeń.

Wdro­że­nie kon­cep­cji pro­wa­dze­nia zajęć w opar­ciu o efek­ty ucze­nia się prze­kła­da się na róż­no­rod­ne for­my i kry­te­ria ewa­lu­acji. Istot­nym aspek­tem wery­fi­ka­cji jest jed­no­znacz­ne okre­śle­nie kry­te­riów oce­ny w odnie­sie­niu do poszcze­gól­nych efek­tów ucze­nia się. Na pierw­szych zaję­ciach w ramach poszcze­gól­nych przed­mio­tów kształ­ce­nia pro­wa­dzą­cy zaję­cia infor­mu­ją uczest­ni­ków stu­diów pody­plo­mo­wych o zakła­da­nych przed­mio­to­wych efek­tach ucze­nia się oraz o for­mach i spo­so­bach ich wery­fi­ka­cji.

Wery­fi­ka­cja zakła­da­nych efek­tów ucze­nia się – zwłasz­cza w zakre­sie wery­fi­ka­cji wie­dzy – jest pro­wa­dzo­na w for­mie zali­czeń i egza­mi­nów. Spe­cy­fi­ka reali­zo­wa­nych przed­mio­tów spra­wia, że w zależ­no­ści od potrzeb wery­fi­ka­cja ta prze­pro­wa­dza­na jest pisem­nie lub ust­nie. Wyni­ki tej wery­fi­ka­cji są doku­men­to­wa­ne w pra­cach pisem­nych oraz pro­to­ko­łach zali­czeń i egza­mi­nów.

Rów­no­cze­śnie efek­ty ucze­nia się z zakre­su wie­dzy, umie­jęt­no­ści oraz kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych są wery­fi­ko­wa­nie w trak­cie zajęć prak­tycz­nych na ćwi­cze­niach, labo­ra­to­riach i semi­na­riach. Pod­sta­wo­wy­mi for­ma­mi wery­fi­ka­cji zakła­da­nych efek­tów ucze­nia się są tu: ana­li­zy typu „case stu­dies”, zada­nia labo­ra­to­ryj­ne, refe­ra­ty, pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne, ese­je, recen­zje i opra­co­wa­nia. Wyni­ki tej wery­fi­ka­cji są doku­men­to­wa­ne w for­mie przy­go­to­wa­nych przez Słu­cha­czy opra­co­wań odręcz­nych, pod posta­cią wydru­ków przy­go­to­wa­nych opra­co­wań lub w for­mie elek­tro­nicz­nej.

Osta­tecz­ną for­mą wery­fi­ko­wa­nia wie­dzy, umie­jęt­no­ści oraz kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych jest, zgod­nie z § 23 ust. 3 Regu­la­mi­nu stu­diów pody­plo­mo­wych w WAT, egza­min koń­co­wy prze­pro­wa­dza­ny na zakoń­cze­nie stu­diów, przez komi­sję wyzna­czo­ną decy­zją dzie­ka­na. 

Stu­dia zosta­ną uru­cho­mio­ne pod warun­kiem zgło­sze­nia się mini­mum 15 słu­cha­czy. Decy­du­je kolej­ność zgło­szeń.

FORMA ZAKOŃCZENIA STUDIÓW

W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej warun­ki ukoń­cze­nia stu­diów pody­plo­mo­wych okre­śla Regu­la­min Stu­diów Pody­plo­mo­wych w WAT. 

Zgod­nie z § 21 ust. 1 Regu­la­mi­nu stu­diów pody­plo­mo­wych w WAT stu­dia koń­czą się egza­mi­nem koń­co­wym, któ­ry prze­pro­wa­dza komi­sja powo­ła­na Decy­zją dzie­ka­na Wydzia­łu.

WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warun­kiem otrzy­ma­nia świa­dec­twa jest zda­nie egza­mi­nu koń­co­we­go. W świa­dec­twie ukoń­cze­nia stu­diów wpi­su­je się słow­nie wynik stu­diów, usta­lo­ny zgod­nie z § 25 Regu­la­mi­nu Stu­diów Pody­plo­mo­wych w WAT.

Doku­men­tem for­ma­li­zu­ją­cy­mi i nada­ją­cym moc praw­ną uzy­ska­nia świa­dec­twa ukoń­cze­nia stu­diów pody­plo­mo­wych jest decy­zja rek­to­ra.