Z dniem 1 paź­dzier­ni­ka 2019 r., zaprze­sta­je się przy­zna­wa­nia dok­to­ran­tom Sty­pen­dium dla Naj­lep­szych Dok­to­ran­tów.

Na pod­sta­wie art. 86 ust. 1 pkt. 4 i art. 91 – 95 usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce (Dz. U., poz. 1668), w związ­ku z art. 281 usta­wy z dnia 3 lip­ca 2018 r. Prze­pi­sy wpro­wa­dza­ją­ce usta­wę – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce (Dz. U., poz. 1669), Sty­pen­dium Rek­to­ra mogą otrzy­my­wać dok­to­ran­ci, któ­rzy roz­po­czę­li stu­dia dok­to­ranc­kie przed rokiem aka­de­mic­kim 2019/2020, w okre­sie od dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2019 r. do dnia 31 grud­nia 2023 r.

Sty­pen­dium Rek­to­ra dla dok­to­ran­tów, przy­zna­je się, sto­su­jąc odpo­wied­nio prze­pi­sy poniż­sze­go regu­la­mi­nu: (treść regu­la­mi­nu wkrót­ce)

STYPENDIA DOKTORANCKIE

Decy­zja Rek­to­ra WAT nr 308/RKR/2018 z dnia 29 listo­pa­da w spra­wie okre­śle­nia wskaź­ni­ka pro­cen­to­we­go licz­by zwięk­szeń sty­pen­diów oraz kwo­ty zwięk­sze­nia sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go w roku aka­de­mic­kim 2018/2019

Zarzą­dze­nie Rek­to­ra WAT nr 24/RKR/2018 z dnia 6 wrze­śnia 2018 r. zmie­nia­ją­ce zarzą­dze­nie w spra­wie wpro­wa­dze­nia „Regu­la­mi­nu przy­zna­wa­nia sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go i zwięk­sze­nia sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go uczest­ni­kom sta­cjo­nar­nych stu­diów dok­to­ranc­kich w WAT”

Decy­zja Rek­to­ra WAT nr 158 RKR/2018 z dnia 20 czerw­ca 2018 r. w spra­wie wyso­ko­ści mie­sięcz­nej kwo­ty sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go

Zarzą­dze­nie Rek­to­ra WAT nr 20/RKR/2018 z dnia 28 czerw­ca 2018 r. zmie­nia­ją­ce zarzą­dze­nie w spra­wie wpro­wa­dze­nia „Regu­la­mi­nu przy­zna­wa­nia sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go i zwięk­sze­nia sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go uczest­ni­kom sta­cjo­nar­nych stu­diów dok­to­ranc­kich w WAT”

Zarzą­dze­nie Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 14/RKR/2018 z dnia 18 maja 2018 r. w spra­wie „Regu­la­mi­nu przy­zna­wa­nia sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go i zwięk­sze­nia sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go uczest­ni­kom sta­cjo­nar­nych stu­diów dok­to­ranc­kich w WAT”

Regu­la­min przy­zna­wa­nia sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go i zwięk­sze­nia sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go uczest­ni­kom sta­cjo­nar­nych stu­diów dok­to­ranc­kich w WAT

Arkusz osią­gnięć dydak­tycz­nych i nauko­wych dok­to­ran­ta uzy­ska­nych w poprzed­nim roku aka­de­mic­kim

Arkusz oce­ny wnio­sków o przy­zna­nie sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go i zwięk­sze­nia sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go dok­to­ran­tom pierw­sze­go roku stu­diów

Instruk­cja zło­że­nia wnio­sku o sty­pen­dium dok­to­ranc­kie

Instruk­cja zło­że­nia wnio­sku o zwięk­sze­nie sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go

STYPENDIUM DOKTORANCKIE
W RAMACH PROGRAMU
„DOKTORAT WDROŻENIOWY”

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 28 kwiet­nia 2017 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych kry­te­riów i try­bu przy­zna­wa­nia, prze­ka­zy­wa­nia oraz roz­li­cza­nia środ­ków finan­so­wych na naukę, try­bu wyzna­cza­nia opie­ku­na pomoc­ni­cze­go i przy­zna­wa­nia sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go w ramach pro­gra­mu „Dok­to­rat wdro­że­nio­wy”

Usta­wa z dnia 21 kwiet­nia 2017 r. o zmia­nie usta­wy o stop­niach nauko­wych i tytu­le nauko­wym oraz o stop­niach i tytu­le w zakre­sie sztu­ki oraz nie­któ­rych innych ustaw

STYPENDIUM MINISTRA

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 1 kwiet­nia 2019 r. w spra­wie sty­pen­diów mini­stra wła­ści­we­go do spraw szkol­nic­twa wyż­sze­go i nauki dla stu­den­tów i wybit­nych mło­dych naukow­ców

NAGRODA MINISTRA

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 9 wrze­śnia 2015 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych kry­te­riów i try­bu oce­ny wnio­sków o przy­zna­nie nagro­dy za wybit­ne osią­gnię­cia nauko­we lub nauko­wo-tech­nicz­ne

STYPENDIUM NAUKOWE

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 27 paź­dzier­ni­ka 2015 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych kry­te­riów i try­bu przy­zna­wa­nia i roz­li­cza­nia sty­pen­diów nauko­wych dla wybit­nych mło­dych naukow­ców