STYPENDIA DOKTORANCKIE

Sty­pen­dium dok­to­ranc­kie i zwięk­sze­nie sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go, doty­czy tyl­ko dok­to­ran­tów stu­diów sta­cjo­nar­nych, któ­rzy roz­po­czę­li stu­dia dok­to­ranc­kie przed rokiem aka­de­mic­kim 2019/2020.

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Sty­pen­dium dok­to­ranc­kie, może być przy­zna­ne dok­to­ran­to­wi, któ­ry ter­mi­no­wo reali­zu­je pro­gram stu­diów dok­to­ranc­kich, wyka­zu­je się zaan­ga­żo­wa­niem w pro­wa­dze­niu zajęć dydak­tycz­nych lub reali­za­cji badań nauko­wych pro­wa­dzo­nych przez PJO, postę­pa­mi w pra­cy nauko­wej i przy­go­to­wa­niu roz­pra­wy dok­tor­skiej.

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

Zwięk­sze­nie sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go, może być przy­zna­ne dok­to­ran­to­wi wyróż­nia­ją­ce­mu się w pra­cy nauko­wej i dydak­tycz­nej.

W roku aka­de­mic­kim 2019/2010 wyso­kość sty­pen­diów mie­sięcz­nie wyno­si:

 • sty­pen­dium dok­to­ranc­kie – 2000zł;
 • zwięk­sze­nie sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go – 860zł.

Sty­pen­dia dok­to­ranc­kie przy­zna­wa­ne są na rok aka­de­mic­ki.

Instruk­cja skła­da­nia wnio­sków o sty­pen­dia dok­to­ranc­kie

Wnio­ski o sty­pen­dia dok­to­ranc­kie nale­ży skła­dać w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich Stu­denc­kich, pokój 90D, Budy­nek Głów­ny.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat sty­pen­diów dok­to­ranc­kich moż­na uzy­skać w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich pod nume­rem tele­fo­nu 261 837 034 lub pod adre­sem e‑mail krzysztof.​bielec@​wat.​edu.​pl

Decy­zja Rek­to­ra WAT nr 261/RKR/2019 z dnia 14 listo­pa­da 2019 r. w spra­wie okre­śle­nia wskaź­ni­ka pro­cen­to­we­go licz­by zwięk­szeń sty­pen­diów dok­to­ranc­kich oraz kwo­ty zwięk­sze­nia sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go w roku aka­de­mic­kim 2019/2020

Decy­zja Rek­to­ra WAT nr 229/RKR/2019 z dnia 26 wrze­śnia 2019 r. w spra­wie powo­ła­nia dok­to­ranc­kich komi­sji sty­pen­dial­nych

Obwiesz­cze­nie Rek­to­ra WAT nr 1/RKR/2019 w spra­wie ogło­sze­nia tek­stu jed­no­li­te­go zarzą­dze­nia w spra­wie wpro­wa­dze­nia „Regu­la­mi­nu przy­zna­wa­nia sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go i zwięk­sze­nia sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go uczest­ni­kom sta­cjo­nar­nych stu­diów dok­to­ranc­kich w WAT”

Decy­zja Rek­to­ra WAT nr 205/RKR/2019 z dnia 30 sierp­nia 2019 r. w spra­wie wyso­ko­ści mie­sięcz­nej kwo­ty sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go

Usta­wa z dnia 3 lip­ca 2018 r. Prze­pi­sy wpro­wa­dza­ją­ce usta­wę „Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce”

Usta­wa z dnia 20 lip­ca 2018 r. Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce

Obwiesz­cze­nie Mar­szał­ka Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z dnia 30 paź­dzier­ni­ka 2017 r. w spra­wie ogło­sze­nia jed­no­li­te­go tek­stu usta­wy „Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym”

STYPENDIA

W ramach środ­ków z fun­du­szu sty­pen­dial­ne­go studentowi/doktorantowi Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej mogą być przy­zna­ne poniż­sze for­my świad­czeń pomo­cy mate­rial­nej.

STYPENDIUM SOCJALNE

O sty­pen­dium socjal­ne może ubie­gać się stu­dent lub dok­to­rant (doty­czy tyl­ko tych dok­to­ran­tów, któ­rzy roz­po­czę­li stu­dia dok­to­ranc­kie przed rokiem aka­de­mic­kim 2019/2020), któ­re­go mie­sięcz­ny dochód net­to na człon­ka rodzi­ny nie prze­kro­czył kwo­ty 1000 zł.

W szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach student/doktorant może otrzy­mać sty­pen­dium socjal­ne w zwięk­szo­nej wyso­ko­ści.

Instruk­cja skła­da­nia wnio­sku o sty­pen­dium socjal­ne

Wnio­ski o sty­pen­dium socjal­ne nale­ży skła­dać w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich w poko­jach nr. 35 i 37 znaj­du­ją­cych się w Aka­de­mi­ku Woj­sko­wym nr 6 (daw­ny cywil­ny Dom Stu­denc­ki nr 2 – wej­ście do ww. pokoi znaj­du­je się z boku budyn­ku od stro­ny par­kin­gu).

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat sty­pen­dium socjal­ne­go moż­na uzy­skać w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich pod nume­rem tele­fo­nu 261 837 871, 261 837 290 lub pod adre­sem e‑mail: sabina.​nowak@​wat.​edu.​pl, magdalena.​puczkowska@​wat.​edu.​pl lub edyta.​busler@​wat.​edu.​pl.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O sty­pen­dium dla osób nie­peł­no­spraw­nych może ubie­gać się stu­dent lub dok­to­rant (doty­czy tyl­ko tych dok­to­ran­tów, któ­rzy roz­po­czę­li stu­dia dok­to­ranc­kie przez rokiem aka­de­mic­kim 2019/2020), któ­rzy posia­da­ją orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści bądź inne rów­no­waż­ne orze­cze­nie.

Instruk­cja skła­da­nia wnio­sku o sty­pen­dium dla osób nie­peł­no­spraw­nych

Wnio­sek o sty­pen­dium dla osób nie­peł­no­spraw­nych nale­ży skła­dać w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich w poko­ju nr 93 znaj­du­ją­cym się w Budyn­ku Głów­nym (sztab).

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat sty­pen­dium dla osób nie­peł­no­spraw­nych moż­na uzy­skać w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich pod nume­rem tele­fo­nu 261 839 241 lub pod adre­sem e‑mail dagmara.​radlgruber@​wat.​edu.​pl.

STYPENDIUM REKTORA

O sty­pen­dium może ubie­gać się stu­dent lub dok­to­rant (doty­czy tyl­ko tych dok­to­ran­tów, któ­rzy roz­po­czę­li stu­dia dok­to­ranc­kie przez rokiem aka­de­mic­kim 2019/2020), któ­ry w poprzed­nim roku stu­diów uzy­skał wyróż­nia­ją­ce wyni­ki w nauce, osią­gnię­cia nauko­we lub arty­stycz­ne lub osią­gnię­cia spor­to­we we współ­za­wod­nic­twie co naj­mniej na pozio­mie kra­jo­wym.

Komen­tarz do Regu­la­mi­nu świad­czeń dla stu­den­tów WAT

Instruk­cja skła­da­nia wnio­sku o sty­pen­dium rek­to­ra

Wnio­sek o sty­pen­dium rek­to­ra nale­ży skła­dać w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich pok. 91 A w Budyn­ku Głów­nym (sztab).

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat sty­pen­dium rek­to­ra moż­na uzy­skać pod nume­rem tel. 261 837 147 (dla stu­den­tów), 261 837 034 (dla dok­to­ran­tów) lub pod adre­sem e‑mail: patryk.​grzymala@​wat.​edu.​pl (dla stu­den­tów) lub krzysztof.​bielec@​wat.​edu.​pl (dla dok­to­ran­tów).

ZAPOMOGA

O zapo­mo­gę może ubie­gać się stu­dent lub dok­to­rant (doty­czy tyl­ko tych dok­to­ran­tów, któ­rzy roz­po­czę­li stu­dia dok­to­ranc­kie przez rokiem aka­de­mic­kim 2019/2020), któ­ry zna­lazł się przej­ścio­wo w trud­nej sytu­acji życio­wej.

Instruk­cja skła­da­nia wnio­sku o zapo­mo­gę

Wnio­ski o sty­pen­dium socjal­ne nale­ży skła­dać w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich w poko­jach nr. 35 i 37 znaj­du­ją­cych się w Aka­de­mi­ku Woj­sko­wym nr 6 (daw­ny cywil­ny Dom Stu­denc­ki nr 2 – wej­ście do ww. pokoi znaj­du­je się z boku budyn­ku od stro­ny par­kin­gu).

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat sty­pen­dium socjal­ne­go moż­na uzy­skać w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich pod nume­rem tele­fo­nu 261 837 871, 261 837 290 lub pod adre­sem e‑mail: sabina.​nowak@​wat.​edu.​pl, magdalena.​puczkowska@​wat.​edu.​pl lub edyta.​busler@​wat.​edu.​pl

Sty­pen­dia przy­zna­wa­ne są na wnio­sek studenta/doktoranta wypeł­nio­ny i wyge­ne­ro­wa­ny w sys­te­mie USOS.

Usta­wa z dnia 20 lip­ca 2018 r. Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.)

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 9 lip­ca 2019 r. w spra­wie sty­pen­diów mini­stra przy­zna­wa­nych stu­den­tom za zna­czą­ce osią­gnię­cia nauko­we lub spor­to­we.

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 1 kwiet­nia 2019 r. w spra­wie sty­pen­diów mini­stra wła­ści­we­go do spraw szkol­nic­twa wyż­sze­go i nauki dla stu­den­tów i wybit­nych naukow­ców (doty­czy tyl­ko dok­to­ran­tów, któ­rzy roz­po­czę­li stu­dia przed rokiem aka­de­mic­kim 2019/2020)

Zarzą­dze­nie Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 26/RKR/2019 z dnia 6 wrze­śnia 2019 r. w spra­wie zasad gospo­da­ro­wa­nia fun­du­szem sty­pen­dial­nym oraz „Regu­la­mi­nu świad­czeń dla stu­den­tów WAT”

Zarzą­dze­nie Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 32/RKR/2019 z dnia 30 wrze­śnia 2019 r. zmie­nia­ją­ce zarzą­dze­nie spra­wie zasad gospo­da­ro­wa­nia fun­du­szem sty­pen­dial­nym oraz „Regu­la­mi­nu świad­czeń dla stu­den­tów WAT”

PRÓG DOCHODOWY ORAZ TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O POMOC MATERIALNĄ

Wyso­kość mie­sięcz­ne­go docho­du na oso­bę w rodzi­nie stu­den­ta i dok­to­ran­ta WAT, upraw­nia­ją­ce­go do ubie­ga­nia się o sty­pen­dia socjal­ne w roku aka­de­mic­kim 2019/2020 zosta­ła usta­lo­na na pozio­mie 1000 zł.

Ter­mi­ny skła­da­nia wnio­sków o pomoc mate­rial­ną w roku aka­de­mic­kim 2019/2020 przed­sta­wia­ją się nastę­pu­ją­co:

 • w seme­strze zimo­wym – od 1 paź­dzier­ni­ka 2019 r. do dnia 14 paź­dzier­ni­ka 2019 r.;
 • w seme­strze let­nim – od 2 mar­ca 2020r. do dnia 16 mar­ca 2020 r.
PODSTAWOWE WYMOGI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ ABY MÓC UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ
STYPENDIUM SOCJALNE

O sty­pen­dium socjal­ne może ubie­gać się student/doktorant, któ­re­go mie­sięcz­ny dochód net­to na człon­ka rodzi­ny nie prze­kra­cza kwo­ty 1000 zł.

O sty­pen­dium socjal­ne w zwięk­szo­nej wyso­ko­ści moż­na ubie­gać się gdy wnio­sko­daw­ca speł­ni jeden z poniż­szych warun­ków:

 • posia­da mie­sięcz­ny dochód net­to na oso­bę w rodzi­nie nie prze­kra­cza­ją­cy kwo­ty okre­ślo­nej w 8 ust. 1 pkt 2 usta­wy z dnia 12 mar­ca 2004 r. o pomo­cy spo­łecz­nej (na rok aka­de­mic­ki 2019/2020 jest to 528 zł) i miesz­ka poza War­sza­wą, z wyjąt­kiem gmin w powie­cie War­szaw­skim Zachod­nim – Iza­be­lin, Oża­rów Mazo­wiec­ki, Sta­re Babi­ce, Łomian­ki;
 • posia­da mie­sięcz­ny dochód net­to na oso­bę w rodzi­nie nie prze­kra­cza­ją­cy kwo­ty okre­ślo­nej w 8 ust. 1 pkt 2 usta­wy z dnia 12 mar­ca 2004 r. o pomo­cy spo­łecz­nej (na rok aka­de­mic­ki 2019/2020 jest to 528 zł) i jest samot­nym rodzi­cem;
 • posia­da mie­sięcz­ny dochód net­to na oso­bę w rodzi­nie nie prze­kra­cza­ją­cy kwo­ty 1000 zł i jest sie­ro­tą.

W roku aka­de­mic­kim 2019/2020 nastą­pi­ły zmia­ny w przy­zna­wa­niu sty­pen­dium socjal­ne­go. Pod­sta­wo­we zmia­ny:

 • student/doktorant posia­da­ją­cy mie­sięcz­ny dochód net­to na człon­ka rodzi­ny w wyso­ko­ści poni­żej 528 zł, musi dostar­czyć wraz z wnio­skiem zaświad­cze­nie z ośrod­ka pomo­cy spo­łecz­nej o sytu­acji mająt­ko­wej i docho­do­wej swo­jej rodzi­ny. W przy­pad­ku nie dostar­cze­nia ww. doku­men­tu, sty­pen­dium socjal­ne nie może być przy­zna­ne.
 • sty­pen­dium socjal­ne w zwięk­szo­nej wyso­ko­ści może otrzy­mać rów­nież stu­dent stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych,
 • nie moż­na już otrzy­mać sty­pen­dium socjal­ne­go w zwięk­szo­nej wyso­ko­ści tyl­ko na pod­sta­wie zamiesz­ki­wa­nia w domu stu­denc­kim, wynaj­mo­wa­nym miesz­ka­niu bądź przy rodzi­nie. Nale­ży speł­nić inne warun­ki okre­ślo­ne w § 11 ust. 3 Regu­la­mi­nu świad­czeń dla stu­den­tów WAT.
STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O sty­pen­dium dla osób nie­peł­no­spraw­nych może ubie­gać się student/doktorant posia­da­ją­cy orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści bądź inne rów­no­waż­ne orze­cze­nie.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

O sty­pen­dium rek­to­ra może ubie­gać się stu­dent:

 • stu­diów pierw­sze­go stop­nia oraz stu­diów dru­gie­go stop­nia, któ­ry w poprzed­nim roku stu­diów uzy­skał wyróż­nia­ją­ce wyni­ki w nauce, osią­gnię­cia nauko­we lub arty­stycz­ne lub osią­gnię­cia spor­to­we we współ­za­wod­nic­twie co naj­mniej na pozio­mie kra­jo­wym.
 • pierw­sze­go roku stu­diów I stop­nia, któ­ry jest lau­re­atem olim­pia­dy mię­dzy­na­ro­do­wej albo lau­re­atem lub fina­li­stą olim­pia­dy stop­nia cen­tral­ne­go, o któ­rych mowa w prze­pi­sach o sys­te­mie oświa­ty.
 • któ­ry znaj­dzie się w gru­pie do 9% naj­lep­szych stu­den­tów na danym kie­run­ku stu­diów oraz speł­ni poniż­sze warun­ki (nie doty­czy stu­den­tów I roku stu­diów I stop­nia):
  • uzy­skał w ostat­nim roku stu­diów śred­nią ocen nie niż­szą niż 4,00 oraz posia­da reje­stra­cję bez­wa­run­ko­wą, a wszyst­kie przed­mio­ty zali­czył do koń­ca popraw­ko­wej sesji egza­mi­na­cyj­nej;
  • uzy­skał w ostat­nim roku stu­diów osią­gnię­cia nauko­we, spor­to­we lub arty­stycz­ne (w przy­pad­ku posia­da­nia osią­gnięć nauko­wych, spor­to­wych lub arty­stycz­nych dopusz­cza się reje­stra­cję warun­ko­wą jed­nak zale­gło­ści mogą doty­czyć mak­sy­mal­nie ostat­nie­go zali­czo­ne­go seme­stru);

W roku aka­de­mic­kim 2019/2020 w przy­zna­wa­niu sty­pen­dium rek­to­ra nastą­pi­ły zmia­ny w sto­sun­ku do lat ubie­głych. Pod­sta­wo­we zmia­ny:

 • nie ma pozio­mu wyma­ga­nej śred­niej przy chę­ci ubie­ga­nia się o świad­cze­nie na pod­sta­wie osią­gnięć nauko­wych, spor­to­wych lub arty­stycz­nych,
 • przy ubie­ga­niu się o świad­cze­nie na pod­sta­wie osią­gnięć nauko­wych, spor­to­wych lub arty­stycz­nych dopusz­czal­na jest reje­stra­cja warun­ko­wa, jed­nak­że zale­gło­ści nie mogą prze­kra­czać ostat­nie­go zali­czo­ne­go seme­stru,
 • zmia­nie ule­gła tabe­la osią­gnięć – nie ma punk­tów mię­dzy inny­mi za aktyw­ną dzia­łal­ność w kole nauko­wym czy stu­dia indy­wi­du­al­ne. Szcze­gó­ły w § 16 ust. 6 Regu­la­mi­nu świad­czeń dla stu­den­tów WAT,
 • przy ubie­ga­niu się o świad­cze­nie na pod­sta­wie osią­gnięć nauko­wych, spor­to­wych lub arty­stycz­nych student/doktorant wska­zu­je tyl­ko jed­no naj­wy­żej punk­to­wa­ne osią­gnię­cie.
ZAPOMOGA
 • zapo­mo­ga może być przy­zna­na na wnio­sek stu­den­ta, któ­ry zna­lazł się w przej­ścio­wo trud­nej sytu­acji życio­wej,
 • wnio­sek o przy­zna­nie zapo­mo­gi nale­ży zło­żyć w ter­mi­nie nie­prze­kra­cza­ją­cym 3 mie­się­cy od daty zda­rze­nia, któ­re spo­wo­do­wa­ło w rodzi­nie stu­den­ta przej­ścio­wo trud­ną sytu­acje mate­rial­ną.
JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O STYPENDIA O CHARAKTERZE SOCJALNYM?

Do wnio­sku o sty­pen­dium socjal­ne nale­ży dołą­czyć doku­men­ty poświad­cza­ją­ce sytu­ację mate­rial­ną:

 • zaświad­cze­nie z Urzę­du Skar­bo­we­go za ubie­gły rok kalen­da­rzo­wy dla wszyst­kich peł­no­let­nich człon­ków rodzi­ny pozo­sta­ją­cych we wspól­nym gospo­dar­stwie domo­wym pod­le­ga­ją­cych opo­dat­ko­wa­niu na zasa­dach okre­ślo­nych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f usta­wy z dnia 26 lip­ca 1991 r. o podat­ku docho­do­wym od osób fizycz­nych z wyszcze­gól­nio­nym infor­ma­cja­mi o wyso­ko­ści:
  • docho­du (tj. przy­chód pomniej­szo­ny o kosz­ty uzy­ska­nia docho­du)
  • skład­ki na ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne odli­czo­nej od podat­ku,
  • należ­ne­go podat­ku

Dodat­ko­wo na zaświad­cze­niu powin­na być zawar­ta infor­ma­cja czy podat­nik osią­gnął docho­dy pod­le­ga­ją­ce opo­dat­ko­wa­niu na innych zasa­dach.

 • zaświad­cze­nie z urzę­du skar­bo­we­go za ubie­gły rok kalen­da­rzo­wy o wyso­ko­ści przy­cho­du oraz wyso­ko­ści i for­mie opła­co­ne­go podat­ku docho­do­we­go doty­czą­cy oso­by roz­li­cza­ją­cej się na pod­sta­wie prze­pi­sów o zry­czał­to­wa­nym podat­ku docho­do­wym od nie­któ­rych prze­pi­sów osią­ga­nych przez oso­by fizycz­ne zawie­ra­ją­ce infor­ma­cje odpo­wied­nio o: for­mie opła­co­ne­go podat­ku, wyso­ko­ści przy­cho­du, staw­ce podat­ku, wyso­ko­ści opła­co­ne­go podat­ku, w roku kalen­da­rzo­wym poprze­dza­ją­cym okres, na jaki usta­la­ne jest pra­wo do świad­cze­nia
 • oświad­cze­nie o docho­dzie nie­pod­le­ga­ją­cym opo­dat­ko­wa­niu podat­kiem docho­do­wym od osób fizycz­nych za ubie­gły rok kalen­da­rzo­wy dla wszyst­kich peł­no­let­nich człon­ków rodzi­ny, sta­no­wią­ce załącz­nik nr 7 do Regu­la­mi­nu zasad usta­la­nia i doku­men­to­wa­nia docho­du
 • zaświad­cze­nie od orga­nu eme­ry­tal­no-ren­to­we­go (ZUS) dla człon­ków rodzi­ny o wyso­ko­ści odpro­wa­dzo­nej skład­ki zdro­wot­nej za ubie­gły rok kalen­da­rzo­wy dla osób, któ­re uzy­sku­ją dochód
 • zaświad­cze­nie z Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej o sytu­acji docho­do­wej i mająt­ko­wej swo­jej rodzi­ny ( doty­czy osób, któ­rych mie­sięcz­ny dochód na człon­ka rodzi­ny net­to nie prze­kra­cza kwo­ty okre­ślo­nej w art.8 ust.1 pkt 2 usta­wy z dnia 12 mar­ca 2004r. o pomo­cy spo­łecz­nej)
 • zaświad­cze­nie z Urzę­du Skar­bo­we­go o nie­fi­gu­ro­wa­niu w reje­strze podat­ku docho­do­we­go dla peł­no­let­nich człon­ków rodzi­ny w przy­pad­ku gdy nie zara­bia­ją
 • zaświad­cze­nie z Urzę­du Gmi­ny za ubie­gły rok kalen­da­rzo­wy o licz­bie hek­ta­rów prze­li­cze­nio­wych; wyso­kość docho­du mie­sięcz­ne­go usta­la się na pod­sta­wie ilo­czy­nu hek­ta­rów prze­li­cze­nio­wych oraz prze­cięt­ne­go docho­du z pra­cy w indy­wi­du­al­nych gospo­dar­stwach rol­nych z 1 ha prze­li­cze­nio­we­go za dany rok (zaświad­cze­nia z o wyso­ko­ści pła­co­ne­go podat­ku rol­ne­go z Urzę­du Gmi­ny nie będą przyj­mo­wa­ne)
 • kopia umo­wy dzier­ża­wy, w przy­pad­ku odda­nia czę­ści lub cało­ści znaj­du­ją­ce­go się w posia­da­niu rodzi­ny gospo­dar­stwa rol­ne­go w dzier­ża­wę, na pod­sta­wie umo­wy zawar­tej sto­sow­nie do prze­pi­sów o ubez­pie­cze­niu spo­łecz­nym rol­ni­ków albo odda­nia gospo­dar­stwa rol­ne­go w dzier­ża­wę w związ­ku z pobie­ra­niem ren­ty okre­ślo­nej w prze­pi­sach o wspie­ra­niu roz­wo­ju obsza­rów wiej­skich ze środ­ków pocho­dzą­cych z Sek­cji Gwa­ran­cji Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Orien­ta­cji i Gwa­ran­cji Rol­nej (tzw. ren­ty struk­tu­ral­nej),
 • kopię odpi­su pra­wo­moc­ne­go wyro­ku sądu orze­ka­ją­ce­go roz­wód lub sepa­ra­cję albo kopię aktu zgo­nu mał­żon­ka lub rodzi­ca stu­den­ta w przy­pad­ku oso­by samot­nie wycho­wu­ją­cej dziec­ko
 • kopię odpi­su wyro­ku sądu zasa­dza­ją­ce­go ali­men­ty na rzecz osób w rodzi­nie lub kopię odpi­su pro­to­ko­łu posie­dze­nia zawie­ra­ją­ce­go treść ugo­dy sądo­wej, prze­ka­zy lub prze­le­wy pie­nięż­ne doku­men­tu­ją­ce fak­tycz­ną wyso­kość otrzy­ma­nych ali­men­tów niż­szych niż zasą­dzo­ne w wyro­ku lub ugo­dzie sądo­wej oraz zaświad­cze­nie komor­ni­ka o cał­ko­wi­tej lub czę­ścio­wej bez­sku­tecz­no­ści egze­ku­cji ali­men­tów, a tak­że o wyso­ko­ści wyeg­ze­kwo­wa­nych ali­men­tów,
 • prze­ka­zy lub prze­le­wy pie­nięż­ne doku­men­tu­ją­ce wyso­kość ali­men­tów, jeże­li człon­ko­wie rodzi­ny są zobo­wią­za­ni wyro­kiem sądu, ugo­dą sądo­wą lub umo­wą ali­men­ta­cyj­ną do ich pła­ce­nia, na rzecz oso­by spo­za rodzi­ny,
 • kopię odpi­su pra­wo­moc­ne­go wyro­ku sądu orze­ka­ją­ce­go roz­wód lub sepa­ra­cję albo kopię aktu zgo­nu mał­żon­ka lub rodzi­ca stu­den­ta, w przy­pad­ku oso­by samot­nie wycho­wu­ją­cej dziec­ko,
 • decy­zję z Fun­du­szu ali­men­ta­cyj­ne­go o wyso­ko­ści przy­zna­nych ali­men­tów
 • kse­ro odpi­su skró­co­ne­go aktu uro­dze­nia lub zaświad­cze­niem ze szko­ły dla człon­ków rodzi­ny poni­żej 18 roku życia,
 • kse­ro odpi­su zupeł­ne­go aktu uro­dze­nia dziec­ka, w przy­pad­ku gdy ojciec jest nie­zna­ny,
 • kse­ro odpi­su skró­co­ne­go aktu mał­żeń­stwa w razie koniecz­no­ści udo­ku­men­to­wa­nia związ­ku mał­żeń­skie­go,
 • zaświad­cze­nia ze szko­ły lub uczel­ni dla człon­ków rodzi­ny powy­żej 18 roku życia (ory­gi­nał zaświad­cze­nia musi potwier­dzać przy­ję­cie na kolej­ny rok stu­diów),
 • decy­zje ZUS o przy­zna­niu i wyso­ko­ści ren­ty w przy­pad­ku jej pobie­ra­nia,
 • orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści lub rów­no­praw­ne w przy­pad­ku, gdy w rodzi­nie wycho­wu­je się dziec­ko nie­peł­no­spraw­ne,
 • zaświad­cze­nie o reje­stra­cji w Urzę­dzie Pra­cy o przy­zna­niu zasił­ku lub sty­pen­dium, jego wyso­ko­ści i okre­sie pobie­ra­nia,
 • doku­ment potwier­dza­ją­cy utra­tę docho­du, zawie­ra­ją­cy datę oraz mie­sięcz­ną wyso­kość net­to utra­co­ne­go docho­du ( m. in. świa­dec­two pra­cy, PIT, itp.)
 • doku­ment okre­śla­ją­cy, wyso­kość docho­du net­to uzy­ska­ne­go przez człon­ka rodzi­ny z mie­sią­ca nastę­pu­ją­ce­go po mie­sią­cu, w któ­rym dochód został osią­gnię­ty, w przy­pad­ku uzy­ska­nia docho­du po roku kalen­da­rzo­wym poprze­dza­ją­cym rok aka­de­mic­ki, w któ­rym stu­dent ubie­ga się o świad­cze­nie (np. z zakła­du pra­cy o wyso­ko­ści wyna­gro­dze­nia net­to),

W wyjąt­ko­wych sytu­acjach dopusz­cza się moż­li­wość zło­że­nia oświad­czeń na pod­sta­wie prze­pi­sów, o któ­rych mowa w art. 52 usta­wy z dnia 25 mar­ca 2011r. o ogra­ni­cza­niu barier admi­ni­stra­cyj­nych dla oby­wa­te­li i przed­się­bior­ców.

JAK OBLICZYĆ DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE STUDENTA/DOKTORANTA?

Dochód net­to w rodzi­nie studenta/doktoranta nale­ży liczyć według poniż­sze­go wzo­ru:

DN = Dus – Sus – Pn – Suz

gdzie:

DN – dochód net­to na człon­ka rodzi­ny studenta/doktoranta
Dus – dochód wyka­za­ny w zaświad­cze­niu z Urzę­du Skar­bo­we­go,
Sus – skład­ka na ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne wyka­za­na w zaświad­cze­niu z Urzę­du Skar­bo­we­go,
Pn – poda­tek należ­ny wyka­za­ny w zaświad­cze­niu z Urzę­du Skar­bo­we­go,
Suz – skład­ka na ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne wyka­za­na z zaświad­cze­nia z ZUS

Mie­sięcz­ny dochód net­to na oso­bę w rodzi­nie = suma wszyst­kich docho­dów net­to w rodzi­nie stu­den­ta, podzie­lo­na przez licz­bę człon­ków jego rodzi­ny oraz podzie­lo­na przez 12 mie­się­cy.

Co to jest dochód doda­ny – przez uzy­ska­nie docho­du rozu­mie się uzy­ska­nie docho­du spo­wo­do­wa­ne:

 • zakoń­cze­niem urlo­pu wycho­waw­cze­go,
 • uzy­ska­niem zasił­ku lub sty­pen­dium dla bez­ro­bot­nych,
 • uzy­ska­niem zatrud­nie­nia lub innej pra­cy zarob­ko­wej,
 • uzy­ska­niem zasił­ku przed­eme­ry­tal­ne­go lub świad­cze­nie przed­eme­ry­tal­ne­go, nauczy­ciel­skie­go świad­cze­nia kom­pen­sa­cyj­ne­go, a tak­że eme­ry­tu­ry lub ren­ty, ren­ty rodzin­nej lub ren­ty socjal­nej lub rodzi­ciel­skie­go świad­cze­nia uzu­peł­nia­ją­ce­go, o któ­rym mowa w usta­wie z dnia 31 stycz­nia 2019r. o rodzi­ciel­skim świad­cze­niu uzu­peł­nia­ją­cym,
 • roz­po­czę­ciem poza­rol­ni­czej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej lub wzno­wie­niem jej wyko­ny­wa­nia po okre­sie zawie­sze­nia w rozu­mie­niu art. 16b usta­wy z dnia 20 grud­nia 1990r. o ubez­pie­cze­niu spo­łecz­nym rol­ni­ków lub art. 36aa ust. 1 usta­wy z dnia 13 paź­dzier­ni­ka 1998 r. o sys­te­mie ubez­pie­czeń spo­łecz­nych dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej,
 • uzy­ska­niem zasił­ku cho­ro­bo­we­go, świad­cze­nia reha­bi­li­ta­cyj­ne­go lub zasił­ku macie­rzyń­skie­go, przy­słu­gu­ją­cym po utra­cie zatrud­nie­nia lub innej pra­cy zarob­ko­wej,
 • uzy­ska­niem świad­cze­nia rodzi­ciel­skie­go,
 • uzy­ska­niem zasił­ku macie­rzyń­skie­go, o któ­rym mowa w prze­pi­sach o ubez­pie­cze­niu spo­łecz­nym rol­ni­ków,
 • uzy­ska­niem sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go okre­ślo­ne­go w art. 209 ust. 1 i 7 usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce.

Co to jest dochód utra­co­ny – przez utra­tę docho­du rozu­mie się utra­tę docho­du spo­wo­do­wa­ną:

 • uzy­ska­niem pra­wa do urlo­pu wycho­waw­cze­go,
 • utra­tą zasił­ku lub sty­pen­dium dla bez­ro­bot­nych,
 • utra­tą zatrud­nie­nia lub innej pra­cy zarob­ko­wej,
 • utra­tą zasił­ku przed­eme­ry­tal­ne­go lub świad­cze­nia przed­eme­ry­tal­ne­go, nauczy­ciel­skie­go świad­cze­nia kom­pen­sa­cyj­ne­go, a tak­że eme­ry­tu­ry lub ren­ty, ren­ty rodzin­nej, ren­ty socjal­nej lub rodzi­ciel­skie­go świad­cze­nia uzu­peł­nia­ją­ce­go, o któ­rym mowa w usta­wie z dnia 31 stycz­nia 2019 r. o rodzi­ciel­skim świad­cze­niu uzu­peł­nia­ją­cym (Dz. U. poz. 303),
 • wykre­śle­niem z reje­stru poza­rol­ni­czej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej lub zawie­sze­niem jej wyko­ny­wa­nia w rozu­mie­niu 16b usta­wy z dnia 20 grud­nia 1990 r. o ubez­pie­cze­niu spo­łecz­nym rol­ni­ków (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z poźn. zm.) lub art. 36aa ust. 1 usta­wy z dnia 13 paź­dzier­ni­ka 1998 r. o sys­te­mie ubez­pie­czeń spo­łecz­nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.),
 • utra­tą zasił­ku cho­ro­bo­we­go, świad­cze­nia reha­bi­li­ta­cyj­ne­go lub zasił­ku macie­rzyń­skie­go, przy­słu­gu­ją­cych po utra­cie zatrud­nie­nia lub innej pra­cy zarob­ko­wej,
 • utra­tą zasą­dzo­nych świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych w związ­ku ze śmier­cią oso­by zobo­wią­za­nej do tych świad­czeń lub utra­tą świad­czeń pie­nięż­nych wypła­ca­nych w przy­pad­ku bez­sku­tecz­no­ści egze­ku­cji ali­men­tów w związ­ku ze śmier­cią oso­by zobo­wią­za­nej do świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych
 • utra­tą świad­cze­nia rodzi­ciel­skie­go,
 • utra­tą zasił­ku macie­rzyń­skie­go, o któ­rym mowa w prze­pi­sach o ubez­pie­cze­niu spo­łecz­nym rol­ni­ków,
 • utra­tą sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go okre­ślo­ne­go w 209 ust. 1 i 7 usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce

UWAGA: Zmia­na warun­ków zatrud­nie­nia u tego same­go pra­co­daw­cy, nie jest uzy­ska­niem docho­du (np. wzrost wyna­gro­dze­nia, zwięk­sze­nie wymia­ru eta­tu) ani utra­tą docho­du (np. zmniej­sze­nie wyna­gro­dze­nia, zmniej­sze­nie wymia­ru eta­tu).

Cze­go nie wli­cza się do docho­du

 • świad­czeń pomo­cy mate­rial­nej dla stu­den­tów, otrzy­my­wa­nych na pod­sta­wie prze­pi­sów okre­ślo­nych w art. 86 ust. 1 usta­wy, sty­pen­dium mini­stra, o któ­rym mowa w art. 359 ust. 1 usta­wy, oraz świad­czeń przy­zna­wa­nych z fun­du­szu, o któ­rym mowa w art. 420 ust. 1 usta­wy,
 • sty­pen­diów przy­zna­wa­nych uczniom, stu­den­tom i dok­to­ran­tom w ramach:
  • fun­du­szy struk­tu­ral­nych Unii Euro­pej­skiej,
  • nie­pod­le­ga­ją­cych zwro­to­wi środ­ków pocho­dzą­cych z pomo­cy udzie­la­nej przez pań­stwa człon­kow­skie Euro­pej­skie­go Poro­zu­mie­nia o Wol­nym Han­dlu (EFTA),
  • umów mię­dzy­na­ro­do­wych lub pro­gra­mów wyko­naw­czych spo­rzą­dzo­nych do tych umów albo mię­dzy­na­ro­do­wych pro­gra­mów sty­pen­dial­nych,
 • świad­czeń pomo­cy mate­rial­nej otrzy­my­wa­nych przez uczniów na pod­sta­wie prze­pi­sów o sys­te­mie oświa­ty;
 • świad­czeń rodzin­nych: zasił­ków i świad­czeń pie­lę­gna­cyj­nych, zasił­ków rodzin­nych, dodat­ków do zasił­ków rodzin­nych, świad­czeń z pomo­cy spo­łecz­nej (sta­łych, okre­so­wych, celo­wych),
 • kwot ali­men­tów pła­co­nych przez człon­ków rodzi­ny na rzecz innych osób,
 • sty­pen­diów o cha­rak­te­rze socjal­nym przy­zna­wa­nych przez pod­mio­ty, o któ­rych mowa w 21 ust. 1 pkt 40b usta­wy z dnia 26 lip­ca 1991 r. o podat­ku docho­do­wym od osób fizycz­nych
JAK OBLICZYĆ DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO?

W przy­pad­ku gdy rodzi­na utrzy­mu­je się z pro­wa­dze­nia gospo­dar­stwa rol­ne­go, dochód rodzi­ny usta­la się na pod­sta­wie ilo­czy­nu prze­cięt­nej licz­by hek­ta­rów prze­li­cze­nio­wych oraz wyso­ko­ści prze­cięt­ne­go docho­du z pra­cy w indy­wi­du­al­nych gospo­dar­stwach rol­nych z 1 ha prze­li­cze­nio­we­go. Wyso­kość prze­cięt­ne­go docho­du z pra­cy w indy­wi­du­al­nych gospo­dar­stwach rol­nych z 1 ha prze­li­cze­nio­we­go w 2018 r. wynio­sła 2 715 zł.
W przy­pad­ku posia­da­nia gospo­dar­stwa rol­ne­go w wyso­ko­ści nie­prze­kra­cza­ją­cej 1 ha prze­li­cze­nio­we­go i fizycz­ne­go, dochód z takie­go gospo­dar­stwa poda­je się 0.

STAWKI STYPENDIÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

W dniu 3 kwiet­nia 2020 r. Rek­tor WAT wydał decy­zję w spra­wie wyso­ko­ści świad­czeń dla stu­den­tów i dok­to­ran­tów WAT obo­wią­zu­ją­cej w seme­strze let­nim roku aka­de­mic­kim 2019/2020.

Wyso­kość świad­czeń dla dok­to­ran­tów WAT wyno­si:

 • sty­pen­dium socjal­ne – 800 zł / m‑c
 • sty­pen­dium socjal­ne w zwięk­szo­nej wyso­ko­ści – 1000 zł / m‑c
 • sty­pen­dium dla osób nie­peł­no­spraw­nych:
  • przy znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści – 800 zł / m‑c
  • przy umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści – 600 zł / m‑c
  • przy lek­kim stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści – 400 zł / m‑c
 • sty­pen­dium rek­to­ra:
  • zakwa­li­fi­ko­wa­nych do pierw­szej gru­py kla­sy­fi­ka­cyj­nej – 1300 zł / m‑c
  • zakwa­li­fi­ko­wa­nych do dru­giej gru­py kla­sy­fi­ka­cyj­nej – 1000 zł / m‑c
 • jed­no­ra­zo­wa zapo­mo­ga – do 2500 zł

Wyso­kość świad­czeń dla stu­den­tów WAT wyno­si:

 • sty­pen­dium socjal­ne – 900 zł / m‑c
 • sty­pen­dium socjal­ne w zwięk­szo­nej wyso­ko­ści – 1300 zł / m‑c
 • sty­pen­dium dla osób nie­peł­no­spraw­nych:
  • przy znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści – 800 zł / m‑c
  • przy umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści – 600 zł / m‑c
  • przy lek­kim stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści – 400 zł / m‑c
 • sty­pen­dium rek­to­ra:
  • zakwa­li­fi­ko­wa­nych do pierw­szej gru­py kla­sy­fi­ka­cyj­nej – 1000 zł / m‑c
  • zakwa­li­fi­ko­wa­nych do dru­giej gru­py kla­sy­fi­ka­cyj­nej – 700 zł / m‑c
 • jed­no­ra­zo­wa zapo­mo­ga – do 2000 zł

1. Czy wypeł­nie­nie wnio­sku o pomoc mate­rial­ną w USOS jest rów­no­znacz­ne z jego zło­że­niem?

Po wypeł­nie­niu wnio­sku o pomoc mate­rial­ną w USOS, obo­wiąz­kiem studenta/tki jest wydru­ko­wa­nie, pod­pi­sa­nie i zło­że­nie wnio­sku wraz z wyma­ga­ną doku­men­ta­cją w wyzna­czo­nych do tego poko­jach Dzia­łu Spraw Stu­denc­kich. Dopie­ro wte­dy wnio­sek może być for­mal­nie roz­pa­trzo­ny.

2. Czy moż­na wysłać wniosek/dokumenty pocz­tą?

Moż­na. Nale­ży pamię­tać aby wnio­sek lub doku­men­ta­cję wysłać listem pole­co­nym, a na koper­cie w adre­sie uczel­ni dopi­sać „Dział Spraw Stu­denc­kich”

3. Czy muszę mieć zało­żo­ne swo­je kon­to w ban­ku?

Zale­ca­ne jest posia­da­nie kon­ta ban­ko­we­go przez studenta/tkę. Numer kon­ta doda­je się w USOS.

4. Czy sty­pen­dium jest docho­dem opo­dat­ko­wa­nym? Czy nale­ży je roz­li­czyć w Urzę­dzie Skar­bo­wym?

Wszyst­kie sty­pen­dia otrzy­my­wa­ne z Fun­du­szu Sty­pen­dial­ne­go nie są opo­dat­ko­wa­ne i nie trze­ba ich roz­li­czać w Urzę­dzie Skar­bo­wym.

5. Jeśli mam tytuł inżyniera/licencjata na pierw­szym kie­run­ku stu­diów to czy mogę skła­dać wnio­sek o sty­pen­dium na kolej­nym kie­run­ku I stop­nia?

Student/tka, który/a uzyskał/a tytuł inżyniera/licencjata na pierw­szym kie­run­ku stu­diów, nie może ubie­gać się o sty­pen­dium (socjal­ne, sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów, sty­pen­dium spe­cjal­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych i zapo­mo­gę). Nie pozwa­la na to art. 93 ust 2 pkt. 2 usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce.

6. Jeśli mam tytuł magi­stra to czy mogę skła­dać wnio­sek o sty­pen­dium na kolej­nym kie­run­ku, stu­diów?

Po uzy­ska­niu tytu­łu magi­stra student/ka nie może sta­rać się o sty­pen­dium (socjal­ne, sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów, sty­pen­dium spe­cjal­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych i zapo­mo­gę) na kolej­nym kie­run­ku stu­diów. Nie pozwa­la na to art. 93 ust 2 pkt. 2 usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce.

7. Co to są docho­dy nie­opo­dat­ko­wa­ne?

Dochód nie­opo­dat­ko­wa­ny wg art. 3 pkt 1 lic. C usta­wy z 28 listo­pa­da 2003 r. o świad­cze­niach rodzin­nych jest to inny dochód nie­pod­le­ga­ją­cy opo­dat­ko­wa­niu na pod­sta­wie prze­pi­sów o podat­ku docho­do­wym od osób fizycz­nych. Naj­czę­ściej wystę­pu­ją­ce docho­dy nie­opo­dat­ko­wa­ne to np.

  • ali­men­ty,
  • zalicz­ka ali­men­ta­cyj­ną okre­ślo­na w prze­pi­sach o postę­po­wa­niu wobec dłuż­ni­ków ali­men­ta­cyj­nych oraz zalicz­ce ali­men­ta­cyj­nej,
  • świad­cze­nia pie­nięż­ne wypła­ca­ne w przy­pad­ku bez­sku­tecz­no­ści egze­ku­cji ali­men­tów tj. fun­dusz ali­men­ta­cyj­ny,
  • docho­dy uzy­ska­ne z gospo­dar­stwa rol­ne­go,
  • zasił­ki cho­ro­bo­we okre­ślo­ne w prze­pi­sach o ubez­pie­cze­niu spo­łecz­nym rol­ni­ków oraz w prze­pi­sach o sys­te­mie ubez­pie­czeń spo­łecz­nych,
  • docho­dy uzy­ski­wa­ne za gra­ni­cą Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, pomniej­szo­ne odpo­wied­nio o zapła­co­ne za gra­ni­cą Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej: poda­tek docho­do­wy oraz skład­ki na obo­wiąz­ko­we ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne i obo­wiąz­ko­we ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne,
  • ekwi­wa­len­ty pie­nięż­ne za depu­ta­ty węglo­we okre­ślo­ne w prze­pi­sach o komer­cja­li­za­cji, restruk­tu­ry­za­cji i pry­wa­ty­za­cji przed­się­bior­stwa pań­stwo­we­go „Pol­skie Kole­je Pań­stwo­we”,
  • dodat­ki za taj­ne naucza­nie okre­ślo­ne w usta­wie z dnia 26 stycz­nia 1982 r. – Kar­ta Nauczy­cie­la
  • należ­no­ści pie­nięż­ne otrzy­my­wa­ne z tytu­łu wynaj­mu pokoi gościn­nych w budyn­kach miesz­kal­nych poło­żo­nych na tere­nach wiej­skich w gospo­dar­stwie rol­nym oso­bom prze­by­wa­ją­cym na wypo­czyn­ku oraz uzy­ska­ne z tytu­łu wyży­wie­nia tych osób,
  • kwo­ty diet nie­opo­dat­ko­wa­ne podat­kiem docho­do­wym od osób fizycz­nych, otrzy­my­wa­ne przez oso­by wyko­nu­ją­ce czyn­no­ści zwią­za­ne z peł­nie­niem obo­wiąz­ków spo­łecz­nych i oby­wa­tel­skich.

8. Co to jest dochód utra­co­ny?

Dochód utra­co­ny – ozna­cza utra­tę docho­du spo­wo­do­wa­ną:

  • uzy­ska­niem pra­wa do urlo­pu wycho­waw­cze­go,
  • utra­tą pra­wa do zasił­ku lub sty­pen­dium dla bez­ro­bot­nych,
  • utra­tą zatrud­nie­nia lub innej pra­cy zarob­ko­wej,
  • utra­tą zasił­ku przed­eme­ry­tal­ne­go lub świad­cze­nia przed­eme­ry­tal­ne­go, nauczy­ciel­skie­go świad­cze­nia kom­pen­sa­cyj­ne­go, a tak­że eme­ry­tu­ry lub ren­ty, ren­ty rodzin­nej, ren­ty socjal­nej lub rodzi­ciel­skie­go świad­cze­nia uzu­peł­nia­ją­ce­go, o któ­rym mowa w usta­wie z dnia 31 stycz­nia 2019 r. o rodzi­ciel­skim świad­cze­niu uzu­peł­nia­ją­cym,
  • wykre­śle­niem z reje­stru poza­rol­ni­czej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej lub zawie­sze­niem jej wyko­ny­wa­nia w rozu­mie­niu art. 16b usta­wy z dnia 20 grud­nia 1990 r. o ubez­pie­cze­niu spo­łecz­nym rol­ni­ków lub art. 36aa ust. 1 usta­wy z dnia 13 paź­dzier­ni­ka 1998 r. o sys­te­mie ubez­pie­czeń spo­łecz­nych,
  • utra­tą zasił­ku cho­ro­bo­we­go, świad­cze­nia reha­bi­li­ta­cyj­ne­go lub zasił­ku macie­rzyń­skie­go, przy­słu­gu­ją­cych po utra­cie zatrud­nie­nia lub innej pra­cy zarob­ko­wej,
  • utra­tą zasą­dzo­nych świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych w związ­ku ze śmier­cią oso­by zobo­wią­za­nej do tych świad­czeń lub utra­tą świad­czeń pie­nięż­nych wypła­ca­nych w przy­pad­ku bez­sku­tecz­no­ści egze­ku­cji ali­men­tów w związ­ku ze śmier­cią oso­by zobo­wią­za­nej do świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych,
  • utra­tą świad­cze­nia rodzi­ciel­skie­go;
  • utra­tą zasił­ku macie­rzyń­skie­go, o któ­rym mowa w prze­pi­sach o ubez­pie­cze­niu spo­łecz­nym rol­ni­ków,
  • utra­tą sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go okre­ślo­ne­go w art. 209 ust. 1 i 7 usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce

9. Co to jest dochód uzy­ska­ny?

Dochód uzy­ska­ny – ozna­cza to uzy­ska­nie docho­du spo­wo­do­wa­ne:

  • zakoń­cze­niem urlo­pu wycho­waw­cze­go,
  • uzy­ska­niem pra­wa do zasił­ku lub sty­pen­dium dla bez­ro­bot­nych,
  • uzy­ska­niem zatrud­nie­nia lub innej pra­cy zarob­ko­wej,
  • uzy­ska­niem zasił­ku przed­eme­ry­tal­ne­go lub świad­cze­nia przed­eme­ry­tal­ne­go, nauczy­ciel­skie­go świad­cze­nia kom­pen­sa­cyj­ne­go, a tak­że eme­ry­tu­ry lub ren­ty, ren­ty rodzin­nej, ren­ty socjal­nej lub rodzi­ciel­skie­go świad­cze­nia uzu­peł­nia­ją­ce­go, o któ­rym mowa w usta­wie z dnia 31 stycz­nia 2019 r. o rodzi­ciel­skim świad­cze­niu uzu­peł­nia­ją­cym,
  • roz­po­czę­ciem poza­rol­ni­czej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej lub wzno­wie­niem jej wyko­ny­wa­nia po okre­sie zawie­sze­nia w rozu­mie­niu art. 16b usta­wy z dnia 20 grud­nia 1990 r. o ubez­pie­cze­niu spo­łecz­nym rol­ni­ków lub art. 36aa ust. 1 usta­wy z dnia 13 paź­dzier­ni­ka 1998 r. o sys­te­mie ubez­pie­czeń spo­łecz­nych,
  • uzy­ska­niem zasił­ku cho­ro­bo­we­go, świad­cze­nia reha­bi­li­ta­cyj­ne­go lub zasił­ku macie­rzyń­skie­go, przy­słu­gu­ją­cych po utra­cie zatrud­nie­nia lub innej pra­cy zarob­ko­wej.
  • uzy­ska­niem świad­cze­nia rodzi­ciel­skie­go;
  • uzy­ska­niem zasił­ku macie­rzyń­skie­go, o któ­rym mowa w prze­pi­sach o ubez­pie­cze­niu spo­łecz­nym rol­ni­ków,
  • uzy­ska­niem sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go okre­ślo­ne­go w art. 209 ust. 1 i 7 usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce

10. Czy liczy­my nowe­go męża mamy lub nową żonę taty?

Nie. Wyją­tek sta­no­wi sytu­acja gdy student/tka został przysposobiony/a gdy był/a niepełnoletni/a, przez ww. mał­żon­ka, w momen­cie zawar­cia związ­ku.

11. Czy liczy­my siostrę/brata któ­rzy skoń­czy­li 26 lat, ale nadal są na utrzy­ma­niu rodzi­ców?

Nie. Wyją­tek sta­no­wi rodzeń­stwo nie­peł­no­spraw­ne posia­da­ją­ce orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści, nie­za­leż­nie od stop­nia.

12. Czy liczyć babcie/dziadka do człon­ków rodzi­ny w momen­cie gdy wyłącz­nie oni utrzy­mu­ją rodzi­nę finan­so­wo?

Do wspól­ne­go gospo­dar­stwa domo­we­go wli­cza­ni są rodzi­ce studenta/tki, student/ka, uczą­ce się rodzeń­stwo do 26 roku życia (wyj. rodzeń­stwo nie­peł­no­spraw­ne) i ewen­tu­al­nie dziec­ko studenta/tki, w przy­pad­ku, gdy wycho­wu­je je samot­nie. Żaden inny czło­nek rodzi­ny tj. bab­cia, dzia­dek, dzie­ci dla któ­rych rodzi­ce studenta/tki są rodzi­ną zastęp­czą, nie jest wli­cza­ny do skła­du rodzi­ny, nie­za­leż­nie od fak­tycz­nej sytu­acji.

13. Czy docho­dy z MOPS/GOPS lub „500+” są wli­cza­ne do docho­du?

Docho­dy z MOPS/GOPS i „500+” nie są wli­cza­ne do docho­du rodzi­ny studentki/a.

14. Czy zaświad­cze­nie o uczęsz­cza­niu do szko­ły pod­sta­wo­wej rodzeń­stwa trze­ba dostar­czać?

Tak. Jeże­li rodzeń­stwo studenta/tki uczy się to nie­za­leż­nie od rodza­ju szko­ły tj. czy jest to szko­ła pod­sta­wo­wa, gim­na­zjal­na, zawo­do­wa, tech­ni­kum, liceum ogól­no­kształ­cą­ce czy uczel­nia wyż­sza nale­ży przed­sta­wić aktu­al­ne zaświad­cze­nie z ww. szko­ły potwier­dza­ją­ce zgła­sza­ny fakt.

15. Jakie zaświad­cze­nie musi być z Urzę­du Skar­bo­we­go?

Wyma­ga­ne zaświad­cze­nie z Urzę­du Skar­bo­we­go to zaświad­cze­nie za ubie­gły rok kalen­da­rzo­wy dla wszyst­kich peł­no­let­nich człon­ków rodzi­ny, pozo­sta­ją­cych we wspól­nym gospo­dar­stwie domo­wym pod­le­ga­ją­cych opo­dat­ko­wa­niu na zasa­dach okre­ślo­nych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f usta­wy z dnia 26 lip­ca 1991 r. o podat­ku docho­do­wym od osób fizycz­nych z wyszcze­gól­nio­ny­mi infor­ma­cja­mi o wyso­ko­ści:

  • docho­du (tj. przy­chód pomniej­szo­ny o kosz­ty uzy­ska­nia docho­du bez pomniej­sza­nia o skład­ki na ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne i zdro­wot­ne oraz bez pomniej­sza­nia o należ­ny poda­tek docho­do­wy,
  • skład­ki na ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne odli­czo­nej od docho­du,
  • należ­ne­go podat­ku.

Dodat­ko­wo na zaświad­cze­niu powin­na być zawar­ta infor­ma­cja, czy podat­nik osią­gnął docho­dy pod­le­ga­ją­ce opo­dat­ko­wa­niu na innych zasa­dach.

16. Czy jak nie pracowałem/am lub mam dochód „0 zł” to muszę mieć zaświad­cze­nie z Urzę­du Skar­bo­we­go?

Tak. Fakt, że student/tka lub jego peł­no­let­nie rodzeń­stwo nie pra­co­wa­ło w bazo­wym roku podat­ko­wym nie zwal­nia go z obo­wiąz­ku przed­sta­wie­nia zaświad­cze­nia z Urzę­du Skar­bo­we­go.

17. Czy jak mam „0 zł” docho­du to muszę mieć zaświad­cze­nie z ZUS o skład­kach zdro­wot­nych?

Jeże­li na zaświad­cze­niu z Urzę­du Skar­bo­we­go, któ­re­goś z człon­ków Rodzi­ny wyka­za­ny został dochód 0 zł, nie trze­ba przed­sta­wiać zaświad­cze­nia z ZUS o wyso­ko­ści cał­ko­wi­tej należ­nej skład­ki zdro­wot­nej.

18. Czy z Urzę­du skar­bo­we­go musi być zaświad­cze­nie czy wystar­czy PIT?

PIT nie jest zaświad­cze­niem z Urzę­du Skar­bo­we­go. Zgod­nie z „Regu­la­mi­nem świad­czeń dla stu­den­tów WAT”, student/tka zobo­wią­za­na jest dostar­czyć zaświad­cze­nie.

19. Jaki doku­ment z Urzę­du Skar­bo­we­go muszę zło­żyć w momen­cie kie­dy rodzi­ce roz­li­cza­ją się razem?

Jeże­li rodzi­ce studenta/tka sko­rzy­sta­li z moż­li­wo­ści wspól­ne­go roz­li­cze­nia podat­ku, student/tka zobowiązany/a jest do dostar­cze­nia zaświad­cze­nia z Urzę­du Skar­bo­we­go gdzie jest roz­pi­sa­ny dochód oraz skład­ki na ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne osob­no podat­ni­ka i mał­żon­ka. Urząd Skar­bo­wy wyda­je takie zaświad­cze­nie w róż­nej for­mie. Dwie naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne to for­ma „słup­ko­wa”, gdzie zawar­te są docho­dy i skład­ki na ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne łącz­ne obok podat­ni­ka i dalej mał­żon­ka lub for­ma „podwój­ne­go zaświad­cze­nia”, gdzie jed­no jest wyda­ne na podat­ni­ka z jego docho­da­mi i skład­ka­mi na ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne, a dru­gie odpo­wied­nio na mał­żon­ka.

20. Kie­dy jestem samodzielny/a na finan­so­wo?

Stu­dent, któ­ry nie pro­wa­dzi wspól­ne­go gospo­dar­stwa domo­we­go z żad­nym z rodzi­ców, opie­ku­nów praw­nych lub fak­tycz­nych, może ubie­gać się o sty­pen­dium socjal­ne bez wyka­zy­wa­nia docho­dów osią­ga­nych przez te oso­by oraz będą­ce na ich utrzy­ma­niu dzie­ci nie­peł­no­let­nie, dzie­ci pobie­ra­ją­ce naukę do 26. roku życia, a jeże­li 26. rok życia przy­pa­da w ostat­nim roku stu­diów, do ich ukoń­cze­nia, oraz dzie­ci nie­peł­no­spraw­ne bez wzglę­du na wiek, jeże­li speł­nia jeden z nastę­pu­ją­cych warun­ków:

  • ukoń­czył 26 rok życia;
  • pozo­sta­je w związ­ku mał­żeń­skim;
  • ma na utrzy­ma­niu dzie­ci, o któ­rych mowa w ust. 1 pkt 4;
  • osią­gnął peł­no­let­ność, prze­by­wa­jąc w pie­czy zastęp­czej, lub
  • posia­da sta­łe źró­dło docho­dów i jego prze­cięt­ny mie­sięcz­ny dochód w poprzed­nim roku podat­ko­wym oraz w roku bie­żą­cym w mie­sią­cach poprze­dza­ją­cych mie­siąc zło­że­nia oświad­cze­nia, o któ­rym mowa w ust. 3, jest wyż­szy lub rów­ny 1,15 sumy kwot okre­ślo­nych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 usta­wy z dnia 28 listo­pa­da 2003 r. o świad­cze­niach rodzin­nych.

Źró­dłem sta­łe­go docho­du mogą być np.: wyna­gro­dze­nie z tytu­łu umo­wy o pra­cę, ren­ta po zmar­łym rodzi­cu, ren­ta inwa­lidz­ka, ali­men­ty, cyklicz­nie zawie­ra­ne umo­wy zle­ce­nia, umo­wy o dzie­ło.

21. Czy mogę skła­dać wnio­sek o sty­pen­dium w momen­cie kie­dy jestem sie­ro­tą i nie mam samo­dziel­no­ści finan­so­wej?

Jeże­li student/tka jest sie­ro­tą może zło­żyć wnio­sek wraz z wyma­ga­ną doku­men­ta­cją, nie­za­leż­nie od tego czy posia­da samo­dziel­ność finan­so­wą czy też nie.

22. Co w sytu­acji, gdy rodzi­ce są po roz­wo­dzie, są zasą­dzo­ne ali­men­ty na mnie (i/lub moje rodzeń­stwo), lecz pomi­mo tego rodzic ich nie pła­ci?

Jeże­li student/tka posia­da doku­ment o wyso­ko­ści zasą­dzo­nych ali­men­tów a rodzic ich nie pła­ci, kolej­nym doku­men­tem wyma­ga­nym jest zaświad­cze­nie od komor­ni­ka o nie­ścią­gal­no­ści ali­men­tów, oraz jeże­li takie są przy­zna­ne – decy­zja z MOPS/GOPS o pobie­ra­niu świad­czeń z fun­du­szu ali­men­ta­cyj­ne­go.

23. Jak obli­czyć dochód gdy czło­nek rodzi­ny roz­li­cza się na pod­sta­wie ryczał­tu bądź kar­ty podat­ko­wej:

Oso­by, któ­re roz­li­cza­ją się na pod­sta­wie prze­pi­sów o zry­czał­to­wa­nym podat­ku docho­do­wym lub kar­cie podat­ko­wej zobo­wią­za­ni się do przy­nie­sie­nia z Urzę­du Skar­bo­we­go zaświad­cze­nia o wyso­ko­ści przy­cho­du oraz wyso­ko­ści i for­mie opła­co­ne­go podat­ku docho­do­we­go doty­czą­cy oso­by roz­li­cza­ją­cej się na pod­sta­wie prze­pi­sów o zry­czał­to­wa­nym podat­ku docho­do­wym od nie­któ­rych prze­pi­sów osią­ga­nych przez oso­by fizycz­ne zawie­ra­ją­ce infor­ma­cje odpo­wied­nio o: for­mie opła­co­ne­go podat­ku, wyso­ko­ści przy­cho­du, staw­ce podat­ku, wyso­ko­ści opła­co­ne­go podat­ku, w roku kalen­da­rzo­wym poprze­dza­ją­cym okres, na jaki usta­la­ne jest pra­wo do świad­cze­nia. Następ­nie w sys­te­mie USOS sys­tem sam wyli­czy dochód na pod­sta­wie Obwiesz­cze­nia Mini­stra Rodzi­ny, Pra­cy u Poli­ty­ki Spo­łecz­nej w spra­wie wyso­ko­ści docho­du za rok (na każ­dy rok kalen­da­rzo­wy będzie oddziel­ne obwiesz­cze­nie) z dzia­łal­no­ści pod­le­ga­ją­cej opo­dat­ko­wa­niu na pod­sta­wie prze­pi­sów o zry­czał­to­wa­nym podat­ku docho­do­wym od nie­któ­rych przy­cho­dów osią­ga­nych przez oso­by fizycz­ne.

24. Jestem na stu­diach dru­gie­go stop­nia, za jaki okres bra­ne są pod uwa­gę moje osią­gnię­cia pod­czas ubie­ga­nia się o sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów?

Na pierw­szym seme­strze stu­diów II stop­nia pod uwa­gę bra­ne są osią­gnię­cia z ostat­nie­go roku stu­diów pierw­sze­go stop­nia – w przy­pad­ku stu­diów trwa­ją­cych 3,5 roku – za siód­my semestr stu­diów.
Na dru­gim seme­strze stu­diów II stop­nia bra­ne są pod uwa­gę osią­gnię­cia z pierw­sze­go seme­stru stu­diów II stop­nia.
Na trze­cim seme­strze stu­diów II stop­nia bra­ne są pod uwa­gę osią­gnię­cia z pierw­sze­go seme­stru stu­diów II stop­nia.

25. Czy ubie­ga­jąc się o sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów na pod­sta­wie śred­niej ocen, posia­da­jąc śred­nią ocen za ostat­ni rok stu­diów na pozio­mie niż­szym niż 4,00, sty­pen­dium może zostać przy­zna­ne gdy limit na kie­run­ku nie jest wyko­rzy­sta­ny?

W przy­pad­ku ubie­ga­nia się o sty­pen­dium tyl­ko na pod­sta­wie śred­niej ocen ‑nie. Nawet jeśli limit 9% naj­lep­szych stu­den­tów na danym kie­run­ku stu­diów nie został w peł­ni wyko­rzy­sta­ny, nie moż­na otrzy­mać świad­cze­nia nie speł­nia­jąc tego kry­te­rium. Wyją­tek sta­no­wi sytu­acja, gdy posia­da się osią­gnię­cia nauko­we, spor­to­we lub arty­stycz­ne. Wte­dy śred­nia ocen za ostat­ni rok stu­diów nie ma zna­cze­nia.

INFORMACJA O KREDYTACH STUDENCKICH
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Pra­wo do otrzy­ma­nia kre­dy­tów mają stu­den­ci i dok­to­ran­ci, o któ­rych mowa w usta­wie z dnia 20 lip­ca 2018 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024 i 2245) stu­dent, któ­ry nie ukoń­czył 30. roku życia i dok­to­rant , któ­ry nie ukoń­czył 35. roku życia.

Wnio­sek o udzie­le­nie kre­dy­tu stu­denc­kie­go może zło­żyć stu­dent, dok­to­rant, a tak­że oso­ba ubie­ga­ją­ca się o przy­ję­cie na stu­dia albo do szko­ły dok­tor­skiej, z tym, że aby pod­pi­sać umo­wę kre­dy­to­wą muszą potwier­dzić zaświad­cze­niem w insty­tu­cji kre­dy­tu­ją­cej sta­tus stu­den­ta lub dok­to­ran­ta.

Od 2019 roku o kre­dyt stu­denc­ki moż­na wnio­sko­wać w dowol­nym momen­cie roku.

Kre­dyt stu­denc­ki jest udzie­la­ny na okres stu­diów tyl­ko raz i jest udzie­la­ny przez bank lub spół­dziel­czą kasę oszczęd­no­ścio­wo-kre­dy­to­wą, któ­re zawar­ły z Ban­kiem Gospo­dar­stwa Kra­jo­we­go, zwa­nym dalej „BGK”, umo­wę okre­śla­ją­cą zasa­dy korzy­sta­nia ze środ­ków Fun­du­szu Kre­dy­tów Stu­denc­kich.

Wnio­sek o udzie­le­nie kre­dy­tu stu­denc­kie­go skła­da się w wybra­nej przez wnio­sko­daw­cę insty­tu­cji kre­dy­tu­ją­cej w posta­ci:

 • elek­tro­nicz­nej (za pomo­cą sys­te­mu tele­in­for­ma­tycz­ne­go insty­tu­cji, któ­ry opa­tru­je się kwa­li­fi­ko­wa­nym pod­pi­sem elek­tro­nicz­nym albo uwie­rzy­tel­nia przy uży­ciu danych uwie­rzy­tel­nia­ją­cych, sto­so­wa­nych przez insty­tu­cję kre­dy­tu­ją­cą do wery­fi­ka­cji, w dro­dze elek­tro­nicz­nej, posia­da­cza rachun­ku.
 • papie­ro­wej – na for­mu­la­rzu usta­lo­nym przez insty­tu­cję kre­dy­tu­ją­cą.

Do wnio­sku dołą­cza się zaświad­cze­nie z uczel­ni lub jed­nost­ki nauko­wej pro­wa­dzą­cej stu­dia albo szko­łę dok­tor­ską o odby­wa­niu stu­diów (w przy­pad­ku stu­den­ta lub dok­to­ran­ta) albo doku­ment potwier­dza­ją­cy udział w rekru­ta­cji na stu­dia albo do szko­ły dok­tor­skiej. Oso­ba ubie­ga­ją­ca się o przy­ję­cie na stu­dia albo do szko­ły dok­tor­skiej, nie­zwłocz­nie po uzy­ska­niu odpo­wied­nio sta­tu­su stu­den­ta albo dok­to­ran­ta, skła­da w insty­tu­cji kre­dy­tu­ją­cej, w któ­rej zło­ży­ła wnio­sek o udzie­le­nie kre­dy­tu stu­denc­kie­go zaświad­cze­nie

W ban­ku nale­ży przed­sta­wić rów­nież oświad­cze­nia: o wyso­ko­ści mie­sięcz­ne­go docho­du wnio­sko­daw­cy i człon­ków jego rodzi­ny w roku kalen­da­rzo­wym poprze­dza­ją­cym rok zło­że­nia wnio­sku i o licz­bie człon­ków rodzi­ny wnio­sko­daw­cy.

Do wnio­sku dołą­cza się doku­men­ty potwier­dza­ją­ce dane wyma­ga­ne przez insty­tu­cję kre­dy­tu­ją­cą dla celów oce­ny zabez­pie­cze­nia spła­ty kre­dy­tu stu­denc­kie­go.

Umo­wę kre­dy­tu stu­denc­kie­go zawie­ra się w ter­mi­nie 30 dni od dnia zło­że­nia wnio­sku o udzie­le­nie kre­dy­tu stu­denc­kie­go.

Jeże­li z przy­czyn nie­za­leż­nych od wnio­sko­daw­cy lub insty­tu­cji kre­dy­tu­ją­cej nie doszło do zawar­cia umo­wy w ter­mi­nie umo­wa może zostać zawar­ta w ter­mi­nie 60 dni od dnia zło­że­nia odpo­wied­nio wnio­sku albo zaświad­cze­nia.

Insty­tu­cja kre­dy­tu­ją­ca, na pod­sta­wie danych zawar­tych w oświad­cze­niach usta­la wyso­kość prze­cięt­ne­go mie­sięcz­ne­go docho­du na oso­bę w rodzi­nie wnio­sko­daw­cy w roku poprze­dza­ją­cym rok zło­że­nia wnio­sku o udzie­le­nie kre­dy­tu stu­denc­kie­go.

Kre­dy­tu stu­denc­kie­go nie udzie­la się, jeże­li:

 • wyso­kość prze­cięt­ne­go mie­sięcz­ne­go docho­du na oso­bę w rodzi­nie wnio­sko­daw­cy, w roku poprze­dza­ją­cym rok zło­że­nia wnio­sku o udzie­le­nie kre­dy­tu stu­denc­kie­go, jest wyż­sza niż wyso­kość mie­sięcz­ne­go docho­du usta­la­na przez mini­stra upraw­nia­ją­ca do otrzy­ma­nia kre­dy­tu stu­denc­kie­go.
 • oce­na zabez­pie­cze­nia spła­ty kre­dy­tu stu­denc­kie­go doko­na­na przez insty­tu­cję kre­dy­tu­ją­cą jest nega­tyw­na dla każ­dej z wyso­ko­ści mie­sięcz­nej tran­szy kre­dy­tu stu­denc­kie­go.

Kre­dyt stu­denc­ki jest udzie­la­ny na okres stu­diów tyl­ko raz, nie dłu­żej niż na 6 lat.

Na tym samym pozio­mie stu­diów kre­dyt stu­denc­ki jest udzie­la­ny raz.

Jeże­li w okre­sie 2 lat od ukoń­cze­nia stu­diów pierw­sze­go stop­nia stu­dent roz­pocz­nie stu­dia dru­gie­go stop­nia lub jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie, kre­dyt stu­denc­ki może być wypła­ca­ny na tych stu­diach bez koniecz­no­ści ponow­ne­go skła­da­nia wnio­sku o kre­dyt, przy czym łącz­ny okres otrzy­my­wa­nia kre­dy­tu stu­denc­kie­go nie może prze­kro­czyć 6 lat.

Kre­dyt stu­denc­ki jest wypła­ca­ny w mie­sięcz­nych tran­szach przez okres do 10 mie­się­cy roku aka­de­mic­kie­go, z wyłą­cze­niem okre­sów urlo­pów od zajęć lub innych przerw udzie­lo­nych zgod­nie z regu­la­mi­nem stu­diów.

Wyso­kość mie­sięcz­nej tran­szy kre­dy­tu stu­denc­kie­go wyno­si 400 zł, 600 zł, 800 zł albo 1000 zł. 600 zł – rata pod­sta­wo­wa.

Kre­dy­to­bior­ca może zło­żyć w insty­tu­cji kre­dy­tu­ją­cej, z któ­rą zawarł umo­wę kre­dy­tu stu­denc­kie­go, wnio­sek o zmia­nę wyso­ko­ści mie­sięcz­nej tran­szy kre­dy­tu stu­denc­kie­go.

Kre­dy­to­bior­ca nie­zwłocz­nie powia­da­mia insty­tu­cję kre­dy­tu­ją­cą o nastę­pu­ją­cych oko­licz­no­ściach: skre­śle­nia z listy stu­den­tów, urlo­pu od zajęć w uczel­ni lub innej prze­rwy zgod­nej z regu­la­mi­nem stu­diów; zawie­sze­nia w pra­wach stu­den­ta, ukoń­cze­nia stu­diów.

Umo­wa kre­dy­tu powin­na zawie­rać infor­ma­cje o spo­so­bach wery­fi­ka­cji posia­da­nia sta­tu­su stu­den­ta albo dok­to­ran­ta w okre­sie obo­wią­zy­wa­nia umo­wy- nie czę­ściej niż dwa razy w roku.

W przy­pad­ku ujaw­nie­nia zata­jo­nych istot­nych infor­ma­cji mają­cych wpływ na udzie­le­nie kre­dy­tu stu­denc­kie­go lub jego wyso­kość insty­tu­cja kre­dy­tu­ją­ca wypo­wia­da umo­wę kre­dy­tu stu­denc­kie­go i żąda jego spła­ty z dniem upły­wu ter­mi­nu wypo­wie­dze­nia.

Spła­ta kre­dy­tu stu­denc­kie­go jest doko­ny­wa­na w rów­nych mie­sięcz­nych ratach i roz­po­czy­na się po upły­wie 2 lat od ukoń­cze­nia stu­diów, chy­ba że kre­dy­to­bior­ca wystą­pił z wnio­skiem o wcze­śniej­sze roz­po­czę­cie spła­ty.

Licz­ba rat sta­no­wi dwu­krot­ność licz­by wypła­co­nych transz kre­dy­tu stu­denc­kie­go, chy­ba że kre­dy­to­bior­ca wystą­pił z wnio­skiem o zmniej­sze­nie licz­by rat.

Wyso­kość opro­cen­to­wa­nia kre­dy­tu stu­denc­kie­go wyno­si 1,2 sto­py redy­skon­to­wej Naro­do­we­go Ban­ku Pol­skie­go.

W przy­pad­ku przej­ścio­wych trud­no­ści w spła­cie kre­dy­tu na wnio­sek kre­dy­to­bior­cy wyso­kość mie­sięcz­nej raty może być zmniej­szo­na do 20% jego śred­nie­go mie­sięcz­ne­go docho­du.

Na wnio­sek kre­dy­to­bior­cy spła­ta kre­dy­tu stu­denc­kie­go wraz z odset­ka­mi może zostać zawie­szo­na przez insty­tu­cję kre­dy­tu­ją­cą, jeże­li kre­dy­to­bior­ca zna­lazł się w trud­nej sytu­acji życio­wej spo­wo­do­wa­nej w szcze­gól­no­ści utra­tą przez nie­go lub jego mał­żon­ka sta­łe­go źró­dła docho­du lub zda­rze­niem loso­wym, powo­du­ją­cym krót­ko­trwa­łą utra­tę zdol­no­ści do spła­ty zobo­wią­zań, w tym cho­ro­bą kre­dy­to­bior­cy lub człon­ka jego rodzi­ny, koniecz­no­ścią spra­wo­wa­nia opie­ki nad cho­rym człon­kiem rodzi­ny, szko­dą spo­wo­do­wa­ną przez pożar, klę­skę żywio­ło­wą lub inną kata­stro­fę.

Na wnio­sek kre­dy­to­bior­cy w przy­pad­ku trud­nej sytu­acji życio­wej spła­ta kre­dy­tu stu­denc­kie­go wraz z odset­ka­mi może być zawie­szo­na na okres nie dłuż­szy niż 12 mie­się­cy.

UMORZENIE SPŁATY KREDYTU

Kre­dyt stu­denc­ki może być umo­rzo­ny czę­ścio­wo przez insty­tu­cję kre­dy­tu­ją­cą w przy­pad­ku: wyróż­nia­ją­ce­go wyni­ku ukoń­cze­nia stu­diów przez kre­dy­to­bior­cę, szcze­gól­nie trud­nej sytu­acji życio­wej kre­dy­to­bior­cy oraz w cało­ści w przy­pad­ku trwa­łej utra­ty przez kre­dy­to­bior­cę zdol­no­ści do spła­ty zobo­wią­zań, bra­ku praw­nych moż­li­wo­ści docho­dze­nia rosz­czeń od kre­dy­to­bior­cy, śmier­ci kre­dy­to­bior­cy.

Kre­dy­to­bior­ca, nie wcze­śniej niż 60 dni przed roz­po­czę­ciem spła­ty kre­dy­tu stu­denc­kie­go, może zło­żyć do mini­stra wnio­sek o umo­rze­nie kre­dy­tu stu­denc­kie­go, jeże­li po zawar­ciu umo­wy kre­dy­tu stu­denc­kie­go:

 • zna­lazł się w szcze­gól­nie trud­nej sytu­acji życio­wej spo­wo­do­wa­nej w szcze­gól­no­ści utra­tą przez nie­go lub jego mał­żon­ka sta­łe­go źró­dła docho­du skut­ku­ją­ce­go koniecz­no­ścią korzy­sta­nia ze świad­czeń z sys­te­mu pomo­cy spo­łecz­nej lub zda­rze­niem loso­wym powo­du­ją­cym dłu­go­trwa­łą utra­tę zdol­no­ści do spła­ty zobo­wią­zań, w tym cho­ro­bą lub nie­peł­no­spraw­no­ścią kre­dy­to­bior­cy lub człon­ka jego rodzi­ny, koniecz­no­ścią spra­wo­wa­nia opie­ki nad cho­rym lub nie­peł­no­spraw­nym człon­kiem jego rodzi­ny, szko­dą spo­wo­do­wa­ną przez pożar, klę­skę żywio­ło­wą lub inną kata­stro­fę albo
 • trwa­le utra­cił zdol­ność do spła­ty zobo­wią­zań spo­wo­do­wa­ną w szcze­gól­no­ści cał­ko­wi­tą i nie­od­wra­cal­ną nie­zdol­no­ścią kre­dy­to­bior­cy do pod­ję­cia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, wyko­ny­wa­nia pra­cy lub świad­cze­nia usług przy­no­szą­cych przy­chód lub wyna­gro­dze­nie.

Na wnio­sek kre­dy­to­bior­cy kre­dyt stu­denc­ki może zostać umo­rzo­ny przez insty­tu­cję kre­dy­tu­ją­cą:

 • w 50% – w przy­pad­ku gdy kre­dy­to­bior­ca ukoń­czył stu­dia wyż­sze albo stu­dia dok­to­ranc­kie w gru­pie do 1%,
 • w 35% – w przy­pad­ku gdy kre­dy­to­bior­ca ukoń­czył stu­dia wyż­sze albo stu­dia dok­to­ranc­kie w gru­pie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przy­pad­ku gdy kre­dy­to­bior­ca ukoń­czył stu­dia wyż­sze albo stu­dia dok­to­ranc­kie w gru­pie od 5,01% do 10%

– naj­lep­szych absol­wen­tów stu­diów pierw­sze­go stop­nia albo stu­diów dru­gie­go stop­nia, albo jed­no­li­tych stu­diów magi­ster­skich, albo stu­diów dok­to­ranc­kich, w danym roku aka­de­mic­kim.

Wnio­sek w tej spra­wie nale­ży zło­żyć w insty­tu­cji kre­dy­tu­ją­cej wraz z zaświad­cze­niem rek­to­ra uczel­ni albo dyrek­to­ra jed­nost­ki nauko­wej, potwier­dza­ją­cym zna­le­zie­nie się kre­dy­to­bior­cy w okre­ślo­nej gru­pie naj­lep­szych absol­wen­tów stu­diów. Umo­rze­niu pod­le­ga pozo­sta­ła do spła­ty na dzień dostar­cze­nia do insty­tu­cji kre­dy­tu­ją­cej wnio­sku, kwo­ta kre­dy­tu wypła­co­ne­go w okre­sie stu­diów pierw­sze­go stop­nia, stu­diów dru­gie­go stop­nia, jed­no­li­tych stu­diów magi­ster­skich lub kształ­ce­nia w szko­le dok­tor­skiej.

Zain­te­re­so­wa­ni stu­den­ci mogą otrzy­mać zaświad­cze­nia do ban­ku w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich pok. 91A bud. 100.

Usta­wa Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245)

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 20 grud­nia 2018 r. w spra­wie kre­dy­tów stu­denc­kich (Dz. U. z 209 grud­nia 2018 r. poz. 2468)

INNE STYPENDIA

STYPENDIUM DOKTORANCKIE W RAMACH PROGRAMU
„DOKTORAT WDROŻENIOWY”

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 28 kwiet­nia 2017 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych kry­te­riów i try­bu przy­zna­wa­nia, prze­ka­zy­wa­nia oraz roz­li­cza­nia środ­ków finan­so­wych na naukę, try­bu wyzna­cza­nia opie­ku­na pomoc­ni­cze­go i przy­zna­wa­nia sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go w ramach pro­gra­mu „Dok­to­rat wdro­że­nio­wy”

Usta­wa z dnia 21 kwiet­nia 2017 r. o zmia­nie usta­wy o stop­niach nauko­wych i tytu­le nauko­wym oraz o stop­niach i tytu­le w zakre­sie sztu­ki oraz nie­któ­rych innych ustaw

STYPENDIUM MINISTRA

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 14 listo­pa­da 2019 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie sty­pen­diów mini­stra wła­ści­we­go do spraw szkol­nic­twa wyż­sze­go i nauki dla stu­den­tów i wybit­nych mło­dych naukow­ców

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 1 kwiet­nia 2019 r. w spra­wie sty­pen­diów mini­stra wła­ści­we­go do spraw szkol­nic­twa wyż­sze­go i nauki dla stu­den­tów i wybit­nych mło­dych naukow­ców

NAGRODA MINISTRA

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 23 stycz­nia 2019 r. w spra­wie nagród mini­stra wła­ści­we­go do spraw szkol­nic­twa wyż­sze­go i nauki (poz. 182)