Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

Obwiesz­cze­nie Mar­szał­ka Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z dnia 26 mar­ca 2012 r. w spra­wie ogło­sze­nia jed­no­li­te­go tek­stu usta­wy – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym

Usta­wa z dnia 11 lip­ca 2014 r. o zmia­nie usta­wy – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym oraz nie­któ­rych innych ustaw

Regulaminy studiów doktoranckich

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 30/WAT/2015 z dnia 30 kwiet­nia 2015 r. w spra­wie uchwa­le­nia „Regu­la­mi­nu stu­diów dok­to­ranc­kich w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go”

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 26/WAT/2014 z dnia 27 mar­ca 2014 r. w spra­wie uchwa­le­nia „Regu­la­mi­nu stu­diów dok­to­ranc­kich w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go”

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 222/III/2012 z dnia 26 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie uchwa­le­nia „Regu­la­mi­nu stu­diów dok­to­ranc­kich w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go”