W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pro­wa­dzo­ne są

STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA III STOPNIA (DOKTORANCKIE)

przy­go­to­wu­ją do uzy­ska­nia stop­nia nauko­we­go dok­to­ra w niżej poda­nych dys­cy­pli­nach nauko­wych:

Wydział Mecha­nicz­ny

ul. Kali­skie­go 2, 00 – 908 War­sza­wa 49,
tel.  261 837 226, 261 839 759
e‑mail: monika.​kaliszuk@​wat.​edu.​pl

 • mecha­ni­ka;
 • budo­wa i eks­plo­ata­cja maszyn;

Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa

ul. Kali­skie­go 2, 00 – 908 War­sza­wa 49,
tel. 261 839 888
e‑mail: dagmara.​flis@​wat.​edu.​pl

 • budo­wa i eks­plo­ata­cja maszyn;
 • mecha­ni­ka;

Wydział Elek­tro­ni­ki

ul. Kali­skie­go 2, 00 – 908 War­sza­wa 49,
tel.  261 837 756, 261 837 570
e‑mail: hanna.​pankiewicz@​wat.​edu.​pl

 • elek­tro­ni­ka;
 • tele­ko­mu­ni­ka­cja;

Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji

ul. Kali­skie­go 2, 00 – 908 War­sza­wa 49,
tel. 261 837 453, 261 839 075
e‑mail: sylwia.​burdynska@​wat.​edu.​pl

 • budow­nic­two;
 • geo­de­zja i kar­to­gra­fia;

Wydział Cyber­ne­ty­ki

ul. Kali­skie­go 2, 00 – 908 War­sza­wa 49,
tel.  261 839 878
e‑mail: sd.​wcy@​wat.​edu.​pl

 • infor­ma­ty­ka
 • nauki o bez­pie­czeń­stwie

Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii

ul. Kali­skie­go 2, 00 – 908 War­sza­wa 49,
tel. 261 839 435
e‑mail: marta.​pokorska@​wat.​edu.​pl

 • inży­nie­ria mate­ria­ło­wa
 • che­mia.

Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki

ul. Kali­skie­go 2, 00 – 908 War­sza­wa 49,
tel. 261 837 213
e‑mail: dziekanat.​ioe@​wat.​edu.​pl

 • elek­tro­ni­ka