Wymagania

Jeśli chcesz stu­dio­wać na stu­diach woj­sko­wych w WAT, musisz:

  • posia­dać oby­wa­tel­stwo pol­skie,
  • zdać matu­rę,
  • nie być karana/y sądow­nie,
  • posia­dać odpo­wied­nią zdol­ność fizycz­ną i psy­chicz­ną do peł­nie­nia zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej,
  • mieć ukoń­czo­ne 18 lat.

Zobacz tabe­lę i sprawdź przed­mio­ty oraz mak­sy­mal­ne war­to­ści punk­tów ran­kin­go­wych, któ­re możesz uzy­skać pod­czas rekru­ta­cji na stu­dia pierw­sze­go stop­nia (woj­sko­we i cywil­ne).

Uwa­ga! Jeśli kan­dy­du­jesz na stu­dia woj­sko­we i nie masz / nie będziesz miał/a na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści wyni­ku z języ­ka angiel­skie­go, musisz to zazna­czyć w cza­sie reje­stra­cji w IRK, będziesz musiał/a zdać dodat­ko­wy test z języ­ka angiel­skie­go i uzy­skać z nie­go mini­mum 1 punkt ran­kin­go­wy.

Prze­czy­taj Uchwa­łę Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, w któ­rej znaj­dziesz szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce warun­ków i try­bu przy­jęć na stu­dia woj­sko­we.

WRÓĆ DO PROCESU REKRUTACJI

PRZEJDŹ DO NASTĘPNEGO KROKU