Wymagania

Jeśli chcesz stu­dio­wać na stu­diach woj­sko­wych w WAT, musisz:

  • posia­dać oby­wa­tel­stwo pol­skie,
  • zdać matu­rę,
  • nie być karana/y sądow­nie,
  • posia­dać odpo­wied­nią zdol­ność fizycz­ną i psy­chicz­ną do peł­nie­nia zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej,
  • mieć ukoń­czo­ne 18 lat.

Zobacz tabe­lę i sprawdź przed­mio­ty oraz mak­sy­mal­ne war­to­ści punk­tów ran­kin­go­wych, któ­re możesz uzy­skać pod­czas rekru­ta­cji na jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie (woj­sko­we) oraz stu­dia pierw­sze­go stop­nia (cywil­ne).

Uwa­ga! Jeśli kan­dy­du­jesz na stu­dia woj­sko­we i nie masz / nie będziesz miał/a na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści wyni­ku z języ­ka angiel­skie­go, musisz to zazna­czyć w cza­sie reje­stra­cji w IRK, będziesz musiał/a zdać dodat­ko­wy test z języ­ka angiel­skie­go i uzy­skać z nie­go mini­mum 3 punk­ty ran­kin­go­we.

Prze­czy­taj Wnio­sek do Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej w spra­wie usta­le­nia warun­ków i try­bu rekru­ta­cji kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych do WAT w roku aka­de­mic­kim 2020/2021, w któ­rym znaj­dziesz szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce warun­ków i try­bu przy­jęć na stu­dia woj­sko­we.