Wprowadzenie wyników matur

Do 10 lip­ca 2020 r. musisz uzu­peł­nić swój pro­fil w IRK wyni­ka­mi egza­mi­nów matu­ral­nych. Posia­da­cze matu­ry uzy­ska­nej poza RP, muszą do tego ter­mi­nu dostar­czyć do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji tłu­ma­cze­nie doku­men­tu z wyni­ka­mi. Są one pod­sta­wą wyli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych.

Musisz samo­dziel­nie wpro­wa­dzić wyni­ki w IRK – WAT nie pobie­ra wyni­ków z Kra­jo­we­go Reje­stru Matur.

Jeśli nie poszło Ci na spraw­dzia­nie spraw­no­ści fizycz­nej albo zmie­ni­łeś zda­nie i chcesz kan­dy­do­wać rów­nież na stu­dia cywil­ne, musisz teraz w IRK wypeł­nić odpo­wied­nią dekla­ra­cję. War­to kan­dy­do­wać na stu­dia cywil­ne, bo po I roku będziesz miał/a szan­sę prze­nieść się na stu­dia woj­sko­we na dru­gi rok – nie „tra­cąc” roku stu­diów. Tutaj możesz spraw­dzić zasa­dy prze­no­sze­nie stu­den­tów cywil­nych na stu­dia woj­sko­we.