Uzupełnienie dokumentów

Teraz masz czas do 24 lip­ca 2020 r. żeby dostar­czyć do nas „swo­je papie­ry”, czy­li kom­plet doku­men­tów:

  • kopię świa­dec­twa doj­rza­ło­ści – ory­gi­nał lub odpis świa­dec­twa doj­rza­ło­ści (ory­gi­nał do wglą­du). W przy­pad­ku prze­sy­ła­nia pocz­tą, musi być ory­gi­nał lub odpis wyda­ne przez OKE.;
  • foto­gra­fię kolo­ro­wą w for­mie cyfro­wej poprzez IRK;
  • zaświad­cze­nie z Kra­jo­we­go Reje­stru Kar­ne­go – zale­ca­ne „kla­sycz­ne-papie­ro­we” uzy­ska­ne z sądu;
  • skró­co­ny odpis aktu uro­dze­nia (ory­gi­nał);
  • życio­rys (w for­mie opi­so­wej, nie CV).

Możesz to zro­bić oso­bi­ście, przez inną oso­bę albo wysłać pocz­tą lub kurie­rem. Pamię­taj, że brak kom­ple­tu doku­men­tów skut­ku­je skre­śle­niem z listy przy­ję­tych!

27 lip­ca 2020 r. WAT ogło­si osta­tecz­ne wyni­ki kwa­li­fi­ka­cji na stu­dia, z uwzględ­nie­niem rezy­gna­cji i skre­śleń.

Jako stu­dent stu­diów woj­sko­wych WAT – kan­dy­dat na żoł­nie­rza zawo­do­we­go – zosta­niesz powołana/y do służ­by kan­dy­dac­kiej i sta­niesz się żoł­nie­rzem w czyn­nej służ­bie woj­sko­wej. W dru­giej poło­wie sierp­nia 2020 r. – pod­sta­wo­wym szko­le­niem woj­sko­wym czy­li tzw. uni­tar­ką – roz­pocz­niesz służ­bę woj­sko­wą.

Jeśli nie zakwa­li­fi­ku­jesz się na stu­dia woj­sko­we, nie rezy­gnuj. Część osób nie sta­wia się na PSW, inni pod­da­ją się w cza­sie „uni­tar­ki” – wte­dy kolej­ni kan­dy­da­ci z listy ran­kin­go­wej uzu­peł­nia­ją zwol­nio­ne miej­sca na stu­diach woj­sko­wych. Wciąż masz szan­sę na stu­dia woj­sko­we w WAT.