Testy sprawnościowe i rozmowa kwalifikacyjna

Do 15 czerw­ca 2020 r. dosta­niesz infor­ma­cję z WAT o ter­mi­nie spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej i roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej.

Nawet jeśli powia­do­mie­nie do Cie­bie nie dotar­ło, zgłoś się na testy i roz­mo­wę dowol­ne­go dnia mię­dzy 6 a 9 lip­ca 2020 r.

Testy i roz­mo­wy odby­wa­ją się jed­ne­go dnia w ter­mi­nie od 6 do 9 lip­ca 2020 r. w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy ul. Kar­te­zju­sza 1 w War­sza­wie. Trwa­ją oko­ło 3 godzin.

Na roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cją war­to wziąć ze sobą odpo­wied­nie ubra­nie (inne niż spor­to­we).

 

Jak wyglą­da­ją testy do spraw­dze­nia spraw­no­ści fizycz­nej?

Spraw­dza­na jest Two­ja siła, szyb­kość i wytrzy­ma­łość, w trzech kon­ku­ren­cjach spor­to­wych opi­sa­nych w „Mię­dzy­na­ro­do­wym Teście Spraw­no­ści Fizycz­nej”. Instruk­cje pra­wi­dło­we­go wyko­na­nia ćwi­czeń znaj­dziesz tutaj, a nasza dar­mo­wa apli­ka­cja mobil­na pomo­że Ci się przy­go­to­wać!

Do testów spraw­no­ścio­wych przy­stę­pu­jesz w ubio­rze spor­to­wym (krót­kie spoden­ki gim­na­stycz­ne, koszul­ka odsła­nia­ją­ca sta­wy łok­cio­we, buty spor­to­we bez kol­ców). Test trwa ok. 2 godzin i obej­mu­je nastę­pu­ją­ce kon­ku­ren­cje spor­to­we:

kobie­ty

  • test siły – zwis na drąż­ku na czas
  • test szyb­ko­ści – bieg na 50 m
  • test wytrzy­ma­ło­ści – bieg na 800 m

męż­czyź­ni

  • test siły – pod­cią­ga­nie na drąż­ku
  • test szyb­ko­ści – bieg na 50 m
  • test wytrzy­ma­ło­ści – bieg na 1000 m

Kolej­ność zda­wa­nych kon­ku­ren­cji: test siły, test szyb­ko­ści, test wytrzy­ma­ło­ści.

Warun­kiem zali­cze­nia spraw­dzia­nu spraw­no­ścio­we­go jest zdo­by­cie mini­mum 3 punk­tów ran­kin­go­wych – mogą być z jed­nej kon­ku­ren­cji. Tabe­la punk­tów ran­kin­go­wych

Po zakoń­cze­niu spraw­dzia­nu będziesz miał czas na krót­ki odpo­czy­nek, po czym przy­stą­pisz do roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej. Poroz­ma­wiasz z przed­sta­wi­cie­lem wybra­ne­go przez Cie­bie wydzia­łu i Two­im przy­szłym pra­co­daw­cą, czy­li przed­sta­wi­cie­lem rodza­ju sił zbroj­nych (wojsk lądo­wych, sił powietrz­nych, mary­nar­ki wojen­nej, wojsk spe­cjal­nych i wojsk obro­ny tery­to­rial­nej). Komi­sja zapy­ta Cię o moty­wa­cję do pod­ję­cia stu­diów woj­sko­wych. Możesz otrzy­mać max. 5 punk­tów ran­kin­go­wych, warun­kiem zali­cze­nia jest zdo­by­cie przy­naj­mniej 1 punk­tu ran­kin­go­we­go. Zobacz zasa­dy punk­to­wa­nia.

Łącz­nie, na tym eta­pie rekru­ta­cji, możesz uzy­skać max. 20 punk­tów ran­kin­go­wych: 15 ze spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej oraz 5 pod­czas roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej.