Zasady punktowania

  • 0 punk­tów ran­kin­go­wych – w przy­pad­ku stwier­dze­nia brak pre­dys­po­zy­cji lub moty­wa­cji do pod­ję­cia stu­diów w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go oraz peł­nie­nia zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej w danym kor­pu­sie oso­bo­wym (gru­pie oso­bo­wej), co ozna­cza nie­za­li­cze­nie roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej i dys­kwa­li­fi­ku­je kan­dy­da­ta z umiesz­cze­nia na liście ran­kin­go­wej kie­run­ku stu­diów;
  • 1 punkt ran­kin­go­wy – w przy­pad­ku gdy kan­dy­dat posia­da pre­dys­po­zy­cje i moty­wa­cje do pod­ję­cia stu­diów w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go oraz peł­nie­nia zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej w danym kor­pu­sie oso­bo­wym (gru­pie oso­bo­wej);

W przy­pad­ku, gdy kan­dy­dat posia­da pre­dys­po­zy­cje i moty­wa­cje, o któ­rych mowa wyżej, dodat­ko­wo do 4 punk­tów ran­kin­go­wych, w tym:

  • 2 punk­ty – gdy posia­da potwier­dzo­ne prze­szko­le­nie woj­sko­we zakoń­czo­ne przy­się­gą woj­sko­wą lub służ­bę w NSR lub peł­nie­nie tery­to­rial­nej służ­by woj­sko­wej,
  • 1 punkt – gdy posia­da świa­dec­two ukoń­cze­nia kla­sy o pro­fi­lu mun­du­ro­wym lub zaświad­cze­nie o przy­na­leż­no­ści do orga­ni­za­cji o cha­rak­te­rze pro­obron­nym,
  • 1 punkt – gdy posia­da poświad­czo­ne upraw­nie­nia, kwa­li­fi­ka­cje przy­dat­ne w służ­bie woj­sko­wej np. lot­ni­cze, elek­trycz­ne, infor­ma­tycz­ne, pra­wo jaz­dy lub inne W wyni­ku roz­mo­wy komi­sja przy­zna­je kan­dy­da­to­wi punk­ty ran­kin­go­we (max 5).