Zasady przeliczania punktów ze sprawdzianu sprawności fizycznej na punkty rankingowe

 

TABELA ZAMIANY PUNKÓW PRZELICZENIOWYCH NA PUNKTY RANKINGOWE

 

punk­ty prze­li­cze­nio­we
uzy­ska­ne za trzy pró­by spraw­no­ścio­we
punk­ty ran­kin­go­we
za spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej
0 – 129
co ozna­cza nie­za­li­cze­nie spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej i dys­kwa­li­fi­ku­je kan­dy­da­ta z umiesz­cze­nia na liście ran­kin­go­wej kie­run­ku stu­diów
130 – 1341
135 – 1392
140 – 1443
145 – 1494
150 – 1545
155 – 1596
160 – 1647
165 – 1698
170 – 1749
175 – 17910
180 – 18411
185 – 18912
190 – 19413
195 – 19914
200 i wię­cej15

 

Warun­kiem zali­cze­nia spraw­dzia­nu jest zdo­by­cie 130 punk­tów prze­li­cze­nio­wych, co ozna­cza uzy­ska­nie 1 punk­tu ran­kin­go­we­go