Rejestracja kandydatów

Reje­stra­cja to kil­ka pro­stych kro­ków:

  • wybierz inte­re­su­ją­cy Cię kie­ru­nek stu­diów,
  • sprawdź pla­no­wa­ne limi­ty miejsc na poszcze­gól­nych kie­run­kach,
  • zare­je­struj się w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów do 30 kwiet­nia 2020 r.,
  • wydru­kuj, wypeł­nij (i pod­pisz!) papie­ro­wy wnio­sek do rek­to­ra WAT o powo­ła­nie do służ­by kan­dy­dac­kiej i dostarcz go do Aka­de­mii (oso­bi­ście, pocztą/kurierem lub za pośred­nic­twem oso­by trze­ciej),
  • zapłać 100 zł opła­ty rekru­ta­cyj­nej – indy­wi­du­al­ny nr kon­ta masz w IRK.