UWAGA! Kan­dy­da­ci mają obo­wią­zek zare­je­stro­wać się w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów na stro­nie www​.wat​.edu​.pl, w zakład­ce Rekru­ta­cja.

Chęt­ni na stu­dia w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go, któ­rzy zare­je­stro­wa­li się w IRK, wyma­ga­ne doku­men­ty, w tym wnio­sek o powo­ła­nie do służ­by kan­dy­dac­kiej, będą mogli zło­żyć do 29 sierp­nia.

Infor­ma­cje na temat rekru­ta­cji udzie­la­ne są tele­fo­nicz­nie: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956 oraz za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej rekrutacja@​wat.​edu.​pl

Za utrud­nie­nia ser­decz­nie prze­pra­sza­my.

Rejestracja kandydatów

Reje­stra­cja to kil­ka pro­stych kro­ków:

  • wybierz inte­re­su­ją­cy Cię kie­ru­nek stu­diów,
  • sprawdź pla­no­wa­ne limi­ty miejsc na poszcze­gól­nych kie­run­kach,
  • zare­je­struj się w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów do 17 lip­ca 2020 r.,
  • wydru­kuj, wypeł­nij (i pod­pisz!) papie­ro­wy wnio­sek do rek­to­ra WAT o powo­ła­nie do służ­by kan­dy­dac­kiej i dostarcz go do Aka­de­mii (oso­bi­ście, pocztą/kurierem lub za pośred­nic­twem oso­by trze­ciej),
  • zapłać 100 zł opła­ty rekru­ta­cyj­nej – indy­wi­du­al­ny nr kon­ta masz w IRK.