Limity miejsc na studiach wojskowych w roku akademickim 2019/2020

 

Pla­no­wa­ne limi­ty miejsc na stu­diach woj­sko­wych w roku aka­de­mic­kim 2019/2020

 

Wydzia­ły Kie­run­ki stu­diów (limi­ty – 889)
Wydział Cyber­ne­ty­ki infor­ma­ty­ka – 80 miejsc
kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo – 107 miejsc
Wydział Elek­tro­ni­ki elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja – 222 miej­sca
Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji budow­nic­two – 50 miejsc
geo­de­zja i kar­to­gra­fia – 40 miejsc
Wydział Mecha­nicz­ny mecha­ni­ka i budo­wa maszyn – 65 miejsc
Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka – 40 miejsc
mecha­tro­ni­ka – 125 miejsc
inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa – 15 miejsc
Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii che­mia – 25 miejsc
Wydział Logi­sty­ki logi­sty­ka – 120 miejsc