Przenoszenie studentów cywilnych WAT na drugi rok studiów wojskowych

Na miej­sca na stu­diach woj­sko­wych, któ­re zwol­ni­ły się w cza­sie pierw­sze­go roku, może być prze­pro­wa­dzo­na rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca w ramach prze­nie­sie­nia na ten rodzaj stu­diów stu­den­tów cywil­nych stu­diu­ją­cych w WAT. O prze­nie­sie­nie może się ubie­gać oso­ba, któ­ra:

 • jest cywil­nym stu­den­tem WAT,
 • posia­da oby­wa­tel­stwo pol­skie,
 • zali­czy­ła pierw­szy semestr stu­diów,
 • nie była kara­na sądow­nie,
 • posia­da zdol­ność fizycz­ną i psy­chicz­ną do peł­nie­nia zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej (koniecz­ność prze­pro­wa­dze­nia aktu­al­nych badań),
 • zna język angiel­ski na pozio­mie B1 wg ESOKJ (Euro­pej­skie­go Sys­te­mu Opi­su Kształ­ce­nia Języ­ko­we­go) – test prze­pro­wa­dzo­ny będzie w WAT dla wszyst­kich sta­ra­ją­cych się o prze­nie­sie­nie.

Po ogło­sze­niu rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej na stu­dia woj­sko­we, stu­den­ci cywil­ni, któ­rzy chcą się prze­nieść, mają 14 dni na zło­że­nie doku­men­tów w Sek­cji ds. Rekru­ta­cji WAT.

Wyma­ga­ne doku­men­ty:

 • wnio­sek do rek­to­ra WAT o powo­ła­nie do służ­by kan­dy­dac­kiej (druk wnio­sku jest do pobra­nia w Sek­cji ds. Rekru­ta­cji),
 • zaświad­cze­nie z Kra­jo­we­go Reje­stru Kar­ne­go wysta­wio­ne nie wcze­śniej niż 30 dni przed dniem roz­po­czę­cia postę­po­wa­nia o prze­nie­sie­nie (zło­że­nie wnio­sku),
 • życio­rys,
 • skró­co­ny odpis aktu uro­dze­nia,
 • potwier­dze­nie wnie­sie­nia opła­ty rekru­ta­cyj­nej (jak dla kan­dy­da­tów na I rok).

Postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne obej­mu­je:

 • test spraw­no­ści fizycz­nej – kon­ku­ren­cje i kry­te­ria jak dla kan­dy­da­tów na pierw­szy rok oraz dodat­ko­wo pły­wa­nie, któ­re pod­cho­rą­żo­wie zali­cza­ją na koniec I roku (prze­pły­nię­cie 75 m na prze­mian sty­lem kla­sycz­nym i krau­lem na pier­siach),
 • test zna­jo­mo­ści języ­ka angiel­skie­go – dla wszyst­kich kan­dy­da­tów, rów­nież tych, któ­rzy zda­wa­li j. angiel­ski na matu­rze,
 • roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną,
 • ana­li­zę dotych­cza­so­wych stu­diów, a w tym: zgod­ność kie­run­ku z kie­run­kiem stu­diów woj­sko­wych, śred­nią ocen i licz­bę punk­tów ETCS na I i II seme­strze stu­diów, dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­cje i osią­gnię­cia.

Instruk­cje pra­wi­dło­we­go wyko­na­nia ćwi­czeń z testu spraw­no­ści fizycz­nej znaj­dziesz tutaj, a już wkrót­ce nasza dar­mo­wa apli­ka­cja mobil­na pomo­że Ci się przy­go­to­wać!

Stu­dent prze­nie­sio­ny na stu­dia woj­sko­we zosta­je powo­ła­ny do służ­by kan­dy­dac­kiej, sta­je się żoł­nie­rzem w czyn­nej służ­bie woj­sko­wej, otrzy­mu­je tytuł pod­cho­rą­że­go i odby­wa pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we wraz z przy­ję­ty­mi na pierw­szy rok stu­diów woj­sko­wych. Póź­niej kon­ty­nu­uje naukę na II roku, ale musi uzu­peł­nić róż­ni­ce pro­gra­mo­we wyni­ka­ją­ce z pro­gra­mu kształ­ce­nia na pierw­szym roku, w szcze­gól­no­ści z „modu­łu woj­sko­we­go”.