Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

1 – 31 mar­ca 2019 r. – reje­stra­cja kan­dy­da­tów na stu­dia woj­sko­we

1 mar­ca – 31 maja 2019 r. – WKU kie­ru­je zare­je­stro­wa­nych kan­dy­da­tów na bada­nia lekar­skie i psy­cho­lo­gicz­ne

dwie sobo­ty w pierw­szej poło­wie czerw­ca 2019 r. – pokaz spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej, prób­ny spraw­dzian dla chęt­nych

do 15 czerw­ca 2019 r. – WAT infor­mu­je kan­dy­da­tów o ter­mi­nie spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej i roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej

8 – 11 lip­ca 2019 r. (jeden dzień) – spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej i roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cyj­na

11 lip­ca 2019 r.test z języ­ka angiel­skie­go (dla kan­dy­da­tów, któ­rzy nie zda­wa­li na matu­rze oraz wszyst­kich, któ­rzy zło­ży­li wnio­sek o prze­nie­sie­nie na dru­gi rok stu­diów woj­sko­wych)

do 12 lip­ca 2019 r. – uzu­peł­nie­nie IRK wyni­ka­mi matur

16 lip­ca 2019 r. – ogło­sze­nie list z wyni­ka­mi kwa­li­fi­ka­cji na stu­dia

17 – 25 lip­ca 2019 r. – dostar­cze­nie do WAT doku­men­tów kan­dy­da­tów przy­ję­tych na stu­dia

Brak kom­ple­tu doku­men­tów skut­ku­je skre­śle­niem z listy.

26 lip­ca 2019 r. – ogło­sze­nie wyni­ków kwa­li­fi­ka­cji na stu­dia uwzględ­nia­ją­cych rezy­gna­cje i zmia­ny kie­run­ków

Dru­ga poło­wa sierp­nia i wrze­sień 2019 r. 6 tygo­dni – pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we

koniec wrze­śnia 2019 r. – uro­czy­sta przy­się­ga woj­sko­wa

1 paź­dzier­ni­ka 2019 r. – imma­try­ku­la­cja i roz­po­czę­cie stu­diów w WAT

WRÓĆ DO PROCESU REKRUTACJI

PRZEJDŹ DO NASTĘPNEGO KROKU