Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

1 mar­ca – 30 kwiet­nia 2020 r. – reje­stra­cja kan­dy­da­tów na stu­dia woj­sko­we

1 mar­ca – 31 maja 2020 r. – WKU kie­ru­je zare­je­stro­wa­nych kan­dy­da­tów na bada­nia lekar­skie i psy­cho­lo­gicz­ne (w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach, skie­ro­wa­nie może nastą­pić po 31.05 – wynik musi wpły­nąć do WAT do 13 lip­ca)

dwie sobo­ty w pierw­szej poło­wie czerw­ca 2020 r. – pokaz spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej, prób­ny spraw­dzian dla chęt­nych

do 15 czerw­ca 2020 r. – WAT infor­mu­je kan­dy­da­tów o ter­mi­nie spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej i roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej

6 – 9 lip­ca 2020 r. (jeden dzień) – spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej i roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cyj­na

9 lip­ca 2020 r.test z języ­ka angiel­skie­go (dla kan­dy­da­tów, któ­rzy nie zda­wa­li na matu­rze oraz wszyst­kich, któ­rzy zło­ży­li wnio­sek o prze­nie­sie­nie na dru­gi rok stu­diów woj­sko­wych)

do 10 lip­ca 2020 r. – uzu­peł­nie­nie IRK wyni­ka­mi matur

13 lip­ca 2020 r. – ogło­sze­nie list z wyni­ka­mi kwa­li­fi­ka­cji na stu­dia

14 – 24 lip­ca 2020 r. – dostar­cze­nie do WAT doku­men­tów kan­dy­da­tów przy­ję­tych na stu­dia

Brak kom­ple­tu doku­men­tów skut­ku­je skre­śle­niem z listy.

27 lip­ca 2020 r. – ogło­sze­nie wyni­ków kwa­li­fi­ka­cji na stu­dia uwzględ­nia­ją­cych rezy­gna­cje i zmia­ny kie­run­ków

dru­ga poło­wa sierp­nia i wrze­sień 2020 r. 6 tygo­dni – pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we

koniec wrze­śnia 2020 r. – uro­czy­sta przy­się­ga woj­sko­wa (pla­no­wa­na na 25 wrze­śnia)

1 paź­dzier­ni­ka 2020 r. – imma­try­ku­la­cja i roz­po­czę­cie stu­diów w WAT